Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka LIEBHERR ICBN 3324 - 21 Comfort

Powrót
Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z komorą BioFresh
20190517 7086534 - 01
ICBS/ ICBN
Zawartość
1 Prezentacja urządzenia......................................... 2
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia.......................... 2
1.2 Zakres zastosowania urządzenia.............................. 2
1.3 Zgodność................................................................. 3
1.4 Dane produktu.......................................................... 3
1.5 Oszczędzanie energii............................................... 3
2 ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3
3 Elementy obsługi i wskaźniki............................... 5
3.1 Elementy obsługi i sterowania.................................. 5
3.2 Wskaźnik temperatury.............................................. 5
4 Uruchomienie......................................................... 5
4.1 Włączanie urządzenia.............................................. 5
5 Obsługa................................................................... 5
5.1 Zabezpieczenie przed dziećmi................................. 5
5.2 Alarm otwartych drzwi*............................................. 6
5.3 Alarm temperaturowy............................................... 6
5.4 Chłodziarka.............................................................. 6
5.5 Komora BioFresh...................................................... 7
5.6 Zamrażalnik.............................................................. 9
6 Konserwacja........................................................... 11
6.1 Rozmrażanie ręczne*............................................... 11
6.2 Rozmrażanie przy systemie NoFrost*....................... 11
6.3 Czyszczenie urządzenia........................................... 11
6.4 Serwis...................................................................... 12
7 Usterki..................................................................... 12
8 Wyłączanie urządzenia.......................................... 13
8.1 Wyłączanie urządzenia............................................. 13
8.2 Wyłączenie urządzenia............................................. 14
9 Utylizacja urządzenia............................................. 14
Producent ciągle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów
i modeli urządzeń. Dlatego prosimy o zrozumienie, jesteśmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu,
wyposażenia i rozwiązań technicznych.
W celu zapoznania się ze wszystkimi zaletami nowego urzą-
dzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji.
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą
zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządze-
niem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń
zaznaczone gwiazdką (*).
Instrukcje robocze są wyróżnione , a wyniki działań .
1 Prezentacja urządzenia
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia
Fig. 1
(1) Elementy obsługi i
sterowania (9) Uchwyt butelek
(2) Wentylator (10) DrySafe
(3) Oświetlenie wewnętrzne
LED (11) Pokrywa Fruit & Vege-
table-Safe
(4) Półka (12) Fruit & Vegetable-Safe
(5) Półka, dzielona (13) Otwór odpływowy
(6) Najzimniejsza strefa (14) Szuflada zamrażalnika
(7) Półka na konserwy (15) Tabliczka znamionowa
(8) Stojak na butelki
Wskazówka
uProdukty spożywcze podzielić zgodnie z ilustracją. W ten
sposób urządzenie pracuje energooszczędnie.
uPółki, szuflady lub kosze w stanie dostawy rozmie-
szczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energe-
tyczną.
1.2 Zakres zastosowania urządzenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
chłodzenia produktów spożywczych w środo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza się do
tego np. użytkowanie
-w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
śniadaniem,
-przez gości w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,
-przy cateringach oraz podobnych usługach w
handlu hurtowym.
Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.
Prezentacja urządzenia
2 * zależne od modelu i wyposażenia
Przewidziane użytkowanie niezgodne z
przeznaczeniem
Stanowczo zabrania się:
-Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy
krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych
materiałów i produktów wymienianych
w dyrektywie dotyczącej produktów medycz-
nych 2007/47/WE
-Stosowania na obszarach zagrożonych wybu-
chem
Użytkowanie urządzenia niezgodne z przezna-
czeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towarów.
Klasy klimatyczne
Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest
przeznaczone do pracy w obrębie wskazanych
granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowiązująca dla danego urządzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Wskazówka
uAby zagwarantowprawidłową pracę, prze-
strzegać podanych temperatur otoczenia.
Klasa klima-
tyczna Temperatura otoczenia
SN 10 °C do 32 °C
N 16 °C do 32 °C
ST 16 °C do 38 °C
T 16 °C do 43 °C
1.3 Zgodność
Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana
kontroli. Zmontowane urządzenie spełnia warunki odpowied-
nich przepisów bezpieczeństwa jak również dyrektyw
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i
2010/30/UE.
Komora BioFresh spełnia wymagania odnośnie do komory
schładzania określone w normie DIN EN 62552.
1.4 Dane produktu
Dane produktu zostały dołączone do urządzenia zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 2017/1369. Kompletna karta produktu
jest dostępna na stronie internetowej Liebherr w zakładce Do
pobrania.
1.5 Oszczędzanie energii
-Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać
otworów wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.
-Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze odkryte.
-Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.
-Zużycie energii zależy od warunków ustawienia, np. tempe-
ratura otoczenia (patrz 1.2) . W razie odchylenia tempera-
tury otoczenia od temperatury normalnej wynoszącej 25 °C,
zużycie energii może się zmienić.
-Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas.
-Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie
energii będzie wyższe.
-Artykuły spożywcze przechowywać posortowane (patrz 1) .
-Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapa-
kowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknąć powstania
szronu.
-Artykuły spożywcze wyciągnąć na jak najkrótszy czas, by
zbytnio się nie nagrzały.
-Wkładanie ciepłych potraw: odczekać aż ostygną do tempe-
ratury pokojowej.
-Produkty mrożone rozmrażać w komorze chłodziarki.
-Jeżeli w urządzeniu wytworzyła się gruba warstwa szronu:
rozmrozić urządzenie.*
-W przypadku dłuższych okresów urlopowych, zamrażarkę
należy opróżnić i wyłączyć.
2 ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Zagrożenia dla użytkownika:
-Urządzenie to może być używane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nościami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadające niedosta-
teczne doświadczenie oraz wiedzę, gdy znaj-
dują się one pod nadzorem lub jeśli zostały
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu
urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie może b
przeprowadzane przez dzieci nie będące pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą umie-
szczać produkty w urządzeniu oraz je z niego
wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie
mogą przebyww pobliżu urządzenia, jeżeli
nie są w sposób nieprzerwany nadzorowane.
-Podczas odłączania urządzenia od sieci,
zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć
kabla.
-W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda
sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
-Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie
eksploatować urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
-Naprawy, ingerencje w urządzenie oraz
wymianę przewodu zasilającego należy
powierz wyłącznie placówce serwisowej
lub odpowiednio wykwalifikowanemu perso-
nelowi.
-Montować, podłączać i utylizowurządzenie
zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji.
-Urządzenie eksploatow tylko w stanie
zmontowanym.
-Niniejszą instrukcję należy starannie przecho-
wyw i przekaz wraz z urządzeniem
ewentualnemu następnemu użytkownikowi.
-Lampy do celów specjalnych takie jak diody
LED znajdujące się w urządzaniu przezna-
ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
* zależne od modelu i wyposażenia 3
czone do oświetlania jego wnętrza i nie
nadają się do oświetlania pomieszczeń
domowych.
Zagrożenie pożarowe:
-Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wypły-
wający czynnik chłodniczy może ulec zapło-
nowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia prze-
wodów obiegu czynnika chłodniczego.
Wewnątrz urządzenia nie wolno manipu-
low otwartym ogniem ani źródłami
zapłonu.
Wewnątrz urządzenia nie wolno używać
żadnych urządzelektrycznych (np. myjek
parowy, grzejników, lodziarek itp).
Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy:
Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znajdu-
jące się w pobliżu miejsca nieszczelności.
Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
Powiadomić serwis techniczny.
-W urządzeniu nie wolno przechowyw
żadnych materiałów wybuchowych ani
puszek zawierających aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami można
rozpoznać na podstawie nadrukowanego
opisu zawartości lub symbolu płomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniające się gazy
mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami
elektrycznymi.
-Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem należy przechowywać
wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie
wypływający alkohol mógłby zapalić się
w zetknięciu z częściami elektrycznymi.
Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywró-
cenia:
-Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używać
jako podnóżków, nie wolno stosować ich jako
podparcia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci.
Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:
-Nie spożywać żywności z przekroczoną datą
przydatności do spożycia.
Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia
lub bólu:
-Unikać długotrwałego kontaktu skóry
z zimnymi powierzchniami lub z chłodziarko-
zamrażarką albo przedsięwziąć odpowiednie
środki ostrożności, np. użyć rękawic. Nie
spożywod razu lodów, szczególnie tych na
bazie wody, czy kostek lodu, mających zbyt
niską temperaturę.
Niebezpieczeństwo zranienia osób i uszko-
dzenia urządzenia:
-Gorąca para może spowodow obrażenia.
Do rozmrażania nie wolno używać urządzeń
elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do
czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego
ognia ani sprayów rozmrażających.
-Nie używać ostrych przedmiotów do
usuwania lodu.
Ryzyko zgniecenia:
-Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania i
zamykania drzwi. Może dojść do zakle-
szczenia się palców.
Symbole na urządzeniu:
Symbol ten może się znajdow na sprę-
żarce. Odnosi się do oleju umieszczonego w
sprężarce i wskazuje na następujące niebez-
pieczeństwo: Może być śmiertelny w przy-
padku połknięcia i przedostania się do dróg
oddechowych. Wskazówka ta jest istotna
jedynie w przypadku recyklingu. Brak niebez-
pieczeństwa w trakcie normalnej eksploatacji.
Symbol ten znajduje się na sprężarce i wska-
zuje na zagrożenie związane z substancjami
palnymi.
Taka lub podobna naklejka może znajdować
się z tyłu urządzenia. Dotyczy ona pianko-
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazówka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwać naklejki.
Należy przestrzegać specjalnych wska-
zówek, podanych w innych rozdziałach:
NIEBEZPIE-
CZEŃ-
STWO
informuje o bezpośrednio niebez-
piecznej sytuacji, która w razie zlek-
ceważenia spowoduje śmierć lub
ciężkie obrażenia ciała.
OSTRZE-
ŻENIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
OSTROŻNI
Einformuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow lekkie lub średnie
obrażenia ciała.
UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować szkody rzeczowe.
Wskazówka oznacza ogólne użyteczne wska-
zówki i porady.
ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
4 * zależne od modelu i wyposażenia
3 Elementy obsługi i wskaźniki
3.1 Elementy obsługi i sterowania
Fig. 2
(1) Przycisk On/Off chło-
dziarki (9) Przycisk SuperFrost
(2) Wskaźnik temperatury
chłodziarki (10) Symbol SuperFrost
(3) Przycisk ustawiania
chłodziarki (11) Przycisk alarmu
(4) Przycisk SuperCool (12) Symbol alarmu
(5) Symbol SuperCool (13) Symbol menu
(6) Przycisk On/Off zamra-
żalnika (14) Symbol zabezpieczenia
przed dziećmi
(7) Wskaźnik temperatury
zamrażalnika (15) Symbol awarii sieci
(8) Przycisk ustawiania
zamrażalnika
3.2 Wskaźnik temperatury
Wskazania podczas normalnej pracy:
-najwyższa temperatura w zamrażalniku
-przeciętna temperatura chłodzenia
Wskaźnik temperatury zamrażalnika miga:
-ustawienie temperatury jest zmieniane
-po włączeniu temperatura nie jest jeszcze wystarczająco
niska
-temperatura wzrosła o kilka stopni
Na wyświetlaczu pojawiły się migające kreski:
-temperatura w zamrażalniku przekroczyła 0 °C.
Następujące wskazania informują o wystąpieniu zakłócenia.
Możliwe przyczyny i sposób usuwania zakłóceń: (patrz 7) .
-F0 do F9
-Miga symbol awarii zasilania .
4 Uruchomienie
4.1 Włączanie urządzenia
Wskazówka
Producent zaleca:
uProdukty umieszczać przy temperaturze -18 °C lub niższej.
Przed pierwszym umieszczeniem produktów, urządzenie
uruchomić ok. 4 godziny wcześniej.
4.1.1 Włączanie całego urządzenia przy
pomocy zamrażarki
uOtworzyć drzwi.
uNacisnąć przycisk On/Off zamrażarki
Fig. 2 (6)
.
wChłodziarka i zamrażalnik są włączone.
wWskaźniki temperatury świecą.
wPodczas otwierania drzwi chłodziarki włącza się oświetlenie
wewnętrzne.
wJeżeli na wyświetlaczu pojawi się „DEMO“, aktywny jest tryb
demonstracyjny. Proszę zwrócić się do placówki serwisowej.
4.1.2 Włączanie chłodziarki
Wskazówka
Dłuższa nieobecność, np. urlop
uChłodziarkę można włączać / wyłączać niezależnie od
zamrażarki.
uOtworzyć drzwi.
uNacisnąć przycisk On/Off chłodziarki
Fig. 2 (1)
.
wWskaźniki temperatury świecą.
wPodczas otwierania drzwi chłodziarki włącza się oświetlenie
wewnętrzne.
wChłodziarka jest włączona.
5 Obsługa
5.1 Zabezpieczenie przed dziećmi
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi pozwala
zapobiec niezamierzonemu wyłączeniu urządzenia
przez dzieci podczas zabawy.
5.1.1 Ustawianie zabezpieczenia przed
dziećmi
Jeśli funkcja ma zostać załączona:
uAktywacja trybu regulacji: Nacisnąć i przytrzymać przycisk
SuperFrost
Fig. 2 (9)
przez ok. 5 sekund.
wNa wskaźniku pojawia się symbol menu
Fig. 2 (13)
.
wNa wskaźniku miga c.
uKrótko potwierdzić przyciskiem SuperFrost
Fig. 2 (9)
.
wNa wskaźniku pojawia się c1.
uKrótko potwierdzić przyciskiem SuperFrost
Fig. 2 (9)
.
wNa wskaźniku świeci symbol zabezpieczenia
przed dziećmi
Fig. 2 (14)
.
wNa wskaźniku miga c.
wFunkcja zabezpieczenie przed dziećmi jest włączona.
Gdy tryb regulacji ma zostać zakończony:
uKrótko wcisnąć przycisk On/Off zamrażalnika
Fig. 2 (6)
.
-lub-
uOdczekać 5 minut.
wWskaźnik temperatury ponownie pokazuje temperaturę.
Jeśli funkcja ma zostać wyłączona:
uAktywacja trybu regulacji: Nacisnąć i przytrzymać przycisk
SuperFrost
Fig. 2 (9)
przez ok. 5 sekund.
wNa wskaźniku pojawia się symbol menu
Fig. 2 (13)
.
wNa wskaźniku miga c.
uKrótko potwierdzić przyciskiem SuperFrost
Fig. 2 (9)
.
wNa wskaźniku pojawia się c0 .
uKrótko potwierdzić przyciskiem SuperFrost
Fig. 2 (9)
.
wSymbol zabezpieczenia przed dziećmi
Fig. 2 (14)
gaśnie.
wNa wskaźniku miga c.
wFunkcja zabezpieczenia przed dziećmi jest wyłączona.
Gdy tryb regulacji ma zostać zakończony:
uKrótko wcisnąć przycisk On/Off zamrażalnika
Fig. 2 (6)
.
-lub-
Elementy obsługi i wskaźniki
* zależne od modelu i wyposażenia 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756