Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Klawiatura MAD DOG GK950 Red Kailh RGB

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
* rodzaj klawiszy
KLAWIATURA
GAMINGOWA RGB
GK950*
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA
Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem
ytkowania urządzenia.
1.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
2. Nie należy ingerować w konstrukcję urządzenia.
3. Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur:
poniżej 0°C lub powyżej 40°C.
4. Nie używać urządzenia w zapylonych pomieszczeniach i nie przecho-
wywać w pobliżu lub na gorących powierzchniach.
5. Nie narażać urządzenia na silne wstrząsy.
6.
Wszelkie naprawy należy zlecać producentowi, autoryzowanemu punk-
towi serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
7.
Aby zapobiec uszkodzeniu klawiatury, niezalecane jest spożywanie
pokarmów oraz napojów bezpośrednio nad urządzeniem.
8.
Nie należy używaj klawiatury z nadmierną siłą, ponieważ może to skrócić
czas jej żywotności.
9. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
4
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Mad dog.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
ÓWNE CECHy PROdUKTU
• Złącze USB
• Podświetlenie RGB
• Zmiana funkcji klawiszy
• Anti-Ghosting: brak limitu liczby jednocześnie wciśniętych klawiszy
• Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/7/8/10/IOS
• Odpinana podpórka
• Keycup remover: uchwyt do zdejmowania przycisków
• Klawisze multimedialne
• Wymiary: 471 × 214 × 32 ± 0.5mm
• Przełączniki Kailh
OPIS I FUNKCjE
1. Instalacja
Podłącz wtyczkę USB bezpośrednio do portu USB komputera a wtyczkę USB-C do gniazda w klawiaturze.
Komputer automatycznie skonfiguruje urządzenie i podstawowe funkcje klawiatury powinny działać poprawnie.
W celu korzystania z pełnej funkcjonalności klawiatury, należy pobrać i zainstalować oprogramowanie
z poniższej strony internetowej: https://maddog.pl/sterowniki/
5
2. Wprowadzanie skrótów klawiszowych
Funkcje klawiszy multimedialnych
FN+F1 Mój komputer
FN+F2 Wyszukiwanie
FN+F3 Kalkulator
FN+F4 Odtwarzacz multimedialny
Ustawienie trybów i funkcji podświetlenia
FN+Ins Zmiana trybu podświetlenia
FN+Del Zmiana koloru podświetlenia
FN+ Jasność podświetlenia +
FN+ Jasność podświetlenia -
FN+ Szybkość pracy podświetlenia -
FN+ Szybkość pracy podświetlenia +
3. Instalacja i obsługa sterownika
Wyszukaj i pobierz plik instalacyjny ze strony internetowej https://maddog.pl/sterowniki/. Uruchom plik
instalacyjny i zainstaluj oprogramowanie. Otwórz program za pomocą skrótu na pulpicie:

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756