Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Suszarka MIELE TWC 220 WP

Powrót
Instrukcja użytkowania
Suszarka zpompą ciepła
Przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem należy koniecznie
przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagro-
żeń i uszkodzeń urządzenia.
pl-PL M.-Nr 11 845 880
Spis treści
2
Ochrona środowiska naturalnego .................................................................. 5
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia ..................................................... 6
Obsługa suszarki............................................................................................... 18
Panel sterowania ................................................................................................. 18
Sposób działania przycisków dotykowych ......................................................... 19
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 20
Instalacja ............................................................................................................. 20
Okres spoczynkowy po ustawieniu................................................................ 20
Oszczędzanie energii........................................................................................ 21
1. Prawidłowa pielęgnacja prania .................................................................... 22
Na co należy zwrócić uwagę już podczas prania................................................ 22
Przygotowanie prania do suszenia...................................................................... 22
Suszenie .............................................................................................................. 23
Symbole konserwacyjne ................................................................................ 23
Prawidłowy wybór stopnia suszenia............................................................... 23
2. Załadunek suszarki ....................................................................................... 24
Wkładanie prania................................................................................................. 24
Sprawdzanie FragranceDos ........................................................................... 24
3. Wybór i uruchomienie programu ................................................................. 25
Włączanie suszarki iwybieranie programu.......................................................... 25
Wybieranie ustawień programu........................................................................... 25
Wybieranie stopnia suszenia.......................................................................... 25
Wybieranie czasu trwania programu Ciepłe powietrze/DryFresh ................... 26
Wybieranie funkcji Tryb łagodny+ .................................................................. 26
Uruchamianie programu...................................................................................... 27
4. Wyjmowanie prania po zakończeniu programu ......................................... 28
Koniec programu/Bez zagnieceń ........................................................................ 28
Wyjmowanie prania ............................................................................................. 28
Programowanie startu ...................................................................................... 29
Przegląd programów......................................................................................... 30
Zmiana przebiegu programu............................................................................ 34
Zmiana bieżącego programu............................................................................... 34
Dokładanie lub wyjmowanie prania..................................................................... 34
Spis treści
3
Zbiornik wody kondensacyjnej ........................................................................ 35
Opróżnianie zbiornika wody kondensacyjnej ...................................................... 35
Kapsułki zapachowe ......................................................................................... 36
FragranceDos ...................................................................................................... 36
Zdejmowanie plomby zabezpieczającej zkapsułki zapachowej......................... 36
Wkładanie kapsułki zapachowej ......................................................................... 37
Otwieranie kapsułki zapachowej......................................................................... 38
Zamykanie kapsułki zapachowej......................................................................... 38
Wyjmowanie/wymiana kapsułki zapachowej ...................................................... 39
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 40
Filtry kłaczków..................................................................................................... 40
Wyjmowanie kapsułki zapachowej................................................................. 40
Usuwanie widocznych kłaczków.................................................................... 40
Dokładne czyszczenie filtrów kłaczków i obszaru prowadzenia powietrza.... 41
Czyszczenie filtrów kłaczków na mokro......................................................... 42
Czyszczenie filtra w cokole ................................................................................. 43
Wyjmowanie filtra cokołowego....................................................................... 43
Czyszczenie filtra cokołowego ....................................................................... 44
Czyszczenie klapki filtra cokołowego............................................................. 45
Czyszczenie suszarki .......................................................................................... 45
Co robić, gdy...................................................................................................... 46
Lampki kontrolne lub wskazówki wobszarze wskazań czasu po przerwaniu
programu............................................................................................................. 46
Lampki kontrolne lub wskazówki w obszarze wskazań czasu............................ 48
Niezadowalający efekt suszenia.......................................................................... 50
Proces suszenia trwa bardzo długo .................................................................... 51
Inne problemy...................................................................................................... 52
Wymiana filtra cokołowego ................................................................................. 53
Regeneracja filtra cokołowego ............................................................................ 55
Kontrolowanie wymiennika ciepła ....................................................................... 55
Serwis................................................................................................................. 56
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 56
Wyposażenie dodatkowe .................................................................................... 56
Gwarancja ........................................................................................................... 56
Instalacja............................................................................................................ 57
Widok zprzodu ................................................................................................... 57
Widok ztyłu......................................................................................................... 58
Transportowanie suszarki.................................................................................... 58
Przenoszenie suszarki na miejsce ustawienia................................................ 58
Spis treści
4
Ustawianie........................................................................................................... 59
Wypoziomowanie suszarki............................................................................. 59
Okres spoczynkowy po ustawieniu................................................................ 59
Wentylacja...................................................................................................... 60
Przed późniejszym transportem ..................................................................... 60
Dodatkowe warunki instalacyjne......................................................................... 61
Odprowadzanie wody kondensacyjnej na zewnątrz ........................................... 62
Szczególne warunki instalacyjne, które wymagają zastosowania zaworu
zwrotnego....................................................................................................... 62
Przekładanie węża odpływowego .................................................................. 63
Przykłady........................................................................................................ 63
Przekładanie zawiasów drzwiczek ...................................................................... 65
Przekładanie zawiasu ..................................................................................... 65
Montaż............................................................................................................ 70
Podłączenie elektryczne...................................................................................... 71
Dane techniczne................................................................................................ 72
Karta produktu do elektrycznych suszarek bębnowych dla gospodarstw do-
mowych............................................................................................................... 73
Dane eksploatacyjne......................................................................................... 75
Funkcje programowane.................................................................................... 76
Programowanie ................................................................................................... 76
 Stopnie suszenia Bawełna............................................................................. 78
 Stopnie suszenia Tkaniny delikatne ............................................................. 78
Temperatura schładzania ............................................................................. 78
 Dźwięk przycisków....................................................................................... 79
 Kod PIN ........................................................................................................ 79
 Przewodność................................................................................................ 80
 Tryby wyłączania panelu sterowania .............................................................. 80
 Pamięć ........................................................................................................... 81
 Ochrona przed zagniataniem ........................................................................ 81
 Wskazanie kanałów powietrza ..................................................................... 81
 Przyciemnianie pól świetlnych ..................................................................... 82
Ochrona środowiska naturalnego
5
Utylizacja opakowania trans-
portowego
Opakowanie chroni urządzenie przed
uszkodzeniami podczas transportu. Ma-
teriały, z których wykonano opakowanie
zostały specjalnie dobrane pod kątem
ochrony środowiska i techniki utylizacji
idlatego nadają się do ponownego wy-
korzystania.
Zwrot opakowań do obiegu materiało-
wego pozwala na zaoszczędzenie su-
rowców izmniejsza nagromadzenie od-
padów.
Utylizacja starego urządzenia
To urządzenie, zgodnie z Dyrektywą Eu-
ropejską 2002/96/WE oraz polską Usta-
wą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym, jest oznaczone symbo-
lem przekreślonego kontenera na odpa-
dy. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania,
nie może być umieszczany łącznie z in-
nymi odpadami pochodzącymi z go-
spodarstwa domowego. Użytkownik
jest zobowiązany do oddania go prowa-
dzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowa-
dzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzą odpowiedni system umożliwiają-
cy oddanie tego sprzętu.
Proszę zwrócić uwagę na to, żeby prze-
wody i wymiennik ciepła suszarki nie
zostały uszkodzone do czasu odtran-
sportowania do przepisowej, ekologicz-
nej utylizacji. W ten sposób można za-
gwarantować, że zawarty w suszarce
czynnik chłodniczy i znajdujący się w
kompresorze olej nie zostaną uwolnione
do środowiska.
Właściwe postępowanie ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia konse-
kwencji szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego, wynikających
z obecności składników niebezpiecz-
nych oraz z niewłaściwego składowania
i przetwarzania takiego sprzętu. Za usu-
nięcie ewentualnych danych osobo-
wych z utylizowanego urządzenia zgod-
nie z obowiązującym prawem odpowia-
da użytkownik. Proszę zatroszczyć się o
to, żeby stare urządzenie było zabezpie-
czone przed dziećmi do momentu od-
transportowania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756