Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka HAIER RTXSG48TMCE-16 8 kg 1400 obr

Powrót
PL
Instrukcja
Pralka ładowana od góry
!
2
Dziękujemy za wybór tego produktu.
Z dumą oferujemy produkt idealnie
dopasowany do Państwa potrzeb i najlepszy
kompletny zestaw domowych urządzeń do
codziennego użytku.
Przeczytanie całości niniejszej Instrukcji
pozwoli na prawidłowe i bezpieczne
użytkowanie urządzenia oraz dostarczy
przydatnych porad dla poprawnej konserwacji.
Pralkę można uruchomić wyłącznie
po uważnym przeczytaniu Instrukcji. Zaleca się
przechowywanie Instrukcji w dostępnym
miejscu oraz zachowanie jej dla ewentualnych
przyszłych właścicieli urządzenia.
Każdy produkt posiada unikatowy kod
składający się z 16 znaków, określany jako
“numer seryjny”. Można go odnaleźć na
etykiecie naklejonej na sprzęcie AGD (w
okolicy okienka załadunku) lub w woreczku z
dokumentami znajdującym się wewnątrz
urządzenia. Taki kod jest swego rodzaju
dowodem osobistym, innym dla każdego
produktu, służącym do rejestracji urządzenia
oraz w razie potrzeby skontaktowania się z
Centrum Serwisu Technicznego.
To urządzenie jest oznakowane zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
on dotyczącą Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE).
WEEE zawiera zarówno substancje
zanieczyszczające (co może spowodować
negatywne skutki dla środowiska
naturalnego) oraz podstawowe elementy
(które mogą być ponownie wykorzystane).
Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań
w celu usunięcia i pozbycia się właściwie
wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i
recyklingu wszystkich materiałów. Osoby
fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w
zapewnieniu, że WEEE nie stanie się
problemem dla środowiska naturalnego;
istotne jest, aby przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
! WEEE nie powinien być traktowany jako
odpad komunalny;
! WEEE należy przekazać do odpowiednich
punktów zbiórki prowadzonych przez
gminy lub przez zarejestrowane firmy. W
wielu krajach duży sprzęt AGD może być
odbierany z domu.
W wielu krajach, przy zakupie nowego
urządzenia, stary może być zwrócony do
sprzedawcy, który musi zebrać go
bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego,
tak długo, jak sprzęt jest właściwego
rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt
dostarczony.
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
2. INSTALACJA
3. PRAKTYCZNE PORADY
4. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA
KONSERWACJA
5. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
6. STEROWANIE I PROGRAMY
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
GWARANCJA
Uwagi dotyczące środowiska
Spis treści
!
3
1. OGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
! Urządzenie to przeznaczone jest do
użytku domowego i w podobnych
warunkach, dla przykładu:
w strefach wypoczynku, na
terenie sklepów, w biurach lub
innych miejscach pracy;
w gospodarstwach agroturystycznych;
dla klientów hoteli, moteli lub
innych podobnych centrach
pobytowych;
w ośrodkach typu Bed & Breakfast.
Użytkowanie sprzętu odmienne niż
typowe dla domowego, jak na
przykład profesjonalne użytkowanie
przez osoby przeszkolone i specjalistów,
jest zabronione także w miejscach wyżej
opisanych. Użytkowanie niezgodne z
opisanym może zredukować trwałość
produktu i spowodować utratę gwarancji
producenta. Wszelkie uszkodzenia
urządzenia czy innych elementów,
wynikające z użytkowania innego niż
domowego (także, kiedy sprzęt
zainstalowany jest w środowisku
domowym) w oparciu o istniejące prawo
nie będą uznane przez Producenta.
! Urządzenie to może być użytkowane
przez dzieci 8-letnie i starsze oraz przez
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych i umysłowych
lub niemające doświadczenia i wiedzy,
pod warunkiem, że będą nadzorowane
lub pouczone odnośnie bezpiecznego
użytkowania i że rozumieją
niebezpieczeństwa, jakie wynikają z
użytkowania takiego sprzętu.
Należy
unikać możliwości zabawy przez
dzieci przy użyciu pralki lub jej
czyszczenia czy konserwacji bez
nadzoru.
! Dzieci powinny być pilnowane tak,
aby nie bawiły się urządzeniem.
! Dzieci poniżej trzeciego roku
życia mogą obsługiwać pralkę
wyłącznie pod stałym nadzorem.
!
Jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony, musi zostać wymieniony
na specjalny przewód lub zestaw
dostępny u producenta lub jego
przedstawiciela serwisowego.
! Do odprowadzenia wody stosować
wyłącznie przewód dostarczony z
urządzeniem. Nie używać starych
przewodów.
! Wymagane ciśnienie wody:
0,05-0,8 Mpa
! Upewnić się, że podłoże pralki
oraz przewody wentylacyjne
znajdujące się od spodu nie są
zablokowane np dywanikiem.
! Pralka jest “wyłączona” jedynie,
kiedy właściwy znacznik na
pokrętle lub na panelu sterowania
znajduje się w pozycji pionowej.
Każda jego inna pozycja oznacza,
że pralka jest nadal “włączona”
(wyłącznie dla modeli wyposażonych
w pokrętło programatora).
!
4
! Przy montażu urządzenie
powinno być umieszczone w
sposób umożliwiający dostęp do
kontaktu zasilania.
! Maksymalny wsad prania
suchego zależy od modelu pralki
(patrz panel sterowania).
! Odnośnie dodatkowych informacji
dotyczących produktu lub w celu
uzyskania danych z karty
technicznej należy zaznajomić się
ze stroną internetową Producenta.
! Dane techniczne (napięcie i
moc zasilania) podane są na
tabliczce znamionowej produktu
! Upewnij się, że system
elektryczny jest uziemiony,
spełnia wszystkie obowiązujące
przepisy i że gniazdo
(elektryczne) jest zgodne z
wtyczką urządzenia. Jeśli tak
nie jest, zwróć się o pomoc do
wykwalifikowanego fachowca.
! Zdecydowanie odradza się
stosowanie przetworników, gniazd
wielokrotnych lub przedłużaczy.
! Przed wykonaniem jakichkolwiek
prac (czyszczenie i konserwacja)
należy odłączyć z gniazdka
przewód zasilania elektrycznego
oraz zamknąć kranik z dopływem
wody.
! Nie ciągnąć przewodu zasilania
lub samego urządzenia w celu
odłączenia wtyku z gniazda
elektrycznego.
! Nie pozostawiać pralki na działanie
deszczu, słońca czy innych
czynników atmosferycznych.
! W każdym przypadku uszkodzenia
i/lub złego funkcjonowania pralki,
zaleca się jej wyłączenie, zamknięcie
dopływu wody i nie dokonywanie
żadnych czynności w urządzeniu.
Skontaktować się natychmiast z
Centrum Serwisu Technicznego,
zamawiając wyłącznie oryginalne
części zamienne. Brak zachowania
powyższego może spowodować
narażenie stanu bezpieczeństwa
urządzenia.
Podłączenia elektryczne i instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA:
podczas prania woda może
osiągać bardzo wysokie
temperatury.