Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Nawigacja MIO Pilot 15 EU

Powrót
BG BG CS CS
FR FR
EN EN
ES ES
HR HR
ET ET
EL EL
DE DE
Getting to know your Mio
Power button
Power indicator
Earphone jack
Slot for MicroSD memory card
Touch screen
Connector for in-car charger, USB cable* and home
charger*
*may be sold separately
Speaker
Reset button
Mounting and charging your Mio in a vehicle
Never mount your device where the driver’s eld of
vision is blocked.
If the windscreen is tinted with a reective coating, it
may be athermic and impact the GPS reception. In this
instance, please mount your device where there is a
“clear area” - usually just beneath the rear-view mirror.
When charging the battery for the very rst time, you should charge it
for at least 6 hours with your Mio turned off.
Turning your Mio ON and OFF
For the initial start-up, press and hold the power button
for 2 seconds to turn on your device.
To enter a suspended state, briey press the power
button. Briey press the power button again to resume
the device.
To turn off the device, press and hold the power button
for 5 seconds.
Main Menu
Search for places, areas and streets to help plan your
route.
Display the Map screen.
Access your saved locations.
Congure your Mio to enhance your navigation
experience.
Search for Points of Interest nearby.
Tapping the MAIN MENU button in the title bar of
the menu screen allows you to navigate through the
menu screens easily.
In some menu screens, the MAIN MENU button will
not appear in the title bar. In this instance, you have to
tap the BACK button repeatedly.
Viewing your route
Direction and distance of next turn
Current route
Current position
Current address
Distance and time information
Tap to display more information.
Tap anywhere on the Map screen to bring up the Map
options screen, which allows you to change the route-
related conguration.
MioMore Desktop
MioMore Desktop is a suite of tools you can use to access
greater functionality and product information via your
computer. Download MioMore Desktop from Mio Technical
Support website (service.mio.com) and follow the on-
screen prompts to install it.
Registration
Visit Mio website (www.mio.com) to register your device to
keep updated on Mio products and the latest offers.
Technical Support
For help and support with Mio products, visit Mio Technical
Support website (service.mio.com).
Documentation
For the detailed operating instructions, download the User
Manual from Mio Technical Support website (service.mio.
com).
Declaration of conformity
For regulatory identication purposes, the Pilot series
is assigned a model number of N603. Hereby, MiTAC
declares that this Pilot series is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of
Directive 2014/53/EU. Visit Mio website (www.mio.com)
for the full text of the declaration for your device.
This product must not be disposed of as normal
household waste, in accordance with the EU directive
for waste electrical and electronic equipment (WEEE
- 2012/19/EU). Instead, it should be disposed of
by returning it to the point of sale, or to a municipal
recycling collection point.
Запознаване с вашия Mio
Бутон за включване и изключване
Индикатор на захранването
Жак за слушалки
Слот за MicroSD карта памет
Тъчскрийн
Кабел за зареждане в автомобил, USB кабел*,
зарядно за дома*
*мое да се предлага отделно
Високоговорител
Бутон за нулиране
Монтиране и зареждане на Вашия Mio в
превозно средство
Никога не поставяйте Вашето устройство на място,
където ще блокира полето на видимост на водача.
Ако предното стъкло е тонирано, за да отразява
светлина, покритието може да е атермично и да се
отразява върху приемането на GPS сигнала. В такъв
случай, монтирайте своето устройство на място,
където има ”свободно пространство”, обикновено
точно под огледалото за задно виждане.
Когато зареждате батерията за пръв път, трябва да я зареждате
най-малко 6 часа докато Вашето Mio е изключено.
ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ на Вашия
Mio
При първо стартиране, натиснете и задръжте бутона
за включване и изключване за 2 секунди, за да
включите устройството.
За да влезете в преустановено състояние, натиснете
за кратко бутона за включване и изключване.
Натиснете за кратко бутона за включване и
изключване отново, за да възобновите работата на
устройството.
За изключите Вашето Mio, натиснете и задръжте
бутона на захранването в продължение на 5 секунди.
Главно меню
Намиране на места, райони или улици, които ще Ви
помогнат да планирате Вашия маршрут.
Показва екран Карта.
Достъп до съхранените от Вас местонахождения.
Конфигурирайте Вашия Mio за по-добра навигация.
Търсете Точки от интерес в близост.
Натиснете бутона ГЛАВНО МЕНЮ в заглавната
лента а екрана с менюта, което Ви позволява лесна
навигация в менютата.
В някои екрани (като например екрана Клавиатура)
бутонът ГЛАВНО МЕНЮ няма да се появи в
заглавната лента. В този момент, трябва да натиснее
бутона НАЗАД няколко пъти.
Преглед на маршрута
Посока на и разстояние до следващия завой
Текущ маршрут
Текуща позиция
Текущ адрес
Информация за разстояние и време
Натиснете, за да видите още информация.
Натиснете на произволно място в екрана Карта, за
да отворите екрана Опции на карти, което Ви дава
възможност да промените конфигурация, свързана с
маршрута.
MioMore Desktop
MioMore Desktop е набор от инструменти, които можете
да използвате, за да получите достъп до повече
функции и допълнителна информация за продукта
с помощта на Вашия компютър. Изтеглете MioMore
Desktop от уебсайта за техническа поддръжка на Mio
(service.mio.com) и следвайте указанията о екрана, за
да го инсталирате.
Регистрация
Посетете уебсайта на Mio (www.mio.com), за да
регистрирате своето устройство и да получавате
актуална информация за продукти Mio и най-новите
оферти.
Техническа помощ
За помощ и поддръжка, свързани с продукти Mio,
посетете уебсайта за техническа помощ на Mio (service.
mio.com).
Документация
За подробни инструкции за използване , изтеглете
ръководството за използване на потребителя от
уебсайта за техническа помощ на Mio (service. mio.com).
Декларация за съответствие
С цел нормативна идентификация, Pilot серия има номер
на модела N603. С настоящото MiTAC декларира, че Pilot
серия изпълнява съществените изисквания и другите
приложими постановления на Директива 2014/53/EC.
Посетете уеб сайта на Mio (www.mio.com) за пълния текст
на декларацията за Вашия Mio.
Този продукт не може да се изхвърля заедно с останалите
домакинските отпадаци съгласно директивата на ЕС
за отпадъци от електронно и електрическо оборудване
(WEEE – 2012/19/EC). Вместо това, той трябва да се
върне в търговския обект или да се предаде на вторични
суровини.
Seznámení se přístrojem Mio
Vypínač
Indikátor napájení
Konektor pro připojení sluchátek
Otvor pro paměťovou kartu MicroSD
Dotykový displej
Konektor pro nabíječku do auta, kabel USB* a domácí
nabíječka*
*lze zakoupit samostatně
Reproduktor
Resetovací tlačítko
Montáž a nabíjení přístroje Mio ve vozidle
Nikdy nemontujte přístroj tak, aby blokoval zorné pole
řidiče.
Pokud je čelní sklo zabarveno reexní vrstvou, může být
atermické a omezovat příjem signálu GPS. V takovém
případě namontujte přístroj na místo s „volnou plochou“
– obvykle přímo pod zpětné zrcátko.
Zcela poprvé je třeba nabíjet baterii alespoň 6 hodin s vypnutým
přístrojem.
Zapnutí a vypnutí přístroje Mio
Při prvním spuštění přístroje stiskněte a podržte vypínač
po dobu 2 sekund.
Chcete-li přístroj přepnout do úsporného režimu, krátce
stiskněte vypínač. Chcete-li přístroj obnovit, znovu
krátce stiskněte vypínač.
Chcete-li přístroj Mio vypnout, stiskněte a podržte
vypínač po dobu 5 sekund.
Hlavní nabídka
Slouží k vyhledávání míst, oblastí a ulic pro snadnější
plánování trasy.
Slouží k zobrazení obrazovky mapy.
Slouží k přístupu k uloženým lokalitám.
Slouží ke kongurování zařízení Mio pro rozšíření
vašeho požitku z navigace.
Slouží k vyhledávání okolních bodů zájmu.
Klepnutím na v záhlaví obrazovky nabídky, které
umožňuje snadno procházet obrazovky nabídky.
Na některých obrazovkách nabídky (například na
obrazovce Klávesnice) není tlačítko HLAVNÍ NABÍDKA
zobrazeno v záhlaví obrazovky. V tomto případě
musíte opakovaně klepnout na tlačítko ZPĚT .
Zobrazení trasy
Směr a vzdálenost dalšího odbočení
Aktuální trasa
Aktuální poloha
Panel Adresa
Informace o vzdálenosti a času
Klepnutím zobrazíte více informací.
Klepnutím kdekoli na obrazovce Mapa zobrazíte obrazovku
Volby map, která umožňuje měnit konguraci trasy.
MioMore Desktop
Sada nástrojů MioMore Desktop umožňuje přístup k mnoha
dalším funkcím a informacím o produktu prostřednictvím
počítače. Stáhněte si aplikaci MioMore Desktop z webu
technické pomoci společnosti Mio (service.mio.com) a
nainstalujte ji podle zobrazených pokynů.
Registrace
Navštivte web společnosti Mio (www.mio.com) a
zaregistrujte své zařízení, abyste byli informováni o
aktuálních produktech Mio a nejnovějších nabídkách.
Technická podpora
Nápovědu a podporu pro produkty Mio najdete na webu
technické podpory společnosti Mio (service.mio.com).
Dokumentace
Podrobný návod na použití lze stáhnout z webu technické
podpory společnosti Mio (service.mio.com).
Prohlášení o shodě
Pro účely regulatorního označení bylo zařízení Pilot řady
přiřazeno číslo modelu N603. Společnost MiTAC tímto
prohlašuje, že tento přístroj Pilot řady splňuje základní
požadavky a další příslušná ustanovení směrnice
2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě pro přístroj
Mio je k dispozici na webových stránkách společnosti
Mio (www.mio.com).
Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní
odpad, v souladu se směrnicí EU pro použité elektrické
a elektronické vybavení (WEEE - 2012/19/EU). Místo
toho musí být zlikvidován vrácením na místě zakoupení
nebo v obecní recyklační sběrně.
Übersicht über Ihren Mio
Stromtaste
Betriebsanzeige
Kopfhöreranschluss
Steckplatz für MicroSD-Speicherkarte
Touchscreen
Anschluss für Kfz-Ladegerät, USB-Kabel*,
Netzladegerät*
*kann separat erworben werden
Lautsprecher
Rücksetztaste
Mio in einem Fahrzeug montieren und
auaden
Montieren Sie das Gerät niemals an Stellen, an denen
die Sicht des Fahrers beeinträchtigt werden könnte.
Falls die Windschutzscheibe mit einer reektierenden,
wärmedämmenden Beschichtung versehen sein sollte,
kann der GPS-Empfang dadurch beeinträchtigt werden.
Montieren Sie das Gerät in diesem Fall an einer „klaren“
Stelle – gewöhnlich direkt unterhalb des Rückspiegels.
Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 6
Stunden lang auf; der Mio sollte dabei ausgeschaltet bleiben.
Mio ein- und ausschalten
Für den erstmaligen Start, halten Sie die Ein-/Austaste
zum Einschalten des Gerätes 2 Sekunden lang
gedrückt.
Um den Ruhezustand zu aktivieren, drücken Sie kurz
den An-/Aus-Schalter. Drücken Sie den Scalter erneut,
um den Ruhezustand zu deaktivieren.
Zum Abschalten Ihres Mio halten Sie die Ein-/Austaste 5
Sekunden lang gedrückt.
Hauptmenü
Suche nach Orten, Gebieten und Straßen zur Hilfe bei
der Planung Ihrer Route.
Kartenanzeige.
Zugriff auf Ihre gespeicherten Orte.
Kongurieren Sie Ihren Mio und verbessern Sie Ihr
Navigationserlebnis.
Suche nach nahegelegenen Orten von Interesse.
Die Hauptmenü-Schaltäche in der Titelleiste des
Menübildschirms antippen; dadurch können Sie einfach
durch die Menübildschirme navigieren.
Auf einigen Menübildschirmen (z. B. dem Tastatur-
Bildschirm) erscheint die Hauptmenü-Schaltäche
nicht in der Titelleiste. In diesem Fall müssen Sie
wiederholt die Zurück-Schaltäche antippen.
Route anzeigen
Richtung und Entfernung bis zum nächsten Abbiegen
Aktuelle Route
Ihre aktuelle Position
Die aktuelle Adresse
Hinweise zu Entfernung und Zeit
Zur Anzeige weiterer Informationen antippen.
Tippen Sie zum Aufrufen des Kartenoptionen-Bildschirms
auf den Karte-Bildschirm; dadurch können Sie die
streckenbezogene Konguration ändern.
MioMore Desktop
MioMore Desktop ist eine Reihe von Werkzeugen, mit
deren Hilfe Sie Zugang zu weiteren Funktionen und
Produktinformationen über Ihren Computer haben. Laden
Sie MioMore Desktop von der Website des technischen
Supports von Mio (service.mio.com) herunter und befolgen
Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation.
Registrierung
Besuchen Sie die Mio-Website (www.mio.com) zur
Registrierung Ihres Geräts, damit Sie über Mio-Produkte
und aktuelle Angebote auf dem Laufenden gehalten
werden.
Technischer Support
Hilfe und Unterstützung mit Mio-Produkten nden Sie auf
der Website des technischen Supports von Mio (service.
mio.com).
Dokumentation
Detaillierte Bedienungsanweisungen nden Sie in
der Bedienungsanleitung, die Sie von der Website
des technischen Supports von Mio (service.mio.com)
herunterladen können.
Konformitätserklärung
Zum Zweck der regulatorischen Identizierung ist
der Pilot-Serie die Modellnummer N603 zugewiesen.
Hiermit erklärt die MiTAC, dass dieser Pilot-Serie
mit den wesentlichen Anforderungen und sonstigen
Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Den
vollständigen Wortlaut der Konformitätserklärung für Ihr
Mio können Sie auf der Website von Mio lesen (www.
mio.com).
Gemäß der EG-Richtlinie für Elektro- und
Elektronikaltgeräte (WEEE – 2012/19/EU) darf dieses
Produkt nicht zusammen mit dem normalem Hausmüll
entsorgt werden. Stattdessen muss es durch Rückgabe
an die Verkaufsstelle oder an einer Sammelstelle für
Altgeräte von der Gemeinde entsorgt werden.
Γνωρίστε το Mio σας
Πλήκτρο Ισχύος
Ένδειξη λειτουργίας
Υποδοχή ακουστικών
Υποδοχή για την κάρτα μνήμης ΜicroSD
Οθόνη αφής
Υποδοχή για φορτιστή αυτοκινήτου, καλώδιο USB* και
φορτιστή σπιτιού*
*μπορεί να πωλείται ξεχωριστά
Ηχείο
Πλήκτρο Επαναφοράς
Στερέωση και φόρτιση Mio σας μέσα σε
όχημα
Μην στερεώνετε τη συσκευή σας σε σημεία που
εμποδίζεται το οπτικό πεδίο του οδηγού.
Εάν το παρμπρίζ είναι χρωματισμένο με αντανακλαστική
επίστρωση, ενδέχεται να είναι αθερμικό και να επηρεάσει
τη λήψη του GPS. Σε αυτή την περίπτωση, στερεώστε
τη συσκευή σας σε "ανεμπόδιστο" σημείο – συνήθως
ακριβώς κάτω από τον εσωτερικό καθρέφτη.
Όταν φορτίζετε τη μπαταρία για πρώτη φορά, θα πρέπει να τη
φορτίσετε για 6 ώρες τουλάχιστον με το Mio σας απενεργοποιημένο.
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση του Mio
Για την αρχική εκκίνηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα, για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
Για κανονική λειτουργία, απενεργοποιήστε τη συσκευή
πατώντας σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας. Το Mio σας
θα μπει σε κατάσταση αδράνειας. Όταν πατήσετε ξανά
στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας, θα επιστρέψει στο
Βασικό μενού.
Για να απενεργοποιήσετε το Mio σας,πατήστε και
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 5
δευτερόλεπτα.
Βασικό μενού
Αναζητήστε τοποθεσίες, περιοχές και δρόμους για να
σχεδιάσετε τη διαδρομή σας.
Εμφανίστε την οθόνη χάρτη.
Μπείτε στις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας.
Διαμορφώστε το Mio σας για να βελτιωθεί η εμπειρία
πλοήγησής σας.
Αναζητήσετε κοντινά ΣημείαEνδιαφέροντος.
Πατώντας το πλήκτρο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ στη μπάρα
τίτλου στην οθόνη μενού, το οποίο σας επιτρέπει να
πλοηγηθείτε στις οθόνες μενού με ευκολία.
Σε κάποιες οθόνες μενού (όπως την οθόνη
Πληκτρολογίου), το πλήκτρο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
δεν πρόκειται να εμφανιστεί στη μπάρα τίτλου. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο ΠΙΣΩ
επαναλαμβανόμενα.
Προβολή της διαδρομής σας
Κατεύθυνση και απόσταση της επόμενης στροφής
Τρέχουσα διαδρομή
Η τρέχουσα θέση σας
Η τρέχουσα διεύθυνση
Πληροφορίες απόστασης και ώρας
Πατήστε για να εμφανιστούν περισσότερες
πληροφορίες.
Πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη Χάρτης για να εμφανιστεί
η οθόνη Επιλογές χάρτη, οι οποίες σας επιτρέπουν να
αλλάξετε τη διαμόρφωση που σχετίζεται με τη διαδρομή.
MioMore Desktop
To MioMore Desktop είναι μια σουίτα εργαλείων
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση σε
περισσότερες λειτουργίες και πληροφορίες για το προϊόν
μέσω του υπολογιστή σας. Κάντε λήψη του MioMore
Desktop από την ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της
Mio (service.mio.com) και ακολουθήστε τις υποδείξεις που
βρίσκονται στην οθόνη για να το εγκαταστήσετε.
Εγγραφή
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Mio (www.mio.com) για
να καταχωρήσετε την συσκευή σας, ώστε να ενημερώνεστε
για τα προϊόντα της Mio και τις τελευταίες προσφορές.
Τεχνική υποστήριξη
Για βοήθεια και υποστήριξη για τα προϊόντα της Mio,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Mio
(service.mio.com).
Τεκμηρίωση
Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, κάντε λήψη
του Εγχειριδίου χρήστη από την ιστοσελίδα τεχνικής
υποστήριξης της Mio (service.mio.com).
Δήλωση συμμόρφωσης
Για σκοπούς ταυτοποίησης, στη σειρά Pilot έχει
εκχωρηθεί ο αριθμός μοντέλου N603. Με το παρόν,
η MiTAC, διακηρύσσει πως αυτό το σειρά Pilot
συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και
άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE.
Επισκεφτείτε τον ιστότοπο Mio για το πλήρες κείμενο της
δήλωσης του Mio σας (www.mio.com).
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα
κανονικά οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την οδηγία
της ΕΕ για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών (WEEE – 2012/19/EE). Αντ' αυτού, θα
πρέπει να το απορρίπτετε με την επιστροφή του στο
σημείο πώλησης ή στο σημείο συλλογής της δημοτικής
ανακύκλωσης.
Acerca de su Mio
Botón de Corriente
Indicador de alimentación
Conector para auriculares
Ranura para tarjeta de memoria MicroSD
Pantalla táctil
Conector del cargador para coche, cable USB*,
cargador*
*puede venderse por separado
Altavoz
Interruptor
Montar y cargar su Mio en un vehículo
Nunca instale el dispositivo donde pueda obstaculizar el
campo de visión del conductor.
Si el parabrisas del automóvil está tintado con un baño
reectante, puede ser atérmico e inuir en la recepción
GPS. En este caso, instale el dispositivo donde haya un
“área despejada” (normalmente bajo el retrovisor).
Cuando cargue la batería por primera vez, debe cargarla duramente al
menos 6 horas con su Mio apagado.
ENCENDER y APAGAR su Mio
Para el primer inicio, pulse el botón de encendido y
manténgalo pulsado durante 2 segundos para encender
el dispositivo.
Para entrar en un estado de suspensión, presione
brevemente el botón de encendido. Pulse brevemente
el botón de encendido para reanudar el dispositivo.
Para apagar el dispositivo Mio, pulse el botón de
encendido y manténgalo pulsado durante 5 segundos.
Menú principal
Búsqueda de lugares, áreas y calles para ayudarle a
planicar su ruta.
Visualización del mapa en pantalla.
Permite acceder a sus ubicaciones guardadas.
Conguración de su Mio para optimizar su
navegación.
Permite buscar puntos de interés cercanos.
Tocando el botón de MENÚ PRINCIPAL de la barra
de título de la pantalla de menú, que le permite navegar
a través de las pantallas del menú fácilmente.
En algunas pantallas de menú (como la pantalla
Teclado), el botón de MENÚ PRINCIPAL no
aparecerá en la barra de título. En este caso, debe tocar
el botón ATRÁS varias veces.
Visualizar su ruta
Direccion y distancia hasta el proximo giro
Ruta actual
Su posición actual
Su dirección actual
Informacion de distancia y tiempo
Toque para mostrar más información.
Toque en cualquier parte de la pantalla Mapa para que
aparezca la pantalla Opciones del mapa, que le permite
cambiar la conguración de la ruta.
MioMore Desktop
MioMore Desktop es un conjunto de herramientas que le
permitirá acceder a otras funciones e información acerca
del producto a través de su equipo. Descargue MioMore
Desktop del sitio web de soporte técnico de Mio (service.
mio.com) y siga las indicaciones que aparezcan en la
pantalla para instalarlo.
Registro
Visite el sitio web de Mio (www.mio.com) para registrar el
dispositivo con el n de mantenerse al día en lo que a los
productos y las ofertas más recientes de Mio se reere.
Soporte técnico
Para obtener ayuda y soporte técnico con los productos de
Mio, visite el sitio web de soporte técnico de Mio (service.
mio.com).
Documentación
Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas,
descargue el manual del usuario del sitio web de soporte
técnico de Mio (service.mio.com).
Declaración de conformidad
Para propósitos de identicación regulatoria, a la serie
Pilot se le asigna el número de modelo N603. Por la
siguiente, MiTAC declara que este serie Pilot cumple
los requisitos esenciales u otras provisiones relevantes
de la Directiva 2014/53/UE. Visite el sitio web de Mio
(www.mio.com) si desea consultar el texto complete
de la declaracion de conformidad correspondiente a su
dispositivo Mio.
De acuerdo con la directiva de la UE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE – 2012/19/
UE), este producto no debe ser desechado como
residuo doméstico normal. En su lugar, debe ser
desechado por medio de su entrega en el punto de
venta.
Mio seadme tundmaõppimine
Toide Nupud
Toite märgutuli
Kõrvaklappide
Pesa MicroSD mälukaardi jaoks
Puutetundlik ekraan
Autolaadija, USB kaabel*, kodulaadija*
*võimalik, et müüakse eraldi*may be sold separately
Kõlar
Lähtestusnupp
Seadme Mio paigaldamine sõidukisse ja
laadimine
Ärge paigaldage seadet sellisesse kohta, kus see piirab
vaatevälja.
Kui auto esiklaas on toonitud peegeldava kattega,
siis on võimalik, et see on atermiline ja mõjutab GPS-
vastuvõttu. Sellisel juhul paigaldage seade “vabasse
tsooni” – tavaliselt on sobivaks kohaks tahavaatepeegli
alla jääv ala.
Esimesel korral tuleb akut laadida vähemalt 6 tundi, hoides Mio
väljalülitatuna.
Seadme Mio SISSE ja VÄLJA lülitamine
Esmaseks käivitamiseks vajutage toitenuppu ja hoidke
seda seadme sisse lülitamiseks 2 sekundiks all.
Sõltuvalt Mio mudelist võib vajalikuks osutuda
Käivitusvõti sisestamine (see on prinditud karbi küljele);
seejärel koputage ikooni OK, et seade vabastada.
Peate seda tegema ainult Mio seadme esmakordsel
käivitamisel.
Uinakurežiimi sisenemiseks vajutage korraks toitenuppu.
Vajutage uuesti korraks toitenuppu, et seade sisse
lülitada.
Mio seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke
toitenuppu 2 sekundit.
Peamenüü
Kohtade, piirkondade ja tänavate otsing marsruudi
planeerimise hõlbustamiseks.
Kuvab ekraani Kaart.
Avab juurdepääsu salvestatud asukohtadele.
Mio seadme kongureerimine navigeerimiskogemuse
rikastamiseks.
Lähedalasuvate Huvipunktid (Points of Interest)
otsing.
Koputate ikooni menüüekraani tiitliribal, et mugavalt
menüüekraane sirvida.
Mõnedel menüüekraanidel (nt Klaviatuur) ei kuvata
nuppu Peamenüü tiitliribal. Sel juhul peate korduvalt
koputama nuppu TAGASI .
Marsruudi kuvamine
Järgmise pöörde kaugus ja suund
Praegune marsruut
Praegune asukoht
Aadressiriba
Vahemaa ja kellaaja andmed
Koputage, et kuvada täiendav teave.
Koputage suvalist kohta ekraanil Kaart, et tuua esile ekraan
Kaardi valikud, mis võimaldab teil muuta marsruudiga
seotud konguratsiooni.
MioMore Desktop
MioMore Desktop on tööriistakomplekt funktsionaalsuse
suurendamiseks ja tooteteabe paremaks kasutamiseks
arvuti abil. Laadige Mio tehnilise toe veebisaidilt (service.
mio.com) alla rakendus MioMore Desktop ja järgige selle
installimiseks kuvatavaid juhiseid.
Registreerimine
Külastage Mio veebisaiti (www.mio.com), et oma seade
registreerida ning olla kursis Mio toodete ja uusimate
pakkumistega.
Tehniline tugi
Abi ja toe saamiseks Mio toodetele külastage Mio tehnilise
toe veebisaiti (service.mio.com).
Dokumentatsioon
Üksikasjalike juhiste daamiseks laadige Mio tehnilise toe
veebisaidilt (service.mio.com) alla kasutusjuhend.
Vastavusdeklaratsioon
Kohustusliku identimise jaoks kasutatakse Pilot seerial
mudelinumbrit N603. Käesolevaga kinnitab MiTAC, et
toode Pilot seerial on vastavuses direktiivi 2014/53/EL
oluliste nõuetega ja teiste asjakohaste sätetega. Mio
seadme vastavusdeklaratsiooni täispikkuses teksti saate
lugeda Mio veebisaidil (www.mio.com).
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE -
2012/19/EL) ei tohi seda toodet hävitada koos tavaliste
majapidamisjäätmetega. Kasutuselt kõrvaldatud tootest
vabanemiseks tuleb see viia tagasi müügipunkti või
toimetada munitsipaalprügilasse.
Connaître votre Mio
Bouton Marche
Voyant d'alimentation
Prise casque
Fente pour une carte mémoire MicroSD
Ecran tactile
Connecteur pour le chargeur du véhicule, un câble
USB*, le chargeur domestique*
*quelque fois vendu séparément
Haut-parleur
Button Réinitialiser
Montage et recharge de votre Mio dans un
véhicule
N'installez jamais votre appareil là dans le champ de
vision du conducteur.
Si le pare-brise est teinté avec un revêtement
rééchissant, il est possible qu'il soit athermique avec
un impact sur la réception GPS. Dans ce cas, veuillez
installer votre appareil là où il y a une "zone dégagée" -
habituellement juste sous le rétroviseur.
Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois, vous devez la
charger pendant au moins 6 heures, en réglant l'interrupteur du Mio sur
off.
Mettre votre Mio sur MARCHE et sur ARRÊT
Pour le démarrage initial, appuyez sur le bouton de mise
en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
pour allumer votre appareil.
Pour mettre le système en état de veille, appuyez
brièvement sur le bouton d'alimentation. Appuyez à
nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour
reprendre le système.
Pour éteindre votre Mio, appuyez sur le bouton de
mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 5
secondes.
Menu principal
Recherchez des lieux, des zones et des rues pour
aider à planier votre itinéraire.
Afchez l'écran de carte.
Accédez à vos lieux enregistrés.
Congurez votre Mio pour optimiser votre expérience
de navigation.
Recherchez les centres d’intérêt à proximité.
En appuyant sur le bouton MENU PRINCIPAL dans
la barre de titre de l'écran, qui vous permet de naviguer
facilement à travers les écrans de menus.
Dans certains écrans de menus (tel que l'écran clavier),
le bouton MENU PRINCIPAL n'apparaît pas dans la
barre de titre. Dans ce cas, vous devez appuyer sur le
bouton RETOUR plusieurs fois.
Visualisation de votre trajet
Sens et distance du prochain virage
Trajet actuel
Votre position actuelle
L’adresse actuelle
Informations de distance et de temps
Appuyez ici pour afcher d’autres informations.
Appuyez n'importe où sur l'écran Carte pour faire
apparaître Options de cartes, vous permettant de modier
la conguration des itinéraires.
MioMore Desktop
MioMore Desktop est une suite d’outils à utiliser pour
accéder à plus de fonctionnalités et aux informations du
produit via votre ordinateur. Téléchargez MioMore Desktop
depuis le site Web de support technique Mio (service.mio.
com) et suivez les instructions à l'écran pour l'installer.
Enregistrement
Rendez-vous sur le site Web Mio (www.mio.com) pour
enregistrer votre appareil et rester informé sur les produits
Mio et les dernières offres.
Support technique
Pour obtenir de l'aide et de l'assistance sur les produits
Mio, rendez-vous sur le site Web de support technique Mio
(service.mio.com).
Documentation
Pour obtenir les instructions de fonctionnement détaillées,
téléchargez le Manuel d'utilisation sur le site Web de
support technique Mio (service.mio.com).
Déclaration de conformité
À des ns d'identication réglementaire, le Pilot série a
un numéro de modèle attribué, le N603. Par la présente,
MiTAC déclare que ce Pilot série répond à l’ensemble
des exigences et autres dispositions de la Directive
2014/53/UE. Consultez le site internet Mio pour
connaître le texte intégral de la déclaration de votre Mio
(www.mio.com).
Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet
ménager ordinaire, conformément à la directive
européenne relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques (WEEE – 2012/19/UE).
Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au
point de vente ou en l'apportant à un point de collecte
municipal pour le recyclage.
Upoznajte svoj Mio
Gumb za uključivanje/isključivanje
Indikator napajanja
Utičnica za slušalice
Utor za memorijsku karticu MicroSD
Zaslon osjetljiv na dodir
Priključak za automobilski punjač, USB kabel*, kućni
punjač*
*možda se prodaje zasebno
Zvučnik
Tipka za poništavanje
Montiranje i punjenje Mio u vozilu
Uređaj nemojte nikada montirati na mjesto gdje će
zaklanjati vidno polje vozača.
Ako je vjetrobransko staklo nijansirano reektivnim
premazom, ono može biti atermično i utjecati na prijem
GPS signala. U tom slučaju, uređaj montirajte tamo
gdje je “slobodna površina” - obično je to odmah ispod
unutarnjeg retrovizora.
Kad punite bateriju po prvi put, morat ćete je puniti najmanje 6 sati dok
je Mio isključen.
Uključivanje i isključivanje Mio
Za prvo pokretanje uređaja pritisnite i držite gumb za
uključivanje/isključivanje 2 sekunde.
Za prelazak u stanje mirovanja kratko pritisnite gumb
za uključivanje/isključivanje. Ponovno kratko pritisnite
gumb za uključivanje/isključivanje da bi uređaj nastavio
s radom.
Da biste isključili Mio, pritisnite i držite gumb za
uključivanje/isključivanje 5 sekundi.
Hauptmenü
Pretražujte mjesta, područja i ulice kao pomoć u
planiranju vaše rute.
Prikažite zaslon Karta.
Pristup vašim spremljenim lokacijama.
Kongurirajte Mio kako biste poboljšali doživljaj
navigacije.
Potražite točke interesa u blizini.
Dodirnete tipku GLAVNI IZBORNIK na naslovnoj
traci zaslona izbornika, koji vam omogućava lagano
kretanje kroz zaslone izbornika.
Na nekim zaslonima izbornika (kao što je zaslon
Tipkovnica), tipka GLAVNI IZBORNIK neće se
pojaviti u naslovnoj traci. U ovom primjeru, morat ćete
više puta dodirnuti tipku NATRAG .
Pregled rute
Smjer i udaljenost do sljedećeg skretanja
Trenutna ruta
Trenutačni položaj
Trenutna adresa
Udaljenost i vrijeme
Dotaknite za prikaz više informacija.
Dotaknite bilo koji dio prozora karte kako biste prikazali
zaslon s mogućnostima karte, koje vam omogućuju
promjenu zadane konguracije vezane uz rutu.
MioMore Desktop
MioMore Desktop je skup alata koje možete koristiti za
pristup većoj funkcionalnosti i podacima o proizvodu putem
računala. Preuzmite MioMore Desktop s Mio stranice za
tehničku podršku (service.mio.com) i slijedite upute na
zaslonu za instalaciju.
Registracija
Posjetite web stranicu Mio (www.mio.com) radi registracije
uređaja kako biste primali najnovija ažuriranja o Mio
proizvodima i najnovije ponude.
Tehnička podrška
Za pomoć i podršku za Mio proizvode, posjetite web
stranicu Mio tehničke podrške (service.mio.com).
Dokumentacija
Detaljne upute za rukovanje pronaći ćete u korisničkom
priručniku koji možete preuzeti na Mio web stranici za
tehničku podršku (service.mio.com).
Izjava o sukladnosti
Za potrebe regulativne identikacije, seriji Pilot dodijeljen
je broj modela N603. MiTAC izjavljuje da serije Pilot
ispunjava bitne zahtjeve i ostale pripadajuće odredbe
Direktive 2014/53/EU. Potpuni tekst izjave o sukladnosti
za Mio potražite na web-stranicama tvrtke Mio (www.
mio.com).
Prema odredbama Direktive EU o odlaganju rabljenih
električnih i elektroničkih uređaja (WEEE - 2012/19/EU)
ovaj se proizvod ne smije odlagati zajedno s uobičajenim
komunalnim otpadom. Umjesto toga, proizvod vratite na
mjesto kupnje ili ga odnesite na lokalno odlagalište za
reciklažu.
HU HU IT IT
Ismerje meg Mio készülékét
Főkapcsoló gomb
Működésjelző
Fülhallgató-csatlakozó
Nyílás MicroSD memóriakártyához
Érintőképernyő
Csatlakozó autós töltőhöz, USB-kábelhez*, otthoni
töltőhöz*
*előfordulhat, hogy külön kapható
Hangszóró
Alaphelyzet gomb
A Mio készülék beszerelése és töltése a
járműben
A készüléket olyan helyre szerelje fel, hogy az ne
akadályozza a járművezetőt a szabad kilátásban.
A fényvisszaverő bevonattal ellátott szélvédők
atermikusak lehetnek, ami befolyásolhatja a GPS-
jelvétel erősségét. Ilyen esetben javasoljuk, hogy a
készüléket egy „átlátszó” területre szerelje fel (általában
a belső visszapillantó tükör alatti részre).
Ha először tölti fel az akkumulátort, legalább 6 órán át töltse a
kikapcsolt Mio készüléket.
A Mio készülék be-, illetve kikapcsolása
A készülék üzembe helyezéséhez nyomja meg és
tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot 2 másodpercig a
készülék bekapcsoláshoz.
Ahhoz, hogy felfügesztett állapotba léphessen,
nyomja meg röviden a főkapcsoló gombot. A további
működtetéshez röviden nyomja meg újra a főkapcsoló
gombot.
A Mio kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva
a főkapcsoló gombot 5 másodpercig.
A főmenü
Helyeket, területeket és utcákat kereshet az útvonalak
megtervezéséhez.
Megnyithatja a Térkép képernyőt.
Hozzáférhet a lementett helyekhez.
A Mio készüléket kongurálhatja a navigációs élmény
fokozása érdekében.
Kikeresheti a közelben lévő hasznos helyeket.