Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Grzejnik konwektorowy MILLA HOME MCH200K

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
GRZEJNIK KONWERTOROWY MCH200K
GRZEJNIK KONWERTOROWY MCH200K
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Urządzenia należy używać wyłącznie w przypadku, kiedy urządzenie
oraz przewód sieciowy i inne akcesoria są w pełni sprawne i nie noszą
śladów uszkodzeń.
2.
Urządzenie należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany w
niniejszej instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce
znamionowej.
3.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
4.
Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się
w zasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
5. Urządzenie można podłączać jedynie do gniazda z uziemieniem.
6.
Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłącz
od sieci.
7.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
8. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez
nadzoru.
9.
Urządzenie należy używać wyłącznie z załączoną do zestawu podstawą.
10.
Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotyk
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
11. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
4
12.
Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używ
w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
UWAGA!
GORĄCA POWIERZCHNIA
Nie zakrywać!
5
SPIS TREŚCI
Warunki bezpieczeństwa izagrożenia ................................................................................................................................................. 3
Spis treści ............................................................................................................................................................................................................... 5
Wprowadzenie...................................................................................................................................................................................................... 5
Dane techniczne ................................................................................................................................................................................................ 6
Instalacja i pierwsze uruchomienie ....................................................................................................................................................... 6
Opis urządzenia .................................................................................................................................................................................................. 8
Obsługa .................................................................................................................................................................................................................... 8
Rozwiązywanie problemów .........................................................................................................................................................................9
Ekologiczna iprzyjazna dla środowiska utylizacja .......................................................................................................................9
Warunki gwarancji ..........................................................................................................................................................................................10
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki MILLA HOME.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756