Znaleziono w kategoriach:
Robot kuchenny planetarny MOZANO R03 Compact Chef 1700W

Instrukcja obsługi Robot kuchenny planetarny MOZANO R03 Compact Chef 1700W

Powrót
ROBOT
PLANETARNY
compact chef
1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga! Instrukcję należy przeczytać przed pierwszym użyciem. Zachowaj instrukcję
obsługi, dowód zakupu oraz jeśli to możliwe oryginalne opakowanie.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku prywatnego. Urządzenie nie nadaje się do
użytku komercyjnego. Nie używaj go na wolnym powietrzu. Trzymaj z dala od źródeł ciepła, i
ostrych krawędzi, bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w
cieczy). Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre,
natychmiast odłącz je od zasilania.
Przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane, mixer należy wyłączyć -
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka oraz wyjąć zamontowane akcesoria.
Nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Regularnie sprawdzaj urządzenie
i kabel pod kątem uszkodzeń. Nie próbuj samodzielnie naprawiać mixera. Zawsze kontaktuj się z
autoryzowanym technikiem. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
Uwaga! Urządzenie przeznaczone jest do wyrabiania ciasta o maksymalnej wadze 1,5kg. W
trybie ciągłym, mixer może pracować do 10 minut. Po tym czasie urządzenie należy pozostawić
wyłączone przez 5 minut.
Jeżeli zaistnieje ryzyko przegrzania silnika, wbudowane zabezpieczenie odetnie zasilanie. Aby
mixer uruchomić ponownie, należy odczekać 60 minut.
Dzieci i osoby wymagające opieki
Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, przechowuj wszystkie opakowania (torby
plastikowe, pudełka, styropian itp.) poza ich zasięgiem.
Uwaga! Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się folią, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
To urządzenie nie może być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza
zasięgiem dzieci.
To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia
oraz wiedza, jeśli otrzymali nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania
urządzenia i jeśli rozumieją związane z tym zagrożenia.
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa
Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, nie pozostawiaj włączonego urządzenie bez
nadzoru. Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania przed wymianą akcesoriów lub
kontaktem z nimi. Nie używaj urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
Uwaga! Aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego przypadkowym zresetowaniem
wyłącznika termicznego, urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie, takie
jak np.zegar, ani podłączony do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.
Nie wkładaj niczego do obracających się haczyków podczas pracy
maszyny. Ustaw maszynę na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni
roboczej.
Nie wkładaj wtyczki urządzenia do gniazdka elektrycznego bez zainstalowania
wszystkich niezbędnych elementów.
Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia oraz opróżniania misy.
2. Elementy urządzenia
Przed pierwszym użyciem sprawdź czy urządzenie jest kompletne
1. Wałek wyjściowy
2. Dźwignia podnoszenia głowicy
3. Pokrętło regulacji prędkości
4. Kabel zasilający
5. Misa
6. Hak
7. Trzepaczka
8. Mieszadło
9. Pokrywa
3. Obsługa urządzenia
1. Aby podnieść głowicę. obróć dźwi ruchem wskazówek zegara. Głowica przesunie
2. Włóż osłonę oraz przekręć ją aż się zablokuje.
3. Umieść misę w podstawie, przekręć ją aż się zablokuje.
4. Zainstaluj odpowiednią nasadkę (hak, mieszadło lub trzepaczkę), wkładając ją
do wałka wyjściowego i przekręcając odwrotnie do ruchu wskazówek zegara aż
do momentu zablokowania.
5. Napełnij misę wybranymi składnikami - max 1,2kg
6. Opuść głowicę za pomocą dźwigni.
7. Włóż wtyczkę sieciową do prawidłowo gniazda zasilania 220-240V 50/60Hz.
8. Przełącz urządzenie za pomocą pokrętła regulacji prędkości na wybrany program
odpowiedni dla nasadki oraz składników
9. W celu pracy pulsacyjnej (ugniatanie w krótkich odstępach czasu) należy przestawić
przełącznik w pozycję "PULSE". Przełącznik musi być przytrzymany w tej pozycji w
zależności od pożądanej długości przerw. Po zwolnieniu przełącznika wraca on
automatycznie do pozycji "0".
10. Gdy ciasto utworzy kulę, obróć pokrętło regulacji prędkości na pozycję zero, następnie
odłącz wtyczkę sieciową.
11.Naciśnij dźwignię podnoszenia głowicy w dół
12. Wyjmij ciasto z misy za pomocą łopatki
13. Wyciągnij misę
14. Wyczyść części zgodnie z zaleceniami sekcji Czyszczenie.