Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap LANILIA Seletio 60.1 Czarny

Powrót
PL Instrukcja montażu i użytkowania
EN Operating and installation instructions
DE Gebrauchs- und Montageanleitung
PL Okap kuchenny do zabudowy
EN Built-in range hood
DE Einbau-Dunstabzugshaube
Seletio
Seletio 60
2
PL
Spis treści OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU
OCHRONA ŚRODOWISKA
DANE TECHNICZNE
MONTAŻ I EKSPLOATACJA
PRZYGOTOWANIA PRZED INSTALACJĄ OKAPU
INSTALACJA OKAPU
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
FILTR WĘGLOWY
FILTR PRZECIWTŁUSZCZOWY
STEROWANIE PRACĄ OKAPU
CO ROBIĆ W RAZIE NAPOTKANIA PROBLEMU?
ETYKIETA ENERGETYCZNA
SPOSOBY ZMNIEJSZENIA WPŁYWU PROCESU GOTOWANIA
NA ŚRODOWISKO
SERWIS
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
WYMIANA PASKA LED
INFORMACJE O GWARANCJI
4
5
6
6-7
8
9-13
14
14
14
15
15-16
16
17
17
17-18
18-19
19
18-19
3
PL
Szanowni Klienci,
Dziękujemy Państwu za wybór naszej marki i życzymy satysfakcji z użytkowania nowego okapu.
Informujemy, że produkty, które opuszczają nasze zakłady produkcyjne są dokładnie sprawdzane
pod kątem jakości i bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do montażu i korzystania z urządzenia,
prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, a także o przestrzeganie zawartych
w niej reguł bezpieczeństwa. Zalecamy również jej zachowanie, aby móc z niej skorzystać
w każdej chwili.
Zespół LANILIA
Dla zapewnienia Państwu maksymalnego bezpieczeństwa w użytkowaniu zakupionego urządze-
nia, najważniejsze treści niniejszej instrukcji zostały wyróżnione następującym symbolem:
SYMBOL UWAGA, WSKAZUJE NA MOŻLIWE NIEBEZPIECZEŃSTWA W UŻYTKOWANIU OKAPU.
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA, WSKAZÓWKI OZNACZONE TYM SYMBOLEM NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ!
Centrala Firmy
LANILIA
ul. Maków 10
38-500 Sanok
Polska
Tel.: +48 17 78 52 251
https://lanilia.com
e-mail: oce@lanilia.com
Serwis:
Tel.: +48 17 78 52 251
Kom.: +48 609 055 660
e-mail: serwis@lanilia.com
https://lanilia.com/serwis
4
PL
UWAGA
DOSTĘPNE CZĘŚCI MOGĄ BYĆ GORĄCE W CZASIE PRACY KUCHENKI. NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ ZASTO-
SOWANIE ŚRUB LUB ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH MOŻE GROZIĆ PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU
Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera dokładne
informacje dotyczące instalacji, montażu i konserwacji okapu.
Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu przedstawionego na
rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i
montażu pozostają niezmienione.
Nie dokonuj zmian elektrycznych ani mechanicznych w okapie.
Nie podłączaj urządzenia do sieci przed ukończeniem montażu.
Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne wykonuj w rękawicach
ochronnych.
Nie używaj okapu bez prawidłowo zamontowanego ltra przeciwtłuszczowego.
Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi może spowodować ryzyko
porażenia prądem.
Nie używaj otwartego ognia pod okapem.
Nadzoruj posiłki na bazie tłuszczu, ponieważ przegrzany może się łatwo zapalić.
Zasysane powietrze przez okap nie może być odprowadzane do kanału
kominowego służącego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub
inne paliwo (nie dotyczy to okapów z obiegiem zamkniętym).
Jeżeli posiadasz w domu inne urządzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece
na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, termy) zadbaj o wystarczający dopływ
powietrza w pomieszczeniu.
Nie pociągaj za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Przewód zasilający nie może dotykać gorącej powierzchni.
Nie włączaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
Uszkodzony przewód zasilający może być wymieniony wyłącznie przez
producenta, serwis lub wykwalikowanego specjalistę.
Okap powinien być czyszczony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. przynajmniej
raz w miesiącu lub co 35 godzin pracy okapu. Każdorazowo przed czyszczeniem
okapu, odłącz zasilanie (wyjmij wtyczkę zasilającą lub wyłącz bezpieczniki).
Dzieci w wieku co najmniej 8 lat, osoby o obniżonych możliwościach zycznych,
umysłowych oraz osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, mogą
użytkować go wyłącznie jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie bezpiecznego korzystania.
Dzieci nie mogą bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji.
5
PL
OCHRONA ŚRODOWISKA
Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów, które nadają się do ponownego
wykorzystania.
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. 1) oznacza, że podlega
on selektywnej zbiórce, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady
(Rys. 2) oznacza to, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce, zgodnie
z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują)
po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz
baterii (jeżeli występują) prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz baterii. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu oraz
baterii (jeżeli występują).
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do unik-
nięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia ważną
rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu,
na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest
czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników
drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie
surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone
kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.
Li-FeS2
Rys. 1 Rys. 2

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756