Znaleziono w kategoriach:
Mikser KITCHENAID 5KHM9212EOB Czarny

Instrukcja obsługi Mikser KITCHENAID 5KHM9212EOB Czarny

Powrót
227
POLSKI
CZĘŚCI I AKCESORIA
Nasadka
miksująca
Turbo-mieszadło Turbo-mieszadło II
Haki do ciasta
Przewód zasilający
zamontowany
przegubowo
Miękki uchwyt Przycisk
wyjmowania
mieszadeł
Przełącznik prędkości
Otwory
wentylacyjne
Rózga
16-prętowa
Stopka
Pasek przewodu
Pokrowiec
Mieszadło
Artisan
(występuje tylko
w modelach
Professional)
Turbo BeaterTM II
accessory
W11499117A_15_PL.indd 227W11499117A_15_PL.indd 227 12/4/2020 5:49:20 PM12/4/2020 5:49:20 PM
228
CZĘŚCI I AKCESORIA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE AKCESORIÓW
AKCESORIUM ZASTOSOWA-
NIA
W ZESTAWIE MODELU
KHM7210 KHM9212
Turbo-mieszadło ciasto na ciasteczka
ciasto biszkoptowe
Turbo-mieszadło II ciasto na ciasteczka
ciasto biszkoptowe
Mieszadło Artisan* ciasto na ciasteczka
ciasto biszkoptowe
Nasadka miksująca koktajle owocowe
koktajle mleczne
sosy i dressingi
dosałatek
Haki do ciasta drożdżowe ciasta
chlebowe
Rózga 16-prętowa bita śmietana
ubijanie białek jaj
sosy
puddingi
Pokrowiec* do przechowywania
akcesoriów
* Nie sprzedawane jako akcesorium.
Turbo BeaterTM II
accessory
W11499117A_15_PL.indd 228W11499117A_15_PL.indd 228 12/4/2020 5:49:20 PM12/4/2020 5:49:20 PM
229
POLSKI
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Podczas korzystania zurządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych
środków ostrożności, wtym poniższych zasad:
1. Przeczytać wszystkie instrukcje. Nieprawidłowe użycie urządzenia może spowodować
obrażenia ciała.
2. Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać
urządzenia wwodzie ani innych płynach.
3. Omawiane urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach zycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nie
posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,
że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
4. Tylko na rynku europejskim: Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci.
Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Tylko na rynku europejskim: Urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o
ograniczonych zdolnościach zycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także
osoby nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
oilebędą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego
korzystania z tego urządzenia oraz rozumieją zagrożenia z nim związane.
Niezezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
6. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, koniecznajest jego wymiana przez
producenta, jego autoryzowany serwis lub inną wykwalikowaną osobę, dla
uniknięcia niebezpieczeństwa.
8. Zabrania się pozostawiania działającego urządzenia bez nadzoru.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.
Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat.
Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i ich przestrzegać.
Jest to znak symbolizujący zagrożenie.
Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają, oprócz
symbolu zagrożenia, także słowa: „NIEBEZPIECZEŃSTWO” i „UWAGA.
Te słowa oznaczają, że:
Istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość
okaleczenia w przypadku niezastosowania
się natychmiast do zaleceń instrukcji.
Istnieje zagrożenie dla życia lub
możliwość okaleczenia w przypadku
nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego
zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się
wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
UWAGA
W11499117A_15_PL.indd 229W11499117A_15_PL.indd 229 12/4/2020 5:49:21 PM12/4/2020 5:49:21 PM
230
9. Gdy urządzenie nie jest używane, a także przed zamontowaniem lub
zdemontowaniem elementów oraz przed czyszczeniem, należy je WYŁĄCZYĆ,
anastępnie wyjąć wtyczkę z gniazda. Aby wyjąć wtyczkę z gniazda, należy ją chwycić
i wyciągnąć. Zabrania się ciągnięcia za przewód.
10. Nie dotykać części będących w ruchu. Nie zbliżać dłoni,
włosów, odzieży, a także szpatułek i innych przyborów
kuchennych do akcesoriów podczas pracy, abyograniczyć ryzyko obrażeń ciała osób
orazuszkodzenia urządzenia.
11. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń, w których kabel lub wtyczka są
uszkodzone, jeżeli nastąpiła awaria urządzenia, bądź jeżeli zostało ono upuszczone
lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy zwrócić urządzenie do najbliższego
Autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji
mechanicznej albo elektrycznej.
12. Nie zostawiać przewodu zwisającego ze stołu lub blatu.
13. Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami, takimi jak np.
piec.
14. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub nie
sprzedawanych przez KitchenAid może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem
elektrycznym lub obrażeń ciała.
15. Zabrania się używania urządzenia na wolnym powietrzu.
16. Zdemontować akcesoria z miksera ręcznego przed umyciem.
17. Instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni wchodzących w kontakt z żywnością
podano wrozdziale „Pielęgnacja i czyszczenie.
18. Omawiane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych
zastosowaniach, takichjak:
- pomieszczenia socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- budynki gospodarskie;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zamieszkania;
- miejsca oferujące noclegi i wyżywienie.
NINIEJSZE INSTRUKCJE
NALEŻYZACHOWAĆ
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcje są również dostępne w Internecie, na naszej stronie internetowej:
www.KitchenAid.eu
W11499117A_15_PL.indd 230W11499117A_15_PL.indd 230 12/4/2020 5:49:21 PM12/4/2020 5:49:21 PM
231
POLSKI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
Napięcie: 220-240V~
Częstotliwość: 50-60Hz
Moc: 85W
UWAGA: Jeśli wtyczka nie pasuje do
gniazda, należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektrykiem. Zabrania
się modyfikowania wtyczki w jakikolwiek
sposób. Zabrania się używania adapterów.
USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
Usuwanie materiałów opakowania
Materiał, z którego wykonano opakowanie
w nadaje się do recyklingu oraz
oznaczony jest odpowiednim symbolem
( ). Poszczególne części opakowania
muszą zostać zutylizowane w sposób
odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji
odpadów.
Złomowanie wyrobu
- Omawiane urządzenie posiada oznaczenia
zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
- Zapewnienie prawidłowego usunięcia
omawianego produktu pomoże zapobiec
możliwym niekorzystnym
wpływom na środowisko naturalne
oraz zdrowie człowieka, jakie mogą
być spowodowane nieodpowiednim
traktowaniem odpadów w postaci tego
produktu.
- Symbol umieszczony na wyrobie lub
towarzyszącej mu dokumentacji oznacza,
że wyrobu nie należy traktować jak odpady
komunalne, lecz musi zostać oddany do
odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń
elektrycznych ielektronicznych w celu
recyklingu.
Bardziej szczegółowe informacje na
temat utylizacji, złomowania i recyklingu
opisywanego urządzenia można uzysk
w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w
sklepie, w którym produkt został zakupiony.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Urządzenie zostało zaprojektowane, wytworzone i dystrybuowane zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywach: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/WE
oraz2011/65/UE (Dyrektywa RoHS).
W11499117A_15_PL.indd 231W11499117A_15_PL.indd 231 12/4/2020 5:49:21 PM12/4/2020 5:49:21 PM

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756