Znaleziono w kategoriach:
Ostrzałka MILLA HOME MKA107

Instrukcja obsługi Ostrzałka MILLA HOME MKA107

Powrót
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIA
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję
przed rozpoczęciem ytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia i akceso-
riów zgodnie z przeznaczeniem
opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przemysłowego służy
wyłącznie do ytku domowego.
4. Niniejszy sprzęt może być użyt-
kowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat przez osoby
o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajo-
mości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny
baws sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5.
Ostrości noży nie sprawdzaj za
pomopalców.
6.
Nie wkładaj czubka noża do
ostrzałki, mogą zostać uszko-
dzone ostrza oraz ż.
UWAGA!
Nie ostrz zupełnie nowych noży!
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli,
dokonując zakupu urządzenia marki Milla Home.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urzą-
dzenie, zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego ytkowania.
NAly DOKłADNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI
IjEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do ytku domowego
lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
DANE TECHNICZNE
Model MKA107
Typ Ręczna
Rodzaj materiału ostrzy Stop wolframu
Przeznaczenie Do noży
Możliwość wymiany ostrzy Tak
1
2
3
4
5
OPIS URZąDZENIA
1. Wymienne ostrza
2. Osłona chroniąca noże
3. Korpus ostrzałki
4. Dźwignia blokująca
5. Podstawka
z przyssawką
OBSłUGA URZąDZENIA
1. Należy postawostrzałkę na askiej i adkiej
powierzchni takiej jak blat czy ytki.
2. Ostrzałkę dociśnij delikatnie do blatu oraz opuść
wignię w dół w celu unieruchomienia.
3. Do ostrzenia ywaj tylko noży stalowych (takich
jak noże adkie, ząbkowane i scyzoryki).
4. Upewnij sże ż jest czysty i suchy.
5. Noże do ostrzy ustawiamy pod kątem 90°.
6. W celu naostrzenia przeciągnij ż między ytkami
ostrzy od nasady do czubka.
1
3 5 7
2
4 6 8
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIA
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję
przed rozpoczęciem ytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia i akceso-
riów zgodnie z przeznaczeniem
opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do ytku przemysłowego służy
wyłącznie do ytku domowego.
4. Niniejszy sprzęt może byt-
kowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat przez osoby
o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajo-
mości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie do ytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawsię sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5.
Ostrości noży nie sprawdzaj za
pomocą palców.
6.
Nie wkładaj czubka noża do
ostrzałki, mogą zostać uszko-
dzone ostrza oraz nóż.
UWAGA!
Nie ostrz zupełnie nowych noży!
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli,
dokonując zakupu urządzenia marki Milla Home.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urzą-
dzenie, zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAly DOKłADNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI
IjEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego
lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
DANE TECHNICZNE
Model MKA107
Typ Ręczna
Rodzaj materiału ostrzy Stop wolframu
Przeznaczenie Do noży
Możliwość wymiany ostrzy Tak
1
2
3
4
5
OPIS URZąDZENIA
1. Wymienne ostrza
2. Osłona chroniąca noże
3. Korpus ostrzałki
4. Dźwignia blokująca
5. Podstawka
z przyssawką
OBSłUGA URZąDZENIA
1. Należy postawostrzałkę na askiej i adkiej
powierzchni takiej jak blat czy ytki.
2. Ostrzałkę dociśnij delikatnie do blatu oraz opuść
wignię w dół w celu unieruchomienia.
3. Do ostrzenia ywaj tylko noży stalowych (takich
jak noże adkie, ząbkowane i scyzoryki).
4. Upewnij sże ż jest czysty i suchy.
5. Noże do ostrzy ustawiamy pod kątem 90°.
6. W celu naostrzenia przeciągnij ż między ytkami
ostrzy od nasady do czubka.
1
3 5
72
4
6 8
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
I ZAGROŻENIA
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję
przed rozpoczęciem ytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia i akceso-
riów zgodnie z przeznaczeniem
opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do ytku przemysłowego służy
wyłącznie do ytku domowego.
4. Niniejszy sprzęt może byt-
kowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat przez osoby
o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajo-
mości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie do ytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny
baws sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5.
Ostrości noży nie sprawdzaj za
pomopalców.
6.
Nie wkładaj czubka noża do
ostrzałki, mogą zostać uszko-
dzone ostrza oraz ż.
UWAGA!
Nie ostrz zupełnie nowych noży!
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli,
dokonując zakupu urządzenia marki Milla Home.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urzą-
dzenie, zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego ytkowania.
NAly DOKłADNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI
IjEj PRZESTRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do ytku domowego
lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
DANE TECHNICZNE
Model MKA107
Typ Ręczna
Rodzaj materiału ostrzy Stop wolframu
Przeznaczenie Do noży
Możliwość wymiany ostrzy Tak
1
2
3
4
5
OPIS URZąDZENIA
1. Wymienne ostrza
2. Osłona chroniąca noże
3. Korpus ostrzałki
4. Dźwignia blokująca
5. Podstawka
z przyssawką
OBSłUGA URZąDZENIA
1. Należy postawić ostrzałkę na płaskiej i gładkiej
powierzchni takiej jak blat czy płytki.
2. Ostrzałkę dociśnij delikatnie do blatu oraz opuść
dźwignię w dół w celu unieruchomienia.
3. Do ostrzenia używaj tylko noży stalowych (takich
jak noże gładkie, ząbkowane i scyzoryki).
4. Upewnij się że nóż jest czysty i suchy.
5. Noże do ostrzy ustawiamy pod kątem 90°.
6. W celu naostrzenia przeciągnij nóż między płytkami
ostrzy od nasady do czubka.
1 3 5
7
2 4
6 8
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
OSTRZKA
MKA107
UWAGA! OptymAlny kąt OstrzeniA nOży WynOsi
OkOłO 20°.
7. Aby uzyskać zadowalającą ostrość noży, przeciągnij nóż
od 6 do 10 razy, zgodnie z kierunkiem strzałki na osłonie.
UWAGA! nie dOciskAj OstrzAłki zbyt mOcnO dO
pOOżA.
nOże cerAmiczne OrAz prOfilOWAne nOże dO
steW nie nAdAją się dO OstrzeniA!
czyszczenie i kOnserWAcjA
1. Do czyszczenia urządzenia nie wolno ywać ostrych
lub drażniących środków czyszczących.
2. Przed użyciem wytrzyj powierzchnię urządzenia
suchą ściereczką.
3. Powstające w trakcie ostrzenia opiłki metalu należy
usunąć po zakończonym ostrzeniu przez delikatne
potrząśnięcie urządzeniem.
ekOlOGicznA i przyjAznA dlA
ŚrOdOWiskA UtylizAcjA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przeka-
zanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się
ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego skła-
dowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone
nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed
przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
Art-dOm sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 łó.
numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
WArUnki GWArAncji
1.
ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub
punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych odproducenta
termin naprawy może zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie
w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodz powstałych na skutek ywania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi
b.
uszkodzmechanicznych, chemicznych lub
termicznych
c.
napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub
osoby nieposiadające autoryzacji producenta
d.
części znatury łatwo zywalnych takich jak:
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia,
odblokowania, usunięcia zanieczyszczoraz
instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy
jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech
napraw nadal występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt
serwisowy lub jeśli jest toniemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której produkt został
zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
urządzenie musi b kompletne, bez uszkodz
mechanicznych Niespełnienie tych warunków może
spowodownie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
zprzepisów orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium
Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia wramach gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu.
UWAGA! UszkOdzenie lUb UsUnięcie tAbliczki
znAmiOnOWej zUrządzeniA mOże spOWOdOWAć
nieUznAnie GWArAncji.
911
13 15
10
12 14
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
OSTRZAŁKA
MKA107
UWAGA! OptymAlny kąt OstrzeniA nOży WynOsi
OkOłO 20°.
7. Aby uzyskzadowalającą ostrość noży, przeciągnij ż
od 6 do 10 razy, zgodnie z kierunkiem strzałki na osłonie.
UWAGA! nie dOciskAj OstrzAłki zbyt mOcnO dO
pOOżA.
nOże cerAmiczne OrAz prOfilOWAne nOże dO
steW nie nAdAją sdO OstrzeniA!
czyszczenie i kOnserWAcjA
1. Do czyszczenia urządzenia nie wolno ywostrych
lub drażniących środków czyszczących.
2. Przed yciem wytrzyj powierzchnię urządzenia
suchą ściereczką.
3. Powstające w trakcie ostrzenia opiłki metalu należy
usunąć po zakończonym ostrzeniu przez delikatne
potrząśnięcie urządzeniem.
ekOlOGicznA i przyjAznA dlA
ŚrOdOWiskA UtylizAcjA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przeka-
zanie zytego sprzętu do punktów zajmujących s
ponownym yciem lub odzyskiem, przyczynia sdo
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz nieaściwego skła-
dowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone
nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed
przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
Art-dOm sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 łó.
numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
WArUnki GWArAncji
1.
ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub
punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych odproducenta
termin naprawy może zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do ywania wyłącznie
w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodz powstałych na skutek ywania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi
b.
uszkodzmechanicznych, chemicznych lub
termicznych
c.
napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub
osoby nieposiadające autoryzacji producenta
d.
części znatury łatwo zywalnych takich jak:
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia,
odblokowania, usunięcia zanieczyszczoraz
instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy
jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech
napraw nadal występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt
serwisowy lub jeśli jest toniemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której produkt został
zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
urządzenie musi b kompletne, bez uszkodz
mechanicznych Niespełnienie tych warunków może
spowodownie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
zprzepisów orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium
Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia wramach gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu.
UWAGA! UszkOdzenie lUb UsUnięcie tAbliczki
znAmiOnOWej zUrządzeniA mOże spOWOdOWAć
nieUznAnie GWArAncji.
911 13 1510 12 14
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
OSTRZKA
MKA107
UWAGA! OptymAlny kąt OstrzeniA nOży WynOsi
OkOłO 20°.
7. Aby uzyskzadowalającą ostrość noży, przeciągnij ż
od 6 do 10 razy, zgodnie z kierunkiem strzałki na osłonie.
UWAGA! nie dOciskAj OstrzAłki zbyt mOcnO dO
pOOżA.
nOże cerAmiczne OrAz prOfilOWAne nOże dO
steW nie nAdAją sdO OstrzeniA!
czyszczenie i kOnserWAcjA
1. Do czyszczenia urządzenia nie wolno ywostrych
lub drażniących środków czyszczących.
2. Przed yciem wytrzyj powierzchnię urządzenia
suchą ściereczką.
3. Powstające w trakcie ostrzenia opiłki metalu należy
usunąć po zakończonym ostrzeniu przez delikatne
potrząśnięcie urządzeniem.
ekOlOGicznA i przyjAznA dlA
ŚrOdOWiskA UtylizAcjA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przeka-
zanie zytego sprzętu do punktów zajmujących s
ponownym yciem lub odzyskiem, przyczynia sdo
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz nieaściwego skła-
dowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone
nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed
przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
Art-dOm sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 łó.
numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
WArUnki GWArAncji
1.
ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub
punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych odproducenta
termin naprawy może zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do ywania wyłącznie
w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodzeń powstałych na skutek używania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi
b.
uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub
termicznych
c.
napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub
osoby nieposiadające autoryzacji producenta
d.
części znatury łatwo zużywalnych takich jak:
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia,
odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz
instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy
jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech
napraw nadal występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt
serwisowy lub jeśli jest toniemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której produkt został
zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń
mechanicznych Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
zprzepisów orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium
Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia wramach gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu.
UWAGA! UszkOdzenie lUb UsUnięcie tAbliczki
znAmiOnOWej zUrządzeniA mOże spOWOdOWAć
nieUznAnie GWArAncji.
911
13
1510
12
14
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
OSTRZKA
MKA107
UWAGA! OptymAlny kąt OstrzeniA nOży WynOsi
OkOłO 20°.
7. Aby uzyskzadowalającą ostrość noży, przeciągnij ż
od 6 do 10 razy, zgodnie z kierunkiem strzałki na osłonie.
UWAGA! nie dOciskAj OstrzAłki zbyt mOcnO dO
pOOżA.
nOże cerAmiczne OrAz prOfilOWAne nOże dO
steW nie nAdAją sdO OstrzeniA!
czyszczenie i kOnserWAcjA
1. Do czyszczenia urządzenia nie wolno ywostrych
lub drażniących środków czyszczących.
2. Przed yciem wytrzyj powierzchnię urządzenia
suchą ściereczką.
3. Powstające w trakcie ostrzenia opiłki metalu należy
usunąć po zakończonym ostrzeniu przez delikatne
potrząśnięcie urządzeniem.
ekOlOGicznA i przyjAznA dlA
ŚrOdOWiskA UtylizAcjA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przeka-
zanie zytego sprzętu do punktów zajmujących s
ponownym yciem lub odzyskiem, przyczynia sdo
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz nieaściwego skła-
dowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one
nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
Art-dOm sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 łódź.
numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
WArUnki GWArAncji
1.
ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt
gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub
punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach konieczności
sprowadzenia części zamiennych odproducenta
termin naprawy może zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do ywania wyłącznie
w warunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodz powstałych na skutek ywania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi
b.
uszkodzmechanicznych, chemicznych lub
termicznych
c.
napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub
osoby nieposiadające autoryzacji producenta
d.
części znatury łatwo zywalnych takich jak:
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia,
odblokowania, usunięcia zanieczyszczoraz
instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy
jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech
napraw nadal występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt
serwisowy lub jeśli jest toniemożliwe placówka
sprzedaży detalicznej, w której produkt został
zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
urządzenie musi b kompletne, bez uszkodz
mechanicznych Niespełnienie tych warunków może
spowodownie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
zprzepisów orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium
Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia wramach gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu.
UWAGA! UszkOdzenie lUb UsUnięcie tAbliczki
znAmiOnOWej zUrządzeniA mOże spOWOdOWAć
nieUznAnie GWArAncji.
911 13 1510 12 14

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756