Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka LIEBHERR GNw 1360-5

Instrukcja obsługi Zamrażarka LIEBHERR GNw 1360-5

Powrót
Instrukcja obsługi
Zamrażarka
20220223 7082811 - 03
GN(P)(ef)(sl) 19.. / 23..
Zawartość
1 Prezentacja urządzenia......................................... 2
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia.......................... 2
1.2 Zakres zastosowania urządzenia.............................. 2
1.3 Zgodność................................................................. 3
1.4 Baza danych produktów EPREL............................... 3
1.5 Wymiary do zabudowy............................................. 3
1.6 Oszczędzanie energii............................................... 3
1.7 Płyta izolacyjna......................................................... 3
2 ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 4
3 Elementy obsługi i wskaźniki............................... 5
3.1 Elementy obsługi i sterowania.................................. 5
3.2 Wskaźnik temperatury.............................................. 5
4 Uruchomienie......................................................... 5
4.1 Transportowanie urządzenia..................................... 5
4.2 Ustawianie urządzenia............................................. 5
4.3 Zmiana kierunku otwierania drzwi............................ 6
4.4 Zabudowa w ciągu szafek kuchennych.................... 8
4.5 Utylizacja opakowania.............................................. 8
4.6 Podłączanie urządzenia........................................... 8
4.7 Włączanie urządzenia.............................................. 8
5 Obsługa................................................................... 8
5.1 Jasność wskaźnika temperatury............................... 8
5.2 Zabezpieczenie przed dziećmi................................. 9
5.3 Alarm otwartych drzwi.............................................. 9
5.4 Alarm temperaturowy............................................... 9
5.5 Zamrażanie żywności............................................... 9
5.6 Okresy przechowywania........................................... 10
5.7 Rozmrażanie żywności............................................. 10
5.8 Ustawianie temperatury............................................ 10
5.9 Funkcja SuperFrost.................................................. 10
5.10 Szuflady................................................................... 10
5.11 Półki......................................................................... 11
5.12 VarioSpace............................................................... 11
5.13 Przegródka na zioła i jagody..................................... 11
6 Konserwacja........................................................... 11
6.1 Rozmrażanie przy systemie NoFrost........................ 11
6.2 Czyszczenie urządzenia........................................... 11
6.3 Serwis...................................................................... 12
7 Usterki..................................................................... 12
8 Wyłączanie urządzenia.......................................... 13
8.1 Wyłączanie urządzenia............................................. 13
8.2 Wyłączenie urządzenia............................................. 13
9 Utylizacja urządzenia............................................. 13
Producent ciągle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów
i modeli urządzeń. Dlatego prosimy o zrozumienie, jesteśmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu,
wyposażenia i rozwiązań technicznych.
W celu zapoznania się ze wszystkimi zaletami nowego urzą-
dzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji.
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą
zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urzą-
dzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń
zaznaczone gwiazdką (*).
Instrukcje robocze wyróżnione symbolem , a wyniki
działań symbolem .
1 Prezentacja urządzenia
1.1 Przegląd urządzenia i wyposażenia
Wskazówka
uPółki, szuflady lub kosze w stanie dostawy rozmie-
szczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energe-
tyczną.
Fig. 1
(1) Tylne uchwyty do prze-
noszenia (6) Tabliczka znamionowa
(2) Elementy obsługi
i sterowania (7) Szuflady
(3) System NoFrost (8) VarioSpace
(4) Przegródka na zioła
i jagody (9) Nóżki, uchwyty transpor-
towe, rolki transportowe
z tyłu
(5) Akumulator chłodnicze*
1.2 Zakres zastosowania urządzenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
chłodzenia produktów spożywczych w środo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza się do
tego np. użytkowanie
-w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
śniadaniem,
-przez gości w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,
-przy cateringach oraz podobnych usługach
w handlu hurtowym.
Urządzenie nie jest przeznaczone do stoso-
wania w formie urządzenia do zabudowy.
Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.
Przewidziane użytkowanie niezgodne
z przeznaczeniem
Stanowczo zabrania się:
Prezentacja urządzenia
2 * zależne od modelu i wyposażenia
-Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy
krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych
materiałów i produktów wymienianych
w dyrektywie dotyczącej produktów medycz-
nych 2007/47/WE
-Stosowania na obszarach zagrożonych wybu-
chem
Użytkowanie urządzenia niezgodne z przezna-
czeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towarów.
Klasy klimatyczne
Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest
przeznaczone do pracy w obrębie wskaza-
nych granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowiązująca dla danego urządzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Wskazówka
uAby zagwarantow prawidłową pracę, prze-
strzegać podanych temperatur otoczenia.
Klasa klima-
tyczna Temperatura otoczenia
SN, N do 32 °C
ST do 38 °C
T do 43 °C
Niezawodne działanie urządzenia jest zagwa-
rantowane w temperaturze otoczenia nie niższej
niż 5 °C.
1.3 Zgodność
Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana
kontroli. Urządzenie spełnia warunki odpowiednich prze-
pisów bezpieczeństwa jak również dyrektyw 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE, 2010/30/UE
i 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod nastę-
pującym adresem: www.Liebherr.com
1.4 Baza danych produktów EPREL
Od 1 marca 2021 informacje odnośnie etykietowania ener-
getycznego oraz wymagań dotyczących ekoprojektu można
znaleźć w europejskiej bazie danych produktów (EPREL).
Baza danych produktów jest dostępna pod adresem https://
eprel.ec.europa.eu/. Po wejściu na stronę wyświetli się pole-
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest
podany na tabliczce znamionowej.
1.5 Wymiary do zabudowy
Fig. 2
H (mm)
GN 1923,
GNP 1913, GNw
1360-5
1250
GN(sl) 2323,
GN 2303,
GNP(ef) 2313, GNw
1460-6, GNP 2303
1447
x W przypadku urządzeń z dołączonymi elementami dystanso-
wymi wymiary zwiększają się o 35 mm (patrz 4.2 Ustawianie
urządzenia) .
1.6 Oszczędzanie energii
-Należy zawsze dbać o dobrą wentylację. Nie zakrywać
otworów wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.
-Nie należy ustawiać urządzenia w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.
-Zużycie energii jest zależne od warunków w miejscu usta-
wienia np. od temperatury otoczenia (patrz 1.2 Zakres
zastosowania urządzenia) . W przypadku podwyższonej
temperatury otoczenia zużycie energii może być większe.
-Otwierać urządzenie na możliwie jak najkrótszy czas.
-Im ustawiona będzie niższa temperatura, tym zużycie
energii będzie wyższe.
-Wszystkie produkty spożywcze przechowywać dobrze zapa-
kowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknąć powstania
szronu.
-Wkładanie ciepłych potraw: odczekać aż ostygną do tempe-
ratury pokojowej.
Osady kurzu zwiększają zużycie energii:
-Agregat chłodziarki wraz z wymienni-
kiem ciepła - metalowa kratka z tyłu
urządzenia - należy odkurzać raz w roku.
1.7 Płyta izolacyjna
Płyta izolacyjna dla częściowego obciążenia dostępna jest jako
osprzęt w sklepie specjalistycznym.
Prezentacja urządzenia
* zależne od modelu i wyposażenia 3
Jeśli w urządzeniu przechowywana jest
niewielka ilość artykułów spożywczych,
to przy pomocy płyty izolacyjnej można
obniżyć zużycie energii do 50%. W zależ-
ności od modelu można wyłączyć do
pięciu szuflad. Do chłodzenia niezbędne
co najmniej 3 szuflady. Więcej infor-
macji na ten temat znajduje się w załącz-
niku do płyty izolacyjnej.
2 ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Zagrożenia dla użytkownika:
-Urządzenie to może być używane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nościami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadające niedosta-
teczne doświadczenie oraz wiedzę, gdy znaj-
dują się one pod nadzorem lub jeśli zostały
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu
urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie może być
przeprowadzane przez dzieci nie będące pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą umie-
szczać produkty w urządzeniu oraz je z niego
wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie
mogą przebywać w pobliżu urządzenia, jeżeli
nie są w sposób nieprzerwany nadzorowane.
-Podczas odłączania urządzenia od sieci,
zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć
kabla.
-W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda
sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
-Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie
eksploatować urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
-Naprawy, ingerencje w urządzenie oraz
wymianę przewodu zasilającego należy
powierz wyłącznie placówce serwisowej
lub odpowiednio wykwalifikowanemu perso-
nelowi.
-Montować, podłączać i utylizować urzą-
dzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji.
-Niniejszą instrukcję należy starannie przecho-
wyw i przekaz wraz z urządzeniem
ewentualnemu następnemu użytkownikowi.
Zagrożenie pożarowe:
-Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wypły-
wający czynnik chłodniczy może ulec zapło-
nowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia prze-
wodów obiegu czynnika chłodniczego.
Wewnątrz urządzenia nie wolno manipu-
lować źródłami zapłonu.
Wewnątrz urządzenia nie wolno używać
żadnych urządzelektrycznych (np. myjek
parowy, grzejników, lodziarek itp).
Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy:
Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znaj-
dujące się w pobliżu miejsca nieszczel-
ności. Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
Powiadomić serwis techniczny.
-W urządzeniu nie wolno przechowyw
żadnych materiałów wybuchowych ani
puszek zawierających aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami można
rozpoznać na podstawie nadrukowanego
opisu zawartości lub symbolu płomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniające się gazy
mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami
elektrycznymi.
-Palące się świece, lampy i inne przedmioty
z otwartym płomieniem trzymać z dala od
urządzenia, aby go nie podpalić.
-Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem należy przechowywać
wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie
wypływający alkohol mógłby zapalić się
w zetknięciu z częściami elektrycznymi.
Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywró-
cenia:
-Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używać
jako podnóżków, nie wolno stosować ich jako
podparcia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci.
Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:
-Nie spożywać żywności z przekroczoną datą
przydatności do spożycia.
Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia
lub bólu:
-Unikać długotrwałego kontaktu skóry
z zimnymi powierzchniami lub z chłodziarko-
zamrażarką albo przedsięwziąć odpowiednie
środki ostrożności, np. użyć rękawic.
Niebezpieczeństwo zranienia osób
i uszkodzenia urządzenia:
-Gorąca para może spowodow obrażenia.
Do rozmrażania nie wolno używać urządzeń
elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do
czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego
ognia ani sprayów rozmrażających.
-Nie używać ostrych przedmiotów do
usuwania lodu.
ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
4 * zależne od modelu i wyposażenia
Ryzyko zgniecenia:
-Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania
i zamykania drzwi. Może dojść do zakle-
szczenia się palców.
Symbole na urządzeniu:
Symbol ten może się znajdować na sprę-
żarce. Odnosi się do oleju umieszczonego
w sprężarce i wskazuje na następujące
niebezpieczeństwo: Może być śmiertelny
w przypadku połknięcia i przedostania się
do dróg oddechowych. Wskazówka ta jest
istotna jedynie w przypadku recyklingu.
Brak niebezpieczeństwa w trakcie normalnej
eksploatacji.
Symbol ten znajduje się na sprężarce i wska-
zuje na zagrożenie związane z substancjami
palnymi. Nie usuwać naklejki.
Taka lub podobna naklejka może znajdow
się z tyłu urządzenia. Dotyczy ona pianko-
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazówka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwać naklejki.
Należy przestrzegać specjalnych wska-
zówek, podanych w innych rozdziałach:
NIEBEZPIE-
CZEŃ-
STWO
informuje o bezpośrednio niebez-
piecznej sytuacji, która w razie zlek-
ceważenia spowoduje śmierć lub
ciężkie obrażenia ciała.
OSTRZE-
ŻENIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
OSTRO-
ŻNIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow lekkie lub średnie
obrażenia ciała.
UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować szkody rzeczowe.
Wskazówka oznacza ogólne użyteczne wska-
zówki i porady.
3 Elementy obsługi i wskaźniki
3.1 Elementy obsługi i sterowania
Fig. 3
(1) Przycisk On/Off (6) Przycisk ustawiania
(2) Przycisk SuperFrost (7) Przycisk alarmu
(3) Symbol jasności (8) Symbol zabezpieczenia
przed dziećmi
(4) Symbol SuperFrost (9) Symbol menu
(5) Wskaźnik temperatury (10) Symbol alarmu
3.2 Wskaźnik temperatury
Wskazania podczas normalnej pracy:
-ustawiona temperatura w zamrażalniku
Wskaźnik temperatury miga:
-ustawienie temperatury jest zmieniane
-po włączeniu temperatura nie jest jeszcze wystarczająco
niska
-temperatura wzrosła o kilka stopni
Następujące wskazania informują o wystąpieniu zakłó-
cenia. Możliwe przyczyny i sposób usuwania zakłóceń:
(patrz 7 Usterki) .
-Symbol SuperFrost
Fig. 3 (4)
miga razem ze wskaźnikiem
temperatury.
4 Uruchomienie
4.1 Transportowanie urządzenia
uTransportować urządzenie w opakowaniu.
uTransportować urządzenie w pozycji stojącej.
uNie transportować urządzenia w jedną osobę.
4.2 Ustawianie urządzenia
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru na skutek wilgoci!
W razie zwilżenia elementów znajdujących się pod napięciem
lub przewodu zasilającego może dojść do zwarcia.
uUrządzenie jest przeznaczone do zastosow w pomie-
szczeniach zamkniętych. Nie należy użytkować urządzenia
na zewnątrz lub w miejscach wilgotnych albo narażonych na
kontakt z rozpryskami wody.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe użytkowanie!
Pożar. Jeśli kabel sieciowy / wtyczka zetkną się z tylną stroną
urządzenia, kabel sieciowy / wtyczka mogą zostać uszkodzone
wskutek wibracji urządzenia tak, że dojdzie do zwarcia.
uUrządzenie ustawić w ten sposób, by nie stykało się z żadną
wtyczką lub kablem sieciowym.
uNie podłączać urządzeń do gniazdek w obszarze tylnej
ściany urządzenia.
uListew zasilających/rozdzielaczy oraz innych elektronicznych
urządzeń (jak np. transformator halogenów) nie wolno umie-
szczać i eksploatować za urządzeniami.
OSTRZEŻENIE
Wyciekający czynnik chłodniczy i olej!
Pożar. Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy jest przyjazny
dla środowiska, ale łatwopalny. Zawarty w urządzeniu olej jest
również palny. Wyciekający czynnik chłodniczy i olej mogą ulec
zapaleniu, jeżeli stężenie będzie wystarczająco wysokie lub
zetkną się z zewnętrznymi źródłami ciepła.
uNie uszkadzprzewodów rurowych obiegu środka chłodni-
czego i kompresora.
Elementy obsługi i wskaźniki
* zależne od modelu i wyposażenia 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756