Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka MIELE KFN4795DDBST No frost 201cm Czarna

Powrót
Instrukcja użytkowania
Chłodziarko-zamrażarka
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 121 620
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 16
Instalacja............................................................................................................ 17
Miejsce ustawienia .............................................................................................. 17
Klasa klimatyczna........................................................................................... 18
Wymagania wentylacyjne.................................................................................... 18
Ustawianie kilku urządzeń chłodniczych............................................................. 19
Przekładanie zawiasów drzwi.............................................................................. 19
Montaż przyściennych elementów dystansowych dostarczonych wraz zurzą-
dzeniem............................................................................................................... 19
Ustawianie urządzenia chłodniczego .................................................................. 20
Wyrównywanie urządzenia chłodniczego....................................................... 21
Integracja urządzenia chłodniczego wciągu kuchennym ................................... 21
Wymiary urządzenia ............................................................................................ 24
Podłączenie elektryczne...................................................................................... 28
Oszczędzanie energii ........................................................................................ 29
Opis urządzenia................................................................................................. 30
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 30
Panel sterowania zekranem startowym.............................................................. 32
Tryb ustawień ............................................................................................ 32
Wybieranie żądanych funkcji wtrybie ustawień........................................ 34
Organizacja wnętrza............................................................................................ 35
Przekładanie półki wdrzwiach/półki na butelki.............................................. 35
Zaczepianie półeczki na jajka......................................................................... 35
Przesuwanie lub wyjmowanie uchwytu na butelki ......................................... 35
Przekładanie półek ......................................................................................... 35
Miejsce na blachę do pieczenia ..................................................................... 36
Przekładanie filtra zapachów.......................................................................... 36
Blackboard edition: Indywidualne treści na drzwiach urządzenia....................... 37
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem.................................................. 37
Wyposażenie dodatkowe .................................................................................... 38
Włączanie i wyłączanie urządzenia chłodniczego.......................................... 40
Przed pierwszym użyciem................................................................................... 40
Podłączanie urządzenia chłodniczego ........................................................... 40
Włączanie urządzenia chłodniczego ................................................................... 40
Wyłączanie urządzenia........................................................................................ 41
Oddzielne wyłączanie komory chłodzenia ..................................................... 41
Wrazie dłuższej nieobecności ....................................................................... 42
Spis treści
3
Prawidłowa temperatura................................................................................... 43
Wskazania temperatury....................................................................................... 44
Ustawianie temperatury wkomorze chłodzenia/mrożenia.................................. 44
Możliwe wartości ustawień:............................................................................ 44
Stosowanie funkcji SuperCool, SuperFrost i DynaCool ................................ 45
Pozostałe ustawienia ........................................................................................ 48
Objaśnienia dotyczące poszczególnych ustawień.............................................. 48
Tryb Party.................................................................................................... 48
Tryb Holiday.............................................................................................. 48
Włączanie funkcji blokady/.................................................................... 49
Tryb szabasowy.......................................................................................... 50
Informacje dotyczące trybu szabasowego................................................. 51
Zmiana okresu czasu do zastosowania alarmu drzwi................................ 51
Miele@home................................................................................................... 51
Zmiana głośności dźwięków ostrzegawczych isygnałów dźwiękowych /
................................................................................................................... 53
Zmiana jasności wyświetlacza................................................................... 54
Wyłączanie trybu pokazowego................................................................... 54
Przywracanie ustawień do stanu fabrycznego......................................... 55
Informacje.................................................................................................... 55
Wskazanie wymiany filtra zapachów......................................................... 55
Tryb czyszczenia...................................................................................... 55
Alarm temperaturowy i alarm drzwi ................................................................ 56
Alarm drzwi.......................................................................................................... 57
Przechowywanie żywności w komorze chłodzenia ....................................... 58
Różne obszary chłodzenia .................................................................................. 58
Niezalecane do przechowywania w komorze chłodzenia ................................... 59
Wskazówki dotyczące zakupu produktów spożywczych ................................... 59
Prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych ..................................... 60
Przechowywanie produktów spożywczych wszufladzie DailyFresh ........... 61
Szuflada DailyFresh............................................................................................. 61
Zamrażanie i przechowywanie......................................................................... 63
Co się dzieje przy zamrażaniu świeżych produktów spożywczych? .................. 63
Maksymalna zdolność mrożenia .................................................................... 63
Przechowywanie gotowych mrożonek................................................................ 63
Zamrażanie świeżych produktów spożywczych ................................................. 64
Czas przechowywania zamrożonych produktów spożywczych ......................... 65
Szybkie schładzanie napojów ............................................................................. 66
Spis treści
4
Stosowanie wyposażenia .................................................................................... 66
Przygotowywanie kostek lodu........................................................................ 66
Odmrażanie........................................................................................................ 67
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 68
Wskazówki dotyczące środków czyszczących................................................... 68
Przygotowanie urządzenia chłodniczego do czyszczenia................................... 69
Czyszczenie wnętrza........................................................................................... 70
Mycie wyposażenia ręcznie lub wzmywarce do naczyń .................................... 70
Wyjmowanie irozkładanie wyposażenia do czyszczenia.................................... 71
Wkładanie szuflad ipłyt szklanych do komory mrożenia............................... 72
Czyszczenie frontu urządzenia i ścianek bocznych ............................................ 73
Czyszczenie uszczelki drzwi................................................................................ 74
Czyszczenie otworów wentylacyjnych ................................................................ 74
Po czyszczeniu.................................................................................................... 75
Co robić, gdy...................................................................................................... 76
Przyczyny powstawania hałasu ....................................................................... 86
Serwis................................................................................................................. 87
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 87
Baza danych EPREL ........................................................................................... 87
Gwarancja ........................................................................................................... 87
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 88
Prawa autorskie ilicencje................................................................................. 89
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
To urządzenie chłodnicze spełnia wymagania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jed-
nak doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych irzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia chłodniczego należy uważnie
przeczytać dołączoną instrukcję użytkowania i montażu. Zawiera
ona ważne wskazówki dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użyt-
kowania ikonserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagreń i
uszkodzeń urządzenia chłodniczego.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia chłodniczego oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrze-
żenia i bezwzględnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania imontażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania iprzekazać ewentualnemu następnemu posia-
daczowi wraz z urządzeniem.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytkowania w go-
spodarstwach domowych i w domowych warunkach eksploatacyj-
nych, jak przykładowo:
– w sklepach, biurach i podobnych miejscach pracy,
– w gospodarstwach rolnych,
– przez klientów w hotelach, motelach, pensjonatach i innych typo-
wych otoczeniach mieszkalnych.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz po-
mieszczeń.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756