Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka LIEBHERR ICBN 3386 - 21 Premium

Powrót
Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z komorą BioFresh
20190710 7086538 - 01
ICBP/ (S)ICBN
Zawartość
1 Prezentacja urządzenia......................................... 2
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia.......................... 2
1.2 Zakres zastosowania urządzenia.............................. 2
1.3 Zgodność................................................................. 3
1.4 Dane produktu.......................................................... 3
1.5 Oszczędzanie energii............................................... 3
2 ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3
3 Elementy obsługi i wskaźniki............................... 5
3.1 Elementy obsługi i sterowania.................................. 5
3.2 Wskaźnik temperatury.............................................. 5
4 Uruchomienie......................................................... 5
4.1 Włączanie urządzenia.............................................. 5
5 Obsługa................................................................... 5
5.1 Zabezpieczenie przed dziećmi................................. 5
5.2 Alarm otwartych drzwi.............................................. 6
5.3 Alarm temperaturowy............................................... 6
5.4 Chłodziarka.............................................................. 6
5.5 Komora BioFresh...................................................... 9
5.6 Zamrażalnik.............................................................. 11
6 Konserwacja........................................................... 14
6.1 Rozmrażanie ręczne*............................................... 14
6.2 Rozmrażanie przy systemie NoFrost*....................... 14
6.3 Czyszczenie urządzenia........................................... 15
6.4 Czyszczenie IceMakera*.......................................... 15
6.5 Serwis...................................................................... 15
7 Usterki..................................................................... 16
8 Wyłączanie urządzenia.......................................... 17
8.1 Odcinanie dopływu wody*........................................ 17
8.2 Wyłączanie urządzenia............................................. 17
8.3 Wyłączenie urządzenia............................................. 17
9 Utylizacja urządzenia............................................. 17
Producent ciągle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów
i modeli urządzeń. Dlatego prosimy o zrozumienie, jesteśmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu,
wyposażenia i rozwiązań technicznych.
W celu zapoznania się ze wszystkimi zaletami nowego urzą-
dzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji.
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą
zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urządze-
niem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń
zaznaczone gwiazdką (*).
Instrukcje robocze są wyróżnione , a wyniki działań .
1 Prezentacja urządzenia
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia
Fig. 1
(1) Elementy obsługi i
sterowania (13) DrySafe
(2) Wentylator (14) Pokrywa Fruit & Vege-
table-Safe
(3) Półka, podzielona (15) Fruit & Vegetable-Safe
(4) Półka (16) Otwór odpływowy
(5) VarioSafe* (17) Oświetlenie LED zamra-
żarki
(6) Różne półki na butelki (18) Amortyzator zamykania
(7) Kolumna świetlna
z diodami LED, po obu
stronach
(19) Szuflada zamrażalnika
(8) VarioBox (20) IceMaker*
(9) Półka na konserwy* (21) System informacyjny*
(10) Stojak na butelki (22) Akumulator chłodniczy
(11) Uchwyt butelek (23) Tabliczka znamionowa
(12) Oświetlenie LED
komory BioFresh
Wskazówka
uProdukty spożywcze podzielić zgodnie z ilustracją. W ten
sposób urządzenie pracuje energooszczędnie.
uPółki, szuflady lub kosze w stanie dostawy rozmie-
szczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energe-
tyczną.
1.2 Zakres zastosowania urządzenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Prezentacja urządzenia
2 * zależne od modelu i wyposażenia
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
chłodzenia produktów spożywczych w środo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza się do
tego np. użytkowanie
-w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
śniadaniem,
-przez gości w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,
-przy cateringach oraz podobnych usługach w
handlu hurtowym.
Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.
Przewidziane użytkowanie niezgodne z
przeznaczeniem
Stanowczo zabrania się:
-Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy
krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych
materiałów i produktów wymienianych
w dyrektywie dotyczącej produktów medycz-
nych 2007/47/WE
-Stosowania na obszarach zagrożonych wybu-
chem
Użytkowanie urządzenia niezgodne z przezna-
czeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towarów.
Klasy klimatyczne
Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest
przeznaczone do pracy w obrębie wskazanych
granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowiązująca dla danego urządzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Wskazówka
uAby zagwarantow prawidłową pracę, prze-
strzegać podanych temperatur otoczenia.
Klasa klima-
tyczna Temperatura otoczenia
SN 10 °C do 32 °C
N 16 °C do 32 °C
ST 16 °C do 38 °C
T 16 °C do 43 °C
1.3 Zgodność
Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana
kontroli. Zmontowane urządzenie spełnia warunki odpowied-
nich przepisów bezpieczeństwa jak również dyrektyw
2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i
2010/30/UE.
Komora BioFresh spełnia wymagania odnośnie do komory
schładzania określone w normie DIN EN 62552.
1.4 Dane produktu
Dane produktu zostały dołączone do urządzenia zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 2017/1369. Kompletna karta produktu
jest dostępna na stronie internetowej Liebherr w zakładce Do
pobrania.
1.5 Oszczędzanie energii
-Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać
otworów wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.
-Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze odkryte.
-Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.
-Zużycie energii zależy od warunków ustawienia, np. tempe-
ratura otoczenia (patrz 1.2) . W razie odchylenia tempera-
tury otoczenia od temperatury normalnej wynoszącej 25 °C,
zużycie energii może się zmienić.
-Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas.
-Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie
energii będzie wyższe.
-Artykuły spożywcze przechowywać posortowane (patrz 1) .
-Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapa-
kowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknąć powstania
szronu.
-Artykuły spożywcze wyciągnąć na jak najkrótszy czas, by
zbytnio się nie nagrzały.
-Wkładanie ciepłych potraw: odczekać aż ostygną do tempe-
ratury pokojowej.
-Produkty mrożone rozmrażać w komorze chłodziarki.
-Jeżeli w urządzeniu wytworzyła się gruba warstwa szronu:
rozmrozić urządzenie.*
-W przypadku dłuższych czasów urlopowych, skorzystać z
funkcji urlopowej. (patrz 5.4.4)
2 ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Zagrożenia dla użytkownika:
-Urządzenie to może b używane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nościami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadające niedosta-
teczne doświadczenie oraz wiedzę, gdy znaj-
dują się one pod nadzorem lub jeśli zostały
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu
urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie może b
przeprowadzane przez dzieci nie będące pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą umie-
szczać produkty w urządzeniu oraz je z niego
wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie
mogą przebywać w pobliżu urządzenia, jeżeli
nie są w sposób nieprzerwany nadzorowane.
-Podczas odłączania urządzenia od sieci,
zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć
kabla.
-W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda
sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
-Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie
eksploatować urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
-Naprawy, ingerencje w urządzenie oraz
wymianę przewodu zasilającego należy
powierz wyłącznie placówce serwisowej
lub odpowiednio wykwalifikowanemu perso-
nelowi.
ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
* zależne od modelu i wyposażenia 3
-Montować, podłączać i utylizowurządzenie
zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji.
-Urządzenie eksploatow tylko w stanie
zmontowanym.
-Niniejszą instrukcję należy starannie przecho-
wyw i przekaz wraz z urządzeniem
ewentualnemu następnemu użytkownikowi.
-Wszystkie naprawy lub ingerencje w IceMa-
kera mogą być wykonywane wyłącznie przez
placówki serwisowe lub odpowiednio wykwa-
lifikowany personel.*
-Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane nieprawidłowym podłą-
czeniem do sieci wodociągowej.*
-Lampy do celów specjalnych takie jak diody
LED znajdujące się w urządzaniu przezna-
czone do oświetlania jego wnętrza i nie
nadają się do oświetlania pomieszcz
domowych.
Zagrożenie pożarowe:
-Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wypły-
wający czynnik chłodniczy może ulec zapło-
nowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia prze-
wodów obiegu czynnika chłodniczego.
Wewnątrz urządzenia nie wolno manipu-
low otwartym ogniem ani źródłami
zapłonu.
Wewnątrz urządzenia nie wolno używać
żadnych urządzelektrycznych (np. myjek
parowy, grzejników, lodziarek itp).
Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy:
Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znajdu-
jące się w pobliżu miejsca nieszczelności.
Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
Powiadomić serwis techniczny.
-W urządzeniu nie wolno przechowyw
żadnych materiałów wybuchowych ani
puszek zawierających aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami można
rozpoznać na podstawie nadrukowanego
opisu zawartości lub symbolu płomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniające się gazy
mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami
elektrycznymi.
-Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem należy przechowywać
wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie
wypływający alkohol mógłby zapalić się
w zetknięciu z częściami elektrycznymi.
Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywró-
cenia:
-Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używać
jako podnóżków, nie wolno stosować ich jako
podparcia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci.
Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:
-Nie spożywać żywności z przekroczoną datą
przydatności do spożycia.
Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia
lub bólu:
-Unikać długotrwałego kontaktu skóry
z zimnymi powierzchniami lub z chłodziarko-
zamrażarką albo przedsięwziąć odpowiednie
środki ostrożności, np. użyć rękawic. Nie
spożywod razu lodów, szczególnie tych na
bazie wody, czy kostek lodu, mających zbyt
niską temperaturę.
Niebezpieczeństwo zranienia osób i
uszkodzenia urządzenia:
-Gorąca para może spowodow obrażenia.
Do rozmrażania nie wolno używać urządzeń
elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do
czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego
ognia ani sprayów rozmrażających.
-Nie używać ostrych przedmiotów do
usuwania lodu.
Ryzyko zgniecenia:
-Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania i
zamykania drzwi. Może dojść do zakle-
szczenia się palców.
Symbole na urządzeniu:
Symbol ten może się znajdow na sprę-
żarce. Odnosi się do oleju umieszczonego w
sprężarce i wskazuje na następujące niebez-
pieczeństwo: Może być śmiertelny w przy-
padku połknięcia i przedostania się do dróg
oddechowych. Wskazówka ta jest istotna
jedynie w przypadku recyklingu. Brak niebez-
pieczeństwa w trakcie normalnej eksploatacji.
Symbol ten znajduje się na sprężarce i wska-
zuje na zagrożenie związane z substancjami
palnymi.
Taka lub podobna naklejka może znajdować
się z tyłu urządzenia. Dotyczy ona pianko-
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazówka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwać naklejki.
Należy przestrzegać specjalnych wska-
zówek, podanych w innych rozdziałach:
NIEBEZPIE-
CZEŃ-
STWO
informuje o bezpośrednio niebez-
piecznej sytuacji, która w razie zlek-
ceważenia spowoduje śmierć lub
ciężkie obrażenia ciała.
ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
4 * zależne od modelu i wyposażenia
OSTRZE-
ŻENIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
OSTRO-
ŻNIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow lekkie lub średnie
obrażenia ciała.
UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować szkody rzeczowe.
Wskazówka oznacza ogólne użyteczne wska-
zówki i porady.
3 Elementy obsługi i wskaźniki
3.1 Elementy obsługi i sterowania
Fig. 2
(1) Przycisk On/Off chło-
dziarki (11) Przycisk ustawiania Down
zamrażalnika
(2) Wskaźnik temperatury
chłodziarki (12) Przycisk SuperFrost
(3) Przycisk ustawiania Up
chłodziarki (13) Symbol SuperFrost
(4) Przycisk ustawiania
Down chłodziarki (14) Przycisk alarmu
(5) Przycisk Holiday (15) Symbol alarmu
(6) Przycisk SuperCool (16) Symbol menu
(7) Symbol SuperCool (17) Symbol zabezpieczenia
przed dziećmi
(8) Przycisk On/Off zamra-
żalnika (18) Symbol IceMaker*
(9) Wskaźnik temperatury
zamrażalnika (19) Symbol zbiornika wody*
(10) Przycisk ustawiania Up
zamrażalnika (20) Symbol awarii sieci
3.2 Wskaźnik temperatury
Wskazania podczas normalnej pracy:
-najwyższa temperatura w zamrażalniku
-przeciętna temperatura chłodzenia
Wskaźnik temperatury zamrażalnika miga:
-ustawienie temperatury jest zmieniane
-po włączeniu temperatura nie jest jeszcze wystarczająco
niska
-temperatura wzrosła o kilka stopni
Na wyświetlaczu pojawiły się migające kreski:
-temperatura w zamrażalniku przekroczyła 0 °C.
Następujące wskazania informują o wystąpieniu zakłócenia.
Możliwe przyczyny i sposób usuwania zakłóceń: (patrz 7) .
-F0 do F9
-FE*
-Miga symbol awarii zasilania .
4 Uruchomienie
4.1 Włączanie urządzenia
Wskazówka
Producent zaleca:
uProdukty umieszczać przy temperaturze -18 °C lub niższej.
Przed pierwszym umieszczeniem produktów, urządzenie
uruchomić ok. 2 godziny wcześniej.
4.1.1 Włączanie całego urządzenia przy
pomocy zamrażarki
uOtworzyć drzwi.
unacisnąć przycisk On/Off zamrażalnika
Fig. 2 (8)
.
wWskaźnik temperatury chłodziarki pokazuje aktualną,
wewnętrzną temperaturę.
wWskaźnik temperatury zamrażarki i symbol alarmu migają aż
do osiągnięcia wystarczająco niskiej temperatury. Gdy
temperatura jest wyższa niż 0 °C, migają kreski, a gdy
temperatura spadnie poniżej zera, miga aktualna tempera-
tura.
wJeżeli na wyświetlaczu pojawi się „DEMO“, aktywny jest tryb
demonstracyjny. Proszę zwrócić się do placówki serwisowej.
4.1.2 Część chłodząca i Komora BioFresh
Włączanie
Wskazówka
Dłuższa nieobecność, np. urlop
uChłodziarkę można włączać / wyłączać niezależnie od
zamrażarki.
uOtworzyć drzwi.
uNacisnąć przycisk On/Off chłodziarki
Fig. 2 (1)
.
wChłodziarka i komora BioFresh włączone: Świeci się
wskaźnik temperatury chłodziarki
Fig. 2 (2)
. Podczas otwie-
rania drzwi chłodziarki włącza się oświetlenie wewnętrzne.
5 Obsługa
5.1 Zabezpieczenie przed dziećmi
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi pozwala
zapobiec niezamierzonemu wyłączeniu urządzenia
przez dzieci podczas zabawy.
5.1.1 Ustawianie zabezpieczenia przed
dziećmi
uAktywacja trybu regulacji: Nacisnąć i przytrzymać przycisk
SuperFrost
Fig. 2 (12)
przez ok. 5 s.
wNa wskaźniku miga c.
Elementy obsługi i wskaźniki
* zależne od modelu i wyposażenia 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756