Znaleziono w kategoriach:
Toster KITCHENAID Classic 5KTMT2115EOB

Instrukcja obsługi Toster KITCHENAID Classic 5KTMT2115EOB

Powrót
145
POLSKI
CZĘŚCI I FUNKCJE
Sterowanie
Bardzo szerokie otwory
z samocentrującymi się
ramkami
Wyjmowana
tacka na okruchy
Zwijany przewód
zasilający
(nie pokazano)
Bardzo szerokie otwory z
samocentrującymi się ramkami
Bardzo szerokie otwory umożliwiające
łatwe opiekanie chleba, bajgli i
babeczek o grubości do 2,8cm.
Samocentrujące się ramki zapewniające
równomierne podgrzewanie zarówno
cienkich, jak i grubych kawałków
pieczywa.
Sterowanie
Łatwe w obsłudze elementy sterujące
z dotykowymi przyciskami, które
pozwalają szybko wybrać odpowiednie
ustawienia.
Zwijany przewód zasilający
Uchwyt na przewód umożliwia
wygodne przechowywanie przewodu,
gdy nie jest on używany.
Wyjmowana tacka na okruchy
Wyjmowaną tackę na okruchy można
wysunąć, by szybko usunąć okruszki.
Tylko do ręcznego zmywania.
Tył tostera
Pokrętło regulacji koloru
Precyzyjnie ustawia żądany poziom
przyrumienienia.
Bajgle
Toster ma specjalne ustawienie do opiekania
bajgli, które zapewnia optymalny czas
i temperaturę podgrzewania. Elementy
grzewcze zostaną tak ustawione, aby
podgrzewać tylko wnętrze przeciętego
bajgla, nie przypalając go z zewnątrz.
Anuluj
Naciśnij przycisk Anuluj, aby zatrzymać
trwający cykl opiekania.
Dźwignia podnosząca
Wciśnij, aby obniżyć żywność i rozpocząć
cykl opiekania. Po zakończeniu opiekania
dźwignia służy do unoszenia jedzenia,
ułatwiając jego wyjmowanie.
Dźwignia
do podnoszenia
kromek
W11501539A_15_PL.indd 145W11501539A_15_PL.indd 145 12/28/2020 12:51:04 PM12/28/2020 12:51:04 PM
146
Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.
Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat.
Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i je przestrzegać.
Jest to znak symbolizujący zagrożenie.
Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają oprócz
symbolu zagrożenia, także słowa: ˝NIEBEZPIECZEŃSTWO˝ i ˝UWAGA˝.
Te słowa oznaczają, że:
istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość
okaleczenia, w przypadku niezastosowania
się natychmiast do zaleceń instrukcji.
istnieje zagrożenie dla życia lub
możliwość okaleczenia w przypadku
nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, określają rodzaj potencjalnego
zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się
wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
UWAGA
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych
środków ostrożności, w tym poniższych zasad:
1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może
spowodować obrażenia ciała.
2. Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów i gałek.
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przewodu, wtyczek, ani żadnej części
tostera nie należy zanurzać w wodzie lub innych płynach.
4. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy
nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
5. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenie nie może być używane przez dzieci.
Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Użycie urządzenia przez dzieci lub w pobliżu dzieci wymaga ścisłego nadzoru.
7. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby
o ograniczonych zdolnościach zycznych, sensorycznych czy umysłowych, a
także osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane, jak bezpiecznie
korzystać z tego urządzenia, oraz rozumieją zagrożenia z nim związane. Nie zezwalać
dzieciom na zabawę urządzeniem.
8. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
9. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, dla uniknięcia niebezpieczeństwa,
konieczna jest jego wymiana przez producenta, jego autoryzowany serwis lub inną
wykwalikowaną osobę.
W11501539A_15_PL.indd 146W11501539A_15_PL.indd 146 12/28/2020 12:51:05 PM12/28/2020 12:51:05 PM
147
POLSKI
Instrukcje są również dostępne w Internecie, na naszej stronie internetowej:
www.KitchenAid.eu
NINIEJSZE INSTRUKCJE
NALEŻY ZACHOWAĆ
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
10. Gdy urządzenie nie jest używane, a także przed zamontowaniem lub
zdemontowaniem elementów oraz przed czyszczeniem, należy je WYŁĄCZYĆ, a
następnie wyjąć wtyczkę z gniazda. Aby wyjąć wtyczkę z gniazda, należy ją chwycić i
wyciągnąć. Zabrania się ciągnięcia za przewód.
11. Gdy urządzenie nie jest używane, a także przed przystąpieniem do jego czyszczenia,
należy wyjąć wtyczkę z gniazda. Zaczekać na ostygnięcie przed przystąpieniem do
zdejmowania lub zakładania części.
12. Zabrania się używania urządzeń, których kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli
nastąpiła awaria urządzenia, bądź jeżeli zostało ono upuszczone lub w jakikolwiek
sposób uszkodzone. Należy zwrócić urządzenie do najbliższego Autoryzowanego
Centrum Serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy albo regulacji mechanicznej lub
elektrycznej.
13. Stosowanie akcesoriów dodatkowych, które nie są zalecane przez producenta
urządzenia, może doprowadzić do obrażeń ciała.
14. Zabrania się używania na wolnym powietrzu.
15. Przewód nie powinien zwisać ze stołu lub blatu ani dotykać gorących powierzchni.
16. Nie umieszczać na palnikach gazowych ani elektrycznych, wewnątrz piekarników, ani
w pobliżu takich urządzeń.
17. Zabrania się pozostawiania działającego urządzenia bez nadzoru.
18. W celu odłączenia należy ustawić elementy sterujące w położeniu wyłączonym, a
następnie wyjąć wtyczkę z gniazda ściennego.
19. Zabrania się używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
20. Zabrania się wkładania do tostera dużych produktów żywnościowych, opakowań z
folii aluminiowej oraz przyborów, ponieważ stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
21. Przykrycie tostera lub jego kontakt z łatwopalnymi materiałami, takimi jak zasłony,
draperie, ściany itp. podczas pracy może doprowadzić do pożaru.
22. Zabrania się podejmowania prób wyjmowania produktów spożywczych z tostera,
którego wtyczka podłączona jest do gniazda.
23. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym zegarem ani oddzielnym
systemem zdalnego sterowania.
24. Chleb może się zapalić, dlatego nie należy używać tostera w pobliżu palnych
materiałów, takich jak np. zasłony, ani pod takimi materiałami.
25. Instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni wchodzących w kontakt z żywnością
podano w sekcji „Konserwacja i czyszczenie.
26. Omawiane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych
zastosowaniach, takich jak:
- pomieszczenia socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
– budynki gospodarskie;
– przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
– miejsca oferujące noclegi i wyżywienie.
W11501539A_15_PL.indd 147W11501539A_15_PL.indd 147 12/28/2020 12:51:05 PM12/28/2020 12:51:05 PM
148
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
UWAGA
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem.
Podłączać do gniazda z uziemieniem.
Nie usuwać bolca uziemienia.
Nie używać rozgałęziacza.
Nie używać przedłużacza.
Nieprzestrzeganie powyższych zalec
grozi śmiercią, pożarem lub porażeniem
prądem.
Napięcie: wyłącznie 220–240 V prądu
przemiennego
Częstotliwość: 50–60 Hz
UWAGA: toster jest wyposażony w
uziemioną wtyczkę. Aby zmniejszyć ryzyko
porażenia prądem elektrycznym, wtyczka ta
pasuje do gniazda tylko w jeden sposób. Jeśli
wtyczka nie pasuje do Państwa kontaktu,
należy skonsultować sięzwykwalifikowanym
elektrykiem. Nie należy w żadnym wypadku
samodzielnie zmieniać wtyczki.
Zabrania się używania kabli przedłużających.
Jeżeli kabel zasilający jest zbyt krótki, należy
zlecić wykwalikowanemu elektrykowi lub
technikowi serwisu zainstalowanie gniazda
sieciowego w pobliżu urządzenia.
Kabel powinien być ułożony w taki sposób,
aby nie był przeciągnięty przez blat lub stół,
na którym mógłby być chwycony przez dzieci.
Nie powinien także znajdować się w miejscu,
gdzie ktoś mógłby przypadkowo się o niego
przewrócić.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UTYLIZACJA ODPADÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
Utylizacja opakowania
Materiał, z którego wykonano opakowanie
wnadajesię do recyklingu orazoznaczony jest
odpowiednimsymbolem . Poszczególne
części opakowania muszązostać zutylizowane
wsposób odpowiedzialny izgodny zlokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
Złomowanie urządzenia
- Urządzenie to zostało oznakowane zgodnie
zEuropejską Dyrektywą 2012/19/EU wsprawie
utylizacji odpadówsprzętu elektrycznego
ielektronicznego (WESE).
- Zapewniając właściwą utylizację tego urzą-
dzenia, przyczyniamy się do ochrony natural-
nego środowiska atym samym poprawy stanu
zdrowia człowieka oraz jakościjego życia.
- Ten symbol umieszczony na produkcie
lub dokumencie mu towarzyszącym oznacza,
że urządzenie nie może być traktowane jako
normalny odpad gospodarstwa domowego.
Przeciwnie, powinno być przekazane do od-
powiedniego punktu zbiórki iprzetwarzania
surowców wtórnych lub dosklepu, w którym
zostało zakupione.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji
na ten temat oraz odzyskiwania surowców
wtórnych irecyklingu tego urządzenia, należy
kontaktować się zPaństwową Inspekcją
Ochrony Środowiskalubmiejscowym przed-
siębiorstwem wywozunieczystości.
W11501539A_15_PL.indd 148W11501539A_15_PL.indd 148 12/28/2020 12:51:06 PM12/28/2020 12:51:06 PM
149
POLSKI
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
KORZYSTANIE Z PRODUKTU
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed użyciem tostera należy sprawdzić szczeliny tostera i usunąć z nich wszelkie
materiały drukowane lub opakowania, które mogły dostać się tam w czasie transportu lub
przenoszenia. Do wnętrza tostera nie wolno wsadzać metalowych przedmiotów.
Przy pierwszym użyciu tostera może pojawić się jasny dym. Jest to zjawisko normalne. Dym
ten jest niegroźny i wkrótce zniknie.
1. W razie potrzeby skróć przewód,
owijając go pod podstawą. Nóżki tostera
są na tyle wysokie, że przewód można
wyprowadzić spod dowolnej strony
tostera.
UWAGA
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem.
Podłączać do gniazda z uziemieniem.
Nie usuwać bolca uziemienia.
Nie używać rozgałęziacza.
Nie używać przedłużacza.
Nieprzestrzeganie powyższych zalec
grozi śmiercią, pożarem lub porażeniem
prądem.
2. Podłącz przewód zasilający toster do
uziemionego gniazdka.
3. Obróć pokrętło regulacji koloru, aby
wybrać żądany stopień przyrumienienia.
Obracając pokrętło w prawo, uzyskasz
ciemniejszy tost, obracając je w lewo –
jaśniejszy.
UWAGA: różne rodzaje chleba i poziom
ich wilgotności mogą wymagać różnych
ustawień koloru. Przykładowo suchy
chleb będzie przyrumieniany szybciej
niż chleb wilgotny i wymaga mniej
intensywnego tostowania.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i dostarczone zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach WE: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/WE i
2011/65/UE (dyrektywa RoHS).
PRZYRZĄDZANIE TOSTÓW
W11501539A_15_PL.indd 149W11501539A_15_PL.indd 149 12/28/2020 12:51:06 PM12/28/2020 12:51:06 PM

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756