Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna HYUNDAI EP110W

Powrót
EP 110 W, 310 W, 310 E
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ
ELEKTRICKÝ VAŘIČ / ELEKTRICKÝ VARIČ
KUCHENKA ELEKTRYCZNA / ELECTRIC HOT PLATE
ELEKTROMOS REZSÓ
29/11/2018 HYU 16/2014
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pred uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se
nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
POZOR Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím
vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli
jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje
nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo
nesprávně umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto spotřebiče se mohou stát
velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být
věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.
Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí
být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo
podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku
nebezpečné situace.
Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte
a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky!
Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte
ho po celou dobu přípravy potravin!
2/ 35
Nepoužívejte vařič k vytápění místnosti!
Plotnu vařiče nikdy nezapínejte předem, protože hřeje okamžitě!
Pokud máte provedení vařiče s víkem, nezakrývejte vařič, dokud
nejsou plotýnky studené!
Vařič nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin (ani částečně)!
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší el. zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
Vařič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.),
tepelných zdrojů (např. kamna, sporák atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
Neumisťujte vařič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
Nepoužívejte spotřebič venku! Na vařič neodkládejte žádné předměty.
Vařič nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.) než
doporučuje výrobce.
Při vaření je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí
odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
Při vaření se nedotýkejte povrchu vařiče, hrozí nebezpečí popálení.
Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí úrazu
popálením.
Před každým připojením spotřebiče k el. síti zkontrolujte, zda je regulační kotouč v poloze
. Po ukončení práce a před každou údržbou vždy nastavte regulační kotouč na
a odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické zásuvky.
Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody. Nikdy jej nepokládejte na horké plochy, ani jej
nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním, zakopnutím nebo
zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče
a následně k vážnému zranění!
Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje
dvoupólové odpojení od el. sítě.
Z hlediska požární bezpečnosti vařič vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy se
jedná o spotřebič, který lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve
směru hlavního sálání, tj. nad varnou plotnou, musí být dodržena bezpečná vzdálenost
od povrchu hořlavých hmot min. 500 mm a v ostatních směrech min. 100 mm.
Používejte pouze nepoškozené a správné prodlužovací síťové přívody.
Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
(např. popálení, opaření, požár apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič
v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
CZ
3/ 35
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ
Přístroj uvádějte do provozu pouze ve shodě s parametry uvedenými na jeho štítku.
Před použitím zkontrolujte, že se napětí v místní elektrické síti shoduje s hodnotou
napětí uvedenou na štítku přístroje.
Se spotřebičem nepracujte v blízkosti horkých povrchů.
Nepoužívejte spotřebič venku a vždy jej umístěte na suché stabilní místo.
Nikdy neposunujte přístroj taháním za elektrický kabel. Ujistěte se, že se elektrický
kabel nemůže nikde zachytit, nenavíjejte ho okolo spotřebiče a neohýbejte ho.
Ověřte si, zda se přívodní kabel nedotýká horkých částí spotřebiče.
Zajistěte, aby přístroj nikdy nepřišel do styku s hořlavinami, jako jsou záclony, látky
apod. během provozu by totiž mohlo dojít k požáru.
Buďte velmi opatrní, jelikož oleje a tuky se mohou při přepálení vznítit.
Jestliže je přístroj umístěn pod digestoří, dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi
digestoří a přístrojem.
Nikdy nepoužívejte zařízení na materiálech, které nejsou odolné vůči teplu (koberec,
linoleum). Ujistěte se, že kolem plochy na vaření je dostatek místa (udržujte odstup 5 až
10 cm od zdí a jiných předmětů).
Používejte přístroj pouze pro potraviny, které jsou vhodné k vaření.
Okamžitě vypněte přístroj ze sítě napájení v případě, že došlo k prasklině na plotně
a odneste jej do autorizovaného servisního střediska.
Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze sítě napájení.
Než zahájítečištění, ujistěte se, že plotny vařiče zcela vychladly. Stejně postupujte před
uskladněním spotřebiče.
II. POPIS SPOTŘEBIČE
Jednoplotýnkový vařič EP 110 W (obr. 1)
A1 – termostat
A2 – plotna
A3 – kontrolní světlo
A4 – napájecí přívod
A3
A1
A2
A4
1
4/ 35