Znaleziono w kategoriach:
Słuchawki MAD DOG GH003 gamingowe podświetlenie LED

Instrukcja obsługi Słuchawki MAD DOG GH003 gamingowe podświetlenie LED

Powrót
GH003
HEADPHONES
UCHAWKI
GH003
Operating Manual
& Warranty Terms
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
1
2
3
4
5
6
7
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki
Mad Dog.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości
isatysfakcji zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów
komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego
lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
ÓWNE CECHY
• Samoregulujący pałąk
• Podświetlenie LED
• Czuły mikrofon
• Kompatybilność z USB
SPECYFIKACJA
• Mikrofon: Tak
• Impedancja głośnika: 32Ω
• Pasmo przenoszenia: 20Hz – 20KHz
• Średnica membrany: 40mm
• Głośność: 103 +/-3dB
• Złącza: USB (podświetlenie); 2x minijack (dźwięk, mikrofon)
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Słuchawki MAD DOG GH003
• Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
WYMAGANIA
• Urządzenie z portem USB, 2x port minijack (dzwięk, mikrofon)
• System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10
OPIS PRODUKTU
1. Samoregulujący pałąk
2. Regulator głośności +/-
3. Podświetlenie LED
4. Mikrofon
5. Złącze USB
6. Złącze minijack
mikrofonowe
7. Złącze minijack
słuchawkowe
INSTALACJA
1. Podłącz złącze USB słuchawek do gniazda USB komputera, aby podświetlić słuchawki.
2.
Podłącz minijack słuchawek w kolorze zielonym do gniazda słuchawkowego komputera, aby
odbierać sygnał dźwięku.
3.
Podłącz minijack słuchawek w kolorze czerwonym do gniazda mikrofonowego komputera,
aby przesłać sygnał dźwięku z mikrofonu.
UWAGA! W CELU OCHRONY SŁUCHU, PRZED ZAŁOŻENIEM SŁUCHAWEK UPEWNIJ SIĘ, ŻE
GŁOŚNOŚĆ JEST USTAWIONA NA ODPOWIEDNIM, KOMFORTOWYM POZIOMIE.
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia
4 lipca 2012r. wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem
przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów
lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia
się douniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SŁUCHAWEK
1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego
Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne
od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w
rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od produ-
centa, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.
Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji
producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie,
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia
nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może
dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy
kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z
udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa
i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on
odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny
sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8.
Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana
lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością
(wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9.
W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa
przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma
wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przed-
stawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w
instrukcji obsługi.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie
gwarancji
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź v. 6