Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka INDESIT DFC 2C24 B

Powrót
PL
1
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Instrukcji bezpieczeństwa.
URZĄDZENIE
OPIS PRODUKTU
PANEL STEROWANIA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie:
www.indesit.com/register
Instrukcje bezpieczeństwa oraz Podręcznik użytkownika,
można pobrać z naszej strony internetowej
docs.indesit.eu; należy postępować zgodnie z zalece-
niami opisanymi na odwrocie niniejszej książeczki.
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
10
12
7
11
9
8
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Koszyk na sztućce
7. Dolne ramię natryskowe
8. Zespół ltra
9. Zbiornik soli
10. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk i kontrolka wyboru programu
3. Przycisk i kontrolka „Połowa załadunku” / „Extra Light”
4. Kontrolka „Brak soli”
5. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
6. Kontrolki programów
7. Kontrolki „Opóźnienia”
8. Przycisk i kontrolka „Opóźnienie
9. Przycisk i kontrolka „Push&GO”
10. Przycisk i kontrolka „START/Pauza”/Odpompowanie wody
1
32
98 10
4 5 6 7
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PRODUKTU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania
świeci się kontrolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po
raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do kra-
wędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania aby uniknąć korozji.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę in-
formację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Zakład produkcyjny ustawia domyślną wartość dla twardości wody.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przytrzymać przycisk START/Pauza przez 5 sekund, aż będzie słychać
sygnwiękowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Zaświeci się kontrolka programu aktualnie ustawionego poziomu.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmięk-
czacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu do
zmywarek.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej mak-
symalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się
stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można
wyregulwać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk START/Pauza - będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Zaświeci się kontrolka programu aktualnie ustawionego poziomu.
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszcza-
jącego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na 1
(ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK PŁY-
NU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu na-
błyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić usta-
wienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić ni-
ski poziom (2-3).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu,
użyć urządzenia do otwierania C.
Detergent wsypywać/wlewać tylko
do suchego zasobnika D.
Detergent przeznaczony do mycia
wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej,
aby dodana ilość detergentu była prawidło-
wa. Wewnątrz dozownika D znajdują się
oznaczenia ułatwiające dozowanie deter-
gentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu
z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem.
Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywar-
kach może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie
urządzenia.
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
°Clark
St. brytyjskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10 0 - 7
2 Średnia 7 - 11 11 - 20 8 - 14
3 Przeciętna 12 - 16 21 - 29 15 - 20
4 Twarda 17 - 34 30 - 60 21 - 42
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90 43 - 62
A
B
D
C
PL
3
TABELA PROGRAMÓW
OPIS PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
Auto Door
Dostępne opcje *)
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie wody
(litry/cykl)
Zużycie energii
(kWh/cykl)
1Eco 50° 3:10 9,5 0,93
2 Auto Intensywny 65° 2:00 - 3:10 14,0 - 17,0 1,50 - 1,85
3 Auto Mieszane 55° 1:30 - 2:30 14,5 - 16,0 1,15 - 1,30
4 Fast&Clean 28’ 45° -- 0:28 9,0 0,50
5 Extra 50° -- 1:00 11,0 1,20
6 Push&GO 50° 1:25 11,5 1,10
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2019.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Wartości podane dla innych programów niż program Eco mają charakter referencyjny. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czyn-
ników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także
od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min.
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 ECO
Program Eco jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stopniu za-
brudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny program pod
względem zużycia energii elektrycznej i wody oraz w takim zastosowaniu
program ten uzyskał certykat zgodności z dyrektywą unijną Ecodesign.
2 AUTO INTENSYWNY
Automatyczny program do zmywania mocno zabrudzonych garnków i
talerzy (nie należy używać do naczyń delikatnych).
3 AUTO MIESZANE
Automatyczny program do mycia normalnie zabrudzonych garnków i
talerzy.
4 FAST & CLEAN 28’
Program należy stosować przy połowie załadunku lub lekko zabrudzo-
nych naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia. Nie ma fazy
suszenia
5 EXTRA
Program, który pozwala na mycie bardzo dużych naczyń w dolnym
koszu. Należy umieścić detergent bezpośrednio w zbiorniku zamiast w
dozowniku detergentu. Przy tym cyklu należy wyjąć górny kosz.
6 PUSH&GO
Codzienny cykl mycia i suszenia zapewnia świetne rezultaty zmywania
w krótkim czasie i bez konieczności przygotowania naczyń.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykl Fast&Clean 28’ służy do mycia lekko zabrudzonych
naczyń.
4
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
POŁOWA ZAŁADUNKU / EXTRA LIGHT
Przycisk spełnia podwójną funkcję: POŁOWA WSADU i EXTRA
LIGHT.
Należy wybrać program, nacisnąć przycisk POŁOWA WSADU/
EXTRA LIGHT: zaświeci się kontrolka.
Ponowne naciśnięcie przycisku POŁOWA WSADU/EXTRA LIGHT
spowoduje wyłączenie opcji.
POŁOWA ZAŁADUNKU
Jeśli naczyń jest niewiele, można napełnić kosz częściowo,
oszczędzając wodę, energię i środek myjący.
Można zmniejszyć o połowę ilość środka myjącego.
EXTRA LIGHT
Kompatybilny jedynie z programem EXTRA.
Opcja ta sprawia, że program EXTRA staje się odpowiedni do
mycia delikatnych naczyń i przedmiotów o dużych rozmiarach.
Opcja ta nie obejmuje etapu suszenia.
Należy upewnić się, że przedmioty i naczynia mogą być myte
w zmywarce.
OPÓŹNIENIE
Możliwe jest opóźnienie rozpoczęcia programu o 2, 4 i 8 godzin:
1. Po wybraniu żądanego programu oraz którejkolwiek z opcji,
nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Zaświeci się kontrolka.
2. Wybrać żądany czas opóźnienia naciskając kilkakrotnie
przycisk OPÓŹNIENIE. Kontrolki „2 godziny», „4 godziny» i „8
godzin» będą zapalać się kolejno. Jeśli przycisk OPÓŹNIENIE
zostanie naciśnięty ponownie, opcja zostanie wyłączona, a
kontrolka zgaśnie.
3. Po zakończeniu procedury wybierania odliczanie rozpocznie
się, gdy zostanie naciśnięty przyciskSTART/Pauza. Kontrolka
dla wybranego czasu opóźnienia będzie włączona, a przycisk
Start/Pauza zostanie podświetlony (stałe światło).
4. Po upływie ustawionego czasu, kontrolka OPÓŹNIENIE zgaśnie,
a program włączy się automatycznie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu
się programu.
ODPOMPOWANIE WODY
W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu, można
skorzystać z funkcji „Odpompowanie wody».
Długotrwałe naciśnięcie przycisku START/Pauza spowoduje
włączenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY. Aktywny program
zostanie wyłączony, a woda ze zmywarki zostanie odpompowana.
PUSH&GO
Wyraźnie odróżniający się przycisk Push&GO umożliwia
bezpośredni dostęp do programu Push&GO, cyklu zmywania
i suszenia zapewniającego doskonałe rezultaty zmywania w
krótkim czasie. Nie musisz martwić się, który program wybrać –
cykl Push&GO wykona pracę za ciebie.
Aby wybrać program Push&GO, włączyć urządzenie, nacisnąć
tylko przycisk Push&GO i przytrzymać przez 3 sekundy.
AUTO DOOR
Auto Door to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie
otwiera drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić
doskonałe rezultaty suszenia każdego dnia. Drzwiczki otwierają się w
temperaturze, która jest bezpieczna dla mebli kuchennych.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną która
pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą (w zależności od typu
modelu - może wystąpić konieczność jej zakupu). Należy zapoznać się
z PORADNIKIEM INSTALACJI), aby dowiedzieć się, jak zamontować folię
ochronną.
Użytkownik może wyłączyć funkcję systemu Auto Door w następujący
sposób:
Aby WYŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć. Przytrzymać przycisk
P wciśnięty przez pięć sekund, po tym czasie zmywarka wyda krótki
sygnał dźwiękowy. Nacisnąć przycisk ON/OFF, zmywarka wyda długi
sygnał dźwiękowy.
Aby WŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć urządzenie. Przytrzymać
przycisk P wciśnięty przez pięć sekund, po tym czasie zmywarka wyda
krótki sygnał dźwiękowy. Nacisnąć przycisk ON/OFF, zmywarka wygra
melodję.
EXTRA
Dzięki programowi EXTRA można myć w intensywny sposób
naczynia o dużych rozmiarach do maksymalnej wysokości równej
53 cm: brytfanny, ruszty i blachy piekarnikowe, ruszty płyty
kuchennej, duże garnki, półmiski i talerze do pizzy, ltry okapowe
ze stali nierdzewnej.
Aby móc załadować duże naczynia,
należy wyjąć kosz górny.
Otworzyć elementy mocujące po
prawej i lewej stronie i wyjąć kosz.
Przy włożonym koszu górnym, oba
elementy mocujące muszą być
zawsze zamknięte.
Aby strumień wody mógł dotrzeć
do wszystkich części mytych
przedmiotów, należy je ustawić w
sposób pokazany na rysunku.
Z cyklu można korzystać również do
mycia delikatnych naczyń o dużych
wymiarach, włączając opcję EXTRA
LIGHT (patrz OPCJE I FUNKCJE).
Nie wolno uruchamiać zmywarki
bez kosza górnego włączając
inne cykle mycia niż cykl EXTRA.
W celu przeprowadzenia cyklu EXTRA z opcją EXTRA
LIGHT, należy włożyć środek myjący BEZPOŚREDNIO DO
KOMORY, a nie do zbiorniczka.