Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Alkomat GTX Smart

Powrót
BREATHALYSER
FULL MANUAL
PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
ver. 1.1
DrogiKliencie,gratulujemywyboru!
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją użytkowania by
zakupioneurządzeniesłużyłojaknajlepiej.
SPECYFIKACJAURZĄDZENIA
wskazania

0,00~2,00‰
dokładność +/-0,10‰przy0,5‰w25°C
sensor półprzewodnikowy
zasilanie dwiebateriealkaliczneAA1.5V
wymiary(sz/wys/gł) 44x123x19mm
waga 50gbezbaterii
kalibracja co6miesięcylubco400pomiarów
inne samokontroladziałaniasensora
kontrolapoziomunaładowaniabaterii
kontrolaprzepływupowietrza
kolorowadiodaLED
wymaganyustnik tak
PRZYGOTOWANIEURZĄDZENIADOPRACY
Włóżbateriedourządzeniazgodniezpolaryzacją[UWAGA-używaj
wyłączniebateriialkalicznych!!!].
1
UWAGA!
2
Wiele czynników może zakłócać wyniki pomiaru (silne
zanieczyszczenie środowiska, palenie papierosów, różne
opary gazowe, wiatr, klimatyzacja) stąd wyniki
prezentowane przez alkomat są jedynie wynikami
szacunkowymi.Producent,importerorazsprzedawcanie
ponoszą żadnej odpowiedzialności za poprawność
wynikóworazzaew.szkodyspowodowaneniewłaściwym
użytkowaniemalkomatu.Urządzenieniejestalkomatem
dowodowym.
UWAGA!
Stężeniealkoholuwekrwiiwydychanympowietrzuzmieniasię
wczasie.Najpierwrośniepodczaswchłanianiaalkoholudokrwi,
następniemalejepodczaseliminacji (spalania) przezorganizm.
Najważniejszą informacją jaką ma wskazać alkomat jest to w
której fazie się znajdujesz - wzrostu stężenia czy eliminacji
alkoholu.Chcącuzyskać wiarygodny wynikdokonujpomiarów
kiedy nie zamierzasz już spożywać alkoholu. Sugerujemy
wykonaćmin.3pomiarywrównych30minutowychodstępach
czasu i zapisywać poszczególne wyniki. Porównanie tych
wynikówodpowienapytanie,wktórejfaziesięznajdujemy-za
pomocą 3 malejących wyników dokonanych w równych
odstępach czasu możemy oszacować kiedy organizm będzie
oczyszczonyzalkoholu.
W celu osiągnięcia maksymalnej wiarygodności zachowaj 1-2 minutowy
odstępmiędzyewentualnymikolejnymibadaniami.
0,5 h
3
30 min.
Niejeść,niepićiniepalićprzez30
minutprzedwykonaniempomiaru.
Przechowywaćwsuchymmiejscu,
unikaćbezpośredniejekspozycjina
promienie słoneczne (np.
„podszybie” samochodu) i
temperaturspozazakresu0-40°C.
0-40 C
o
PRZECHOWYWANIEIUWAGIOGÓLNE
GODZINOWAELIMINACJAALKOHOLU
30min.
3malejącepomiarywodstępach30min.
alkomatjest
najbardziejprecyzyjny
przywynikachok.0,5
godzinowa
eliminacja
alkoholu
30min. 30min.
czas
4
Nie wykonywać pomiaru
bezpośrednio po spożyciu alkoholu.
Dmuchanie w alkomat bezpośrednio
po spożyciu alkoholu może
spowodować uszkodzenie czujnika i
nieprawidłowepomiary.
Nie przechowywać alkomatu w
pobliżu lotnych substancji w tym
alkoholu. Nie wdmuchiwać płynów i
dymówdoczujnikaorazniezanurzać
urządzenia w płynach. Nie należy
czyścić urządzenia z użyciem
detergentów.
Serwisować urządzenie zgodnie z
wytycznymi podanymi przez
producenta.
NIESTOSOWANIESIĘDOPOWYŻSZYCHZALECEŃ
MOŻESPOWODOWAĆ
USZKODZENIEURZĄDZENIAORAZUTRATĘ
GWARANCJI

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756