Znaleziono w kategoriach:
Soundbar JBL Bar 5.1 Czarny

Instrukcja obsługi Soundbar JBL Bar 5.1 Czarny

Powrót
JBL Bar 5.1
InstrukcJa oBsługI
2
spIs treścI
1. WproWaDZenIe 3
2. ZaWartość ZestaWu 3
3. usYtuoWanIe sounDBara 3
Ustawianie soUndbara na stole 3
Montażsoundbaranaścianie 4
Montowaniegłośnikadźwiękuprzestrzennego
naścianie(opcjonalnie) 4
4. poDłĄcZanIe sounDBara 4
podłączaniesoundbaradotelewizora 4
podłączaniesoundbaradoinnychurządzeń 4
5. WłĄcZanIe sYsteMu 5
parowaniezsubwooFereM 5
6.
korZYstanIe Z sYsteMu sounDBara
5
do sterowania 5
używaniegłośnikówbezprzewodowych 6
jakużywaćłącznościbluetooth 6
jakużywaćFunkcjisoundshiFtzłącznością
bluetooth 7
sposóbkorzystaniazurządzeniausbaudio 7
7. ustaWIenIa DŹWIĘku 8
przedrozpoczęcieM 8
dostosowaniepozioMugłośności 8
wybóreFektudźwiękowego 8
1. bas 8
2.trybdźwięku 8
3.trybnocny 8
synchronizowanieobrazuidźwięku 8
8. kaLIBracJa auDIo 8
9
. Jak korZYstać Z pILota ZDaLnego
steroWanIa teLeWIZoreM Do oBsługI
sounDBara 9
wprzypadkuwiększościtelewizorówsaMsung,
lg,sonyiVizio* 9
wprzypadkuinnychtelewizorówzaprograMuj
Funkcjęzdalnąir 9
10. sYsteM 9
1.autoMatycznytrybgotowości 9
2.autoMatycznewybudzanie 9
3.ustawianiejasnościwyświetlanegoobrazu 9
4.ustawieniaFabryczne 9
5.sprawdzaniewersjioprograMowania 9
6.aktualizacjaoprograMowania 9
11. Dane tecHnIcZne proDuktu 10
inForMacjeogólne 10
wejścieiwyjście 10
danetechnicznebluetooth 10
danetechniczneusb 10
wyMiaryiMasaproduktu 10
sekcjaodbiornika/nadajnikałączności
bezprzewodowej 10
12. roZWIĄZYWanIe proBLeMóW 10
systeM 10
dźwięk 10
wideo 11
bluetooth 11
pilotzdalnegosterowania 11