Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Kosiarka spalinowa NAC LS50-750EX-HS Briggs&Stratton 750EX z napędem

Instrukcja obsługi Kosiarka spalinowa NAC LS50-750EX-HS Briggs&Stratton 750EX z napędem

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA
Kosiarka spalinowa NAC
MODELE: LS50-750EX-HS,LS53-750EX-HS
K O M P L E K S O W A O B S Ł U G A S E R W I S O W A
SERWIS.NAC.COM.PL
Zapewniamy Twój święty spokój
MODELE: LS50-750EX-HS,LS53-750EX-HS
Kosiarka spalinowa NAC
SPIS TREŚCI
Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie ważny dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania maszyny.
W przypadku niezrozumienia instrukcji, bądź jej części, należy skontaktowsię ze sprzedawwyrobu lub importerem
w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się
z niniejszą Instrukcją Obsługi.
INSTRUKCJA ORYGINALNA - wydanie 2018
Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych.
Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje unieważnienie gwarancji.
Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl, info@nac.com.pl
Serwis Centralny - Magazyn
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29
www.serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2 3
Spis treści __________________________________3
Dane Techniczne ______________________________4
Piktogramy i oznaczenia sterownicze __________________4
Zasady bezpieczeństwa dla maszyn i urządzz silnikiem
spalinowym_________________________________5
Ogólne przepisy bezpieczeństwa ____________________5
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa dla kosiarek _________7
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta ___________8
Zastosowanie ________________________________9
W razie wypadku lub awarii _______________________9
Dodatkowe informacje dla użytkownika ________________9
Przygotowanie do pracy__________________________9
Dostawa __________________________________10
Montaż ___________________________________11
Przygotowanie silnika __________________________12
Napełnianie silnika olejem _______________________12
Tankowanie paliwa____________________________12
Użytkowanie kosiarki___________________________13
Dźwignia hamulca ____________________________13
Rozruch silnika ______________________________13
Ustawianie wysokości koszenia ____________________13
Instrukcja złożenia kosza na tra __________________14
Montaż rączki kosiarki __________________________15
Montaż kosza na tra _________________________15
Czyszczenie obudowy zespołu tnącego ________________15
Obsługa noży tnących /demontaż noża ________________16
Wymiana filtra powietrza i świecy zapłonowej__________16/17
Wymiana oleju ______________________________17
Przygotowanie do transportu______________________17
Montaż uchwytu podtrzymującego klapę ______________18
Mulczowanie _______________________________18
Tabela przeglądów ____________________________19
Usuwanie usterek_____________________________19
Deklaracje CE _______________________________20
Gwarancja _________________________________21
Warunki gwarancji ____________________________22
Karta gwarancyjna ____________________________23
Kontakt z serwisem ___________________________24
MODELE: LS50-750EX-HS,LS53-750EX-HS
Kosiarka spalinowa NAC
SPIS TREŚCI
Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie ważny dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania maszyny.
W przypadku niezrozumienia instrukcji, bądź jej części, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyrobu lub importerem
w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się
z niniejszą Instrukcją Obsługi.
INSTRUKCJA ORYGINALNA - wydanie 2018
Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych.
Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje unieważnienie gwarancji.
Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl, info@nac.com.pl
Serwis Centralny - Magazyn
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29
www.serwis.nac.com.pl, serwis@nac.com.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2 3
Spis treści __________________________________3
Dane Techniczne ______________________________4
Piktogramy i oznaczenia sterownicze __________________4
Zasady bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń z silnikiem
spalinowym_________________________________5
Ogólne przepisy bezpieczeństwa ____________________5
Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa dla kosiarek _________7
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność producenta ___________8
Zastosowanie ________________________________9
W razie wypadku lub awarii _______________________9
Dodatkowe informacje dla użytkownika ________________9
Przygotowanie do pracy__________________________9
Dostawa __________________________________10
Montaż ___________________________________11
Przygotowanie silnika __________________________12
Napełnianie silnika olejem _______________________12
Tankowanie paliwa____________________________12
Użytkowanie kosiarki___________________________13
Dźwignia hamulca ____________________________13
Rozruch silnika ______________________________13
Ustawianie wysokości koszenia ____________________13
Instrukcja złożenia kosza na tra __________________14
Montaż rączki kosiarki __________________________15
Montaż kosza na trawę _________________________15
Czyszczenie obudowy zespołu tnącego ________________15
Obsługa noży tnących /demontaż noża ________________16
Wymiana filtra powietrza i świecy zapłonowej__________16/17
Wymiana oleju ______________________________17
Przygotowanie do transportu______________________17
Montaż uchwytu podtrzymującego klapę ______________18
Mulczowanie _______________________________18
Tabela przeglądów ____________________________19
Usuwanie usterek_____________________________19
Deklaracje CE _______________________________20
Gwarancja _________________________________21
Warunki gwarancji ____________________________22
Karta gwarancyjna ____________________________23
Kontakt z serwisem ___________________________24
Tabliczka znamionowa jest umieszczona na tylnej części
obudowy kosiarki.
Informacje zawarte w tej tabliczce są niezbędne dla
ustalenia odpowiednich części zamiennych i czynności
obsługowych.
DANE TECHNICZNE
Gwarantowany poziom mocy akustycznej
Inne oznaczenia na urządzeniu:
Ostrzeżenie
PIKTOGRAMY OSTRZEGAWCZE I OZNACZENIA STEROWNICZE
1. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.
2. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
3. Niebezpieczeństwo zranienia przez wyrzucane przez
pracujące urządzenie obiekty. Zachować dystans od osób
postronnych min. 15 m.
4. Zachować bezpieczną odległość od budynków.
5. Nie koś trawy na zboczach w kierunku ich pochylenia.
6. Uwaga! Odłącz fajkę wysokiego napięcia od świecy przed
konserwacją i/lub naprawą.
7. Uwaga! Trzymaj ręce i stopy z dala od wirujących elementów.
8. Uwaga! Utrzymuj ręce i stopy z dala od ostrzy noża.
9. Nigdy nie pracuj z uniesioną klapą wyrzutu do kosza.
Poderwane przez ostrze kosiarki obiekty mogą być
niebezpieczne.
10. Stosuj okulary i nauszniki ochronne.
11. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić i oczyścić teren.
12. Osoby postronne nie powinny znajdować się w pobliżu
pracującej kosiarki – minimum 15 m.
13. Noś obuwie ochronne. Używaj rękawic ochronnych.
14. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
15. Przed rozpoczęciem czyszczenia, naprawy lub kontroli
urządzenia upewnij się, że ostrze i wszystkie części ruchome
zatrzymały się.
16. Ryzyko pożaru lub wybuchu. Benzyna jest wysoce
łatwopalna.
17. Uwaga! Gorąca powierzchnia może spowodować oparzenia.
18. UWAGA! Silnik czterosuwowy, nie mieszaj benzyny
z olejem. Silnik ma osobne wlewy do oleju i benzyny,
oznaczone piktogramami.
19. Ostrze obraca się przez kilka sekund po wyłączeniu kosiarki.
Nie unoś, nie przenoś kosiarki, której ostrza nie są całkowicie
zatrzymane.
20. Uwaga! Spaliny są szkodliwe dla zdrowia. Istnieje
niebezpieczeństwo zatrucia lub uduszenia. Nie korzystaj
z urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych.
21. Nie wyrzucaj zużytego urządzenia. Obowiązkiem
użytkownika jest przekazanie zużytego urządzenia do
wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
Urządzenie uważa się za odpowiednie do użytkowania krajach, w których występuje klimat umiarkowany, równomiernie wilgotny.
OSTRZEŻENIE!
źPrzeczytaj dokładnie instrukcję. Zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami prawidłowego użytkowania urządzenia.
źNieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może bprzyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub
poważnych obrażeń.
źZachowaj niniejszą instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.
źNiniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej
oraz osoby nie mające doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia
przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
źNie pozwalaj obsługiwurządzenia dzieciom, młodzieży do lat 16 i osobom nie zapoznanym z instrukcją obsługi urządzenia.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
DLA MASZYN I URZĄDZEŃ Z SILNIKIEM SPALINOWYM
OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
źW miejscu pracy należy utrzymywporządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczyniają się do wypadków.
źNie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się urządzz silnikiem spalinowym. Rozproszenie uwagi może spowodow
utrakontroli nad urządzeniem. Sprzęt ogrodowy należy pozostawiać z dala od osób postronnych.
źOperator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia występujące wobec innych osób lub otoczenia.
Bezpieczeństwo obchodzenia się z paliwem
źSilnik spalinowy jest przystosowany do pracy na benzynie lub mieszance paliwowej (patrz rodzaj paliwa w danych technicznych urządzenia).
źBenzynę należy przechowywtylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach (kanistrach).
źBenzynę przechow