Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Soundbar JBL Bar Studio

Powrót
JBL Bar Studio
Podręcznik
użytkownika
2
SPiS treści
1. wProwadzenie 3
2. zawartośĆ oPakowania 3
3.
uMieSzczanie GŁośnika SoundBara
3
Ustawienie GŁOŚniKa sOUndbara na stOle 3
MOntaż naŚcienny GŁOŚniKa sOUndbara 3
4. PodŁĄczanie GŁośnika SoundBara 4
POdŁączanie GŁOŚniKa sOUndbara dO telewizOra 4
POdŁączanie GŁOŚniKa sOUndbara dO innych
Urządzeń 4
sPOsÓb zasilania systeMU sOUndbara 4
5. korzyStanie z SySteMu SoundBara 4
sterOwanie 4
sPOsÓb KOrzystania z POŁączenia blUetOOth z
sOUndbareM 5
sPOsÓb KOrzystania z Urządzenia Usb 5
6. uStawienia dŹwięku 6
Przed rOzPOczęcieM 6
dOstOsOwanie POziOMU GŁOŚnOŚci 6
wybÓr eFeKtU dŹwięKOweGO 6
7
. korzyStanie z PiLota do teLewizora 6
w PrzyPadKU więKszOŚci telewizOrÓw FirM
saMsUnG, lG, sOny Oraz ViziO 6
w PrzyPadKU innych telewizOrÓw 7
8. SySteM 7
1. aUtOMatyczny tryb GOtOwOŚci 7
2. aUtOMatyczne wybUdzanie 7
3. Ustawienia Fabryczne 7
4. aKtUalizacJa OPrOGraMOwania 7
9. SPecyFikacJa Produktu 7
inFOrMacJe OGÓlne 7
weJŚcie i wyJŚcie 7
seKcJa blUetOOth 7
wyMiary i Masa PrOdUKtU 7
10. rozwiĄzywanie ProBLeMÓw 8
systeM 8
dŹwięK 8
blUetOOth 8
PilOt 8
3
www.jbl.com
Polskie
1. wProwadzenie
dziękujemy za zakup produktu Jbl bar stUdiO. zestaw głośnikowy
Jbl bar stUdiO został zaprojektowany, aby zapewnić wyśmienite
doznania dźwiękowe w twoim systemie rozrywki domowej. zachęcamy
do poświęcenia kliku minut na zapoznanie się z tym podręcznikiem,
który opisuje produkt i zawiera instrukcje krok po kroku, które pomogą
w skonfigurowaniu i uruchomieniu głośnika.
SkontaktuJ Się z naMi: Jeżeli masz pytania o urządzenie
JBL Bar Studio, jego montaż lub działanie, prosimy o kontakt
z przedstawicielem lub instalatorem, lub o odwiedzenie naszej
strony pod adresem: www.JBL.com.
2. zawartośĆ oPakowania
Głośnik typu soundbar
x1
Pilot
rozmiar baterii do pilota: cr2025
x1
zasilacz
(4 stopy, 1200 mm)
x1
Kable zasilające*
(5 stóp, 1500 mm)
x1
*typy kabli zasilających i ich liczba są różne w zależności od regionu
Kabel optyczny
(4 stopy, 1200 mm)
x1
Kabel aUX
(4 stopy, 1200 mm)
x1
wsporniki do montażu naściennego
x1
informacje o produkcie i wytyczne do montażu naściennego
x1
3. uMieSzczanie GŁośnika
SoundBara
3a. Ustawienie głośnika soundbara na stole
3b. Montaż naścienny głośnika soundbara
Użyj taśmy, aby przymocować prowadnicę papierową na ścianie,
przebij końcówką długopisu środek każdego otworu montażowego,
aby zaznaczyć miejsce wspornika i usuń papier.
2-d=3 mm
Przykręć wsporniki według śladów długopisu; dokręć gwintowany
słupek montażowy do tyłu soundbara; następnie zawieś soundbar na
ścianie.
≤8 mm/
0,31"
≥35 mm/1,4"
4 mm/
0,16"
4
4. PodŁĄczanie GŁośnika
SoundBara
ten rozdział pomoże w podłączeniu soundbara do telewizora oraz
innych urządzeń, jak również w skonfigurowaniu całego systemu.
Podłączanie soundbara do telewizora
Podłącz soundbar do telewizora. Możesz słuchać programów
telewizyjnych przez soundbar.
Podłączanie do telewizora kablem HDMI (ARC)
Podłączenie hdMi obsługuje cyfrowe wyjście audio i jest najlepszym
rozwiązaniem do podłączenia soundbara. Jeżeli twój telewizor
obsługuje rozwiązanie hdMi arc, usłyszysz dźwięk z telewizora w
soundbarze korzystając ze zwykłego kabla hdMi.
HDMI HDMI (ARC)
HDMI OUT (ARC)
Uwaga: Upewnij się, że funkcja hdMi cec w telewizorze jest
włączona.
Podłączenie do telewizora kablem optycznym
Połączenie optyczne obsługuje dźwięk cyfrowy i stanowi alternatywę
dla połączenia hdMi.
WEJ. OPT YCZNE
WYJ. OPTYCZNE
OPTYCZNY
Uwaga: Upewnij się, że ustawienia dźwięku w telewizorze zmieniono
na „głośniki zewnętrzne” i wyłącz głośniki wbudowane.
Podłączanie soundbara do innych urządzeń
Podłączanie urządzeń analogowymi kablami dźwiękowymi
Podłącz kabel analogowy do wejścia aUX-in (jack 3,5 mm) w
soundbarze do złączy aUX-OUt/3,5 mm w urządzeniach przenośnych.
AUX-IN
AUX-OUT
Kabel AUX
Sposób zasilania soundbara
1
3
2
DC IN
5. korzyStanie z SoundBara
1. Sterowanie
a. Sposób korzystania z przycisków sterujących na górnym
panelu
zasilanie ciszej Głośniej Źródło