Znaleziono w kategoriach:
Ekspres NIVONA CafeRomatica 930

Instrukcja obsługi Ekspres NIVONA CafeRomatica 930

Powrót
5 6 7 8 9 10
Cafe Romatica
PL Instrukcja obsługi
Słowo wstępu22
SERDECZNIE WITAMY W RODZINIE NIVONA!
Cieszymy się, że obdarzyli nas Państwo zaufaniem, decydując się
na zakup wysokiej jakości produktu marki NIVONA.
DZIĘKUJEMY.
Aby w pełni cieszyć się funkcjonalnościami urządzenia NIVONA,
prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpo-
częciem jego ytkowania, a przed pierwszym uruchomieniem
o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa.
Prosimy zachować tę instrukcję, tak aby można było z niej skorzy-
stać w późniejszym czasie lub przekazać kolejnemu posiadaczowi.
Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania nabytego produktu
NIVONA i zawsze dobrej, aromatycznej kawy.
Serdecznie pozdrawiamy
zespół NIVONA
WSKAZÓWKA
Symbol zwracający uwagę na istotne szczegóły.
UWAGA
Symbol ostrzegający przed potencjalnym
niebezpieczeństwem.
UŻYTESYMBOLE
W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole:
PORADA
Symbol wyróżniający porady uzupełniające.
Spis treści 33
DE
GB
FR
NL
PL
RU
SPISTREŚCI
1. WSKAZÓWKIDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWA ....... 4
1.1. Użycie zgodne z przeznaczeniem ........................ 4
1.2. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania ........ 4
1.3. Ograniczenia dotyczące grona użytkowników .... 5
2. BUDOWAURZĄDZENIA .......................................... 6
3. OBSŁUGAURZĄDZENIA ......................................... 7
3.1. Przyciski funkcyjne .............................................. 7
3.2. Obsługa za pomocą pokrętła ............................... 7
3.3. Znaczenie symboli ............................................... 8
4. PIERWSZEURUCHOMIENIE ................................... 8
4.1. Przygotowanie ..................................................... 8
4.2. Menu pierwszego uruchomienia ........................ 9
5. OBSŁUGAMENU ................................................... 11
6. PRZYGOTOWANIEKAWY ...................................... 11
6.1. Przyrządzanie kawy ........................................... 11
6.2. Menu przepisów ............................................... 12
6.3. Funkcja 2 filiżanek ............................................. 13
6.4. Dla koneserów cappuccino
(Cappuccino-Conaisseur) .................................. 13
6.5. Profile aromatu ................................................. 13
6.6. MOJA KAWA (własne przepisy na kawę) ........... 13
6.7. Przygotowanie kawy mielonej .......................... 14
7. USTAWIENIAPODSTAWOWE ............................... 15
7.1. Ustawienia ogólne ............................................. 15
7.2. Ustawianie poziomu zmielenia ......................... 16
7.3. Aroma Balance System ...................................... 16
7.4. Aplikacja NIVONA .............................................. 17
8. CZYSZCZENIEIKONSERWACJA ............................ 17
8.1. Płukanie spieniacza ........................................... 18
8.2. Czyszczenie spieniacza ...................................... 19
8.3. Płukanie systemu ............................................... 19
8.4. Czyszczenie systemu .......................................... 20
8.5. Odkamienianie systemu .................................... 21
8.6. Wyjmowanie i czyszczenie zaparzacza .............. 22
8.7. Regularne czyszczenie ręczne ........................... 22
8.8. Rozkładanie i czyszczenie spieniacza ................. 23
8.9. Wymiana filtra ................................................... 24
8.10. Status konserwacji ............................................. 24
9. SAMODZIELNEUSUWANIEPROBLEMÓW .......... 25
10. ASORTYMENTAKCESORIÓWIKAW ................... 28
11. SERWISIGWARANCJA ......................................... 28
12. OPAKOWANIEIUTYLIZACJA ................................ 28
13. DANETECHNICZNE ............................................... 29
4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa4 1.
1. WSKAZÓWKIDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWA
1.1.Użyciezgodnezprzeznaczeniem
Urządzenie może być stosowane wyłącznie do
przewidzianego celu (użycie tylko w gospodarstwie
domowym) i nie jest przeznaczone do użycia komer-
cyjnego, które powoduje unieważnienie gwarancji
(patrz warunki gwarancji).
1.2.Ogólnewskazówkidotycząceużytkowania
Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej
i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane
wyłącznie w pomieszczeniu. Urządzenia nie wolno
stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu
nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkow-
nicy) czy otwartego ognia.
Z urządzenia nie wolno korzystać w szafach ani innych
zamkniętych meblach.
Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być
zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce zna-
mionowej.
Urządzenia nie wolno używać na wysokościach powy-
żej 2000 m n.p.m.
Nie korzystz urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź
obudowa są uszkodzone. Kabel sieciowy nie może się
stykać z gorącymi obiektami.
Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy
zlecić jego wymianę producentowi, serwisowi produ-
centa lub analogicznie wykwalifikowanym specjali-
stom, aby zapobiec zagreniom.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią.
Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.
UWAGA
Naprawy urządzelektrycznych mogą być przepro-
wadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwa-
lifikacjach! Niepoprawnie wykonane naprawy mogą
skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika!
Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z prze-
znaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konser-
wowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody!
UWAGA
Naciśnięcie przełącznika Wł./Wył. w trakcie proce-
su parzenia kawy może prowadzić do uszkodzenia
urządzenia! Urządzenie wyłącz dopiero, gdy nie
pracuje!
UWAGA
Niebezpieczeństwo poparzenia! Gdy wytwarzana jest
para lub gorąca woda, może się zdarzyć, że na począt-
ku z wylotu będzie pryskgorąca woda. Wylotu do-
tykać wyłącznie, gdy jest on wystudzony.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 5
DE
GB
FR
NL
PL
RU
W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę
z gniazdka (nie ciągnąc przy tym za kabel ani za urzą-
dzenie).
Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia
sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka
wyciągnięta z gniazdka.
Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z prze-
znaczeniem lub nieprawidłowe naprawy wyklu-
czają odpowiedzialność producenta za ewentualnie
powstałe szkody. W takich wypadkach wygasają rosz-
czenia gwarancyjne.
Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek doty-
czących czyszczenia i odkamieniania! Nieprzestrze-
ganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszcz
gwarancyjnych.
Nigdy nie myć urządzenia ani jego części w zmywarce.
Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnię-
cie roszczeń gwarancyjnych.
Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest
używane.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni,
należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.
Młynek do kawy urządzenia może być wykorzysty-
wany tylko do mielenia palonych, nieprzetworzonych
ziaren kawy, nigdy do innych produktów spożywczych!
Wsypywana do młynka kawa nie może zawierciał
obcych, w przeciwnym razie wygasają uprawnienia
z tytułu gwarancji.
Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącznie
z wymianą kabla sieciowego), proszę najpierw skon-
taktować się z infolinią firmy NIVONA lub jej przed-
stawicielem, od którego zakupiono urządzenie, a po
potwierdzeniu i uwzględnieniu części „Przygotowa-
nie urządzenia do wysyłki” w rozdziale 11 niniejszej
instrukcji przesłać sprzęt na adres NIVONA Zentral
kundendienst,Südwestpark49,D-90449Nürnberg.
1.3.Ograniczeniadotyczącegronaużytkowników
Urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8,
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycz-
nej i umysłowej oraz osoby nieposiadające odpowied-
niej wiedzy i doświadczenia, o ile one nadzorowane
albo zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu
urządzenia i związanych z tym zagrożeniach. Dzieci
nie mogą bawić się urządzeniem. Leżące w gestii użyt-
kownika czynności związane z czyszczeniem i konser-
wacją mogą być powierzane dzieciom, o ile skończyły
one 8 lat i są nadzorowane. Chronić urządzenie i kabel
przyłączeniowy przed dostępem dzieci poniżej lat 8.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756