Znaleziono w kategoriach:
Suszarka MIELE TCA230WP Active

Instrukcja obsługi Suszarka MIELE TCA230WP Active

Powrót
Instrukcja użytkowania
Suszarka zpompą ciepła
Przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem należy koniecznie
przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagro-
żeń i uszkodzeń urządzenia.
pl-PL M.-Nr 11 845 820
Spis treści
2
Ochrona środowiska naturalnego .................................................................. 5
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ..................................................... 6
Obsługa suszarki............................................................................................... 18
Panel sterowania ................................................................................................. 18
Sposób działania przycisków dotykowych ......................................................... 19
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 20
Instalacja ............................................................................................................. 20
Okres spoczynkowy po ustawieniu................................................................ 20
Oszczędzanie energii........................................................................................ 21
1. Prawidłowa pielęgnacja prania .................................................................... 22
Na co należy zwrócić uwagę już podczas prania................................................ 22
Przygotowanie prania do suszenia...................................................................... 22
Suszenie .............................................................................................................. 23
Symbole konserwacyjne ................................................................................ 23
Prawidłowy wybór stopnia suszenia............................................................... 23
2. Załadunek suszarki ....................................................................................... 24
Wkładanie prania................................................................................................. 24
Sprawdzanie FragranceDos ........................................................................... 24
3. Wybór i uruchomienie programu ................................................................. 26
Włączanie suszarki iwybieranie programu.......................................................... 26
Wybieranie ustawień programu........................................................................... 26
Wybieranie stopnia suszenia.......................................................................... 26
Wybieranie czasu trwania programu Ciepłe powietrze/DryFresh ................... 26
Wybieranie funkcji Tryb łagodny+ .................................................................. 27
Uruchamianie programu...................................................................................... 28
4. Wyjmowanie prania po zakończeniu programu ......................................... 29
Koniec programu/Bez zagnieceń ........................................................................ 29
Wyjmowanie prania ............................................................................................. 29
Programowanie startu................................................................................. 30
Przegląd programów......................................................................................... 32
Zmiana przebiegu programu............................................................................ 36
Zmiana bieżącego programu............................................................................... 36
Dokładanie lub wyjmowanie prania..................................................................... 36
Spis treści
3
Zbiornik wody kondensacyjnej ........................................................................ 37
Opróżnianie zbiornika wody kondensacyjnej ...................................................... 37
Kapsułki zapachowe ......................................................................................... 38
FragranceDos ...................................................................................................... 38
Zdejmowanie plomby zabezpieczającej zkapsułki zapachowej......................... 38
Wkładanie kapsułki zapachowej ......................................................................... 39
Otwieranie kapsułki zapachowej......................................................................... 40
Zamykanie kapsułki zapachowej......................................................................... 40
Wyjmowanie/wymiana kapsułki zapachowej ...................................................... 41
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 42
Filtry kłaczków..................................................................................................... 42
Wyjmowanie kapsułki zapachowej................................................................. 42
Usuwanie widocznych kłaczków.................................................................... 42
Dokładne czyszczenie filtrów kłaczków i obszaru prowadzenia powietrza.... 43
Czyszczenie filtrów kłaczków na mokro......................................................... 44
Czyszczenie filtra w cokole ................................................................................. 45
Wyjmowanie filtra cokołowego....................................................................... 45
Czyszczenie filtra cokołowego ....................................................................... 46
Czyszczenie klapki filtra cokołowego............................................................. 47
Czyszczenie suszarki .......................................................................................... 47
Co robić, gdy...................................................................................................... 48
Lampki kontrolne lub wskazówki wobszarze wskazań czasu po przerwaniu
programu............................................................................................................. 48
Lampki kontrolne lub wskazówki w obszarze wskazań czasu............................ 50
Niezadowalający efekt suszenia.......................................................................... 51
Proces suszenia trwa bardzo długo .................................................................... 52
Inne problemy...................................................................................................... 53
Wymiana filtra cokołowego ................................................................................. 54
Regeneracja filtra cokołowego ............................................................................ 56
Kontrolowanie wymiennika ciepła ....................................................................... 56
Serwis................................................................................................................. 57
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 57
Wyposażenie dodatkowe .................................................................................... 57
Gwarancja ........................................................................................................... 57
Spis treści
4
Instalacja............................................................................................................ 58
Widok zprzodu ................................................................................................... 58
Widok ztyłu......................................................................................................... 59
Transportowanie suszarki.................................................................................... 59
Przenoszenie suszarki na miejsce ustawienia................................................ 59
Ustawianie........................................................................................................... 60
Wypoziomowanie suszarki............................................................................. 60
Okres spoczynkowy po ustawieniu................................................................ 60
Wentylacja...................................................................................................... 61
Przed późniejszym transportem ..................................................................... 61
Dodatkowe warunki instalacyjne......................................................................... 62
Odprowadzanie wody kondensacyjnej na zewnątrz ........................................... 63
Szczególne warunki instalacyjne, które wymagają zastosowania zaworu
zwrotnego....................................................................................................... 63
Przekładanie węża odpływowego .................................................................. 64
Przykłady........................................................................................................ 64
Podłączenie elektryczne...................................................................................... 66
Dane techniczne................................................................................................ 67
Karta produktu do elektrycznych suszarek bębnowych dla gospodarstw do-
mowych............................................................................................................... 68
Dane eksploatacyjne......................................................................................... 70
Funkcje programowane.................................................................................... 71
Programowanie ................................................................................................... 71
Stopniesuszenia ........................................................................................... 73
 Brzęczyk aktywny......................................................................................... 73
 Dźwięk przycisków....................................................................................... 73
 Kod PIN ........................................................................................................ 73
 Tryby wyłączania panelu sterowania .............................................................. 74
 Pamięć ........................................................................................................... 74
 Ochrona przed zagniataniem ........................................................................ 74
Ochrona środowiska naturalnego
5
Utylizacja opakowania trans-
portowego
Opakowanie chroni urządzenie przed
uszkodzeniami podczas transportu. Ma-
teriały, z których wykonano opakowanie
zostały specjalnie dobrane pod kątem
ochrony środowiska i techniki utylizacji
idlatego nadają się do ponownego wy-
korzystania.
Zwrot opakowań do obiegu materiało-
wego pozwala na zaoszczędzenie su-
rowców izmniejsza nagromadzenie od-
padów.
Utylizacja starego urządzenia
To urządzenie, zgodnie z Dyrektywą Eu-
ropejską 2002/96/WE oraz polską Usta-
wą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, jest oznaczone symbo-
lem przekreślonego kontenera na odpa-
dy. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania,
nie może być umieszczany łącznie z in-
nymi odpadami pochodzącymi z go-
spodarstwa domowego. Użytkownik
jest zobowiązany do oddania go prowa-
dzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowa-
dzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzą odpowiedni system umożliwiają-
cy oddanie tego sprzętu.
Proszę zwrócić uwagę na to, żeby prze-
wody i wymiennik ciepła suszarki nie
zostały uszkodzone do czasu odtran-
sportowania do przepisowej, ekologicz-
nej utylizacji. W ten sposób można za-
gwarantować, że zawarty w suszarce
czynnik chłodniczy i znajdujący się w
kompresorze olej nie zostaną uwolnione
do środowiska.
Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia konse-
kwencji szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego, wynikających
z obecności składników niebezpiecz-
nych oraz z niewłaściwego składowania
i przetwarzania takiego sprzętu. Za usu-
nięcie ewentualnych danych osobo-
wych z utylizowanego urządzenia zgod-
nie z obowiązującym prawem odpowia-
da użytkownik. Proszę zatroszczyć się o
to, żeby stare urządzenie było zabezpie-
czone przed dziećmi do momentu od-
transportowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756