Znaleziono w kategoriach:
Wentylator NEO Retro 90-005 Srebrny

Instrukcja obsługi Wentylator NEO Retro 90-005 Srebrny

Powrót
1
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WENTYLATOR PODŁOGOWY 30 CM
90-005
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU NALEŻY
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO
DALSZEGO WYKORZYSTANIA.
SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
a) Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8
lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż
odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane
z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji
sprzętu.
b) Przed usunięciem osłony upewnić się, czy wentylator jest odłączony od
zasilania.
UWAGA! Urządzenie służy do pracy wewnątrz pomieszczeń.
Przestroga:
1. Nie wolno wkładać palców ani przedmiotów za kratkę ochronną, kiedy
wentylator pracuje.
2. Nie ustawiać wentylatora w pobliżu zasłon okiennych ani na nierównym
podłożu.
3. Unikać miejsc z gazem, benzyną i zagrażających zamoczeniem
wentylatora.
4. W przypadku niezwykłych trzasków i innych nieprawidłowości w pracy
natychmiast wycofać z użytkowania i odesłać wentylator do producenta
lub autoryzowanego serwisu naprawczego.
5. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego przewód musi być
wymieniony u producenta, przedstawiciela serwisu lub przez równie
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożeń.
6. Nie wolno podejmować prób demontażu ani naprawy wentylatora
w przypadku jego niewłaściwej pracy. Odesłać do naprawy do
autoryzowanego centrum serwisowego.
7. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, postrzegania lub
umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że
będą pod nadzorem lub otrzymają instrukcje używania urządzenia od
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
8. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie mogły bawić się
urządzeniem.
9. Po zmontowaniu wentylatora zabrania się zdejmowania osłony śmigła.
10. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wentylator należy
odłączyć od źródła zasilania. W przypadku konieczności zdjęcia osłony
śmigła w celu czyszczenia lub konserwacji należy upewnić się, czy
śmigło wentylatora pozostaje w spoczynku oraz czy urządzenie zostało
odłączone od źródła zasilania.
11. Wymianę części bezpiecznego układu zawieszenia należy powierzyć
producentowi, jego przedstawicielowi serwisu lub osobie z
odpowiednimi kwalifikacjami.
12. Mocowanie do ściany, np. przez haki i na inne sposoby, powinno
wytrzymać czterokrotną masę wentylatora ściennego.
13. Mocowanie układu zawieszenia należy powierzyć producentowi, jego
przedstawicielowi serwisu lub osobie z odpowiednimi kwalifikacjami.
14. OSTRZEŻENIE: Jeśli widoczne są podejrzane ruchy oscylacji, należy
natychmiast wyłączyć wentylator i go nie używać, skontaktować się
z producentem, jego przedstawicielem serwisu lub odpowiednio
wykwalifikowaną osobą.
Konserwacja
1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Usunąć kurz z zewnętrznych powierzchni wentylatora za pomocą suchej
szmatki.
3. Aby zdjąć ramkę kratki należy odkręcić śruby montażowe znajdujące się
na krawędzi kratki.
4. Wytrzeć kurz z kratki i łopat za pomocą wilgotnej szmatki. Uwaga —
nie wolno zbyt mocno zmoczyć szmatki, aby nie tworzyła ociekających
kropel, to może ograniczyć izolację wentylatora.
5. Przy czyszczeniu łopat nie używać zbyt dużej siły, odkształcenie łopaty
wpłynie na wyważenie.
6. Wentylator należy zmontować, postępując odwrotnie do demontażu.
Jeśli to nie jest możliwe, nie używać siły. Należy jak najszybciej odesłać
wentylator do producenta lub wskazanego serwisu w celu kontroli
urządzenia.
7. Przed uruchomieniem, osłona śmigła musi być dobrze skręcona za
pomocą śrub montażowych.
8. Uruchomić na 5 minut. Sprawdzić, czy wentylator pracuje prawidłowo.
Konserwacja jest zakończona.
Objaśnienie zastosowanych piktogramów
1 2 3
1. Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków
bezpieczeństwa w niej zawartych!
2. Odłącz urządzenie przed naprawą.
3. Chroń urządzenie przed wilgocią.
INSTRUKCJA MONTAŻU
Montaż nie jest wymagany. Wentylator w momencie dostawy jest w pełni
zmontowany.
INTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Ustaw wentylator na płaskiej, bezpiecznej powierzchni z której urządzenie
nie spadnie oraz nie zostanie pociągnięte przez przewód zasilający.
2. Ustaw wybraną prędkość wentylatora obracając przełącznik znajdujący się
z tyłu wentylatora.
0 - Urządzenie wyłączone 1 - Niska prędkość
2 - Średnia prędkość 3 - Wysoka prędkość
0
12
3
3. Wyreguluj pozycję wentylatora, aby uzyskać odpowiedni przepływ
powietrza.
UTYLIZACJA
Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadkami,
lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji
udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny zawiera substancje nieobojętne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie
poddany recyclingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.
DANE ZNAMIONOWE
90-005
PARAMETR SYMBOL WARTOŚĆ
Napięcie zasilania V 220-240V
Częstotliwość zasilania f 50Hz
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora F 42.84 m3/min
Moc wentylatora P 50W
Wartość eksploatacyjna SV 0.94 (m3/min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania PSB 0 W
Poziom mocy akustycznej wentylatora LWA 51.70 dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza c 2.71 m/s
Klasa ochronności I
Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej Rozporządzenie Komisji (UE)
206/2012 z dnia 6 marca 2012 r
Dodatkowych informacji udziela Grupa Topex Sp. z o. o. Sp. k. Ul.
Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
neo-tools.comneo-tools.com
2
EN
INSTRUCTION MANUAL
FLOOR FAN 30 CM
90-005
NOTE: BEFORE THE EQUIPMENT IS USED FOR THE FIRST TIME,
READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE
REFERENCE.
DETAILED SAFETY REGULATIONS
a) This equipment may be used by children at least 8 years old and by
persons with reduced physical and mental abilities and persons who are
not familiar with the equipment, if supervision or instruction regarding the
use of the equipment in a safe manner is provided so that the threats were
understandable. Children should not play with the equipment. Unattended
children should not clean or maintain the equipment.
b) Before removing the cover, make sure that the fan is disconnected from
the power supply.
WARNING! The device is used for indoor work.
Warning:
1. Do not insert your fingers or other objects into the grille or movable parts
when the fan is running.
2. Do not place the fan near window curtains or on uneven floors.
3. Avoid places with gas, gasoline and those that threaten the fan
getting wet.
4. In the event of unusual noises or other irregularities in operation,
immediately remove from use and return the fan to the manufacturer or
an authorized repair service.
5. If the supply cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer,
service representative or similarly qualified person in order to avoid
threats.
6. Do not attempt to disassemble or repair the fan in case of its incorrect
work. Send the fan to an authorized service center for repair.
7. This fan is not intended for use by people (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the fan by a person responsible for their safety.
8. Children should be supervised so that they can not play with the fan.
9. After assembling the fan, do not remove the grille.
10. Disconnect the fan from the power source before cleaning or maintenance.
It it is necessary to remove the grille for cleaning or maintenance, make
sure that the fan propeller does not move and fan has been disconnected
from power source.
11. Replacement of a part of a safe suspension system should be entrusted
to the manufacturer, his service representative or a person with
appropriate qualifications.
12. Fastening to the wall, e.g. through hooks and other means, should
withstand four times the weight of the wall fan.
13. Attaching the suspension system should be entrusted to the manufacturer,
his service representative or a person with appropriate qualifications.
WARNING: If suspicious oscillation is visible, immediately turn off the fan
and do not use it, contact the manufacturer, his service representative or a
suitably qualified person.
Maintenance :
1. Unplug the fan from the socket.
2. Remove dust from the outside of the fan with a soft cloth.
3. To remove the front grille, unscrew the securing screws located on
the edge of the grill.
4. Wipe dust off the grilles and blades with a soft cloth. Note - Do not wet
the cloth too much so that it does not form dripping drops, it may limit
the fan insulation.
5. When cleaning the blades, do not use too much force, deformation of
the blade will affect the balance.
6. The fan should be assembled in reverse order to removal. If this is not
possible, do not use force. Send the fan to the manufacturer or
a designated service center as soon as possible to check the device.
7. Before start, the propeller guard must be tightened securely with
the mounting screws.
8. Run for 5 minutes. Check that the fan is working properly. Maintenance
is complete.
Explanation of the pictograms used
1 2 3
1. Read the operating manual, observe the warnings and safety conditions
contained in it!
2. Disconnect the device before repair.
3. Protect the device against moisture.
ASSEMBLY INSTRUCTION
This fan is completely assembled upon delivery – no assembly required.
OPERATION INSTRUCTION
1. Place the fan on a safe, flat surface where it can not fall or be pulled by
the cord.
2. Adjust the desired speed by rotating the switch knob at the back of fan.
0 - Stop 1 - Low
2 - Medium 3 - High
0
12
3
3. Tilt the fan head up or down for desired direction of air flow.
RECYCLING
Electrical equipment must not be disposed off household waste and, instead, should
be utilized at appropriate facilities. Information on utilization can be provided by the
product vendor or the local authorities. Waste electrical and electronic equipment
contains substances that are not neutral to the natural environment. Equipment that is
not recycled constitutes a potential hazard to the environment and to human health.
APPLICANCE SPECIFICATIONS
90-005
PARAMETER SYMBOL VALUE
Supply voltage V 220-240 V
Power frequency f 50 Hz
Maximum fan flow rate F 42.84 m3/min
Power P 50W
Service value SV 0.94 (m3/min)/W
Standby power consumption PSB 0 W
Fan sound power level LWA 51.70 dB(A)
Maximum air velocity c 2.71 m/s
Protection class I
Standard for measuring operational value Commission Regulation (EU) No
206/2012 of 6 March 2012
Additional information Grupa Topex Sp. z o. o. Sp. k. Ul.
Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
neo-tools.comneo-tools.com

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756