Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zamrażarka LIEBHERR G 1223

Powrót
Instrukcja obsługi
Zamrażarka stołowa
20210225 7081998 - 04
G(P)(sl)(be)12../GX823
Zawartość
1 Prezentacja urządzenia......................................... 2
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia.......................... 2
1.2 Zakres zastosowania urządzenia.............................. 2
1.3 Zgodność................................................................. 3
1.4 Baza danych produktów EPREL............................... 3
1.5 Wymiary do zabudowy............................................. 3
1.6 Oszczędzanie energii............................................... 3
2 ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3
3 Elementy obsługi i wskaźniki............................... 5
3.1 Elementy obsługi i sterowania.................................. 5
3.2 Wskaźnik temperatury.............................................. 5
4 Uruchomienie......................................................... 5
4.1 Transportowanie urządzenia..................................... 5
4.2 Ustawianie urządzenia............................................. 5
4.3 Zmiana kierunku otwierania drzwi............................ 6
4.4 Ustawianie w ciągu szafek kuchennych.................... 7
4.5 Utylizacja opakowania.............................................. 7
4.6 Podłączanie urządzenia........................................... 7
4.7 Włączanie urządzenia.............................................. 7
5 Obsługa................................................................... 7
5.1 Jasność wskaźnika temperatury............................... 7
5.2 Zabezpieczenie przed dziećmi................................. 8
5.3 Alarm temperaturowy............................................... 8
5.4 Zamrażanie żywności............................................... 8
5.5 Okresy przechowywania........................................... 8
5.6 Rozmrażanie żywności............................................. 9
5.7 Ustawianie temperatury............................................ 9
5.8 Funkcja SuperFrost.................................................. 9
5.9 Szuflady................................................................... 9
5.10 Półki......................................................................... 9
5.11 VarioSpace............................................................... 9
6 Konserwacja........................................................... 10
6.1 Rozmrażanie ręczne................................................. 10
6.2 Czyszczenie urządzenia........................................... 10
6.3 Serwis...................................................................... 10
7 Usterki..................................................................... 11
8 Wyłączanie urządzenia.......................................... 11
8.1 Wyłączanie urządzenia............................................. 11
8.2 Wyłączenie urządzenia............................................. 11
9 Utylizacja urządzenia............................................. 12
Producent ciągle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów
i modeli urządzeń. Dlatego prosimy o zrozumienie, jesteśmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu,
wyposażenia i rozwiązań technicznych.
W celu zapoznania się ze wszystkimi zaletami nowego urzą-
dzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji.
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą
zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urzą-
dzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń
zaznaczone gwiazdką (*).
Instrukcje robocze są wyróżnione , a wyniki działań .
1 Prezentacja urządzenia
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia
Wskazówka
uPółki, szuflady lub kosze w stanie dostawy rozmie-
szczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energe-
tyczną.
Fig. 1
(1) Elementy obsługi
i sterowania (4) Tabliczka znamionowa
(2) VarioSpace (5) Nóżki
(3) Szuflada
1.2 Zakres zastosowania urządzenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
chłodzenia produktów spożywczych w środo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza się do
tego np. użytkowanie
-w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
śniadaniem,
-przez gości w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,
-przy cateringach oraz podobnych usługach
w handlu hurtowym.
Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.
Przewidziane użytkowanie niezgodne
z przeznaczeniem
Stanowczo zabrania się:
-Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy
krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych
materiałów i produktów wymienianych
w dyrektywie dotyczącej produktów medycz-
nych 2007/47/WE
-Stosowania na obszarach zagrożonych wybu-
chem
Użytkowanie urządzenia niezgodne z przezna-
czeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towarów.
Klasy klimatyczne
Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest
przeznaczone do pracy w obrębie wskaza-
nych granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowiązująca dla danego urządzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Prezentacja urządzenia
2 * zależne od modelu i wyposażenia
Wskazówka
uAby zagwarantow prawidłową pracę, prze-
strzegać podanych temperatur otoczenia.
Klasa klima-
tyczna Temperatura otoczenia
SN, N do 32 °C
ST do 38 °C
T do 43 °C
Niezawodne działanie urządzenia jest zagwa-
rantowane w temperaturze otoczenia nie niższej
niż -15 °C.
1.3 Zgodność
Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana
kontroli. Urządzenie spełnia warunki odpowiednich prze-
pisów bezpieczeństwa jak również dyrektyw 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i 2010/30/UE.
1.4 Baza danych produktów EPREL
Od 1 marca 2021 informacje odnośnie etykietowania ener-
getycznego oraz wymagań dotyczących ekoprojektu można
znaleźć w europejskiej bazie danych produktów (EPREL).
Baza danych produktów jest dostępna pod adresem https://
eprel.ec.europa. eu/. Po wejściu na stronę wyświetli się pole-
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest
podany na tabliczce znamionowej.
1.5 Wymiary do zabudowy
Fig. 2
h a g e e' d c c'
G1223 851 553 611 624 653 1129 563 592
Gsl1223 851 553 611 624 653 1129 563 594
G(be)1213 851 553 611 624 1129 563
GP1213 851 553 611x624x653x1129x563 592
GX823 631 553 611 624 653 1129 563 592
GP1203 851 553 611x624x 1126 563
x W przypadku urządzeń z dołączonymi elementami dystanso-
wymi wymiary zwiększają się o 35 mm (patrz 4.2 Ustawianie
urządzenia) .
1.6 Oszczędzanie energii
-Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać
otworów wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.
-Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.
-Zużycie energii jest zależne od warunków w miejscu usta-
wienia np. od temperatury otoczenia (patrz 1.2 Zakres
zastosowania urządzenia) . W przypadku podwyższonej
temperatury otoczenia zużycie energii może być większe.
-Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas.
-Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie
energii będzie wyższe.
-Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapa-
kowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknąć powstania
szronu.
-Wkładanie ciepłych potraw: odczekać aż ostygną do tempe-
ratury pokojowej.
-Jeżeli w urządzeniu wytworzyła się gruba warstwa szronu:
rozmrozić urządzenie.
Osady kurzu zwiększają zużycie energii:
-Agregat chłodziarki wraz z wymienni-
kiem ciepła - metalowa kratka z tyłu
urządzenia - należy odkurzać raz w roku.
2 ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Zagrożenia dla użytkownika:
-Urządzenie to może być używane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nościami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadające niedosta-
teczne doświadczenie oraz wiedzę, gdy znaj-
dują się one pod nadzorem lub jeśli zostały
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu
urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie może być
przeprowadzane przez dzieci nie będące pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą umie-
szczać produkty w urządzeniu oraz je z niego
wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie
mogą przebywać w pobliżu urządzenia, jeżeli
nie są w sposób nieprzerwany nadzorowane.
-Podczas odłączania urządzenia od sieci,
zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć
kabla.
-W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda
sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
-Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie
eksploatować urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
-Naprawy, ingerencje w urządzenie oraz
wymianę przewodu zasilającego należy
ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
* zależne od modelu i wyposażenia 3
powierz wyłącznie placówce serwisowej
lub odpowiednio wykwalifikowanemu perso-
nelowi.
-Montować, podłączać i utylizować urzą-
dzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji.
-Niniejszą instrukcję należy starannie przecho-
wyw i przekaz wraz z urządzeniem
ewentualnemu następnemu użytkownikowi.
Zagrożenie pożarowe:
-Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wypły-
wający czynnik chłodniczy może ulec zapło-
nowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia prze-
wodów obiegu czynnika chłodniczego.
Wewnątrz urządzenia nie wolno manipu-
lować źródłami zapłonu.
Wewnątrz urządzenia nie wolno używać
żadnych urządzelektrycznych (np. myjek
parowy, grzejników, lodziarek itp).
Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy:
Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znaj-
dujące się w pobliżu miejsca nieszczel-
ności. Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
Powiadomić serwis techniczny.
-W urządzeniu nie wolno przechowyw
żadnych materiałów wybuchowych ani
puszek zawierających aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami można
rozpoznać na podstawie nadrukowanego
opisu zawartości lub symbolu płomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniające się gazy
mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami
elektrycznymi.
-Palące się świece, lampy i inne przedmioty
z otwartym płomieniem trzymać z dala od
urządzenia, aby go nie podpalić.
-Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem należy przechowywać
wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie
wypływający alkohol mógłby zapalić się
w zetknięciu z częściami elektrycznymi.
Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywró-
cenia:
-Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używać
jako podnóżków, nie wolno stosować ich jako
podparcia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci.
Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:
-Nie spożywać żywności z przekroczoną datą
przydatności do spożycia.
Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia
lub bólu:
-Unikać długotrwałego kontaktu skóry
z zimnymi powierzchniami lub z chłodziarko-
zamrażarką albo przedsięwziąć odpowiednie
środki ostrożności, np. użyć rękawic.
Niebezpieczeństwo zranienia osób
i uszkodzenia urządzenia:
-Gorąca para może spowodow obrażenia.
Do rozmrażania nie wolno używać urządzeń
elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do
czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego
ognia ani sprayów rozmrażających.
-Nie używać ostrych przedmiotów do
usuwania lodu.
Ryzyko zgniecenia:
-Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania
i zamykania drzwi. Może dojść do zakle-
szczenia się palców.
Symbole na urządzeniu:
Symbol ten może się znajdować na sprę-
żarce. Odnosi się do oleju umieszczonego
w sprężarce i wskazuje na następujące
niebezpieczeństwo: Może być śmiertelny
w przypadku połknięcia i przedostania się
do dróg oddechowych. Wskazówka ta jest
istotna jedynie w przypadku recyklingu.
Brak niebezpieczeństwa w trakcie normalnej
eksploatacji.
Symbol ten znajduje się na sprężarce i wska-
zuje na zagrożenie związane z substancjami
palnymi. Nie usuwać naklejki.
Taka lub podobna naklejka może znajdow
się z tyłu urządzenia. Dotyczy ona pianko-
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazówka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwać naklejki.
Należy przestrzegać specjalnych wska-
zówek, podanych w innych rozdziałach:
NIEBEZPIE-
CZEŃ-
STWO
informuje o bezpośrednio niebez-
piecznej sytuacji, która w razie zlek-
ceważenia spowoduje śmierć lub
ciężkie obrażenia ciała.
OSTRZE-
ŻENIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
OSTRO-
ŻNIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow lekkie lub średnie
obrażenia ciała.
UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować szkody rzeczowe.
ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
4 * zależne od modelu i wyposażenia
Wskazówka oznacza ogólne użyteczne wska-
zówki i porady.
3 Elementy obsługi i wskaźniki
3.1 Elementy obsługi i sterowania
Fig. 3
(1) Przycisk On/Off (6) Symbol menu
(2) Przycisk ustawiania (7) Symbol alarmu
(3) Wskaźnik temperatury (8) Symbol jasności
(4) Przycisk SuperFrost (9) Symbol zabezpieczenia
przed dziećmi
(5) Symbol SuperFrost
3.2 Wskaźnik temperatury
Wskazania podczas normalnej pracy:
-ustawiona temperatura w zamrażalniku
Wskaźnik temperatury miga:
-ustawienie temperatury jest zmieniane
-po włączeniu temperatura nie jest jeszcze wystarczająco
niska
-temperatura wzrosła o kilka stopni
Następujące wskazania informują o wystąpieniu zakłó-
cenia. Możliwe przyczyny i sposób usuwania zakłóceń:
(patrz 7 Usterki) .
-Symbol SuperFrost
Fig. 3 (5)
miga razem ze wskaźnikiem
temperatury.
4 Uruchomienie
4.1 Transportowanie urządzenia
uTransportować urządzenie w opakowaniu.
uTransportować urządzenie w pozycji stojącej.
uNie transportować urządzenia w jedną osobę.
4.2 Ustawianie urządzenia
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru na skutek wilgoci!
W razie zwilżenia elementów znajdujących się pod napięciem
lub przewodu zasilającego może dojść do zwarcia.
uUrządzenie jest przeznaczone do zastosow w pomie-
szczeniach zamkniętych. Nie należy użytkować urządzenia
na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo narażonych na
kontakt z rozpryskami wody.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane zwarciem!
Jeśli kabel sieciowy / wtyczka urządzenia lub innego urzą-
dzenia zetkną się z tylną stroną urządzenia, kabel sieciowy /
wtyczka mogą zostać uszkodzone wskutek wibracji urządzenia
tak, że dojdzie do zwarcia.
uUrządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną
wtyczką lub kablem sieciowym.
uNie podłączać urządzenia ani innych przyrządów do
gniazdek w obszarze tylnej ściany urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru, spowodowane przez czynnik
chłodniczy!
Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny dla
środowiska, ale łatwopalny. Wypływający czynnik chłodniczy
może ulec zapłonowi.
uNie wolno dopuścić do uszkodzenia przewodów obiegu
czynnika chłodniczego.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru i uszkodzenia urządzenia!
uNie wolno ustawiać na urządzeniu żadnych innych urzą-
dzeń, oddających ciepło, np. kuchenek mikrofalowych,
tosterów itd.!
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru i uszkodzenia przez zablokowane
otwory wentylacyjne!
uNie blokować otworów wentylacyjnych. Należy zawsze dbać
o dobrą wentylację!
UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez skraplającą się wodę!
uNie ustawiać urządzenia bezpośrednio przy innej chło-
dziarce lub zamrażarce.
qW przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy
natychmiast poinformow dostawcę. Nie podłącz urzą-
dzenia do sieci.
qPodłoga w miejscu ustawienia urządzenia musi być pozioma
i równa.
qNie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.
qOptymalnym miejscem ustawienia jest suche i dobrze
wentylowane pomieszczenie.
qUrządzenie należy zawsze ustawiać tylną stroną bezpo-
średnio przy ścianie i z zastosowaniem elementów dystan-
sowych (patrz poniżej).
qUrządzenie można przesuwać tylko wtedy, gdy nie jest zała-
dowane.
qPodłoże urządzenia musi mieć taką samą wysokość jak
otaczające podłoże.
qNie ustawiać urządzenia bez pomocy.
qIm więcej czynnika chłodniczego w urządzeniu, tym
większe musi być pomieszczenie, w którym ustawione
jest urządzenie. W przypadku pojawienia się przecieku,
w zbyt małych pomieszczeniach może powstać mieszanka
gazowo-powietrzna. Na 8 g czynnika chłodniczego pomie-
szczenie, w którym ustawione jest urządzenie, musi mieć
wielkość minimum 1 m3. Dane dotyczące zawartego w urzą-
dzeniu czynnika chłodniczego podane zostały tabliczce
znamionowej we wnętrzu urządzenia.
Elementy obsługi i wskaźniki
* zależne od modelu i wyposażenia 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756