Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Telewizor LG 70UM7450PLA 70" LED 4K WebOS DVB-T2/HEVC/H.265

Powrót
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
TELEWIZOR LED*
INSTRUKCJA OBSŁUGI
* W telewizorze LED rmy LG zastosowano ekran LCD z podświetleniem LED.
Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do
dalszego wykorzystania.
2
POLSKI
Ostrzeżenie! Instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ
CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW,
KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o
występującym wewnątrz obudowy urządzenia
niezaizolowanym „niebezpiecznym napięciu”, które jest na tyle
wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach
dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania)
urządzenia zawartych w dołączonej dokumentacji.
OSTRZEŻENIE : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W
MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM
LUB WILGOCIĄ.
•  ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU IJEGO ROZPRZESTRZENIANIU
SIĘ, TRZYMAĆ ŚWIECZKI IINNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA ZDALA
OD PRODUKTU.
•  Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w
następujących typach miejsc:
-Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym.
-Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka
-W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło.
-W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie
urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów.
-Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.
-Produktu nie wolno umieszczać wmiejscach, wktórych mogą
kapać na niego płyny lub wktórych może zostać zachlapany.
Nie wolno też umieszczać na lub nad nim (na przykład na
znajdujących się nad nim półkach) przedmiotów wypełnionych
płynem, takich jak wazony, kubki itp.
-Produktu nie wolno umieszczać wpobliżu substancji lub
przedmiotów łatwopalnych, takich jak benzyna bądź świeczki,
ani wystawiać go na bezpośrednie działanie klimatyzatora.
-Nie wolno instalować produktu wnadmiernie zakurzonych
miejscach.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem
prądem, zapłonem/wybuchem, awarią lub zniekształceniem
produktu.
•  Wentylacja
-Telewizor zamontować wdobrze wietrzonym miejscu. Nie
wolno instalować go wosłoniętych miejscach, takich jak regał
na książki.
-Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
-Gdy produkt jest podłączony do zasilania nie wolno zasłaniać go
ani przykrywać tkaninami bądź innymi materiałami.
•  Uważać, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych. Wprzypadku
oglądania programów telewizyjnych przez dłuższy czas otwory
wentylacyjne mogą ulec nagrzaniu.
•  Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed zycznymi
przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem,
zagięciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami i
podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na wtyczki,
gniazda ścienne oraz miejsce, w którym kabel łączy się z
urządzeniem.
•  Nie wolno przenosić ani przesuwać telewizora, gdy kabel
zasilający jest podłączony.
•  Nie wolno korzystać zproduktu, jeśli kabel jest uszkodzony lub
nieprawidłowo podłączony.
•  Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić ipociągnąć za
wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel zasilający wcelu odłączenia
go od telewizora.
•  Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego
gniazda prądu zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem lub
porażeniem prądem elektrycznym.
•  Odłączanie urządzenia od głównego źródła zasilania
-Wtyczka kabla zasilającego pełni funkcję urządzenia
odłączającego. Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi
być łatwo dostępna.
•  Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób
bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego
przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko.
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może
przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.
•  Uziemienie anteny zewnętrznej (może różnić się zależnie od
kraju):
-Jeśli zainstalowana jest antena zewnętrzna, należy stosować
poniższe środki ostrożności.
Zespołu anteny zewnętrznej nie wolno umieszczać wpobliżu
napowietrznych linii zasilających lub obwodów oświetlenia
elektrycznego bądź zasilania ani wmiejscach, gdzie może wejść
wkontakt zliniami zasilającymi albo obwodami tego typu, gdyż
może to skutkować śmiercią bądź odniesieniem poważnych
obrażeń.
Upewnić się, że zespół anteny jest uziemiony, co zapewnia
ochronę przed udarami napięciowymi igromadzeniem się
statycznego ładunku elektrycznego.
Wartykule 810 Amerykańskiego Krajowego Kodeksu
Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) zawarto informacje
na temat prawidłowego uziemienia masztu antenowego
istruktury nośnej, uziemienia przewodu wejściowego
do ogranicznika przepięć anteny, rozmiaru przewodów
uziemiających, lokalizacji ogranicznika przepięć anteny, połączenia
uziomów oraz wymagań dotyczących uziomów.
Uziemienie anteny zgodnie zKrajowym Kodeksem
Elektrycznym, ANSI/NFPA 70
3
POLSKI
•  Uziemienie (Nie dotyczy urządzeń niewymagających uziemienia)
-Telewizory ztrójbolcową wtyczką prądu zmiennego
zuziemieniem należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego
ztrzema wejściami. Należy zadbać opodłączenie przewodu
uziemionego aby zapobiec potencjalnemu porażeniu prądem.
•  Nie wolno dotykać niniejszego urządzenia ani anteny podczas
burzy zpiorunami. Może to spowodować śmiertelne porażenie
prądem.
•  Upewnić się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony do
telewizora igniazda ściennego. Wprzeciwnym wypadku może
dojść do uszkodzenia wtyczki igniazda ściennego, awskrajnych
przypadkach do wybuchu pożaru.
•  Nie umieszczać metalowych ani łatwopalnych przedmiotów
wewnątrz produktu. Jeśli jakiś przedmiot przypadkiem znajdzie się
wewnątrz produktu, odłączyć kabel zasilający iskontaktować się
zdziałem obsługi klienta.
•  Nie dotykać końcówki kabla, gdy jest on podłączony. Może to
spowodować śmiertelne porażenie prądem.
•  Wopisanych poniżej sytuacjach należy natychmiast
odłączyć produkt od zasilania iskontaktować się zlokalnym
działem obsługi klienta.
-Produkt jest uszkodzony.
-Przedostanie się wody lub innego płynu do wnętrza produktu
(np. zamoknięcie zasilacza prądu zmiennego, kabla zasilającego
lub telewizora).
-Wydobywanie się dymu lub zapachu ztelewizora
-Podczas burzy zpiorunami lub wprzypadku nieużytkowania
przez dłuższy czas.
Nawet po wyłączeniu telewizora za pomocą pilota lub przycisku
zasilania źródło zasilania prądem zmiennym pozostaje podłączone,
jeśli kable urządzenia nie zostały odłączone.
•  Wpobliżu telewizora nie wolno używać urządzeń elektrycznych
wysokiego napięcia (np. elektronicznej pułapki na owady). Może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
•  Nie wolno podejmować prób jakiejkolwiek modykacji niniejszego
produktu bez otrzymania pisemnego upoważnienia od rmy LG
Electronics. Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie
prądem. Wcelu przeprowadzenia serwisowania lub naprawy
skontaktować się zdziałem obsługi klienta. Wprowadzanie
modykacji bez upoważnienia może unieważnić prawo
użytkownika do korzystania zproduktu.
•  Używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zatwierdzonych przez
rmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem,
porażeniem prądem, awarią lub uszkodzeniem produktu.
•  Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu
zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
•  Zachować ostrożność podczas korzystania zzasilacza, aby uniknąć
upuszczenia iuderzeń. Uderzenie może skutkować uszkodzeniem
zasilacza.
•  Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie dotykać
telewizora mokrymi rękami. Jeśli bolce wtyczki kabla zasilającego
są mokre lub pokryte kurzem, dokładnie je osuszyć lub wytrzeć
zkurzu.
•  Baterie
-Akcesoria (baterie itp.) przechowywać w bezpiecznym miejscu,
poza zasięgiem dzieci.
-Nie doprowadzać do zwarcia baterii, nie demontować ich ani
nie doprowadzać do ich przegrzania. Nie pozbywać się baterii
poprzez wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiać na
działanie wysokiej temperatury.
•  Przenoszenie
-Wprzypadku przenoszenia produktu wyłączyć go, odłączyć go od
zasilania iodłączyć od niego wszystkie kable. Do przeniesienia
większych telewizorów mogą być potrzebne co najmniej 2osoby.
Nie wolno naciskać na przedni panel telewizora ani poddawać
go dużym obciążeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
skutkować uszkodzeniem produktu, wybuchem pożaru lub
odniesieniem obrażeń.
•  Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
•  Nie wolno poddawać produktu wstrząsom wwyniku uderzeń,
zrzucać na niego przedmiotów ani upuszczać niczego na ekran.
•  Nie wolno mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi
przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, ołówkami czy
długopisami, ani zarysowywać go. Powyższe działania mogą
skutkować uszkodzeniem ekranu.
•  Czyszczenie
-Wcelu przeprowadzenia czyszczenia odłączyć kabel zasilający
idelikatnie przetrzeć miękką/suchą ściereczką. Nie rozpryskiwać
wody iinnych płynów bezpośrednio na telewizorze. Nie wolno
czyścić telewizora za pomocą środków chemicznych, takich
jak środków czyszczących do szyb, odświeżaczy powietrza,
środków owadobójczych, smarów, wosku (do samochodów,
do zastosowań przemysłowych), środków ściernych,
rozcieńczalników, benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą
one uszkodzić produkt i/lub jego panel. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem lub
uszkodzeniem produktu.
4
POLSKI
Przygotowanie
•  Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia z
fabryki inicjalizacja urządzenia może potrwać kilka minut.
•  Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
•  Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od
przedstawionego w tej instrukcji.
•  Dostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od
używanego źródła sygnału wejściowego i modelu produktu.
•  W przyszłości funkcjonalność tego telewizora może zostać
rozszerzona o nowe funkcje.
•  Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego
znajdującego się wpobliżu, włatwo dostępnym miejscu. Niektóre
modele urządzeń nie są wyposażone wprzycisk zasilania, dlatego
wcelu ich wyłączenia należy odłączyć kabel zasilający.
•  Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności
od modelu.
•  W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu
i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
•  W celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia
USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10mm i
szerokości mniejszej niż 18mm. Jeśli przewód lub karta pamięci
USB nie pasują do portu USB w telewizorze, użyj przewodu
przedłużającego, który obsługuje standard USB 2.0.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
•  Należy korzystać z certykowanego przewodu z logo HDMI.
•  W przypadku używania niecertykowanego przewodu HDMI może
wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
(Zalecane typy przewodu HDMI)
-Kabel Ultra High-Speed HDMI®/TM (do 3 m)
Elementy do nabycia osobno
Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie
lub modykacji w celu poprawy jakości. W celu nabycia tych akcesoriów
należy skontaktować się z punktem zakupu urządzenia. Wymienione
urządzenia współpracują jedynie z niektórymi modelami.
Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu
lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.
Pilot zdalnego sterowania Magic
(Zależne od modelu)
AN-MR19BA
Sprawdź, czy Twój model telewizora obsługuje technologię Bluetooth
w specykacji modułu sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy można
go używać z Pilotem Magic.
5
POLSKI
Uchwyt ścienny
(Zależne od modelu)
Wolno używać wyłącznie ściennego uchwytu montażowego i wkrętów
spełniających wymagania standardu VESA. W tabeli poniżej podano
standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
A
B
Model
43UM70*
43UM71*
43/50UM73*
43/50UM74*
43/50UM75*
43/50UM76*
49/55UM70*
49/55UM71*
49/55UM73*
49/55UM74*
55UM75*
55UM76*
VESA (A x B) (mm) 200 x 200 300 x 300
Typ wkrętu M6 M6
Liczba wkrętów 4 4
Uchwyt ścienny LSW240B
MSW240
OLW480B
MSW240
Model
65UM70*
60/65UM71*
65UM73*
65UM74*
65UM75*
65UM76*
75UM70*
70/75UM71*
70UM74*
75/82/86UM76*
VESA (A x B) (mm) 300 x 300 600 x 400
Typ wkrętu M6 M8
Liczba wkrętów 4 4
Uchwyt ścienny OLW480B LSW640B
Podnoszenie i przenoszenie
telewizora
Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora
należy przeczytać poniższe informacje, które pomogą uniknąć jego
porysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport
niezależnie od modelu i rozmiarów.
•  Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.
•  Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłącz
przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
•  Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.
•  Telewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu ramy. Nie wolno go
trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
•  Duży telewizor powinny przenosić przynajmniej 2 osoby.
•  Niosąc telewizor, należy go trzymać w sposób pokazany na
poniższej ilustracji.
•  Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami
i nadmiernymi drganiami.
•  Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji
pionowej – nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub
w prawo.
•  Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej
zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
•  Podczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić
wystających przycisków.