Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka LIEBHERR CTP 251-21 88 157.1cm Biała

Instrukcja obsługi Lodówka LIEBHERR CTP 251-21 88 157.1cm Biała

Powrót
Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka
20210315 7080360 - 00
CT(el)21../25../29..
Zawartość
1 Prezentacja urządzenia......................................... 2
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia.......................... 2
1.2 Zakres zastosowania urządzenia.............................. 2
1.3 Zgodność................................................................. 3
1.4 Baza danych produktów EPREL............................... 3
1.5 Wymiary do zabudowy............................................. 3
1.6 Oszczędzanie energii............................................... 3
2 ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 4
3 Elementy obsługi i wskaźniki............................... 5
3.1 Elementy obsługi i sterowania.................................. 5
4 Uruchomienie......................................................... 5
4.1 Transportowanie urządzenia..................................... 5
4.2 Ustawianie urządzenia............................................. 5
4.3 Zmiana kierunku otwierania drzwi............................ 6
4.4 Ustawianie w ciągu szafek kuchennych.................... 8
4.5 Utylizacja opakowania.............................................. 8
4.6 Podłączanie urządzenia........................................... 8
4.7 Włączanie urządzenia.............................................. 8
5 Obsługa................................................................... 8
5.1 Chłodziarka.............................................................. 8
5.2 Zamrażalnik.............................................................. 9
6 Konserwacja........................................................... 10
6.1 Rozmrażanie ręczne................................................. 10
6.2 Czyszczenie urządzenia........................................... 10
6.3 Wymiana oświetlenia wewnętrznego........................ 11
6.4 Serwis...................................................................... 11
7 Usterki..................................................................... 12
8 Wyłączanie urządzenia.......................................... 12
8.1 Wyłączanie urządzenia............................................. 12
8.2 Wyłączenie urządzenia............................................. 12
9 Utylizacja urządzenia............................................. 13
Producent ciągle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów
i modeli urządzeń. Dlatego prosimy o zrozumienie, jesteśmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu,
wyposażenia i rozwiązań technicznych.
W celu zapoznania się ze wszystkimi zaletami nowego urzą-
dzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji.
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą
zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urzą-
dzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń
zaznaczone gwiazdką (*).
Instrukcje robocze są wyróżnione , a wyniki działań .
1 Prezentacja urządzenia
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia
Wskazówka
uProdukty spożywcze podzielić zgodnie z ilustracją. W ten
sposób urządzenie pracuje energooszczędnie.
uPółki, szuflady lub kosze w stanie dostawy rozmie-
szczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energe-
tyczną.
Fig. 1
(1) Zamrażalnik, półka
szklana (8) Szuflada na warzywa
(2) Półka na drzwiach,
przemieszczalna, ilość
zależna od modelu
(9) Tabliczka znamionowa
(3) Półka środkowa, prze-
mieszczalna, ilość
zależna od modelu
(10) Nóżki przednie
(4) Obudowa termostatu,
oświetlenie wewnętrzne (11) Pojemnik na jajka
(5) Otwór odpływowy (12) Pojemnik na lód
(6) Najzimniejsza strefa (13) Ruszt na butelki *
(7) Półka w drzwiach na
wysokie butelki
1.2 Zakres zastosowania urządzenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
chłodzenia produktów spożywczych w środo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza się do
tego np. użytkowanie
-w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
śniadaniem,
-przez gości w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,
-przy cateringach oraz podobnych usługach
w handlu hurtowym.
Urządzenie nie jest przeznaczone do stoso-
wania w formie urządzenia do zabudowy.
Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.
Przewidziane użytkowanie niezgodne
z przeznaczeniem
Stanowczo zabrania się:
-Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy
krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych
materiałów i produktów wymienianych
Prezentacja urządzenia
2 * zależne od modelu i wyposażenia
w dyrektywie dotyczącej produktów medycz-
nych 2007/47/WE
-Stosowania na obszarach zagrożonych wybu-
chem
Użytkowanie urządzenia niezgodne z przezna-
czeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towarów.
Klasy klimatyczne
Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest
przeznaczone do pracy w obrębie wskaza-
nych granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowiązująca dla danego urządzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Wskazówka
uAby zagwarantow prawidłową pracę, prze-
strzegać podanych temperatur otoczenia.
Klasa klima-
tyczna Temperatura otoczenia
SN 10 °C do 32 °C
N 16 °C do 32 °C
ST 16 °C do 38 °C
T 16 °C do 43 °C
1.3 Zgodność
Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana
kontroli. Urządzenie spełnia warunki odpowiednich prze-
pisów bezpieczeństwa jak również dyrektyw 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i 2010/30/UE.
1.4 Baza danych produktów EPREL
Od 1 marca 2021 informacje odnośnie etykietowania ener-
getycznego oraz wymagań dotyczących ekoprojektu można
znaleźć w europejskiej bazie danych produktów (EPREL).
Baza danych produktów jest dostępna pod adresem https://
eprel.ec.europa. eu/. Po wejściu na stronę wyświetli się pole-
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest
podany na tabliczce znamionowej.
1.5 Wymiary do zabudowy
Fig. 2
A C D E G H
CT(el)2131 550 559 1128x630x616x1241
CT(el)2531 550 559 1128x630x616x1401
CT(el)2931 550 559 1128x630x616x1571
x W przypadku urządzeń z dołączonymi elementami dystanso-
wymi wymiary zwiększają się o 35 mm (patrz 4.2 Ustawianie
urządzenia) .
1.6 Oszczędzanie energii
-Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać
otworów wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.
-Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.
-Zużycie energii jest zależne od warunków w miejscu usta-
wienia np. od temperatury otoczenia (patrz 1.2 Zakres
zastosowania urządzenia) . W przypadku podwyższonej
temperatury otoczenia zużycie energii może być większe.
-Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas.
-Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie
energii będzie wyższe.
-Artykuły spożywcze przechowywać posortowane:
home.liebherr.com/food.
-Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapa-
kowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknąć powstania
szronu.
-Artykuły spożywcze wyciągnąć na jak najkrótszy czas, by
zbytnio się nie nagrzały.
-Wkładanie ciepłych potraw: odczekać aż ostygną do tempe-
ratury pokojowej.
-Produkty mrożone rozmrażać w komorze chłodziarki.
-Jeżeli w urządzeniu wytworzyła się gruba warstwa szronu:
rozmrozić urządzenie.
Osady kurzu zwiększają zużycie energii:
-Agregat chłodziarki wraz z wymienni-
kiem ciepła - metalowa kratka z tyłu
urządzenia - należy odkurzać raz w roku.
Prezentacja urządzenia
* zależne od modelu i wyposażenia 3
2 ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Zagrożenia dla użytkownika:
-Urządzenie to może być używane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nościami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadające niedosta-
teczne doświadczenie oraz wiedzę, gdy znaj-
dują się one pod nadzorem lub jeśli zostały
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu
urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie może być
przeprowadzane przez dzieci nie będące pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą umie-
szczać produkty w urządzeniu oraz je z niego
wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie
mogą przebywać w pobliżu urządzenia, jeżeli
nie są w sposób nieprzerwany nadzorowane.
-Podczas odłączania urządzenia od sieci,
zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć
kabla.
-W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda
sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
-Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie
eksploatować urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
-Naprawy, ingerencje w urządzenie oraz
wymianę przewodu zasilającego należy
powierz wyłącznie placówce serwisowej
lub odpowiednio wykwalifikowanemu perso-
nelowi.
-Montować, podłączać i utylizow urzą-
dzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji.
-Niniejszą instrukcję należy starannie przecho-
wyw i przekaz wraz z urządzeniem
ewentualnemu następnemu użytkownikowi.
Zagrożenie pożarowe:
-Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wypły-
wający czynnik chłodniczy może ulec zapło-
nowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia prze-
wodów obiegu czynnika chłodniczego.
Wewnątrz urządzenia nie wolno manipu-
lować źródłami zapłonu.
Wewnątrz urządzenia nie wolno używać
żadnych urządzelektrycznych (np. myjek
parowy, grzejników, lodziarek itp).
Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy:
Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znaj-
dujące się w pobliżu miejsca nieszczel-
ności. Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
Powiadomić serwis techniczny.
-W urządzeniu nie wolno przechowyw
żadnych materiałów wybuchowych ani
puszek zawierających aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami można
rozpoznać na podstawie nadrukowanego
opisu zawartości lub symbolu płomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniające się gazy
mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami
elektrycznymi.
-Palące się świece, lampy i inne przedmioty
z otwartym płomieniem trzymać z dala od
urządzenia, aby go nie podpalić.
-Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem należy przechowywać
wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie
wypływający alkohol mógłby zapalić się
w zetknięciu z częściami elektrycznymi.
Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywró-
cenia:
-Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używać
jako podnóżków, nie wolno stosowich jako
podparcia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci.
Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:
-Nie spożywać żywności z przekroczoną datą
przydatności do spożycia.
Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia
lub bólu:
-Unikać długotrwałego kontaktu skóry
z zimnymi powierzchniami lub z chłodziarko-
zamrażarką albo przedsięwziąć odpowiednie
środki ostrożności, np. użyć rękawic.
Niebezpieczeństwo zranienia osób
i uszkodzenia urządzenia:
-Gorąca para może spowodow obrażenia.
Do rozmrażania nie wolno używać urządzeń
elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do
czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego
ognia ani sprayów rozmrażających.
-Nie używ ostrych przedmiotów do
usuwania lodu.
Ryzyko zgniecenia:
-Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania
i zamykania drzwi. Może dojść do zakle-
szczenia się palców.
Symbole na urządzeniu:
ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
4 * zależne od modelu i wyposażenia
Symbol ten może się znajdować na sprę-
żarce. Odnosi się do oleju umieszczonego
w sprężarce i wskazuje na następujące
niebezpieczeństwo: Może być śmiertelny
w przypadku połknięcia i przedostania się
do dróg oddechowych. Wskazówka ta jest
istotna jedynie w przypadku recyklingu.
Brak niebezpieczeństwa w trakcie normalnej
eksploatacji.
Symbol ten znajduje się na sprężarce i wska-
zuje na zagrożenie związane z substancjami
palnymi. Nie usuwać naklejki.
Taka lub podobna naklejka może znajdow
się z tyłu urządzenia. Dotyczy ona pianko-
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazówka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwać naklejki.
Należy przestrzegać specjalnych wska-
zówek, podanych w innych rozdziałach:
NIEBEZPIE-
CZEŃ-
STWO
informuje o bezpośrednio niebez-
piecznej sytuacji, która w razie zlek-
ceważenia spowoduje śmierć lub
ciężkie obrażenia ciała.
OSTRZE-
ŻENIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
OSTRO-
ŻNIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow lekkie lub średnie
obrażenia ciała.
UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować szkody rzeczowe.
Wskazówka oznacza ogólne użyteczne wska-
zówki i porady.
3 Elementy obsługi i wskaźniki
3.1 Elementy obsługi i sterowania
Fig. 3
(1) Termostat (2) Przełącznik Cool Plus
4 Uruchomienie
4.1 Transportowanie urządzenia
uTransportować urządzenie w opakowaniu.
uTransportować urządzenie w pozycji stojącej.
uNie transportować urządzenia w jedną osobę.
4.2 Ustawianie urządzenia
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru na skutek wilgoci!
W razie zwilżenia elementów znajdujących się pod napięciem
lub przewodu zasilającego może dojść do zwarcia.
uUrządzenie jest przeznaczone do zastosow w pomie-
szczeniach zamkniętych. Nie należy użytkow urządzenia
na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo narażonych na
kontakt z rozpryskami wody.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarciem!
Jeśli kabel sieciowy / wtyczka urządzenia lub innego urzą-
dzenia zetkną się z tylną stroną urządzenia, kabel sieciowy /
wtyczka mogą zostać uszkodzone wskutek wibracji urządzenia
tak, że dojdzie do zwarcia.
uUrządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną
wtyczką lub kablem sieciowym.
uNie podłączać urządzenia ani innych przyrządów do
gniazdek w obszarze tylnej ściany urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru, spowodowane przez czynnik
chłodniczy!
Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla
środowiska, ale łatwopalny. Wypływający czynnik chłodniczy
może ulec zapłonowi.
uNie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów obiegu
czynnika chłodniczego.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru i uszkodzenia urządzenia!
uNie wolno ustawiać na urządzeniu żadnych innych urzą-
dzeń, oddających ciepło, np. kuchenek mikrofalowych,
tosterów itd.!
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru i uszkodzenia przez zablokowane
otwory wentylacyjne!
uNie blokować otworów wentylacyjnych. Należy zawsze dbać
o dobrą wentylację!
UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez skraplającą się wodę!
uNie ustawiać urządzenia bezpośrednio przy innej chło-
dziarce lub zamrażarce.
Wskazówka
Kilka urządz jest ustawianych obok siebie, pomiędzy tymi
urządzeniami należy zachow odstęp wynoszący 100mm.
W przypadku niezachowania odstępu, pomiędzy ściankami
bocznymi urządzeń tworzy się woda kondensacyjna.
Elementy obsługi i wskaźniki
* zależne od modelu i wyposażenia 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756