Znaleziono w kategoriach:
Soundbar JBL Bar 2.1 DEEP BASS Czarny

Instrukcja obsługi Soundbar JBL Bar 2.1 DEEP BASS Czarny

Powrót
Bar 2.1 DEEP BaSS
Instrukcja obsługI
2
WaŻnE InForMacjE DotYcZĄcE
bEZPIEcZEŃstWa
Przed użyciem sprawdzić napięcie sieciowe
JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar i subwoofer) zaprojektowano
do pracy pod prądem przemiennym o napięciu 100-240 V,
50/60 Hz. Podłączenie do napięcia sieciowego innego niż
to, do którego przeznaczony jest produkt, może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz pożarowe i może
uszkodzić urządzenie. W razie pytań dotyczących wymaganego
napięcia zasilania dla posiadanego modelu lub napięcia
sieciowego w miejscu zamieszkania, przed podłączeniem
urządzenia do gniazda sieciowego należy skontaktować się
z najbliższym sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym
naszej rmy.
Nie używać przedłużaczy
Aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa, używać jedynie
zasilacza dostarczonego z urządzeniem. Nie zaleca się
stosowania przedłużaczy z produktem. Jak w przypadku
wszystkich urządzeń elektrycznych, nie należy prowadzić
przewodów zasilających pod dywanami, ani umieszczać na
nich ciężkich przedmiotów. Uszkodzone przewody należy
natychmiast wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym
na fabrycznie nowe.
Obchodzić się ostrożnie z przewodem zasilającym prądem
przemiennym
Odłączając przewód zasilający z gniazda prądu przemiennego,
nigdy nie ciągnąć za przewód. Gdy użytkownik nie planuje
korzystać z głośnika przez dłuższy okres, należy odłączyć
wtyczkę z gniazda zasilania prądem przemiennym.
Nie otwierać szafki
Wewnątrz produktu nie ma żadnych podzespołów, które
może naprawiać użytkownik. Otwarcie szafki może stworzyć
zagrożenie porażenia, zaś wszelkie modykacje produktu
unieważnią gwarancję. Gdy woda dostanie się do urządzenia,
natychmiast odłączyć je od źródła zasilania prądem
przemiennym i skonsultować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
www.jbl.com
Polski
3
sPIs trEŚcI
WaŻnE InForMacjE DotYcZĄcE
bEZPIEcZEŃstWa 2
1 WProWaDZEnIE 4
2 ZaWartoŚĆ ZEstaWu 4
3 oMÓWIEnIE ProDuktu 5
3.1 SOUNdbAr 5
3.2 SUbWOOfer 5
3.3 PilOt zdAlNeGO SterOWANiA 6
4 LokaLIZacja 6
4.1 UStAWieNie NA biUrkU 6
4.2 MONtAż NA ściANie 7
5 PołĄcZEnIa 7
5.1 POdłączANie dO teleWizOrA 7
5.2 łączeNie z UrządzeNiAMi cyfrOWyMi 8
5.3 POłączeNie blUetOOtH 8
6 oDtWarZanIE 9
6.1 WłączANie zASilANiA / AUtOMAtyczNe WłączeNie
trybU GOtOWOści / AUtOMAtyczNe WybUdzANie 9
6.2 OdtWArzANie z teleWizOrA 9
6.3 OdtWArzANie zA POMOcą WeJściA HdMi iN 10
6.4 OdtWArzANie z UrządzeNiA blUetOOtH 10
7 ustaWIEnIa DŹWIĘku 10
8 PrZYWracanIE ustaWIEŃ
FabrYcZnYcH 11
9 aktuaLIZacja oPrograMoWanIa 11
10 PoDłĄcZanIE subWooFEra 11
11 DanE tEcHnIcZnE ProDuktu 12
12 roZWIĄZYWanIE ProbLEMÓW 12
SySteM 12
dźWięk 12
WideO 12
blUetOOtH 12
PilOt zdAlNeGO SterOWANiA 13
13 ZnakI toWaroWE 13
14 InForMacja o LIcEncjI
oPrograMoWanIa oPEn sourcE 14
4
1 WProWaDZEnIE
dziękujemy za zakup urządzenia Jbl bar 2.1 deep bass
(soundbar i subwoofer), przeznaczonego do systemu rozrywki
domowej i zapewniającego wyjątkowe doznania z odsłuchu.
zachęcamy do poświęcenia kilku minut na przejrzenie niniejszej
instrukcji, w której opisano produkt i zawarto dokładną
procedurę konguracji i uruchamiania urządzenia.
Aby jak najlepiej wykorzystać funkcje i wsparcie dotyczące
urządzenia w przyszłości, należy aktualizować oprogramowanie
urządzenia za pomocą gniazda USB. Aby zadbać o najnowsze
oprogramowanie, patrz rozdział dotyczący aktualizacji
oprogramowania zawarty w niniejszej instrukcji.
cechy zyczne i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
niniejszego produktu, sposobu jego instalacji lub obsługi,
prosimy skontaktować się z najbliższą placówką handlową
bądź serwisową naszej rmy lub odwiedzić stronę internetową:
www.jbl.com.
2 ZaWartoŚĆ ZEstaWu
Ostrożnie rozpakuj zawartość zestawu, upewniając się, że
dostępne są wszystkie elementy. Jeśli brakuje części lub
którakolwiek z nich jest uszkodzona, nie należy jej używać, ale
skontaktować się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta.
Soundbar
Subwoofer
Pilot zdalnego sterowania (z 2 bateriami AAA)
Przewód zasilający*
x 2
* rodzaje wtyków i przewodów mogą się różnić w zależności
od regionu.
Kabel HDMI
Zestaw do montażu ściennego
Informacje o produkcie i szablon do montażu ściennego
www.jbl.com
Polski
5
3 oMÓWIEnIE ProDuktu
3.1 Soundbar
Elementy sterowania
4
1 32
1. (Power)
Włączanie zasilania lub trybu gotowości
-/+ (Volume)2.
zwiększa/zmniejsza poziom głośności
Naciśnij i przytrzymaj, aby w sposób ciągły zwiększać lub
zmniejszać poziom głośności
Aby wyciszyć głośnik (lub cofnąć jego wyciszenie), należy
równocześnie nacisnąć oba przyciski głośności.
3. (Source)
Wybierz urządzenie źródłowe: TV (domyślnie), Bluetooth
lub HDMI IN
Wyświetlacz4.
Złącza
1 2 3 4 5
PoWEr (Zasilanie)1.
Podłączyć do źródła zasilania
oPtIcaL (optyczne)2.
Podłączyć do wyjścia optycznego w telewizorze lub
urządzeniu cyfrowym.
USB3.
Gniazdo USb do aktualizacji oprogramowania
Podłączyć do urządzenia pamięci masowej USb w celu
odtwarzania dźwięku (dotyczy tylko wersji na rynku
amerykańskim)
HDMI In4.
Podłączyć do wyjścia HdMi w urządzeniu cyfrowym.
HDMI out (tV arc)5.
Podłączyć do wejścia HdMi Arc w telewizorze
3.2 subwoofer
1
2
1.
Wskaźnik stanu połączenia
Białe światło Podłączono do soundbara
Migające białe światło Tryb parowania
Pomarańczowe światło Tryb gotowości
POWEr2.
Podłączyć do źródła zasilania
<