Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta ceramiczna INDESIT AAR 160 C

Powrót
WSKAWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
PL
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony
http: // docs.indesit.eu
lub zadzwoń na lokalny
number telefonu podany w książeczce gwarancyjnej.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania w przyszłości.
W niniejszej instrukcji oraz na samym urządzeniu
znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, które naly zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego
ytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia
elementów sterujących.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności zycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia
oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane
z obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by dzieci bawy
urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować
urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elemenw grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Na
powierzchniach grzejnych nie należy przechowyw
żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi b
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i
prowadzić do powstania pożaru. NIGDY nie należy
próbować gasić ognia wodą: zamiast tego należy
wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np. pokrywką
lub kocem gniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych i do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowniw w
sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w
hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
INSTALACJA
Urządzenie muszą przytrzymywać i montować
co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. W celu
odpakowania i instalacji używać rękawic ochronnych
– ryzyko skaleczenia.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie
zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po instalacji zbędne
opakowanie (elementy z plastiku, styropianu, itd.)
należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci –
ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić s, że
urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilacego
– ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Przed włożeniem piekarnika mebel naly przycć
i dokładnie usuć trociny i wióry.
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
zamontować panel oddzielający (brak w zestawie).
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
Musi istnieć możliwć odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie
do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi
normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać
uziemienie zgodnie z obowiązującymi normami
krajowymi.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy
pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia
na boso lub będąc mokrym. Nie uruchamiać
urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało
uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta,
serwisowi technicznemu lub innej wykwalikowanej
osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła
zasilania – ryzyko porażenia prądem; Nigdy nie
należy stosować urządzeń czyszczących parą –
ryzyko porażenia prądem.
Nie naly używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego wykonano opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu
i jest oznaczony symbolem .
Części opakowania nie naly wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z
przepisami określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub
do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej
informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD,
należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu
złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie
zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE)
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Naly
je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Aby w pełni wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzewczej, należy wącz
ją kilka minut przed planowanym zakończeniem gotowania.
Podstawa garnka lub patelni powinna całkowicie pokrywać powierzchnię
yty grzewczej; użycie naczynia o mniejszej powierzchni podstawy niż
yta grzewcza spowoduje niepotrzebną utratę energii.
Podczas gotowania należy przykrywać garnki lub patelnie ściśle
dopasowanymi pokrywkami i używać możliwie jak najmniej wody.
Gotowanie bez pokrywki znacznie zwiększa zużycie energii.
ywać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie spełnia wymagania dotyczące ekoprojektu określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) n. 66/2014 i jest zgodne z normą europejską
EN 60350-2.
INSTALACJA
PL
• yta kuchenna musi być zamontowana w blacie na głębokości między 20 mm a 50 mm.
• Nic nie może się znajdować między płytą kuchenna a piekarnikiem (prowadnice poprzeczne,
wsporniki, etc.).
• Odległość między dolną powierzchnią szklano-ceramicznej płyty grzejnej a szafką lub
panelem oddzielającym musi wynosić przynajmniej 20 mm.
• Jeżeli płyta kuchenna ma być zainstalowana obok meblościanki, to pomiędzy krawędzią
yty kuchennej a bokiem meblościanki należy pozostawić odstęp co najmniej 100 mm.
• Dla wbudowanych wymiarów i instalacji patrz rysunek w tym paragrae.
• Należy zachować minimalną odległość między płytą kuchenną a okapem znajdującym się nad płytą. Więcej informacji na ten temat znajduje
się w podręczniku użytkownika okapu.
• Po wyczyszczeniu powierzchni płyty kuchennej nałożyć na nią załączoną uszczelkę (chyba że została już założona).
• Nie instalować płyty kuchennej nad zmywarką bądź pralką, aby zapobiec przedostawaniu się pary lub wilgoci do obwodów
elektronicznych – mogłyby one ulec uszkodzeniu.
• Jeśli piekarnik jest zainstalowany pod płytą kuchenną, należy upewnić się, że jest wyposażony w system chłodzący. Jeśli temperatura obwodów
elektronicznych przekroczy maksymalną dozwoloną temperaturę, płyta kuchenna automatycznie się wyłączy; W takim przypadku należy
odczekać kilka minut, aż wewnętrzna temperatura obwodów elektronicznych osiągnie dozwoloną wartość – w tym momencie będzie możliwe
ponowne włączenie płyty grzejnej.
USYTUOWANIE PŁYTY GRZEJNEJ
Po wykonaniu podłączenia elektrycznego (patrz rozdział „Podłączenie elektryczne”), umieścić każdy zacisk mocujący w odpowiednim otworze
na bocznych stronach płyty grzejnej, tak jak zostało to pokazane na rysunku. Następnie wepchnąć płytę grzejną do wnętrza wyciętego otworu i
sprawdzić, czy płyta jest ułożona płasko i równolegle do blatu. Zaciski mocujące są zaprojektowane dla każdego typu materiału, z którego robione
są blaty kuchenne (drewno, marmur, etc).
4x
12
WYMIARY I ODLEGŁOŚCI KRE NALEŻY ZACHOWAĆ
Min. 40 cm
L
Min. 7 cm
Min.10 cm
i
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
490 mm
560 mm
0
+2
0
+2
Min. 70 mm
min 20 mm
INSTALACJA NA RÓWNI Z BLATEM
482 mm
552 mm
42/46 mm
510 mm
580 mm
INSTALACJA STANDARDOWA
580 X 510 mm
6 mm
513 mm
583 mm
0
+2
0
+2
560 mm
490 mm
R = 11,5 mm
0
+2
0
+2
R = Min. 6,5 mm
Min. 70 mm
min. 20 mm
OPIS PRODUKTU
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem płyty do źródła zasilania należy wykonać podłączenie elektryczne.
Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalikowanego pracownika znającego aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i instalacji. W
szczególności, instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi u lokalnego dostawcy prądu.
Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej znajdującej się w dolnej części urządzenia jest zgodne z napięciem w instalacji domowej.
Obowiązujące przepisy wymagają, by urządzenie było uziemione: należy użyć jedynie przewodów (w tym przewodu uziemiającego) o odpowiednim
rozmiarze.
PODŁĄCZENIE DO BLOKU ZACISW
Do podłączenia elektrycznego należy użyć przewodu typu H05RR-F, zgodnie ze specykacją określoną w poniższej tabeli.
NAPIĘCIE
ELEKTRYCZNE
PRZEWODY
ILOŚĆ x ROZMIAR
220-240V ~ + 3 x 4 mm2
230-240V ~ + 3 x 4 mm2 (tylko Australia)
220-240V 3~ + 4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ + 5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ + 4 x 1,5 mm2
Urządzenie należy podłączyć do zasilania elektrycznego za pomocą wielobiegunowego wyłącznika o minimalnym odstępie pomiędzy
stykami wynoszącym 3mm.
UWAGA: kabel zasilający musi być wystarczająco długi, tak aby można wyjąć płytę kuchenną z blatu i musi być tak usytuowany, aby zapobiec
uszkodzeniu lub przegrzaniu spowodowanemu kontaktem z podstawą płyty.
UWAGA: żółto-zielony przewód uziemienia powinien zostać podłączony do zacisku oznaczonego symbolem i musi być dłuższy niż inne przewody.
• Zdjąć zewnętrzną osłonę z kabla zasilającego na długości ok. 70 mm (B).
• Zdjąć osłonę z przewodów na długości ok. 10 mm. Następnie włożyć przewód zasilający do zacisku i podłączyć przewody do bloku zacisków
zgodnie ze schematem podłączenia znajdującym się obok samego bloku zacisków.
• Zamocować kabel zasilający (B) za pomocą zacisku.
• Zamknąć blok zacisków za pomocą pokrywy (A), mocując ją przy użyciu załączonego wkrętu.
• Po wykonaniu połączenia elektrycznego należy włożyć płytę kuchenną od góry i zaczepić ją na sprężynach mocujących, tak jak to pokazano
na rysunku.
A
B
145 mm
145 mm
210 mm
180 mm
PANEL STEROWANIA
CODZIENNA EKSPLOATACJA
ĄCZANIE/WĄCZANIE PŁYTY
Aby włączyć płytę, naciśnij przycisk "A" i przytrzymaj przez około 2
sekundy. Na 4 strefach grzewczych zostanie wwietlony symbol "0".
Jeśli w ciągu 20 sekund żadna strefa grzewcza nie zostanie aktywowana,
ze względów bezpieczeństwa płyta automatycznie wączy się.
ĄCZANIE I REGULACJA STREF GRZEWCZYCH
Naciśnij jeden z przycisków "B" odpowiadający stree grzewczej, która ma
być używana. Przy użyciu przycisku "E" lub "C" wybierz wymagane ustawienie
mocy grzania. Ustawienie mocy grzania można wybrać w zakresie od 1 do 9.
Aby anulować wszystkie ustawienia, naciśnij jednocześnie przyciski +/
.
Naciśnięcie przycisku "+" po osiągnięciu poziomu 9 powoduje aktywacj
ę
funkcji "Silne podgrzewanie" i pojawienie si
ę
litery "A" na wyświetlaczu.
WAŻNE: sterowanie jest dezaktywowane po 10 sekundach od wyboru
ustawienia mocy grzania.
Aby zmienić ustawienie mocy grzania, ponownie naciśnij przycisk wyboru
"B", a następnie zmień ustawienie przy użyciu przycisku "E" lub "C".
TIMER (PROGRAMATOR CZASOWY)
Aby ustawić funkcję programatora czasowego, wybierz
ż
ądaną strefę
grzewczą i ustawienie mocy, a następnie ponownie naciśnij przycisk
strefy grzewczej, co spowoduje zaświecenie kropki na wyświetlaczu strefy
grzewczej sterowanej przez programator czasowy. Na 2 wyświetlaczach
zacznie migać wskazanie "00". Przy użyciu przycisku "C" lub "E" ustaw
czas w zakresie od 1 do 99.
UWAGA: po 10 sekundach na wwietlaczu pojawi si
ę
ustawienie mocy
grzania pozostałych stref grzewczych.
Aby wyświetlić pozosty czas gotowania, naciśnij dwukrotnie przycisk
strefy grzewczej sterowanej przez programator czasowy
BLOKADA PRZYCISW
Funkcj
ę
Blokady przycisków włącza si
ę
przez naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku "D" do momentu zaświecenia kropki nad przyciskiem
funkcji. Funkcja "Blokada przycisków" blokuje wszystkie funkcje płyty
z wyjątkiem przycisku Włączony/Wyłączony "A". Funkcja pozostaje
aktywna nawet po wączeniu i włączeniu płyty. Funkcj
ę
można
dezaktywować przez ponowne naciśnięcie przycisku "D" aż do
momentu zgaśnięcia kropki nad przyciskiem funkcji.
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO
Po wyłączeniu strefy grzewczej wskaźnik ciepła resztkowego "H" świeci
lub miga naprzemiennie z symbolem "0", aż temperatura płyty spadnie
do bezpiecznego poziomu.
WAŻNE: Zabezpieczenia płyty obejmują funkcje automatycznego
wyłączania. Długotrwałe korzystanie z tego samego ustawienia mocy
grzania powoduje automatyczne wyłączenie strefy grzewczej (na
przykład po około 1 godzinie korzystania z maksymalnego ustawienia
mocy grzania następuje wączenie strefy grzewczej).
WAŻNE: W celu uniknięcia trwałego uszkodzenia płyty grzejnej:
• nie należy używać garnków z dnem, które nie jest płaskie;
• nie należy używać metalowych garnków z emaliowanym dnem;
• nie należy umieszczać gorących garnków/patelni na panelu sterowania.
PIERWSZE UŻYCIE
Przed pierwszą instalacją przez około 1 sekundę panel sterowania
przeprowadza test działania, a następnie automatycznie włączana jest
funkcja "Blokada przycisków".
Aby dezaktywować te funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk "D". Zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy, a następnie zgaśnie odpowiednia
dioda led.
UWAGA: W przypadku resetowania należy powtórzyć procedurę opisana
powyżej.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Odłączyć urządzenie od zasilania.
• Nie wolno stosować urządzeń czyszczących parą.
• Nie używać gąbek ściernych ani myjek, gdyż mogą one uszkodzić
szklaną powierzchnię.
• Po każdym użyciu należy oczyścić płytę (gdy jest zimna), aby usunąć
osady i plamy powstałe od resztek żywności.
• Cukier oraz potrawy o wysokiej zawartości cukru niszczą płytę i
należy je niezwłocznie usuwać z jej powierzchni.
• Sól, cukier i piasek mogą rysować szklaną powierzchnię.
• Należy używać miękkiej ściereczki, chłonnych ręczników kuchennych
lub specjalnego przyrządu do czyszczenia płyty (postępować zgodnie
z instrukcją producenta).
• yny rozlane na pola grzewczych mogą powodować przesuwanie
się lub wibrowanie naczyń do gotowania.
• Po wyczyszczeniu płyty należy ją dokładnie osuszyć.
E
C
D
A
B
AWłączony/Wyłączony
B
Wybór strefy grzewczej i programatora
czasowego
C-E
Zwiększenie i zmniejszenie ustawienia
mocy grzania
DBlokada przycisków
PL

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756