Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka INDESIT BWE 71253X S PL 7kg 1200 obr

Powrót
1
PL
Polski,1
PL
PRALKA
Spis treści
Instalacja, 2-3
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Utrzymanie i konserwacja, 4
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szuadki na środki piorące
Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Zalecenia i środki ostrożności, 5
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Utylizacja
Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek
Opis pralki, 6-7
Panel sterowania
Wyświetlacz
Jak wykonać cykl prania, 8
Programy i opcje, 9-10
Tabela programów
Opcje prania
Push & Wash
Środki piorące i bielizna, 11-12
Szuadka na środki piorące
Przygotowanie bielizny
Programy specjalne
System równoważenia wsadu
Nieprawidłowości w
działaniu i sposoby ich usuwania, 13
Serwis Techniczny, 14
BWE 71253
Instrukcja obsługi
2
PL
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia
jej stabilność i zapobiega wibracjom,
hałasowi oraz przesuwaniu się urządzenia
w czasie pracy. W przypadku ustawienia na
dywanie lub wykładzinie dywanowej, należy
tak wyregulować nóżki, aby pod pralką
pozostawała wolna przestrzeń niezbędna dla
wentylacji.
Podłączenia hydrauliczne i
elektryczne
Podłączenie przewodu doprowadzającego
wodę
1. Podlacz przewód
zasilajacy poprzez
przykrecenie go
do zaworu zimnej
wody z koncówka
gwintowana (patrz
rysunek): Przed
podłączeniem
spuszczać wodę do
momentu, aż stanie
się ona całkowicie przezroczysta.
2. Podłączyć do
urządzenia przewód
doprowadzający
wodę, przykręcając
go do odpowiedniego
przyłącza wody,
znajdującego się w
tylnej części pralki, z
prawej strony u góry
(patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, aby przewód nie był
pozaginany ani przygnieciony.
! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić
się w przedziale podanym w tabeli Danych
technicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić
się do specjalistycznego sklepu lub do
autoryzowanego technika.
! Nigdy nie instalować przewodów, które były
już używane.
! Stosować przewody znajdujące się w
wyposażeniu urządzenia.
Instalacja
! Naly zachować niniejs książeczkę,
aby móc z niej skorzystać w kdej chwili.
W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub
przeniesienia pralki w inne miejsce należy
zadbać o przekazanie instrukcji wraz z nią, aby
nowy aściciel mógł się zapoznać z działaniem
urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi: zawiera ona ważne informacje
dotyczące instalacji oraz właściwego i
bezpiecznego użytkowania pralki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała ona
uszkodzeń w czasie transportu. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń, nie podłączać pralki
i skontaktować się ze sprzedawcą.
3. Odkręcić 4 śruby
zabezpieczające
urządzenie na
czas transportu
oraz zdjąć gumowy
element z podkładką,
znajdujący się w
tylnej części pralki
(patrz rysunek).
4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych
zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu
urządzenia.
5. Zachować wszystkie części: w razie
konieczności przewiezienia pralki w inne
miejsce, powinny one zostać ponownie
zamontowane.
! Części opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawić pralkę na płaskiej i twardej
podłodze, nie opierając jej o ściany, meble itp.
2. Jeśli podłoga
nie jest idealnie
pozioma, należy
skompensować
nierówności,
odkręcając lub
dokręcając przednie
nóżki (patrz rysunek);
kąt nachylenia,
zmierzony na górnym
blacie pralki, nie
powinien przekraczać 2°.
3
PL
Podłączenie przewodu odpływowego
Podłączyć przewód
odpływowy, nie
zginając go, do rury
ściekowej lub do
otworu odpływowego
w ścianie, które
powinny się
znajdować na
wysokości od 65 do
100 cm od podłogi;
albo oprz
go na brzegu
zlewu lub wanny,
przymocowując do
kranu prowadnik,
znajdujący się w
wyposeniu pralki
(patrz rysunek). Wolny
koniec przewodu
odpływowego nie
powinien być zanurzony w wodzie.
! Odradza się używanie rur przedłużających;
jednak jeśli jest to konieczne, przedłużacz
powinien mieć taki sam przekrój, jak
oryginalna rura, a jego długość nie powinna
przekraczać 150 cm.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka
elektrycznego należy się upewnić, czy:
gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne
z obowiązującymi przepisami;
gniazdko jest w stanie wytrzymać
maksymalne obciążenie mocy urządzenia,
wskazane w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
napięcie zasilania mieści się w wartościach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W
przeciwnym razie należy wymienić
gniazdko lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym
powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu,
gdyż wystawienie urządzenia na działanie
deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko
elektryczne powinno być łatwo dostępne.
! Nie używać przedłużaczy ani
rozgałęźników.
65 - 100 cm
! Kabel nie powinien być pozginany ani
przygnieciony.
! Przewód zasilania elektrycznego może być
wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych
techników.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, jeśli powyższe zasady
nie będą przestrzegane.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed
przystąpieniem do jej użytkowania, należy
wykonać jeden cykl prania ze środkiem
piorącym, ale bez wsadu, nastawiając
program opcja czyszczenia pralki (patrz
“Czyszczenie pralki”).
Dane techniczne
Model BWE 71253
Wymiary szerokość cm 59,5
wysokość cm 85
głêbokość cm 54
Pojemność od 1 do 7 kg
Dane prądu
elektrycznego
dane techniczne umieszc-
zone są na tabliczce na
maszynie
Dane sieci
wodociągowej
Maksymalne ciśnienie
1 MPa (10 barów)
ciśnienie minimalne
0,05 MPa (0,5 barów)
pojemność bębna 52 litrów
Szybkość
wirowania do 1200 obrotów na minutę
Programy te-
stowe zgodnie
z regulamin
1061/2010 i
1015/2010
Program 9;
Bawełna eco 60°.
Program 9;
Bawełna eco 40°.
Urządzenie to zostało wy-
produkowane zgodnie z
następującymi przepisami CE:
- EMC - 2014/30/EU (o
Kompatybilności Elektro-
magnetycznej)
- 2012/19/EU - WEEE
- LVD - 2014/35/EU(o Ni-
skim Napięciu)
4
PL
Odłączenie wody i prądu
elektrycznego
Zamknąć kurek dopływu wody po każdym
praniu. W ten sposób zmniejsza się
zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz
eliminuje się niebezpieczeństwo wycieków.
Przed przystąpieniem do czyszczenia
pralki oraz do czynności konserwacyjnych
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Czyszczenie pralki
• Obudowę zewnętrzną i gumowe części
pralki można myć ściereczką zmoczoną
w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować
rozpuszczalników ani ściernych środków
czyszczących.
• Pralka jest wyposażona w program opcja
czyszczenia pralki części wewnętrznych,
który należy przeprowadzać nie
wprowadzając niczego do kosza pralki.
Środek piorący (w ilości równej 10% ilości
zalecanej dla lekko zabrudzonej odzieży)
lub dodatki przeznaczone specjalnie do
czyszczenia pralek, mogą zostać użyte
jako środki pomocnicze podczas programu
czyszczenia. Zaleca się przeprowadzanie
programu czyszczenia co 40 cykli prania.
W celu uruchomienia programu należy
nacisnąć równocześnie przyciski A i B przez 5
sek. (zob. rysunek).
Program rozpocznie się automatycznie
i będzie trwał około 70 minut. W celu
zakończenia cyklu, należy nacisnąć przycisk
START/PAUZA.
Czyszczenie szuadki na środki
piorące W celu wyjęcia
szuadki nacisnąć
dźwignię (1) i
pociągnąć ją na
zewnątrz (2)(patrz
rysunek).
Wypłukać szuadkę
pod bieżącą wodą;
czynność tę należy
wykonywać często.
Konserwacja okrągłych drzwiczek i
bębna
Drzwiczki pralki należy zawsze
pozostawiać uchylone, aby zapobiec
tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposona jest w pom
samoczyszc, która nie wymaga zabiew
konserwacyjnych. Me się jednak zdarz,
że drobne przedmioty (monety, guziki) wpad
do komory wspnej zabezpieczacej pompę,
która znajduje s w jej dolnej części.
! Należy się upewnić, że cykl prania został
zakończony i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:
1. zdjąć panel z
przedniej części
urządzenia,
naciskając go
ku środkowi, a
następnie popchnąć
w dół z dwóch stron
i wyjąć go (patrz
rysunki).
2. odkręcić pokrywę,
obracając ją w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara (patrz
rysunek): wypłynięcie
niewielkiej ilości
wody jest normalnym
zjawiskiem;
3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy
się, przed dociśnięciem go do urządzenia,
czy zatrzaski zostały umieszczone w
odpowiednich otworach.
Kontrola przewodu
doprowadzającego wodę
Przynajmniej raz w roku należy sprawdz
przed doprowadzacy wodę. Jeśli widoczne
na nim kncia i rysy, należy go wymien:
w trakcie prania de ciśnienie może bowiem
spowodow jego nae rozerwanie.
! Nigdy nie instalować już używanych
przewodów.
Utrzymanie i konserwacja
2
1
A
B
1
23
5
PL
Zalecenia i środki
ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone
ze względów bezpieczeństwa i należy je uważnie
przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do
użytkowania w warunkach domowych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzyst
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach zycznych,
zmyowych bą umysłowych, jak równi
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urdzenia, jeśli znajdują się one
pod nadzorem innych ob lub jeśli zostały
pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urdzenia oraz zdają sobie sprawę
ze zwzanych z nim zagrożeń. Dzieci nie
powinny bawić się urządzeniem. Prace
związane z czyszczeniem i konserwacją nie
mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
Nie dotykać pralki stojąc przy niej boso lub mając
mokre lub wilgotne ręce albo stopy.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel,
należy trzymać za wtyczkę.
W trakcie pracy maszyny nie otwierać szuadki na
środki piorące.
Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona być
bardzo gorąca.
W żadnym wypadku nie otwierać na siłę drzwiczek
pralki: grozi to uszkodzeniem mechanizmu
zabezpieczającego drzwiczki przed przypadkowym
otwarciem.
W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym
wypadku ingerować w wewnętrzne części pralki z
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do
pracującej pralki.
W czasie prania drzwiczki pralki nagrzewają się.
Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to
robić bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy
nie należy samodzielnie przenosić urządzenia, gdyż
jest ono bardzo ciężkie.
Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest
pusty.
Utylizacja
Utylizacja opakowania:
stosować się do lokalnych przepisów, dzięki
temu opakowanie będzie mogło zostać ponownie
wykorzystane.
Dyrektywa europejska 2012/19/EU - WEEE dotycząca
odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
przewiduje, że elektryczne urządzenia gospodarstwa
domowego nie powinny być utylizowane w normalnym
ciągu utylizacji stałych odpadów miejskich. Stare
urządzenia powinny być zbierane oddzielnie, aby
zoptymalizować stopień odzysku i recyrkulacji
materiałów, z których są one zbudowane, oraz
aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i
środowiska.
Symbol przekreślonego kosza jest umieszczony
na wszystkich produktach w celu przypominania o
obowiązku ich segregacji.
Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego
mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich
prawidłowej utylizacji, zwracając się do odpowiednich
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek
Jeśli z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej
nie jest możliwe otwarcie okrągłych drzwiczek, w
celu wyjęcia i rozwieszenia prania należy wykonać
następujące czynności:
1. wyjąć wtyczkę z gniazdka
elektrycznego.
2. sprawdzić, czy poziom
wody wewnątrz maszyny
znajduje się poniżej poziomu
otwarcia drzwiczek; w
przeciwnym wypadku usunąć
nadmiar wody przez przewód
odpływowy, zbierając ją
do wiaderka w sposób
wskazany na rysunku.
3.zdjąć panel pokrywy z
przedniej strony pralki (patrz
rysunek).
4. pocgnąć na zewtrz klapkę wskaza na rysunku,
do wyzwolenia s z zacisku plastikowego zaczepu; naspnie
pociągć go w ł i wnocześnie otworz drzwiczki.
5. ponownie założyć panel upewniwszy się, przed
dociśnięciem go do maszyny, czy zatrzaski zostały
umieszczone w odpowiednich otworach.
1
23
20

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756