Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka INDESIT BWSA61053W 6kg 1000 obr A+++

Powrót
1
PL
Polski,1
Spis treści
Instalacja, 2-3
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Utrzymanie i konserwacja, 4
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szuadki na środki piorące
Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Zalecenia i środki ostrożności, 5
Ogólne zasady bezpieczeństwa
System równoważenia ładunku
Utylizacja
Opis pralki i uruchamianie programu, 6-7
Panel sterowania
Kontrolki
Uruchamianie programu
Programy, 8
Push & Wash
Tabela programów
Personalizacja, 9
Ustawianie temperatury
Ustawianie wirowania
Funkcje
Środki piorące i bielizna, 10
Szuadka na środki piorące
Przygotowanie bielizny
Programy specjalne
Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich
usuwania, 11
Serwis Techniczny, 12
PL
BWSA 61053
Instrukcja obsługi
PRALKA
2
PL
Instalacja
Staranne wypoziomowanie pralki zapew-
nia jej stabilność i zapobiega wibracjom,
hałasowi oraz przesuwaniu się urządzenia
w czasie pracy. W przypadku ustawienia na
dywanie lub wykładzinie dywanowej, należy
tak wyregulować nóżki, aby pod pralką
pozostawała wolna przestrzeń niezbędna dla
wentylacji.
Podłączenia hydrauliczne i elektry-
czne
Podłączenie przewodu doprowadzającego
wodę
1. Wsunąć uszczelkę
A do końcówki rury
pobierania wody
i przykręcić ją do
kurka zimnej wody
o gwintowanym
otworze 3/4’’ (zo-
bacz rysunek).Pr-
zed podłączeniem
spuszczać wodę do
momentu, aż stanie się ona całkowicie pr-
zezroczysta.
2. Podłączyć do
urządzenia przewód
doprowadzający
wodę, przykręcając
go do odpowiednie-
go przyłącza wody,
znajdującego się w
tylnej części pralki, z
prawej strony u góry
(patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, aby przewód nie był
pozaginany ani przygnieciony.
! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić
się w przedziale podanym w tabeli Danych
technicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić
się do specjalistycznego sklepu lub do auto-
ryzowanego technika.
! Nigdy nie instalować przewodów, które były
już używane.
! Stosować przewody znajdujące się w
wyposażeniu urządzenia.
! Należy zachować niniejszą książeczkę, aby
móc z niej skorzystać w kdej chwili. W pr-
zypadku sprzedaży, odstąpienia lub przenie-
sienia pralki w inne miejsce naly zadb o
przekazanie instrukcji wraz z nią, aby nowy
właściciel mógł się zapoznać z działaniem
urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi: zawiera ona ważne informacje
dotyczące instalacji oraz właściwego i
bezpiecznego użytkowania pralki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała ona
uszkodzeń w czasie transportu. W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń, nie podłączać pralki
i skontaktować się ze sprzedawcą.
3. Odkręcić 4 śruby
zabezpieczające
urządzenie na czas
transportu oraz
zdjąć gumowy ele-
ment z podkładką,
znajdujący się w
tylnej części pralki
(patrz rysunek).
4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych
zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu
urządzenia.
5. Zachować wszystkie części: w razie
konieczności przewiezienia pralki w inne
miejsce, powinny one zostać ponownie za-
montowane.
! Części opakowania nie są zabawkami dla dzieci.
Poziomowanie
1. Ustawpralkę na płaskiej i twardej
podłodze, nie opierając jej o ściany, meble itp.
2. Jeśli podłoga
nie jest idealnie
pozioma, należy
skompensować
nierówności,
odkręcając lub
dokręcając przednie
nóżki (patrz rysu-
nek); kąt nachylenia,
zmierzony na górnym
blacie pralki, nie powinien przekraczać 2°.
A
3
PL
Podłączenie przewodu odpływowego
Podłączyć przewód
odpływowy, nie
zginając go, do rury
ściekowej lub do ot-
woru odpływowego w
ścianie, które powin-
ny się znajdować na
wysokości od 65 do
100 cm od podłogi;
albo oprzeć go na br-
zegu zlewu lub wan-
ny, przymocowując
do kranu prowadnik,
znajdujący się w
wyposażeniu pralki
(patrz rysunek). Wo-
lny koniec przewodu
odpływowego nie
powinien b zanur-
zony w wodzie.
! Odradza się używanie rur przedłużających;
jednak jeśli jest to konieczne, przedłużacz
powinien mieć taki sam przekrój, jak ory-
ginalna rura, a jego długość nie powinna
przekraczać 150 cm.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elekt-
rycznego należy się upewnić, czy:
gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne
z obowiązującymi przepisami;
gniazdko jest w stanie wytrzymać maksy-
malne obciążenie mocy urządzenia, wska-
zane w tabeli Danych technicznych (patrz
obok);
napięcie zasilania mieści się w wartościach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W pr-
zeciwnym razie należy wymienić gniazdko
lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym
powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu, gdyż
wystawienie urządzenia na działanie deszc-
zu i burz jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektry-
czne powinno być łatwo dostępne.
! Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.
! Kabel nie powinien być pozginany ani przy-
gnieciony.
65 - 100 cm
! Przewód zasilania elektrycznego może być
wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych
techników.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, jeśli powyższe zasady
nie będą przestrzegane.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed
przystąpieniem do jej użytkowania, należy
wykonać jeden cykl prania ze środkiem
piorącym, ale bez wsadu, nastawiając pro-
gram OPCJA CZYSZCZENIA PRALKI”
(patrz “Czyszczenie pralki”).
Dane techniczne
Model BWSA 61053
Wymiary szerokość cm 59,5
wysokość cm 85
głêbokość cm 42,5
Pojemność od 1 do 6 kg
Dane prądu
elektrycznego
dane techniczne umieszc-
zone są na tabliczce na
maszynie
Dane sieci
wodociągowej
Maksymalne ciśnienie
1 MPa (10 barów)
ciśnienie minimalne
0,05 MPa (0,5 barów)
pojemność bębna 40 litrów
Szybkość
wirowania do 1000 obrotów na minutę
Programy te-
stowe zgodnie
z regulamin
1061/2010 i
1015/2010
Program 9;
Bawełna Eco 60°.
Program 9;
Bawełna Eco 40°.
Urządzenie to zostało wy-
produkowane zgodnie z
następującymi przepisami
CE:
- EMC - 2014/30/EU (o
Kompatybilności Elektro-
magnetycznej)
- 2012/19/EU - WEEE
- LVD - 2014/35/EU(o Ni-
skim Napięciu)
4
PL
Odłączenie wody i prądu elektrycz-
nego
Zamknąć kurek dopływu wody po każdym
praniu. W ten sposób zmniejsza się
zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz
eliminuje się niebezpieczeństwo wycieków.
Przed przystąpieniem do czyszczenia
pralki oraz do czynności konserwacyjnych
wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Czyszczenie pralki
• Obudowę zewnętrzną i gumowe części
pralki można myć ściereczką zmoczoną
w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować
rozpuszczalników ani ściernych środków
czyszczących.
• Pralka jest wyposażona w program
“OPCJA CZYSZCZENIA PRALKI” części
wewnętrznych, który należy przeprowadzać
nie wprowadzając niczego do kosza pralki.
Środek piorący (w ilości równej 10% ilości
zalecanej dla lekko zabrudzonej odzieży) lub
dodatki przeznaczone specjalnie do czyszc-
zenia pralek, mogą zostać użyte jako środki
pomocnicze podczas programu czyszczenia.
Zaleca się przeprowadzanie programu czy-
szczenia co 40 cykli prania.
W celu uruchomienia programu należy
nacisnąćwnocześnie przyciski A i B przez 5
sek. (zob. rysunek).
Program rozpocznie się automatycz-
nie i będzie trwał około 75 minut. W celu
zakończenia cyklu, należy nacisnąć przycisk
START/PAUZA.
Czyszczenie szuadki na środki
piorące W celu wyjęcia
szuadki nacisnąć
dźwignię (1) i
pociągnąć ją na
zewnątrz (2)(patrz
rysunek).
Wypłukać szuadkę
pod bieżącą wodą;
czynność tę należy
wykonywać często.
Konserwacja okrągłych drzwiczek i
bębna
Drzwiczki pralki należy zawsze
pozostawiać uchylone, aby zapobiec twor-
zeniu się nieprzyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę
samoczyszccą, kra nie wymaga zabiegów
konserwacyjnych. Może s jednak zdarzyć,
że drobne przedmioty (monety, guziki) wpadną
do komory wstępnej zabezpieczającej pom,
która znajduje się w jej dolnej cści.
! Należy się upewnić, że cykl prania został
zakończony i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Aby uzyskać dostęp do komory wstępnej:
1. zdjąć panel z
przedniej części
urządzenia,
naciskając go
ku środkowi, a
następnie popchnąć
w dół z dwóch stron
i wyjąć go (patrz
rysunki).
2. odkręcić pokrywę,
obracając ją w kie-
runku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara (patrz rysu-
nek): wypłynięcie
niewielkiej ilości
wody jest normalnym
zjawiskiem;
3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy się,
przed dociśnięciem go do urządzenia, czy
zatrzaski zostały umieszczone w odpowied-
nich otworach.
Kontrola przewodu
doprowadzającego wodę
Przynajmniej raz w roku naly sprawdzić pr-
zed doprowadzający wo. Jeśli widoczne
na nim knięcia i rysy, naly go wymien:
w trakcie prania duże cnienie me bowiem
spowodow jego nagłe rozerwanie.
! Nigdy nie instalować już używanych pr-
zewodów.
Utrzymanie i konserwacja
2
1
A
B
1
23
5
PL
Zalecenia i środki
ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana
zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone
ze względów bezpieczeństwa i należy je uważnie
przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do
użytkowania w warunkach domowych.
Z niniejszego urdzenia mogą korzystać
dzieci powej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach zycznych,
zmyowych bądź umysłowych, jak wnież
osoby nieposiadace doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one
pod nadzorem innych osób lub jli zostały
pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze
związanych z nim zagroż. Dzieci nie powin-
ny bawić s urządzeniem. Prace związane
z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być
wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one
nadzorowane.
Nie dotykać pralki stojąc przy niej boso lub mając
mokre lub wilgotne ręce albo stopy.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel,
należy trzymać za wtyczkę.
W trakcie pracy maszyny nie otwierać szuadki na
środki piorące.
Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona być
bardzo gorąca.
W żadnym wypadku nie otwier na siłę drzwiczek pralki:
grozi to uszkodzeniem mechanizmu zabezpieczacego
drzwiczki przed przypadkowym otwarciem.
W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym
wypadku ingerować w wewnętrzne części pralki z
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do
pracującej pralki.
W czasie prania drzwiczki pralki nagrzewają się.
Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to
robić bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy
nie należy samodzielnie przenosić urządzenia, gdyż
jest ono bardzo ciężkie.
Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest
pusty.
System równoważenia ładunku
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych
drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wyko-
nuje obroty z prędkością nieco większą niż podczas
prania. Jeśli pomimo kolejnych prób wsad nie zostanie
równomiernie rozłożony, maszyna wykona wirowanie
z prędkością mniejszą od przewidzianej. W przypad-
ku nadmiernego niezrównoważenia pralka wykona
rozłożenie wsadu zamiast wirowania. Aby zapewnić leps-
ze rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie,
zaleca się wymieszanie dużych i małych sztuk bielizny.
Utylizacja
Utylizacja opakowania:
stosować się do lokalnych przepisów, dzięki temu
opakowanie będzie mogło zostać ponownie wykorzy-
stane.
Dyrektywa europejska 2012/19/EU - WEEE dotycząca
odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych
przewiduje, że elektryczne urządzenia gospodarstwa
domowego nie powinny być utylizowane w normal-
nym ciągu utylizacji stałych odpadów miejskich.
Stare urządzenia powinny być zbierane oddzielnie,
aby zoptymalizować stopień odzysku i recyrku-
lacji materiałów, z których są one zbudowane, oraz
aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i
środowiska.
Symbol przekreślonego kosza jest umieszczony
na wszystkich produktach w celu przypominania o
obowiązku ich segregacji.
Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego
mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich
prawidłowej utylizacji, zwracając się do odpowiednich
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756