Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi KOSIARKA SPALINOWA NAC MEX40-99

Powrót
1
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA
Kosiarka spalinowa NAC
MODEL: MEX40-99
K O M P L E K S O W A O B S Ł U G A S E R W I S O W A
SERWIS.NAC.COM.PL
Zapewniamy Twój święty spokój
2
2018 wydanie
Instrukcja Obsługi
Kosiarka spalinowa NAC
Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. 801 044 450, fax +48 22 314 93 09
www.nac.com.pl info@nac.com.pl
Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. 801 044 450, fax +48 46 819 35 29
www.nac.com.pl serwis@nac.com.pl
Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi
należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.
UWAGA! Urządzenie przeznaczone do obsługi terenów przydomowych. Używanie urządzenia do
celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.
SPRZĘT OGRODNICZY
Instrukcja oryginalna
Pchana
Model MEX40-99
Silnik 1P56F
Typ Jedno cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem OHV
Paliwo benzyna bezołowiowa 95 Pb
Pojemność
99 cm3
Moc znamionowa maszyny 1,3 kW
Moc maksymalna silnika 3 KM
Maksymalna predkość obrotowa maszyny bez obciążenia 2800 obr/min
Szerokość koszenia 406 mm
Wysokość koszenia 25-65 mm 3 stopniowa
Pojemność kosza 40 L
Obudowa stalowa
Pojemność zbiornika paliwa 0,8 L
Pojemność miski olejowej 0,6 L
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 96 dB (A)
Poziom ciśnienie akustycznego na stanowisku pracy LPA
niepewność pomiaru
82,5dB(A),
K=3 dB(A)
Wartość drgań przenoszonych przez maszynę i działających na kończyny gólne operatora afront_hv,eq
niepewność pomiaru
4,40 m/s2
K= 1,5 [m/s2]
Masa
19,5 kg
Rok produkcji 2018
3
Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie ważny dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania maszyny.
W przypadku niezrozumienia instrukcji, bądź jej części, należy skontaktować się ze sprzedawcą wyrobu lub importerem w celu
wyjaśnienia wątpliwości.
Firma NAC zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych bez powiadomienia.
Tabliczka zmianowa jest umieszczona
na tylnej części obudowy kosiarki.
Informacje zawarte w tej tabliczce
niezbędne dla ustalenia odpowiednich
części zamiennych i czynności
obsługowych.
Spis treści
Dane Techniczne ............................................................2
Spis treści .......................................................................3
Piktogramy i oznaczenia sterownicze .............................3
Wprowadzenie................................................................4
Uwagi ogólne..................................................................4
ytkowanie............................................................5
Zastosowanie kosiarki ..................................................6
W razie wypadku lub awarii ...........................................6
Zasady bezpieczeństwa .................................................6
Przygotowanie do pracy .................................................9
Montaż..........................................................................10
Montaż kosza na trawę..................................................11
Wymiana oleju .............................................................12
Przygotowanie silnika ..................................................12
Tankowanie paliwa i oleju............................................12
Użytkowanie kosiarki ..................................................13
Kilka praktycznych rad.................................................14
Koszenie na pochyłościach ..........................................14
Opróżnianie kosza na trawę .........................................15
Obsługa, i regulacja .....................................................16
Obsługa noży tnących .................................................17
Demontaż noży ............................................................17
Wymiana filtrów powietrza i świecy zapłonowej ..........19
Regulacja linek ............................................................19
Przygotowanie do transportu ..................................20
Przechowywanie i konserwacja ..............................20
Utylizacja .....................................................................21
Ryzyko resztkowe ........................................................21
Ocena ryzyka resztkowego ..........................................21
Usuwanie usterek .........................................................22
Tabela przeglądów........................................................22
Deklaracje CE...............................................................23
Karta gwarancyjna .......................................................24
Tabliczka znamionowa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.
2. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
3. Niebezpieczeństwo zranienia przez wyrzucane przez pracujące
urządzenie obiekty. Zachować dystans od osób postronnych min. 15
m.
4. Zachować bezpieczną odległość od budynków.
5. Nie koś trawy na zboczach w kierunku ich pochylenia.
6. Uwaga! Odłącz fajkę wysokiego napięcia od świecy przed konserwacją
i/lub naprawą.
7. Uwaga! Trzymaj ręce i stopy z dala od wirujących elementów.
8. Uwaga! Utrzymuj ręce i stopy z dala od ostrzy noża.
9. Nigdy nie pracuj z uniesioną klapą wyrzutu do kosza. Poderwane przez
ostrze kosiarki obiekty mogą być niebezpieczne.
10. Stosuj okulary i nauszniki ochronne.
11. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić i oczyścić teren.
12. Osoby postronne nie powinny znajdować się w pobliżu pracującej
kosiarki – minimum 15 m.
13. Noś obuwie ochronne. Używaj rękawic ochronnych.
14. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
15. Przed rozpoczęciem czyszczenia, naprawy lub kontroli urządzenia
upewnij się, że ostrze i wszystkie części ruchome zatrzymały się.
16. Ryzyko pożaru lub wybuchu. Benzyna jest wysoce łatwopalna.
17. Uwaga! Gorąca powierzchnia może spowodować oparzenia.
18. UWAGA! Silnik czterosuwowy, nie mieszaj benzyny
z olejem. Silnik ma osobne wlewy do oleju i benzyny, oznaczone
piktogramami.
19. Ostrze obraca się przez kilka sekund po wyłączeniu kosiarki. Nie unoś,
nie przenoś kosiarki, której ostrza nie są całkowicie zatrzymane.
20. Uwaga! Spaliny są szkodliwe dla zdrowia. Istnieje niebezpieczeństwo
zatrucia lub uduszenia. Nie korzystaj
z urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych.
21. Nie wyrzucaj zużytego urządzenia. Obowiązkiem użytkownika jest
przekazanie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki w
celu recyklingu odpadów.
Piktogramy ostrzegawcze znajdują się na obudowie kosiarki.
Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze
4
Wprowadzenie
Zapoznanie się i stosowanie informacji zawartych w tej instrukcji sprawi, że
urządzenie będzie użytkowane w sposób bezpieczny zarówno dla użytkownika,
jak i samego urządzenia. Należy instrukcję przechowywać przez cały okres
użytkowania maszyny, gdyż zawsze może zaistnieć konieczność
przypomnienia sobie informacji zawartych w instrukcji, a także należy
przekazać wraz z urządzeniem w przypadku odsprzedaży maszyny lub zmiany
użytkownika.
Uwagi ogólne
Dotyczące przygotowania trawnika przed koszeniem:
Teren pracy kosiarki należy oczyścić ze wszelkich przedmiotów, które mogą
uszkodzić zespół tnący kosiarki, bądź mogą zostać wyrzucone spod pracującej
kosiarki i poranić osoby postronne.
Koszenie należy przeprowadzać przy oświetleniu naturalnym, lub sztucznym
pod warunkiem zachowania dobrej widoczności.
Nie należy kosić mokrej trawy jak również nie należy kosić podczas opadów.
Nie należy uruchamiać kosiarki w obecności osób postronnych, operator jest
odpowiedzialny za wypadki i zagrożenia spowodowane pracującą kosiarką.
Dotyczące operatora i maszyny:
Operator kosiarki powinien zawsze stosować środki
ochrony osobistej (nauszniki ochronne i okulary),nosić
wytrzymałe obuwie i długie spodnie.
Nie wolno obsługiwać maszyny w butach z odkrytą
stopą lub sandałach.
Paliwo należy przechowywać nie dłużej niż jeden
miesiąc w kanistrach do tego przeznaczonych.
Tankowanie należy przeprowadzać na świeżym
powietrzu przed rozruchem silnika nie należy
uzupełniać benzyny gdy silnik jest gorący, nigdy
podczas pracy.
Podczas tankowania nie wolno palić tytoniu, a
tankowanie przeprowadzać z dala od jakichkolwiek
źródeł otwartego ognia.
Nie wolno pod żadnym pozorem otwierać zbiornika
paliwa podczas pracy silnika, lub gdy silnik jest jeszcze
gorący.
Należy dokładnie wytrzeć każdą plamę paliwa, która
powstała podczas tankowania.
Nie
Tak
Nie
Nie
5
Przenoszenie paliwa tylko w szczelnie zamkniętych pojemnikach
przeznaczonych do tego celu.
Wymieniać niezwłocznie każdy uszkodzony tłumik.
Przed każdym rozpoczęciem pracy zawsze należy wzrokowo sprawdzić stan
połączeń śrubowych, ogólny stan urządzenia, a także stan zespołu tnącego, oraz
pewność zamocowania noży.
Zużyty lub uszkodzony nóż niezwłocznie wymienić na nowy.
Użytkowanie
Pod żadnym pozorem nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniach
zamkniętych, gdzie istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia się toksycznych
spalin.
Koszenie zboczy należy zawsze przeprowadzać w poprzek pochyłości, nigdy w
górę lub w dół.
Szczególną ostrożność należy zachować podczas nawrotów możliwość utraty
stateczności.
Nie wolno kosić zboczy zbyt pochyłych (max.pochyl. 15 stopni).
Zachować należy szczególną ostrożność podczas cofania.
Zawsze należy wyłączyć silnik i poczekać do zatrzymania
noża jeśli kosiarka przejeżdża po nierównościach (obrzeża,
krawężniki lub inne) oraz przy przemieszczaniu kosiarki po
innych niż trawnik powierzchniach np. przy dojeździe do
miejsca pracy i z powrotem.Nie wolno używać kosiarki z
uszkodzonymi osłonami lub obudowami oraz bez
zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, np.:
pojemników na trawę, ekranów itp..
Nie wolno zmieniać regulacji silnika ani przekraczać
określonej prędkości silnika.Nie wolno uruchamiać silnika,
gdy ktokolwiek znajduje się naprzeciwko kierownicy
wyrzutu trawy lub gdy w otoczeniu urządzenia znajdują się
osoby postronne.
Nie wolno wkładać rąk lub stóp w pobliże lub pod obracające się części.
Nie należy przenosić lub podnosić kosiarki ani żadnej jej części podczas pracy
silnika.
Należy zawsze zatrzymać silnik i zdjąć przewód zasilający ze świecy przed:
czyszczeniem lub przeglądem czy naprawą kosiarki; po uderzeniu wirującego
noża w obcy przedmiot przed sprawdzaniem powstałych uszkodzeń i ich
ewentualną naprawą; przed sprawdzaniem przyczyn powstania nienaturalnych
wibracji kosiarki.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756