Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna MPM 30-IM-06

Powrót
PRZED MONTAŻEM IUŻYCIEM URZĄDZENIA STARANNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ. NALEŻY ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ WBEZPIECZNYM MIEJSCU,
CHRONIĄC PRZED ZNISZCZENIEM.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
YTA INDUKCYJNA
MPM-30-IM-06
MPM-30-IM-06_instrukcja_v02.indd 1 28.08.2019 13:31:16
Gratulujemy zakupu nowej płyty indukcyjnej.
Zalecamy poświęcić trochę czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi / instalacji, aby
w pełni zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować i obsługiwać urządzenie.
W celu instalacji przeczytaj sekcję dotyczącą instalacji.
Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj tę
instrukcję obsługi / instalacji do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Przed użyciem płyty kuchennej przeczytaj uważ-
nie instrukcję obsługi.
INSTALACJA
Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek
prac montażowych lub konserwacji.
Podłączenie do dobrego systemu okablowania jest niezbędne iobowiązkowe.
Zmiany winstalacji domowej mogą być wykonywane wyłącznie przez wy-
kwalifikowanego elektryka.
Nieprzestrzeganie tej porady może spowodować porażenie prądem lub śmierć.
RYZYKO SKALECZENIA
Uważaj – krawędzie płyty są ostre.
Zachowaj ostrożność wtrakcie montażu.
WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją lub korzystaniem ztego urządzenia.
Wżadnym momencie nie naly umieszczać na urządzeniu żadnych palnych
materiałów ani produktów.
Aby uniknąć zagrożenia, urządzenie naly zainstalować zgodnie zniniejszą
instrukcją instalacji.
To urządzenie powinno być prawidłowo zainstalowane iuziemione wyłącznie
przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
To urządzenie powinno być podłączone do obwodu, który zawiera przełącznik
izolujący zapewniacy pełne odłączenie od zasilania.
Niewłaściwe zainstalowanie urządzenia może spowodować unieważnienie
wszelkich roszczeń gwarancyjnych lub odpowiedzialności.
2
PL
MPM-30-IM-06_instrukcja_v02.indd 2 28.08.2019 13:31:16
OBSŁUGA IKONSERWACJA. ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM
Nie gotuj na pękniętej lub popękanej płycie kuchennej. Jeśli zauwysz pęk-
nięcie, natychmiast wyłącz urządzenie iskontaktuj się zwykwalifikowanym
technikiem.
Wyłącz zasilanie przed każdym czyszczeniem lub konserwacją.
Nieprzestrzeganie tej porady może spowodować porażenie prądem lub śmierć.
ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
To urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE ZNAGRZANIEM PŁYTY
Podczas użytkowania urządzenia płyta może stać się wystarczająco gorąca,
aby spowodować oparzenia.
Nie pozwól, aby ciało, ubranie lub jakikolwiek inny przedmiot poza odpowied-
nim naczyniem miał kontakt ze szkłem indukcyjnym, dopóki powierzchnia
nie będzie zimna.
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, łyżki ipokrywki nie powinny
być umieszczane na powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzewać.
Trzymaj dzieci zdala od urdzenia.
Uchwyty garnków mogą być gorące wdotyku. Sprawdź, czy uchwyty rondla
nie wystają poza inne pola grzewcze, które są włączone. Trzymaj uchwyty
poza zasięgiem dzieci.
Niezastosowanie się do tej porady może spowodować oparzenia.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie zostawiaj urdzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
Nigdy nie używaj urdzenia jako roboczej powierzchni wkuchni.
Nigdy nie zostawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów ani nacz.
Nie umieszczaj ani nie zostawiaj żadnych przedmiotów namagnesowalnych
(np. Kart kredytowych, kart pamięci) lub urdzeń elektronicznych (np. Kom-
puterów, odtwarzaczy MP3) wpobliżu urządzenia, ponieważ mogą na nie
oddziywać jego pola elektromagnetyczne.
Nigdy nie używaj urdzenia do ogrzewania pomieszczenia.
Po użyciu zawsze wyłączaj pola grzejne ipłytę grzewczą zgodnie zopisem
wniniejszej instrukcji (np. Za pomocą przycisków dotykowych).
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem lub siedzieć, stać lub wspinać
się na nie.
3
PL
MPM-30-IM-06_instrukcja_v02.indd 3 28.08.2019 13:31:16
Nie przechowuj przedmiow interesujących dla dzieci wszafkach nad urządze-
niem. Dzieci wspinające się na płytę kuchenną mogą zostać poważnie zranione.
Nie pozostawiaj dzieci bez opieki wmiejscu, wktórym urdzenie jest używane.
Dzieci lub osoby niepełnosprawne, które mają ograniczoną zdolność do
korzystania zurządzenia, powinny dysponować odpowiedzialną ikompe-
tentną osobą, która udzieli im instrukcji wzakresie korzystania zurządzenia.
Użytkownik powinien być przekonany, że może korzystać zurządzenia bez
zagrożenia dla siebie lub swojego otoczenia.
Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że wyraźnie
zalecono to winstrukcji. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być
wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Nie używaj myjki parowej do czyszczenia płyty kuchennej.
Nie umieszczaj ani nie upuszczaj ciężkich przedmiotów na płytę kuchenną.
Nie stawaj na płycie kuchennej.
Nie naly używać patelni zpostrzępionymi krawędziami– istnieje ryzyko
porysowania powierzchni.
Do czyszczenia płyty kuchennej nie używaj zmywaków ani innych szorstkich
środków ściernych, ponieważ mogą one porysować szkło indukcyjne.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autory-
zowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku wgospodarstwach domowych
ipodobnych zastosowaniach, takich jak:
– kuchnie wsklepach, biurach iinnych miejscach pracy, przez klienw whotelach.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie ijego dostępne cści nagrzewają się podczas użytkowania.
Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia
należy trzymać zdaleka, chyba że są pod stałym nadzorem.
To urządzenie może być używane przez dzieci wwieku powyżej 8 lat iosoby
oobniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub
braku doświadczenia iwiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące
bezpiecznego korzystania zurządzenia irozumieją związane ztym zagrenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie ikonserwacja urzą-
dzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
4
PL
MPM-30-IM-06_instrukcja_v02.indd 4 28.08.2019 13:31:16
OSTRZEŻENIE: Gotowanie bez nadzoru na płycie ztłuszczem lub olejem może być
niebezpieczne imoże spowodować pożar. NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą,
ale wyłącz urządzenie, anastępnie przykryj płomień np. pokrywką lub kocem
przeciwpożarowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: nie przechowuj przedmiotów na po-
wierzchniach do gotowania.
Ostrzeżenie: Jeśli powierzchnia jest pęknięta, wyłącz urządzenie, aby uniknąć
porażenia prądem.
Nie naly używać myjki parowej.
Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara
lub oddzielnego system zdalnego sterowania.
UWAGA: Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótkotrwały proces gotowania
musi być nadzorowany wsposób ciągły.
OPIS URZĄDZENIA
MPM–30–IM–06
1. Pole grzejne 1500W ze wzmocnieniem do 1800W.
2. Pole grzejne 2000W ze wzmocnieniem do 2300W.
3. yta szklana.
4. Panel sterowania.
5
PL
MPM-30-IM-06_instrukcja_v02.indd 5 28.08.2019 13:31:16

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756