Znaleziono w kategoriach:
Lodówka MPM 286-KB-34 176cm Biała

Instrukcja obsługi Lodówka MPM 286-KB-34 176cm Biała

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Chłodziarko-zamrażarka
model MPM-286-KB-34
SPIS TREŚCI
INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ........................................................3
OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA ..........................................4
CODZIENNE UŻYTKOWANIE .................................................................................5
PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE ...............................................................................5
INSTALACJA ........................................................................................................5
SERWIS ...............................................................................................................6
OSZCZĘDZANIE ENERGII ......................................................................................6
OCHRONA ŚRODOWISKA ....................................................................................6
USUNIĘCIE URZĄDZENIA .....................................................................................6
OPIS URZĄDZENIA ..............................................................................................7
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI...........................................................7
INSTALACJA ......................................................................................................10
USTAWIANIE ..................................................................................................... 12
MIEJSCE ............................................................................................................. 12
POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ............................................................................... 12
YCIE PO RAZ PIERWSZY ................................................................................ 12
USTAWIENIE TEMPERATURY ............................................................................. 13
POMOCNE RADY I WSKAZÓWKI ........................................................................ 14
CZYSZCZENIE ..................................................................................................... 15
ROZMRAŻANIE ZAMRAŻALNIKA ...................................................................... 15
WYMIANA ŚWIATŁA .........................................................................................16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .......................................................................16
DANE TECHNICZNE ............................................................................................ 17
3
Szanowni Państwo!
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi
należy zachować podczas całego okresu użytkowania urządzenia.
INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
W trosce o własne bezpieczeństwo i poprawną eksploatację urządzenia, należy do-
kładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, wraz ze wskazówkami i ostrzeżeniami, przed
instalacją i pierwszym użyciem. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków
ważne jest, by wszystkie osoby korzystace z urządzenia dokładnie zapoznały się
z jego działaniem i zabezpieczeniami. Zachowaj instrukcję i upewnij się, żeby była
przekazana wraz z urządzeniem, kiedy będzie przemieszczane lub sprzedawane,
aby wszystkie osoby z niego korzystające były zawsze odpowiednio poinstruowane
w zakresie obsługi i bezpieczeństwa.
W celu ochrony życia i własności trzeba stosować się do zaleceń zawartych w niniej-
szej instrukcji, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
wynikające z zaniedbania.
BEZPIECZSTWO DZIECI I OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI
Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ogra-
niczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, bądź nie
posiadacych wiedzy i doświadczenia, tylko pod nadzorem lub po otrzymaniu
instruktażu w zakresie bezpiecznego używania oraz przy zrozumieniu potencjal-
nych zagrożeń.
Trzeba zapewnić nadzór, żeby dzieci nie bawiły się z urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku
życia i bez nadzoru osoby dorosłej.
Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem. Istnieje ryzyko uduszenia.
W przypadku usuwania urządzenia, wyjąć wtyczkę z gniazdka, odcć przewód
zasilający (tak blisko urządzenia, jak to możliwe) i zdjąć drzwi, żeby zapobiec po-
rażeniu elektrycznemu lub przypadkowemu zamknięciu się w środku bawiących
się dzieci.
Jeśli to urządzenie posiadace uszczelki magnetyczne na drzwiach ma zastąpić
starsze urządzenie wyposażone w zamek sprężynowy (zatrzask) na drzwiach lub
pokrywie, trzeba rozmontować ten zamek przed usunięciem starszego urządzenia.
Dzięki temu nie stanie się śmiertelną pułapką dla dzieci.
4
OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE! Zadbać, by otwory wentylacyjne wokół urządzenia
lub w otaczających meblach (w przypadku wbudowanego modelu)
były otwarte i niezasłonięte.
OSTRZEŻENIE! Nie używać urządzeń mechanicznych ani środków
innych niż zalecane przez producenta, żeby przyspieszyć proces
odszraniania.
OSTRZEŻENIE! Chronić przed uszkodzeniem obwód chłodzenia.
OSTRZEŻENIE! Wewnątrz komory do przechowywania produktów
żywnościowych nie używać sprzętu elektrycznego innego typu niż
zalecane przez wytwórcę.
OSTRZEŻENIE! Nie dotykać żarówki, która jest włączona od dłuż-
szego czasu, ponieważ może być bardzo gorąca.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak aerozole
z rozpylaczem.
W niniejszej chłodziarce używa się chłodziwa R600a, kre jest bardzo łatwopalne.
Zwrócić uwa, aby podczas transportu i instalacji urządzenia nie uszkodzić
żadnego elementu obwodu chłodzenia
-unikać otwartych płomieni i źródeł zapłonu
-dokładnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie
Wszelkie zmiany specyfikacji lub urządzenia są niebezpieczne. Wszelkie uszko-
dzenia przewodu mogą spowodować spięcie, pożar i/lub porażenie elektryczne.
Urządzenie ma służyć do użytku domowego
OSTRZEŻENIE! Wszystkie części elektryczne (wtyczka, przewód
zasilania, sprężarka itp.) muszą być wymieniane przez licencjonowa-
nego technika lub innego wykwalifikowanego pracownika serwisu.
OSTRZEŻENIE! Żarówka dostarczona wraz z urządzeniem jest „ża-
rówką specjalnego zastosowania“ i może być używana tylko z tym
urządzeniem. Nie sły ona do oświetlania domu.
Nie wolno przedłużać przewodu zasilania.
Sprawdzić, czy wtyczka nie jest przygnieciona tyłem urządzenia lub uszkodzona.
Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i powodować po-
żar. Nie używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest
przewód sieciowy lub wtyczka – w takim wypadku należy zgłosić uszkodzenie
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Sprawdzić, czy wtyczka urządzenia jest dostępna.
5
Nie ciągnąć za kabel zasilania.
Nie wkładać wtyczki, jeśli gniazdko jest luźne. Istnieje ryzyko porażenia elektrycz-
nego lub pożaru.
Urządzenie jest ciężkie. Trzeba uważać podczas jego przemieszczania.
Nie wyjmować ani nie dotykać produkw z zamrażarki mokrymi/wilgotnymi
kami, ponieważ może to powodować podrażnienie sry i odmrenia.
Unikać długotrwałego wystawienia urządzenia na bezpośrednie działanie promieni
onecznych. Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
CODZIENNE UŻYTKOWANIE
Nie wolno ponownie zamrać raz rozmrożonych produktów.
Pakowane produkty mrożone przechowywać zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta w zakresie przechowywania. Trzeba odnieść
się do odpowiednich instrukcji.
Nie umieszczać napojów gazowanych w komorze zamrażalnika, które może spowodować
wybuch i uszkodzenie urządzenia.
Lizaki lodowe mogą powodować odmrożenia, jeśli są spożywane bezpośrednio po wyjęciu
z urządzenia.
PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
Przed konserwacją wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania.
Nie czyścić urządzenia przy użyciu metalowych przedmiotów.
Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania lodu z urządzenia. Korzystać z plastikowej
drapaczki.
Regularnie sprawdzać odpływ roztopionej wody w chłodziarce. W razie konieczności, oczyścić.
Jeśli odyw jest zablokowany, woda będzie się zbierać na dnie urdzenia.
INSTALACJA
Ważne! Połączenia elektryczne trzeba wykonać zgodnie z instrukcją podaną w odpowiednich paragrafach.
Rozpakować urządzenie i sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Nie podłączać urdzenia, jeśli
jest uszkodzone. Niezocznie zgłaszać ewentualne uszkodzenia w miejscu zakupu. W takim
przypadku zachować opakowanie.
Po ustawieniu i wypoziomowaniu zalecamy odczekanie co najmniej cztery godziny przed
podłączeniem urządzenia, co pozwoli olejowi spłynąć z powrotem do sprężarki.
Wokół urządzenia powinna być możliwa odpowiednia cyrkulacja powietrza, dzięki czemu
przewody nie będą się przegrzewać. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji, trzeba
postępować zgodnie z instrukcją.
Wszędzie, gdzie to możliwe powinny zostać umieszczone elementy dystansujące przy ścianie,
żeby uniknąć dotknięcia lub złapania gorących części (sprężarki, chłodnicy) i ewentualnego
poparzenia.
Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub kuchenek.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756