Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka INDESIT DIE2B19A

Powrót
PL
1
Przez użyciem urządzenia przeczytać uważnie Instrukcje Bezpieczeństwa.
URZĄDZENIE
OPIS PRODUKTU
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestro-
wać urządzenie na stronie: www.indesit.com/register
Instrukcje Bezpieczeństwa oraz Podręcznik Użytkownika
można pobrać odwiedzając naszą stronę
docs.indesit.eu i postępując zgodnie ze wskazówkami
zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Koszyk na sztućce
7. Dolne ramię natryskowe
8. Zespół ltra
9. Zbiornik soli
10. Dozowniki detergentu
i płynu nabłyszczającego
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk wyboru programu / Push&GO
3. Kontrolka „Brak soli”
4. Kontrolki programu
5. Przycisk i kontrolka „Start/Pauza
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
PANEL STEROWANIA
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
10
12
7
11
9
8
1 2 4 53
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PRODUKTU), i musi zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci
się kontrolka BRAK SOLI
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po
raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do
krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wy-
ciek wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania aby uniknąć korozji.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę
informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Zakład produkcyjny ustawia domyślną wartość dla twardości wody.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Miga kontrolka programu z aktualnie ustawionym poziomem.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz
TABELA TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
°Clark
St. brytyjskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10 0 - 7
2 Średnia 7 - 11 11 - 20 8 - 14
3 Przeciętna 12 - 16 21 - 29 15 - 20
4 Twarda 17 - 34 30 - 60 21 - 42
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90 43 - 62
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmięk-
czacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu
do zmywarek.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy the dark optical
indicator on the dispenser door C becomes transparent.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksy-
malny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się
stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulo-
wać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Miga kontrolka programu z aktualnie ustawionym poziomem.
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
1 (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomów, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić usta-
wienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, nale-
ży ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania D.
Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika E.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej,
aby dodana ilość detergentu była prawi-
dłowa. Wewnątrz dozownika E znajdują
się oznaczenia ułatwiające dozowanie
detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu
z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika de-
tergentu, pociągając ją w górę tak, aż
urządzenie zamykające zostanie za-
blokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem.
Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywarkach
może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urzą-
dzenia.
A
B
C
D
E
PL
3
TABELA PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
Czas trwania pro-
gramu zmywania
(godz.:min)*)
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
1. Eko 50° 3:20 12,0 1,05
2. Intensywny 65° 2:30 16,0 1,50
3. Mieszane 55° 2:25 16,0 1,35
4. Fast&Clean 28’
45°
-0:28 9,0 0,60
5. Push&GO 50° 1:25 11,5 1,10
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 EKO
Program Eco jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stopniu za-
brudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny program
pod względem zużycia energii elektrycznej i wody oraz w takim zasto-
sowaniu program ten uzyskał certykat zgodności z dyrektywą unijną
Ecodesign.
2 INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie zale-
cany do patelni i garnków (nie powinien być używany do delikatnych
naczyń).
3 MIESZANE
Rozmaite zabrudzenia. Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z za-
schniętymi resztkami potraw.
4 FAST&CLEAN 28’
Program należy stosować przy połowie załadunku lub lekko zabrudzonych
naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia. Nie ma fazy suszenia
5 PUSH&GO
Codzienny cykl mycia i suszenia zapewnia świetne rezultaty zmywania w
krótkim czasie i bez konieczności przygotowania naczyń.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykl Fast&Clean 28’ służy do mycia lekko zabrudzonych
naczyń.
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2019.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Wartości podane dla innych programów niż program Eco mają charakter referencyjny.
Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość
detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłuż
czas trwania programu aż o 20 min.
PUSH&GO
Wyraźnie odróżniający się przycisk Push&GO umożliwia bezpośredni dostęp do programu Push&GO, cyklu zmywania i suszenia
zapewniającego doskonałe rezultaty zmywania w krótkim czasie. Nie musisz martwić się, który program wybrać – cykl Push&GO wykona
pracę za ciebie.
Aby wybrać program Push&GO należy włączyć urządzenie, nacisnąć przycisk P, przytrzymać go przez 3 sekundy (zaświeci się odpowiednia
kontrolka) i zamknąć drzwiczki w przeciągu 4 sekund.
4
ŁADOWANIE KOSZY
GÓRNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i lek-
kie naczynia: szklanki, liżanki,
talerzyki, małe miseczki do sałatek.
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie
umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe
pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje
więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator
wysokości górnego kosza (patrz
ilustracja); bez naciskania dźwigienek,
można łatwo podnieść kosz trzymając go
za boczne części i umieszczając stabilnie w
górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć
dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć
kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie
regulować wysokości kosza, gdy jest załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Boczne składane klapy można złożyć
lub rozłożyć, aby zoptymalizować
ułożenie naczyń w koszyku.
Kieliszki do wina można bezpiecznie
umieścić, wkładając nóżkę każdego
kieliszka do odpowiedniego otworu.
W zależności od modelu:
aby rozłożyć klapy, należy wysunąć
je do góry i obrócić lub zwolnić z
zatrzasków i pociągnąć do dołu.
aby złożyć klapy, należy obrócić je
i wsunąć je do dołu lub wyciągnąć
do góry i zamocować do zatrza-
sków.
DOLNY KOSZ
Do garnków, pokrywek, tale-
rzy, misek do sałatek, sztuć-
ców itp. Duże
talerze i pokrywki powinny
być umieszczane z boku, aby
uniknąć
stykania się z ramieniem na-
tryskowym.
(przykład sposobu załadowania dolnego kosza)
KOSZYK NA SZTUĆCE
Koszyk jest wyposażony w górne kratki, które pozwalają na lepsze
rozmieszczenie sztućców. Koszyk na sztućce powinien być umieszcza-
ny tylko w przedniej części dolnego kosza.
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy
wkładać do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub
układać je poziomo na podnoszonych półeczkach, w górnym koszu.
PL
5
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej
i czy zawór wody jest otwarty.
2. WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
3. WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
5. WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW), nacis-
kając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
6. START
Aby rozpocząć cykl zmywania, należy nacisnąć przycisk
START/Pauza (zaświeci się dioda LED), a następnie w ciągu 4 sek.
od tej czynności, zamknąć drzwiczki. Po uruchomieniu programu
pojawi się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Jeśli drzwiczki nie zos-
taną zamknięte w ciągu 4 sekund, rozlegnie się dźwięk alarmu.
W takim przypadku otworzyć drzwiczki, nacisnąć przycisk
START/Pauza i ponownie zamknąć drzwiczki w ciągu 4 sek.
7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Koniec cyklu prania sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym
i miganiem kontrolki wybranego programu. Otworzyć drzwiczki
i wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć oparze-
nia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się au-
tomatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeni-
em ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio
zmniejszyć ilość używanego detergentu.
MODYFIKOWANIE URUCHOMIONEGO PROGRAMU
Jeżeli wybrano niewłaściwy program, można go zmienić, pod
warunkiem, że właśnie się on rozpoczął: otworzyć drzwiczki, nacisnąć i
przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.; urządzenie wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ. i
wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; uruchomić cykl, nacis-
kając przycisk START/Pauza i zamykając drzwiczki w ciągu 4 sek.
UMIESZCZANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Otworzyć drzwiczki bez wyłączania urządzenia (START/Pauza,
dioda ledowa zaczyna migać) (uwaga na GORĄCĄ parę!) i umieścić
naczynia w zmywarce. Nacisnąć przycisk START/Pauza i zamknąć
drzwiczki w ciągu 4 sek. Cykl zostanie wznowiony od momentu,
w którym go przerwano
PRZYPADKOWE PRZERWY
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas zmywania lub nastąpi przer-
wa w zasilaniu, cykl zatrzyma się. Aby wznowić cykl od momentu, w
którym został przerwany, zamknąć drzwiczki w ciągu 4 sek. i nacisnąć
przycisk START/Pauza.
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki jedzenia
i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie
mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były skierowane
w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie, dzięki
czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i swobodnie
przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody
są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
Naczynia i sztućce drewniane.
Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia
zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
Naczynia miedziane i cynowe.
Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt
wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcela-
nowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek.
Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko
zmywanie się skończy.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Jeśli zmywarka domowa użytkowana jest zgodnie z zaleceniami
producenta,
zmywanie naczyń w zmywarce zazwyczaj pochłania
MNIEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ i mniej wody niż zmywanie ręczne.
Aby maksymalnie zwiększyć wydajność zmywarki, należy uruchamiać
cykl zmywania po pełnym załadowaniu urządzenia. Ładowanie
zmywarki domowej w stopniu zalecanym przez producenta przy-
czyni się do oszczędności energii elektrycznej i wody. Informacje
na temat prawidłowego ładowania naczyń w zmywarce można
odnaleźć w rozdziale ŁADOWANIE KOSZY.
W przypadku częściowego załadowania, zaleca się skorzystanie ze
specjalnych opcji, jeśli są one dostępne (Połowa załadunku/ Zmy-
wanie strefowe/ Wiele stref), zapełniając jedynie wybrane kosze.
Nieprawidłowe lub nadmierne ładowanie zmywarki może spow-
odować zwiększenie zużycia mediów (np. wody, energii, czasu lub
zwiększenie poziomu hałasu), co wpływa negatywnie za wydajność
suszenia.
Ręczne spłukiwanie naczyń przyczynia się do większego zużycia
wody i energii elektrycznej i nie jest zalecane
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się osadów,
które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w miesiącu
włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić zmywarkę, należy
wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć program bez wkładania
naczyń.
PORADY I WSKAZÓWKI

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756