Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kosiarka spalinowa NAC MEX 40-350 NAC DY1P56F z napędem

Powrót
1
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA
Kosiarka spalinowa NAC
MODEL: MEX40-350
K O M P L E K S O W A O B S Ł U G A S E R W I S O W A
SERWIS.NAC.COM.PL
Zapewniamy Twój święty spokój
2
Instrukcja Obsługi
Kosiarka NAC
Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl info@nac.com.pl
Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29
www.nac.com.pl serwis@nac.com.pl
Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi
należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.
UWAGA! Urządzenie przeznaczone do obsługi terenów przydomowych. Używanie urządzenia do
celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.
SPRZĘT OGRODNICZY
2018 wydanie Instrukcja oryginalna
Model MEX40-350
Silnik DY1P56F
Typ Jedno cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem OHV
Paliwo benzyna bezołowiowa 95 Pb
Pojemność
98 cm3
Moc znamionowa maszyny 1,8 kW
Maksymalna prędkość obrotowa 2800±50 obr/min
Szerokość koszenia 40 cm
Wysokość koszenia 25-65 mm; 5-stopniowa
Pojemność kosza 45 L
Obudowa stalowa
Pojemność zbiornika paliwa 1,2 L
Pojemność miski olejowej 0,4 L
Pojemność kosza 45 L
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 96 dB (A)
Poziom cnienie akustycznego na stanowisku pracy LPA 80,9dB(A), K=3,0 dB(A)
Wartość drgań przenoszonych przez maszynę i działających na kończyny
gólne operatora afront_hv,eq
niepewność pomiaru
afront_hv,eq 4,5 m/s2
K= 1,5 [m/s2]
Waga 26kg
Rok produkcji 2018
3
Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie ważny dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania maszyny.
W przypadku niezrozumienia instrukcji, bądź jej części, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyrobu lub
importerem w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Spis treści
Dane Techniczne........................................................2
Spis treści...................................................................3
Piktogramy i oznaczenia sterownicze .........................3
Wprowadzenie ...........................................................4
Uwagi ogólne .............................................................4
Użytkowanie...............................................................5
Zastosowanie kosiarki................................................6
Zasady bezpieczeństwa.............................................6
Przygotowanie do pracy.............................................8
Montaż .......................................................................9
Montaż kosza na trawę ..............................................11
Ustawienie wysokości koszenia ................................11
Przygotowanie silnika.................................................11
Tankowanie paliwa i oleju...........................................12
Użytkowanie kosiarki..................................................12
Czyszczenie obudowy zespołu tnącego ....................14
Kilka praktycznych rad ...............................................14
Koszenie na pochyłościach........................................15
Obsługa, regulacja .....................................................15
Obsługa noży tnących................................................16
Demontaż noża ..........................................................16
Wymiana filtra powietrza ............................................17
Obsługa świecy zapłonowej .......................................18
Wymiana oleju ...........................................................18
W razie wypadku lub awarii........................................19
Przygotowanie do transportu .....................................19
Przechowywanie i konserwacja .................................19
Utylizacja ...................................................................20
Ryzyko resztkowe .....................................................20
Ocena ryzyka resztkowego.........................................20
Tabela przeglądów .....................................................21
Usuwanie usterek.......................................................21
Deklaracje .................................................................22
Kontakt z serwisem ...................................................23
Karta gwarancyjna .....................................................24
Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze
Tabliczka zmianowa jest
umieszczona na tylnej
części obudowy kosiarki.
Informacje zawarte w tej
tabliczce niezbędne
d l a u s t a l e n i a
odpowiednich części
zamiennych i czynności
obsługowych.
Piktogramy ostrzegawcze znajdują się na obudowie kosiarki.
1 2 3
45 6
789
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
1. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.
2. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
3. Niebezpieczeństwo zranienia przez wyrzucane przez pracujące urządzenie obiekty.
Zachować dystans od osób postronnych min. 15 m.
4. Zachować bezpieczną odległość od budynków.
5. Nie koś trawy na zboczach w kierunku ich pochylenia.
6. Uwaga! Odłącz fajkę wysokiego napięcia od świecy przed konserwacją i/lub
naprawą.
7. Uwaga! Trzymaj ręce i stopy z dala od wirujących elementów.
8. Uwaga! Utrzymuj ręce i stopy z dala od ostrzy noża.
9. Nigdy nie pracuj z uniesioną klapą wyrzutu do kosza. Poderwane przez ostrze
kosiarki obiekty mogą być niebezpieczne.
10. Stosuj okulary i nauszniki ochronne.
11. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić i oczyścić teren.
12. Osoby postronne nie powinny znajdować się w pobliżu pracującej kosiarki –
minimum 15 m.
13. Noś obuwie ochronne. Używaj rękawic ochronnych.
14. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
15. Przed rozpoczęciem czyszczenia, naprawy lub kontroli urządzenia upewnij się, że
ostrze i wszystkie części ruchome zatrzymały się.
16. Ryzyko pożaru lub wybuchu. Benzyna jest wysoce łatwopalna.
17. Uwaga! Gorąca powierzchnia może spowodować oparzenia.
18. UWAGA! Silnik czterosuwowy, nie mieszaj benzyny
z olejem. Silnik ma osobne wlewy do oleju i benzyny, oznaczone piktogramami.
19. Ostrze obraca się przez kilka sekund po wyłączeniu kosiarki. Nie unoś, nie przenoś
kosiarki, której ostrza nie są całkowicie zatrzymane.
20. Uwaga! Spaliny są szkodliwe dla zdrowia. Istnieje niebezpieczeństwo zatrucia lub
uduszenia. Nie korzystaj
z urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych.
21. Nie wyrzucaj zużytego urządzenia. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie
zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów.
4
Wprowadzenie
Zapoznanie się i stosowanie informacji zawartych w tej instrukcji sprawi, że
urządzenie będzie użytkowane w sposób bezpieczny zarówno dla użytkownika,
jak i samego urządzenia. Należy instrukcję przechowywać przez cały okres
użytkowania maszyny, gdyż zawsze może zaistnieć konieczność
przypomnienia sobie informacji zawartych w instrukcji, a także należy
przekazać wraz z urządzeniem w przypadku odsprzedaży maszyny, lub zmiany
użytkownika.
Tabliczka zmianowa jest umieszczona na tylnej części obudowy kosiarki.
Informacje zawarte w tej tabliczce niezbędne dla ustalenia odpowiednich
części zamiennych i czynności obsługowych.
Uwagi ogólne
Dotyczące przygotowania trawnika przed koszeniem:
Teren pracy kosiarki należy oczyścić ze wszelkich przedmiotów, które mogą
uszkodzić zespół tnący kosiarki, bądź mogą zostać wyrzucone spod pracującej
kosiarki i poranić osoby postronne.
Koszenie należy przeprowadzać przy oświetleniu naturalnym, lub sztucznym
pod warunkiem zachowania dobrej widoczności.
Nie należy kosić mokrej trawy jak również nie należy
kosić podczas opadów.
Nie należy uruchamiać kosiarki w obecności osób
postronnych, operator jest odpowiedzialny za wypadki i
zagrożenia spowodowane pracującą kosiarką.
Dotyczące operatora i maszyny:
Operator kosiarki powinien zawsze stosować środki
ochrony osobistej (nauszniki ochronne i okulary),
nosić wytrzymałe obuwie i długie spodnie.
Nie wolno obsługiwać maszyny w butach z odkrytą
stopą lub sandałach.
Paliwo należy przechowywać nie dłużej niż jeden
miesiąc w kanistrach do tego przeznaczonych.
Tankowanie należy przeprowadzać na świeżym
powietrzu przed rozruchem silnika nie należy
uzupełniać benzyny gdy silnik jest gorący, nigdy podczas pracy.
Nie
Tak
Nie
Nie
5
Podczas tankowania nie wolno palić tytoniu a tankowanie przeprowadzać z dala
od jakichkolwiek źródeł otwartego ognia.Nie wolno pod żadnym pozorem
otwierać zbiornika paliwa podczas pracy silnika, lub gdy silnik jest jeszcze
gorący.Należy dokładnie wytrzeć każdą plamę paliwa, która powstała podczas
tankowania.Przenoszenie paliwa tylko w szczelnie zamkniętych pojemnikach
przeznaczonych do tego celu.Wymieniać niezwłocznie każdy uszkodzony
tłumik.Przed każdym rozpoczęciem pracy zawsze należy wzrokowo sprawdzić
stan połączeń śrubowych, ogólny stan urządzenia, a także stan zespołu tnącego,
oraz pewność zamocowania noży.
Zużyty lub uszkodzony nóż niezwłocznie wymienić na nowy.
Użytkowanie
Pod żadnym pozorem nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniach
zamkniętych, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się toksycznych
spalin.
Koszenie zboczy należy zawsze przeprowadzać w poprzek pochyłości, nigdy w
górę lub w dół.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas nawrotów możliwość utraty
stateczności.
Nie wolno kosić zboczy zbyt pochyłych (max.pochyl. 15 stopni).
Zachować należy szczególną ostrożność podczas cofania.
Zawsze należy wyłączyć silnik i poczekać do zatrzymania
noża jeśli kosiarka przejeżdża po nierównościach (obrzeża,
krawężniki lub inne), oraz przy przemieszczaniu kosiarki po
innych niż trawnik powierzchniach czy dojeździe do miejsca
pracy i z powrotem.
Nie wolno używać kosiarki z uszkodzonymi osłonami lub
obudowami oraz bez zainstalowanych urządzeń
zabezpieczających, np....: pojemników na trawę, ekranów
itp..
Nie wolno zmieniać regulacji silnika ani przekraczać
określonej prędkości silnika.Nie wolno uruchamiać silnika
gdy ktokolwiek znajduje się naprzeciwko
kierownicy wyrzutu trawy, lub gdy w otoczeniu urządzenia
znajdują się osoby
postronne.
Nie wolno wkładać rąk lub stóp w pobliże lub pod obracające się części.
Nie należy przenosić lub podnosić kosiarki ani żadnej jej części podczas pracy
silnika.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756