Znaleziono w kategoriach:
Telewizor LG 65NANO813PA 65" LED 4K WebOS DVB-T2/HEVC/H.265

Instrukcja obsługi Telewizor LG 65NANO813PA 65" LED 4K WebOS DVB-T2/HEVC/H.265

Powrót
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
TELEWIZOR LED*
INSTRUKCJA OBSŁUGI
* W telewizorze LED rmy LG zastosowano ekran LCD z podświetleniem LED.
Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do
dalszego wykorzystania.
2
POLSKI
Ostrzeżenie! Instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ
CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW,
KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o
występującym wewnątrz obudowy urządzenia
niezaizolowanym „niebezpiecznym napięciu”, które jest na tyle
wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach
dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania)
urządzenia zawartych w dołączonej dokumentacji.
OSTRZEŻENIE : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W
MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM
LUB WILGOCIĄ.
•  ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU IJEGO ROZPRZESTRZENIANIU
SIĘ, TRZYMAĆ ŚWIECZKI IINNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA ZDALA
OD PRODUKTU.
•  Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w
następujących typach miejsc:
-Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym.
-Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka
-W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło.
-W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie
urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów.
-Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.
-Produktu nie wolno umieszczać wmiejscach, wktórych mogą
kapać na niego płyny lub wktórych może zostać zachlapany.
Nie wolno też umieszczać na lub nad nim (na przykład na
znajdujących się nad nim półkach) przedmiotów wypełnionych
płynem, takich jak wazony, kubki itp.
-Produktu nie wolno umieszczać wpobliżu substancji lub
przedmiotów łatwopalnych, takich jak benzyna bądź świeczki,
ani wystawiać go na bezpośrednie działanie klimatyzatora.
-Nie wolno instalować produktu wnadmiernie zakurzonych
miejscach.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem
prądem, zapłonem/wybuchem, awarią lub zniekształceniem
produktu.
•  Wentylacja
-Telewizor zamontować wdobrze wietrzonym miejscu. Nie
wolno instalować go wosłoniętych miejscach, takich jak regał
na książki.
-Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
-Gdy produkt jest podłączony do zasilania nie wolno zasłaniać go
ani przykrywać tkaninami bądź innymi materiałami.
•  Uważać, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych. Wprzypadku
oglądania programów telewizyjnych przez dłuższy czas otwory
wentylacyjne mogą ulec nagrzaniu.
•  Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed zycznymi
przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem,
zagięciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami i
podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na wtyczki,
gniazda ścienne oraz miejsce, w którym kabel łączy się z
urządzeniem.
•  Nie wolno przenosić ani przesuwać telewizora, gdy kabel
zasilający jest podłączony.
•  Nie wolno korzystać zproduktu, jeśli kabel jest uszkodzony lub
nieprawidłowo podłączony.
•  Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić ipociągnąć za
wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel zasilający wcelu odłączenia
go od telewizora.
•  Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego
gniazda prądu zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
•  Odłączanie urządzenia od głównego źródła zasilania
-Wtyczka kabla zasilającego pełni funkcję urządzenia
odłączającego. Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi
być łatwo dostępna.
•  Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób
bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego
przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko.
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może
przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.
•  Uziemienie anteny zewnętrznej (może różnić się zależnie od
kraju):
-Jeśli zainstalowana jest antena zewnętrzna, należy stosować
poniższe środki ostrożności.
Zespołu anteny zewnętrznej nie wolno umieszczać wpobliżu
napowietrznych linii zasilających lub obwodów oświetlenia
elektrycznego bądź zasilania ani wmiejscach, gdzie może wejść
wkontakt zliniami zasilającymi albo obwodami tego typu, gdyż
może to skutkować śmiercią bądź odniesieniem poważnych
obrażeń.
Upewnić się, że zespół anteny jest uziemiony, co zapewnia
ochronę przed udarami napięciowymi igromadzeniem się
statycznego ładunku elektrycznego.
Wartykule 810 Amerykańskiego Krajowego Kodeksu
Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) zawarto informacje
na temat prawidłowego uziemienia masztu antenowego
istruktury nośnej, uziemienia przewodu wejściowego
do ogranicznika przepięć anteny, rozmiaru przewodów
uziemiających, lokalizacji ogranicznika przepięć anteny, połączenia
uziomów oraz wymagań dotyczących uziomów.
Uziemienie anteny zgodnie zKrajowym Kodeksem
Elektrycznym, ANSI/NFPA 70
3
POLSKI
•  Uziemienie (Nie dotyczy urządzeń niewymagających uziemienia)
-Telewizory ztrójbolcową wtyczką prądu zmiennego
zuziemieniem należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego
ztrzema wejściami. Należy zadbać opodłączenie przewodu
uziemionego aby zapobiec potencjalnemu porażeniu prądem.
•  Nie wolno dotykać niniejszego urządzenia ani anteny podczas
burzy zpiorunami. Może to spowodować śmiertelne porażenie
prądem.
•  Upewnić się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony do
telewizora igniazda ściennego. Wprzeciwnym wypadku może
dojść do uszkodzenia wtyczki igniazda ściennego, awskrajnych
przypadkach do wybuchu pożaru.
•  Nie umieszczać metalowych ani łatwopalnych przedmiotów
wewnątrz produktu. Jeśli jakiś przedmiot przypadkiem znajdzie się
wewnątrz produktu, odłączyć kabel zasilający iskontaktować się
zdziałem obsługi klienta.
•  Nie dotykać końcówki kabla, gdy jest on podłączony. Może to
spowodować śmiertelne porażenie prądem.
•  Wopisanych poniżej sytuacjach należy natychmiast
odłączyć produkt od zasilania iskontaktować się zlokalnym
działem obsługi klienta.
-Produkt jest uszkodzony.
-Przedostanie się wody lub innego płynu do wnętrza produktu
(np. zamoknięcie zasilacza prądu zmiennego, kabla zasilającego
lub telewizora).
-Wydobywanie się dymu lub zapachu ztelewizora
-Podczas burzy zpiorunami lub wprzypadku nieużytkowania
przez dłuższy czas.
Nawet po wyłączeniu telewizora za pomocą pilota lub przycisku
zasilania źródło zasilania prądem zmiennym pozostaje podłączone,
jeśli kable urządzenia nie zostały odłączone.
•  Wpobliżu telewizora nie wolno używać urządzeń elektrycznych
wysokiego napięcia (np. elektronicznej pułapki na owady). Może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
•  Nie wolno podejmować prób jakiejkolwiek modykacji niniejszego
produktu bez otrzymania pisemnego upoważnienia od rmy LG
Electronics. Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie
prądem. Wcelu przeprowadzenia serwisowania lub naprawy
skontaktować się zdziałem obsługi klienta. Wprowadzanie
modykacji bez upoważnienia może unieważnić prawo
użytkownika do korzystania zproduktu.
•  Używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zatwierdzonych przez
rmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem,
porażeniem prądem, awarią lub uszkodzeniem produktu.
•  Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu
zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
•  Zachować ostrożność podczas korzystania zzasilacza, aby uniknąć
upuszczenia iuderzeń. Uderzenie może skutkować uszkodzeniem
zasilacza.
•  Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie dotykać
telewizora mokrymi rękami. Jeśli bolce wtyczki kabla zasilającego
są mokre lub pokryte kurzem, dokładnie je osuszyć lub wytrzeć
zkurzu.
•  Baterie
-Akcesoria (baterie itp.) przechowywać w bezpiecznym miejscu,