Znaleziono w kategoriach:
Suszarka do grzybów HAGSEN DR420

Instrukcja obsługi Suszarka do grzybów HAGSEN DR420

Powrót
SUSZARKA DR420SUSZARKA DR420
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIAINSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Szanowni Klienci!
Witamy w gronie użytkowników naszych
produktów. Cieszymy się, że wybrali Pań-
stwo nasze urządzenie! Prosimy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję użytkowa-
nia i zachować ją na przyszłość. W celu
uzyskania najlepszych efektów i zapew-
nienia bezpieczeństwa zalecamy używa-
nie wyłącznie oryginalnych akcesoriów,
które są dedykowane dla tego produktu.
Wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa i właściwego użyt-
kowania
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia zapoznaj się z treścią całej
instrukcji obsługi. Należy upewnić się,
że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
OSTRZEŻENIA!
Nieprzestrzeganie grozi obra-
żeniami
● Urządzenie nie jest prze-
znaczone do użytku przez
dzieci. Trzymaj urządzenie i
jego przewód przyłączenio-
wy z dala od dzieci.
● Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem.
● Urządzenie nie jest prze-
znaczone do używania przez
osoby z ograniczonymi zdol-
nościami fizycznymi, senso-
Budowa suszarki
1. Zespół wentylacyjno-grzejny:
A. Wyłącznik główny (225W)
B. Lampka wyłącznika głównego
C. Lampka wyłącznika
D. Przełącznik mocy (225W/420W)
2. Zestaw sit
3. Pokrywa
rycznymi lub umysłowymi, a
także nieposiadające wiedzy
lub doświadczenia, chyba
że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane
na temat korzystania z tego
urządzenia w bezpieczny
sposób i jeśli zrozumieją
związane z tym zagrożenia.
● Dzieci bez nadzoru nie po-
winny wykonywać czyszcze-
nia i konserwacji urządzenia.
● Naprawy urządzenia może
dokonywać jedynie prze-
szkolony personel. Niepra-
widłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne
zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek
zwróć się do specjalistyczne-
go punktu serwisowego.
● Suszarkę podłącz do
gniazdka sieci prądu prze-
miennego 230 V.
● Nie wyciągaj wtyczki z
gniazdka sieci, pociągając za
przewód.
● Nie uruchamiaj urządze-
nia, jeżeli uszkodzony jest
przewód zasilający, elemen-
ty urządzenia lub obudowa
zespołu wentylacyjno-grzej-
nego.
● Jeżeli przewód zasilają cy
nieodłączalny ulegnie uszko-
dzeniu, to powinien on być
wymieniony u wy twórcy lub
u pracownika zakładu serwi-
sowego, albo przez wykwali-
fikowaną oso bę w celu unik-
DC
AB
2
3
1
nięcia zagro żenia.
● Zawsze odłączaj urządze-
nie od zasilania, jeśli jest
pozostawiane bez nadzoru
oraz przed jego demonta-
żem, montażem lub czysz-
czeniem.
● Nie uruchamiaj urządze-
nia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudo-
wa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Nie stawiaj suszarki na
mokrej powierzchni.
● Przed czyszczeniem su-
szarki odłącz przewód przy-
łączeniowy z gniazdka sieci.
● Uważaj, aby nie zamoczyć
wtyczki przewodu przyłącze-
niowego.
● Temperatura dostępnych
powierzchni może być wyż-
sza gdy sprzęt pracuje.
● Nie zanurzaj suszarki
spożywczej, zespołu wenty-
lacyjno-grzejnego, przewodu
zasilania i wtyczki w wodzie,
ani w żadnym innym płynie.
Może to spowodować po-
rażenie prądem, obrażenia
ciała lub uszkodzenie urzą-
dzenia. Nie należy myć urzą-
dzenia pod bieżącą wodą.
● Nie stawiaj sit z ociekają-
cymi wodą produktami na
zespole wentylacyjno-grzej-
nym.
● Natychmiast przerwij pracę
i odłącz urządzenie od sieci,
gdy do zespołu wentylacyj-
no-grzejnego suszarki dostał
się jakikolwiek płyn.
● W przypadku zalania wodą
wewnętrznych elementów
elektrycznych lub zespołu
wentylacyjno- grzejnego,
przed ponownym podłącze-
niem suszarki do sieci należy
dokładnie je wysuszyć.
● Do mycia obudowy zespo-
łu wentylacyjno-grzejnego
nie należy używać agresyw-
nych detergentów w postaci
emulsji, mleczka, past, itp.,
ponieważ mogą one między
innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole gra-
ficzne takie jak: oznaczenia,
znaki ostrzegawcze, itp.
● Nigdy nie zostawiaj urzą-
dzenia bez nadzoru podczas
jego używania. Przed uży-
ciem wyjąć całe urządzenie
i akcesoria z opakowania.
● Przed pierwszym użyciem
urządzenia dokładnie umyj
elementy wyposażenia.
● Producent nie odpowiada
za szkody spowodowane
zastosowaniem suszarki
niezgodnym z jego przezna-
czeniem lub niewłaściwą
obsługą.
● Nie należy myć elementów
wyposażenia w automatycz-
nej zmywarce. Należy myć je
ręcznie z użyciem płynu do
mycia naczyń i pozostawiać
do wyschnięcia.
Dane techniczne
- Moc urządzenia 420W
- Klasa izolacji II (nie wymaga uziemienia)
- Rodzaj pracy – praca ciągła pod nadzo-
rem
- Poziom hałasu – 57dB
- Masa suszarki – 2,0kg
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami
dyrektyw:
- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe
(LVD) – 2014/35/UE
- Kompatybilność elektromagnetyczna
(EMC) – 2014/30/UE
- Zużycie energii w trybie czuwania i wyłą-
czenia – 2009/125/WE
Urządzenie oznaczone jest znakiem CE
(tabliczka znamionowa)
Urządzenie posiada Świadectwo Jakości
Zdrowotnej dopuszczające do kontaktu
z artykułami spożywczymi.
Działanie i obsługa suszarki
Suszarka składa się z zespołu wentylacyj-
no-grzejnego, 5 sit i pokrywy.
Produkty przeznaczone do suszenia
należy oczyścić i ułożyć luźno na sitach,
tak aby nie odcinać całkowicie przepływu
powietrza na sitach.
Napełnione produktami sita, ustaw na
zespole wentylacyjno-grzejnym i przykryj
pokrywą.
Włączanie suszarki
1. Przyciśnij przycisk wyłącznika główne-
go „POWER”, załączy się połowa mocy
suszarki (225W) i zaświeci się lampka
wyłącznika głównego (B).
2. Przyciśnij przycisk wyłącznika „FULL
POWER”, załączy się pełna moc suszarki
(420W) i zaświeci się lampka wyłącznika
(C).
3. Ponownie przyciśnij przycisk wyłącz-
nika „FULL POWER”, wyłączy się pełna
moc, zgaśnie lampka wyłącznika (C), su-
szarka pracuje na połowie mocy (225W).
Wyłączenie suszarki
Przyciśnij przycisk wyłącznika głównego
„POWER”. Suszarka wyłączy się, a lampki
zgasną.
Podgrzane powietrze przechodząc przez
sita, powoduje odparowanie wody z su-
szonych produktów. Czas suszenia zależ-
ny jest od zawartości wody w produktach
i ich rozdrobnienia.
W trakcie suszenia warto, co pewien czas,
zamieniać sita miejscami dla uzyskania
równomiernego suszenia produktów.
Śliwki, winogrona czy mokre grzyby
wymagają znacznie dłuższego czasu
ze względu na dużą zawartość wody w
swoim składzie.
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Suszarka posiada podwójne zabezpiecze-
nie termiczne przed przegrzaniem:
1. Wyłącznik automatyczny pozwala
na pracę w cyklu automatycznym (przy
nadmiernym wzroście temperatury nastę-
puje odłączenie grzałki, wyrób pracuje jak
wentylator i po przechłodzeniu następuje
ponowne załączenie grzałki).
2. Ogranicznik temperatury z podtrzy-
maniem sieciowym, który zapobiega
1. nadmiernemu przegrzaniu się
B C
urządzenia podczas eksploatacji, np. w
sytuacji zablokowania silnika.
Po zadziałaniu ogranicznika, w celu po-
nownego uruchomienia suszarki należy:
● wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego,
● pozostawić urządzenie do ostygnięcia,
● ponownie włożyć wtyczkę do gniazda
sieciowego, włączyć urządzenie.
Czyszczenie i konserwacja
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia su-
szarki wyjmij wtyczkę przewodu zasilają-
cego z gniazdka.
2. Sita i pokrywę myj w letniej wodzie z
dodatkiem środków do mycia naczyń.
3. Zespół wentylacyjno-grzejny przetrzyj
wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.
4. Zespołu wentylacyjno-grzejnego nie
myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj w
wodzie.
5. Nie wkładaj żadnego elementu suszar-
ki do zmywarki.
Producent nie odpowiada za ewentualne
szkody spowodowane zastosowaniem
urządzenia niezgodnie z jego przezna-
czeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfi-
kacji wyrobu w każdej chwili, bez wcze-
śniejszego powiadamiania, w celu dosto-
sowania do przepisów prawnych, norm,
dyrektyw lub z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
Ochrona środowiska
Uwaga: Oznaczenie po lewej
informuje, że po upływie okre-
su użytkowania, produktu nie
wolno usuwać wraz z innymi
odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych.
Niekontrolowane usuwanie
zużytego sprzętu AGD stosowanego po-
wszechnie w gospodarstwach domowych
może powodować wiele negatywnych
skutków i prowadzić do znaczącej degra-
dacji środowiska naturalnego z powodu
obecności w sprzęcie niebezpiecznych
substancji. W celu uniknięcia szkodliwego
wpływu na zdrowie ludzi i otoczenie oraz
umożliwienia ponownego wykorzystania
materiałów, zużyte urządzenie należy
dostarczyć do punktu odbioru zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli
konsument chce uzyskać dokładne
informacje dotyczące miejsca i sposo-
bu bezpiecznego usuwania odpadów
elektrycznych i elektronicznych, powinien
skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej lub z lokalnym Wydziałem
Ochrony Środowiska.
ZUŻYTEGO URZĄDZENIA NIE WOL-
NO WYRZUCAĆ RAZEM ZE ZWYKŁYMI
ODPADAMI ANI WRZUCAĆ DO ŹRÓDŁA
OGNIA!
DANE KONTAKTOWE:
Al. Okulickiego 16C
35-206 Rzeszów
Polska
hagsen.pl
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem
urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcze-
śniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm,
dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.