Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka LIEBHERR RBA 4250 125.5cm Biała

Powrót
Instrukcja obsługi
Quality, Design and Innovation
home.liebherr.com/fridge-manuals
Zawartość
1 Prezentacja urządzenia......................................... 3
1.1 Zakres dostawy........................................................ 3
1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia.......................... 3
1.3 Zakres zastosowania urządzenia.............................. 3
1.4 Zgodność................................................................. 3
1.5 Baza danych produktów EPREL............................... 4
2 Ogólne zasady bezpieczeństwa........................... 4
3 Uruchomienie......................................................... 5
3.1 Włączanie urządzenia.............................................. 5
3.2 Zakładanie wyposażenia.......................................... 6
4 Zarządzanie żywnością......................................... 6
4.1 Przechowywanie żywności....................................... 6
4.2 Okresy przechowywania........................................... 6
5 Oszczędzanie energii............................................. 7
6 Obsługa................................................................... 7
6.1 Elementy obsługi i wyświetlacza.............................. 7
6.1.1 Wyświetlacz Status................................................. 7
6.1.2 Nawigacja................................................................7
6.1.3 Symbole wskaźnikowe............................................ 8
6.2 Logika działania........................................................ 8
6.2.1 Aktywacja / dezaktywacja funkcji.............................8
6.2.2 Wybór wartości funkcji.............................................8
6.2.3 Aktywacja / dezaktywacja ustawień.........................8
6.2.4 Wybór wartości nastawczej..................................... 8
6.2.5 Wywoływanie menu klienta..................................... 9
6.3 Funkcje..................................................................... 9
Temperatura............................................................ 9
HydroCool............................................................... 9
6.4 Ustawienia................................................................ 9
Język.......................................................................9
6.4.2 Tworzenie połączenia WLAN...................................9
Blokada wejścia.................................................... 10
Jasność wyświetlacza........................................... 10
Alarm otwartych drzwi........................................... 10
Jednostka temperatury..........................................10
Informacja............................................................. 10
SabbathMode........................................................11
CleaningMode.......................................................11
BioFresh B-Value...................................................11
Przywracanie.........................................................11
Wyłączanie urządzenia......................................... 11
6.5 Komunikaty o błędach.............................................. 12
6.5.1 Ostrzeżenia........................................................... 12
6.5.2 Tryb DemoMode....................................................12
7 Wyposażenie.......................................................... 12
7.1 Szuflady................................................................... 12
8 Konserwacja........................................................... 13
8.1 Rozmrażanie urządzenia.......................................... 13
8.2 Czyszczenie urządzenia........................................... 13
9 Wsparcie klienta.................................................... 13
9.1 Dane techniczne...................................................... 13
9.2 Odgłosy towarzyszące pracy.................................... 14
9.3 Zakłócenie techniczne.............................................. 14
9.4 Serwis...................................................................... 15
9.5 Tabliczka znamionowa.............................................. 15
10 Wyłączenie urządzenia.......................................... 16
11 Utylizacja................................................................ 16
11.1 Przygotowanie urządzenia do utylizacji.................... 16
11.2 Utylizacja urządzenia w sposób przyjazny dla
środowiska............................................................... 16
Producent stale pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów
i modeli urządzeń. Prosimy Państwa o zrozumienie, że
jesteśmy zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian
kształtu, wyposażenia i rozwiązań technicznych.
Symbol Objaśnienie
Przeczytać instrukcję
W celu zapoznania się ze wszystkimi zale-
tami nowego urządzenia zalecamy uważne prze-
czytanie wskazówek zawartych w niniejszej
instrukcji.
Kompletna instrukcja dostępna w internecie
Szczegółową instrukcję można znaleźć za
pomocą kodu QR umieszczonego na przed-
niej stronie tej instrukcji, pod adresem
home.liebherr.com/fridge-manuals lub po
wprowadzeniu numeru serwisowego.
Numer serwisowy jest podany na tabliczce
znamionowej:
Fig.
Przykładowa prezentacja
Kontrola urządzenia
Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszko-
dzeń transportowych. W przypadku jakichkolwiek
reklamacji, należy skontaktować się z dealerem
lub placówką serwisową.
Odchylenia
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli
urządzeń. Mogą zatem występować pewne
różnice pomiędzy opisem i urządzeniem. Frag-
menty dotyczące tylko określonych urządz
zaznaczone gwiazdką (*).
Instrukcje robocze i wyniki działań
Instrukcje robocze są wyróżnione symbolem .
Wyniki działań są wyróżnione symbolem .
Filmy
Filmy dotyczące urządzeń są dostępne na kanale
YouTube urządzeń Liebherr-Hausgeräte.
Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje dla:
RB a 4250
2 * zależne od modelu i wyposażenia
1 Prezentacja urządzenia
1.1 Zakres dostawy
Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń trans-
portowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy
skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową
(patrz 9.4 Serwis) .
Zakres dostawy składa się z następujących części:
-Urządzenie wolnostojące
-Wyposażenie (w zależności od modelu)
-Materiał montażowy (w zależności od modelu)
-„Quick Start Guide“
-„Installation Guide“
-Broszura serwisowa
1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia
Fig. 1 Przy-
kładowa prezentacja
Wyposażenie
(1) Elementy obsługowe (5) SpaceBox
(2) Oświetlenie (6) Szczelina wentylacyjna
(3) Tabliczka znamionowa (7) Nóżki (z przodu), rolki
transportowe (z tyłu),
uchwyty transportowe na
górze (z tyłu) i na dole (z
przodu)
(4) BioFresh-Safe
Wskazówka
uPółki, szuflady lub kosze w stanie dostawy rozmie-
szczone tak, by uzysk optymalną efektywność energe-
tyczną. Zmiany rozmieszczenia w zakresie podanych opcji
szufladowych, np. półki w chłodziarce, nie mają jednak
wpływu na zużycie energii.
1.3 Zakres zastosowania urządzenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
chłodzenia produktów spożywczych w środo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza się do
tego np. użytkowanie
-w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
śniadaniem,
-przez gości w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,
-przy cateringach oraz podobnych usługach
w handlu hurtowym.
Urządzenie nie nadaje się do zamrażania
produktów spożywczych.
Urządzenie nie jest przeznaczone do stoso-
wania w formie urządzenia do zabudowy.
Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.
Przewidziane użytkowanie niezgodne
z przeznaczeniem
Stanowczo zabrania się:
-Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy
krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych
materiałów i produktów wymienianych
w dyrektywie dotyczącej produktów medycz-
nych 2007/47/WE
-Stosowania na obszarach zagrożonych wybu-
chem
Użytkowanie urządzenia niezgodne z przezna-
czeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towarów.
Klasy klimatyczne
Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest
przeznaczone do pracy w obrębie wskaza-
nych granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowiązująca dla danego urządzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Wskazówka
uAby zagwarantowprawidłową pracę, prze-
strzegać podanych temperatur otoczenia.
Klasa klima-
tyczna Temperatura otoczenia
SN 10 °C do 32 °C
N 16 °C do 32 °C
ST 16 °C do 38 °C
T 16 °C do 43 °C
1.4 Zgodność
Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana
kontroli. Urządzenie spełnia warunki odpowiednich prze-
pisów bezpieczeństwa jak również dyrektyw 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE, 2010/30/UE
i 2014/53/UE.
Prezentacja urządzenia
* zależne od modelu i wyposażenia 3
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod nastę-
pującym adresem: www.Liebherr.com
Komora BioFresh spełnia wymagania odnośnie komory schła-
dzania określone w normie DIN EN 62552:2020.
1.5 Baza danych produktów EPREL
Od 1 marca 2021 informacje odnośnie etykietowania ener-
getycznego oraz wymagań dotyczących ekoprojektu można
znaleźć w europejskiej bazie danych produktów (EPREL).
Baza danych produktów jest dostępna pod adresem https://
eprel.ec.europa.eu/. Po wejściu na stronę wyświetli się pole-
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest
podany na tabliczce znamionowej.
2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie
przechowywać, aby zawsze mieć do niej
dostęp.
W przypadku przekazania urządzenia należy
również przekazać instrukcję obsługi następ-
nemu użytkownikowi.
W celu prawidłowego i bezpiecznego użyt-
kowania urządzenia należy zapoznać się
z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczę-
ciem eksploatacji. Stosować się stale do zawar-
tych w niej instrukcji, wskazówek bezpieczeń-
stwa i wskazówek ostrzegawczych. one
istotne, aby prawidłowo i bezpiecznie zainsta-
lować i eksploatować urządzenie.
Zagrożenia dla użytkownika:
-Urządzenie to może być używane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nościami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadające niedosta-
teczne doświadczenie oraz wiedzę, gdy znaj-
dują się one pod nadzorem lub jeśli zostały
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu
urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie może być
przeprowadzane przez dzieci nie będące pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą umie-
szczać produkty w urządzeniu oraz je z niego
wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie
mogą przebyww pobliżu urządzenia, jeżeli
nie są w sposób nieprzerwany nadzorowane.
-Gniazdko sieciowe musi b zawsze łatwo
dostępne, aby w sytuacji awaryjnej możliwe
było jak najszybsze odłączenie urządzenia od
zasilania elektrycznego. Musi się znajdow
poza obszarem tylnej ściany urządzenia.
-Podczas odłączania urządzenia od sieci,
zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć
kabla.
-W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda
sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
-Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie
eksploatować urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
-Naprawy i ingerencje w urządzenie powierz
wyłącznie placówce serwisowej lub odpo-
wiednio wykwalifikowanemu personelowi.
-Montować, podłączać i utylizow urzą-
dzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji.
Zagrożenie pożarowe:
-Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wypły-
wający czynnik chłodniczy może ulec zapło-
nowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia prze-
wodów obiegu czynnika chłodniczego.
Wewnątrz urządzenia nie wolno manipu-
lować źródłami zapłonu.
Wewnątrz urządzenia nie wolno używać
żadnych urządzelektrycznych (np. myjek
parowy, grzejników, lodziarek itp).
Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy:
Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znaj-
dujące się w pobliżu miejsca nieszczel-
ności. Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
Powiadomić serwis techniczny.
-W urządzeniu nie wolno przechowyw
żadnych materiałów wybuchowych ani
puszek zawierających aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami można
rozpoznać na podstawie nadrukowanego
opisu zawartości lub symbolu płomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniające się gazy
mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami
elektrycznymi.
-Palące się świece, lampy i inne przedmioty
z otwartym płomieniem trzymać z dala od
urządzenia, aby go nie podpalić.
-Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem należy przechowyw
wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie
wypływający alkohol mógłby zapalić się
w zetknięciu z częściami elektrycznymi.
Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywró-
cenia:
-Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używać
jako podnóżków, nie wolno stosować ich jako
podparcia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci.
Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:
-Nie spożywać żywności z przekroczoną datą
przydatności do spożycia.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
4 * zależne od modelu i wyposażenia
Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia
lub bólu:
-Unikać długotrwałego kontaktu skóry
z zimnymi powierzchniami lub z chłodziarko-
zamrażarką albo przedsięwziąć odpowiednie
środki ostrożności, np. użyć rękawic.
Niebezpieczeństwo zranienia osób
i uszkodzenia urządzenia:
-Gorąca para może spowodow obrażenia.
Do rozmrażania nie wolno używ urządzeń
elektrycznych do ogrzewania, urządz do
czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego
ognia ani sprayów rozmrażających.
-Nie używ ostrych przedmiotów do
usuwania lodu.
Ryzyko zgniecenia:
-Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania
i zamykania drzwi. Może dojść do zakle-
szczenia się palców.
Symbole na urządzeniu:
Symbol ten może się znajdow na sprę-
żarce. Odnosi się do oleju umieszczonego
w sprężarce i wskazuje na następujące
niebezpieczeństwo: Może być śmiertelny
w przypadku połknięcia i przedostania się
do dróg oddechowych. Wskazówka ta jest
istotna jedynie w przypadku recyklingu.
Brak niebezpieczeństwa w trakcie normalnej
eksploatacji.
Symbol ten znajduje się na sprężarce i wska-
zuje na zagrożenie związane z substancjami
palnymi. Nie usuwać naklejki.
Taka lub podobna naklejka może znajdow
się z tyłu urządzenia. Dotyczy ona pianko-
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazówka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwać naklejki.
Należy przestrzegać wskazówek ostrzega-
wczych oraz innych specjalnych wskazówek
podanych w innych rozdziałach:
NIEBEZPIE-
CZEŃ-
STWO
informuje o bezpośrednio niebez-
piecznej sytuacji, która w razie zlek-
ceważenia spowoduje śmierć lub
ciężkie obrażenia ciała.
OSTRZE-
ŻENIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
OSTRO-
ŻNIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow lekkie lub średnie
obrażenia ciała.
UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować szkody rzeczowe.
Wskazówka oznacza ogólne użyteczne wska-
zówki i porady.
3 Uruchomienie
3.1 Włączanie urządzenia
Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:
qUrządzenie jest ustawiane i podłączane zgodnie z instrukcją
montażu.
qWszystkie taśmy klejące, folie klejące i ochronne oraz
zabezpieczenia transportowe w urządzeniu i na nim
zdjęte.
qWszystkie wkładki reklamowe z szuflad zostały usunięte.
Fig. 2
uWłączyć urządzenie za pomocą wyświetlacza.
Fig. 3
uWybrać język kraju.
wWyświetli się wskaźnik statusu.
Urządzenie uruchamia się w trybie DemoMode:
Gdy urządzenie uruchamia się w trybie DemoMode, można
następnie dezaktywować tryb DemoMode w przeciągu następ-
nych 5 minut.
Fig. 4
uPrzez 3 sekundy przycisnąć DemoMode.
wDemoMode jest dezaktywowany.
Uruchomienie
* zależne od modelu i wyposażenia 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756