Znaleziono w kategoriach:
Ekspres NIVONA 796

Instrukcja obsługi Ekspres NIVONA 796

Powrót
5 6 7 8 9 10
CafeRomatica
PL Instrukcja obsługi
7,
..
2Wstęp2
SERDECZNIE WITAMYW
RODZINIE NIVONA!
Cieszymy się, że obdarzyli nas Państwo zaufaniem, decydując się na
zakup wysokiej jakości produktu marki NIVONA.
DZIĘKUJEMY.
Aby w pełni cieszyć się funkcjonalnościami urządzenia NIVONA,
prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed
rozpoczęciemjego użytkowania, a przed pierwszym uruchomieniem
o zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa.
Prosimy zachować instrukcję, tak aby można było z niej skorzyst
w późniejszym czasie lub przekazać kolejnemu posiadaczowi.
Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania nabytego produktu
NIVONA i zawsze dobrej, aromatycznej kawy.
Serdecznie pozdrawiamy zespół NIVONA
WSKAZÓWKA
Symbol zwracający uwagę na istotne szczegóły.
UWAGA
Symbol ostrzegający przed potencjalnym
niebezpieczeństwem.
UŻYTESYMBOLE
W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole:
PORADA
Symbol wyróżniający porady uzupełniające.
Spis treści 3
DE
GB
FR
NL
PL
RU
SPISTREŚCI
1. WSKAZÓWKIDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWA ....... 4
1.1. Użycie zgodnie z przeznaczeniem ...................... 4
1.2. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania ....... 4
1.3. Ograniczenie dotyczące grona użytkowników ... 5
2. BUDOWAURZĄDZENIA ......................................... 6
3. OBSŁUGAURZĄDZENIA ........................................ 7
3.1. Obsługa za pomocą pokrętła ............................. 7
3.2. Znaczenie symboli ............................................. 8
4. PIERWSZEURUCHOMIENIE .................................. 8
4.1. Przygotowanie .................................................. 8
4.2. Menu pierwszego uruchomienia ....................... 9
5. OBSŁUGAMENU .................................................. 11
6. PRZYGOTOWANIEKAWY ...................................... 11
6.1. Przyrządzanie kawy ......................................... 11
6.2. Menu przepisów ............................................ 12
6.3. Funkcja 2 filiżanek ........................................... 13
6.4. Dla koneserów cappuccino (Cappuccino-Connaisseur) . 13
6.5. Profile aromatu ............................................... 13
6.6. MOJA KAWA (własne przepisy na kawę) .................. 13
6.7. Przygotowanie kawy mielonej ......................... 14
7. USTAWIENIAPODSTAWOWE ............................... 15
7.1. Ustawienia ogólne .......................................... 15
7.2. Ustawianie poziomu zmielenia ....................... 16
7.3. Aroma Balance System.................................... 16
7.4. NIVONA App ................................................... 17
8. CZYSZCZENIEIKONSERWACJA............................. 17
8.1. Płukanie spieniacza ......................................... 18
8.2. Czyszczenie spieniacza .................................... 19
8.3. Płukanie systemu ............................................ 19
8.4. Czyszczenie systemu ....................................... 20
8.5. Odkamienianie systemu .................................. 21
8.6. Wyjmowanie i czyszczenie zaparzacza ............. 22
8.7. Regularne czyszczenie ręczne .......................... 22
8.8. Rozkładanie i czyszczenie spieniacza ............... 23
8.9. Zmiana filtra.................................................... 24
8.10. Status konserwacji .......................................... 24
9. SAMODZIELNEUSUWANIEPROBLEMÓW ........... 25
10. ASORTYMENTAKCESORIÓWIKAW .................... 28
11. SERWISOWANIEIGWARANCJA ........................... 28
12. OPAKOWANIEIUTYLIZACJA ................................ 28
13. DANETECHNICZNE............................................... 29
4Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1.
1. WSKAZÓWKIDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWA
1.1.Użyciezgodnezprzeznaczeniem
Urządzenie może być stosowane wyłącznie do
przewidzianego celu (użycie tylko w gospodarstwie
domowym) i nie jest przeznaczone do użycia komer-
cyjnego, które powoduje unieważnienie gwarancji
(patrz warunki gwarancji).
1.2.Ogólnewskazówkidotycząceużytkowania
Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej
i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane
wyłącznie w pomieszczeniu. Urządzenia nie wolno
stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu
nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkow-
nicy) czy otwartego ognia.
Z urządzenia nie wolno korzystać w szafach ani innych
zamkniętych meblach.
Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być
zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce
znamionowej.
Urządzenia nie wolno używać na wysokościach powy-
żej 2000 m n.p.m.
Nie korzystać z urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź
obudowa są uszkodzone. Kabel sieciowy nie może się
stykać z gorącymi obiektami.
Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy
zlecić jego wymianę producentowi, serwisowi produ-
centa lub analogicznie wykwalifikowanym specjali-
stom, aby zapobiec zagreniom.
Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią.
Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.
UWAGA
Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przepro-
wadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwa-
lifikacjach! Niepoprawnie wykonane naprawy mogą
skutkować poważnym zagreniem dla użytkownika!
Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z prze-
znaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konser-
wowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody!
UWAGA
Naciśnięcie przełącznika Wł./Wył. w trakcie procesu
parzenia kawy może prowadzić do uszkodzenia urzą-
dzenia! Urządzenie wyłączać dopiero, gdy nie pracuje!
UWAGA
Niebezpieczeństwo poparzenia! Gdy wytwarza-
na jest para lub gorąca woda, może się zdarzyć, że
na początku z wylotu będzie pryskać gorąca woda.
Wylotu dotykać wyłącznie, gdy jest on wystudzony.
5Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
DE
GB
FR
NL
PL
RU
W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę
z gniazdka (nie ciągnąc przy tym za kabel ani za urzą-
dzenie).
Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia
sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka
wyciągnięta z gniazdka.
Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z prze-
znaczeniem lub nieprawidłowe naprawy wyklu-
czają odpowiedzialność producenta za ewentualnie
powstałe szkody. W takich wypadkach wygasają rosz-
czenia gwarancyjne.
Należy bezwzględnie przestrzeg wskazówek doty-
czących czyszczenia i odkamieniania! Nieprzestrze-
ganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń
gwarancyjnych.
Nigdy nie myć urządzenia ani jego części w zmywarce.
Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnię-
cie roszczeń gwarancyjnych.
Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest
używane.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni,
należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.
Młynek do kawy urządzenia może być wykorzysty-
wany tylko do mielenia palonych, nieprzetworzonych
ziaren kawy, nigdy do innych produktów spożywczych!
Wsypywana do młynka kawa nie może zawierać ciał
obcych, w przeciwnym razie wygasają uprawnienia
z tytułu gwarancji.
Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącznie
z wymianą kabla sieciowego), proszę najpierw skon-
taktować się z infolinią firmy NIVONA lub jej przed-
stawicielem, od którego zakupiono urządzenie, a po
potwierdzeniu i uwzględnieniu części „Przygotowa-
nie urządzenia do wysyłki” w rozdziale 11 niniejszej
instrukcji przesłać sprzęt na adres NIVONA Zentral-
kundendienst,Südwestpark49,D-90449Nürnberg.
1.3.Ograniczeniadotyczącegronaużytkowników
Urządzenie może być używane przez dzieci od lat
8, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sen-
sorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile one
nadzorowane albo zostały pouczone o bezpiecznym
użytkowaniu urządzenia i związanych z tym zagroże-
niach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Leżące
w gestii użytkownika czynności związane z czyszcze-
niem i konserwacją mogą być powierzane dzieciom,
o ile skończyły one 8 lat i nadzorowane. Chronić
urządzenie i kabel przyłączeniowy przed dostępem
dzieci poniżej lat 8.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756