Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka GRUNDIG GSV4P860

Instrukcja obsługi Zmywarka GRUNDIG GSV4P860

Powrót
Zmywarka
Instrukcja Obsugi
17 6224 1400-AC_GRUNDIG_45E9_PL/ 04-10-22.(9:20)
GSV...
EGS...
W niniejszej instrukcji obsługi oraz na opakowaniu wykorzystano następujące symbole:
Niebezpieczeństwo, które może skutkować śmiercią lub obrażeniami ciała.
UWAGA
Niebezpieczeństwo, które może skutkować uszkodzeniem produktu lub
otoczenia.
Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.
Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Szanowni Kliencie,
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi.
Dziękujemy za zakup produktu Grundig. Mamy nadzieję, że to wysokiej jakości
urządzenie wyposażone w nowoczesne rozwiązania spełni Państwa oczekiwania.
Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać się z całą instrukcją
obsługi i dodatkową dokumentacją.
Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w instrukcji obsługi. Dzięki
temu ochronicie Państwo siebie i produkt przed potencjalnymi zagrożeniami.
Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane
innej osobie, powinna ona także otrzymać tę instrukcję obsługi.
Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.
Spis Treści
1 INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA 4
Przeznaczenie ................................................... 4
Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających
szczególnego traktowania i zwierząt ................. 4
Bezpieczeństwo elektryczne ............................. 5
Bezpieczeństwo związane z transportem.......... 5
Bezpieczeństwo związane z montażem ............ 6
Bezpieczeństwo związane z obsługą ................ 7
Bezpieczeństwo związane z konserwacją i
czyszczeniem .................................................... 8
Oświetlenie wnętrza .......................................... 8
2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
OCHRONY ŚRODOWISKA 9
Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja
produktu po zakończeniu eksploatacji ............... 9
Informacje o opakowaniu................................... 9
Dane techniczne .............................................. 10
3 YOUR DISHWASHER 11
Overview...........................................................11
4 MONT 12
Odpowiednie miejsce montażu........................ 12
Podłączenie dopływu ....................................... 13
WaterProtect+ ................................................. 13
Podłączenie odpływu ....................................... 14
Regulacja nóżek .............................................. 14
Podłączenie zasilania ...................................... 14
5 PRZYGOTOWANIE 15
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ... 15
System zmiękczania wody .............................. 15
Regulacja systemu zmiękczania wody ............ 15
Dodawanie soli ................................................ 16
Detergent ......................................................... 16
Detergenty w tabletkach .................................. 18
Nabłyszczacz................................................... 18
Przedmioty, których nie należy myć
w zmywarce ..................................................... 19
Wkładanie naczyń do zmywarki ...................... 19
Koszyk na sztućce .......................................... 21
Składane zęby dolnego kosza ......................... 22
Składane zęby dolnego kosza ......................... 22
Stojak na butelki w dolnym koszu.................... 23
Składane drabinki w górnym koszu ................. 23
Wielofunkcyjna półka w górnym koszu ............ 23
Regulacja wysokości górnego kosza............... 24
Regulacja wysokości górnego kosza............... 25
Stelaż dolnego kosza ...................................... 26
Taca na sztućce ............................................... 26
Ustawianie wysokości pustego kosza ......... 26
6 OBSŁUGA ZMYWARKI 27
Przycisk wyboru/anulowania programu ........... 27
Przyciski funkcji ............................................... 27
Przygotowanie urządzenia .............................. 27
Wybieranie programu ...................................... 27
Funkcje pomocnicze ........................................ 27
Zaprogramowanie uruchomienia zmywarki ..... 31
Uruchamianie programu .................................. 31
Regulacja ilości nabłyszczacza ....................... 32
Anulowanie programu...................................... 32
Wskaźnik soli ( ) .......................................... 32
Wskaźnik nabłyszczacza ( ) ........................ 32
Zakończenie programu .................................... 32
Ostrzeżenie o braku dopływu wody ................. 33
Ostrzeżenie o przepełnieniu ............................ 33
SelfCare........................................................... 33
7 KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE 34
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
produktu........................................................... 34
Czyszczenie wnętrza zmywarki ....................... 34
Czyszczenie filtrów .......................................... 34
Czyszczenie filtra węża ................................... 35
Czyszczenie ramion myjących ........................ 36
Dolne ramię myjące ......................................... 36
Górne ramię myjące ....................................... 36
8 ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW 37
4/PL
Instrukcje
bezpieczeństwa
Ten rozdział zawiera instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa,
których przestrzeganie
ograniczy ryzyko odniesienia
obrażeń ciała lub powstania
szkód materialnych.
Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za
szkody spowodowanie
nieprzestrzeganiem niniejszych
instrukcji.
Montaż i naprawy muszą
być zawsze wykonywane przez
producenta, autoryzowany serwis
lub wykwalifikowaną osobę
określoną przez importera.
Używać tylko oryginalnych
części i akcesoriów.
Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części produktu,
o ile nie zostało to wyraźnie
określone w instrukcji obsługi.
Nie dokonywać żadnych
modyfikacji technicznych produktu.
Przeznaczenie
Niniejszy produkt został
zaprojektowany do użytku w
domu i w pomieszczeniach
wewnętrznych. Na przykład:
kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
gospodarstwa
agroturystyczne;
obszary użytkowane przez
klientów w hotelach, motelach i w
innych typach zakwaterowania;
hotele typu Bed & breakfast,
pensjonaty.
Produktu należy używać
wyłącznie do naczyń domowych.
Niniejszy produkt nie nadaje
się do użytku komercyjnego lub
zbiorowego.
Okres użytkowania produktu
wynosi 10 lat. W tym czasie
dostępne będą oryginalne
części zamienne umożliwiające
prawidłowe działanie zmywarki.
Bezpieczeństwo dzieci, osób
wymagających szczególnego
traktowania i zwierząt
Niniejszy produkt może
być użytkowany przez
dzieci w wieku powyżej 8
lat i osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych,
sensorycznych i umysłowych
bądź nieposiadające wiedzy i
doświadczenia, które znajdują
się pod nadzorem lub zostały
przeszkolone w zakresie
bezpiecznego użytkowania
produktu oraz związanego z tym
ryzyka.
Dzieci w wieku poniżej 3
lat należy trzymać z dala od
produktu, o ile nie znajdują się
pod stałym nadzorem.
Urządzenia elektryczne są
niebezpieczne dla dzieci i
zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie
mogą bawić się urządzeniem,
wspinać się na nie lub wchodzić
do wnętrza urządzenia.
1-
5/PL
Należy pamiętać o
zamknięciu drzwi produktu
przed opuszczeniem
pomieszczenia, w którym się
znajduje. Dzieci i zwierzęta
mogą zostać zamknięte
wewnątrz produktu i udusić
się.
Prace związane z
czyszczeniem i konserwacją
nie mogą być wykonywane
przez dzieci, o ile nie znajdują
się one pod nadzorem.
Materiały opakowaniowe
trzymać poza zasięgiem
dzieci. Mogą spowodować
obrażenia lub uduszenie.
Wszystkie środki myjące i
dodatki należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Ze względu na
bezpieczeństwo dzieci, przed
utylizacją produktu przeciąć
kabel zasilający i złamać
mechanizm blokujący, aby nie
działał.
Bezpieczeństwo elektryczne
Produkt musi być odłączony
od źródła zasilania podczas
montażu, konserwacji,
czyszczenia, naprawy i
przenoszenia.
W przypadku uszkodzenia
kabla zasilającego musi on
zostać wymieniony przez
wykwalifikowaną osobę
wskazaną przez producenta,
autoryzowany serwis lub
importera, aby uniknąć
potencjalnych zagrożeń.
Nie wciskać kabla
zasilającego pod lub za
produkt. Nie umieszczać
ciężkich przedmiotów na
kablu zasilającym. Kabla
zasilającego nie można
nadmiernie zaginać, zwijać
lub narażać na kontakt z
jakimkolwiek źródłem ciepła.
Do obsługi produktu nie
używać przedłużaczy,
przejściówek
wielogniazdkowych ani
adapterów.
Wtyczka musi być łatwo
dostępna. Jeżeli nie jest
to możliwe, instalacja
elektryczna, do której
podłączony jest produkt musi
zawierać urządzenie zgodne
z przepisami elektrycznymi
i odłączające wszystkie
bieguny od sieci.
Nie wolno dotykać wtyczki
mokrymi rękoma.
Wyjmować wtyczkę z
gniazda, chwytając za
wtyczkę, a nie za kabel.
Bezpieczeństwo związane z
transportem
Przed transportem
produktu wyjąć wtyczkę
z gniazdka i odłączyć
połączenia odprowadzające
i doprowadzające wodę.
Całkowicie spuścić wodę z
produktu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756