Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Blender PHILIPS OnTheGo HR2655/90

Instrukcja obsługi Blender PHILIPS OnTheGo HR2655/90

Powrót
Instrukcja obsługi
HR2621, HR2650
HR2651, HR2652
HR2653, HR2655
HR2656, HR2657
2POLSKI
SPIS TREŚCI
Ważne 3
Wstęp 6
Opis ogólny 6
Przed pierwszym użyciem 8
Przygotowanie do użycia 8
Zasady używania urządzenia 8
Przycisk włączania 8
Blender ręczny 9
Rozdrabniacz XL (tylko modele HR2621, HR2652,
HR2653, HR2655, HR2657) 12
Trzepaczka (tylko modele HR2621, HR2652, HR2655,
HR2657) /
Akcesorium do miksowania (tylko model HR2653) 15
Krajalnica spiralna (tylko modele HR2656, HR2657) 18
Pojemnik na zupę (tylko modele HR2651, HR2655) 23
Pojemnik podróżny (tylko modele HR2650, HR2651,
HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657) 26
Czyszczenie 29
Przechowywanie 32
Recykling 32
Gwarancja i pomoc techniczna 33
Rozwiązywanie problemów 33
3POLSKI
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj
się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też
zachować na przyszłość.
Niebezpieczeństwo
-Nigdy nie zanurzaj części silnikowej
urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie opłukuj jej pod bieżącą wodą. Część
silnikoczyść wyłącznie wilgotną szmatką.
Ostrzeżenie
-Przed podłączeniem urządzenia upewnij
się, że napięcie podane na urządzeniu jest
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego
wtyczka, przewód sieciowy bądź inne części
są uszkodzone lub są na nich widoczne
pęknięcia.
-Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
jego wymiany musi dokonać rma Philips,
pracownik serwisu lub odpowiednio
wykwalikowana osoba, tak aby uniknąć
ewentualnego niebezpieczeństwa.
-Pod żadnym pozorem nie dotykaj ostrzy
części tnących, zwłaszcza wtedy, gdy
urządzenie jest podłączone do gniazdka
elektrycznego. Krawędzie tnące są bardzo
ostre.
-Nigdy nie używaj części tnącej bez
pojemnika rozdrabniacza.
-Aby uniknąć rozpryskiwania, zawsze
zanurzaj końcówkę blendera, trzepaczkę
(tylko wybrane modele) lub podwójną
trzepaczkę (tylko wybrane modele) w
składnikach przed włączeniem urządzenia,
zwłaszcza podczas miksowania gorących
składników.
-W przypadku zablokowania jednej z części
tnących przed usunięciem składników, które
ją blokują, wyjmij wtyczkę urządzenia z
gniazdka elektrycznego.
4POLSKI
-Zachowaj ostrożność podczas wlewania
gorącego płynu do dzbanka, ponieważ
gorący płyn i para mogą spowodować
oparzenia.
-To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do normalnego użytku domowego. Nie
jest ono przeznaczone do użytku w takich
miejscach, jak kuchnie w sklepach, biurach,
na farmach i w innych miejscach pracy.
Nie jest również przeznaczone do użytku
w hotelach, motelach, pensjonatach typu
„bed and breakfast” oraz innych miejscach
mieszkalnych.
-Nigdy nie używaj urządzenia do
rozdrabniania bardzo twardych składników,
takich jak kostki lodu.
-Urządzenie nie może być używane przez
dzieci. Przechowuj urządzenie i przewód
poza zasięgiem dzieci.
-Urządzenia mogą być używane przez osoby
z ograniczonymi zdolnościami zycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia
w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod
warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z urządzeń w bezpieczny
sposób oraz zostaną poinformowane o
potencjalnych zagrożeniach.
-Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Uwaga
-Przed rozpoczęciem montażu, demontażu
lub czyszczenia urządzenia, a także wtedy,
gdy chcesz je odstawić lub pozostawić bez
nadzoru, odłącz je od sieci elektrycznej.
-Przed wymianą akcesoriów lub dotykaniem
ruchomych części wyłącz urządzenie i
odłącz je od zasilania.
5POLSKI
-Nie korzystaj z urządzenia z akcesoriami
dłużej niż przez 3 minuty bez przerwy. Przed
ponownym użyciem odczekaj 15 minut, aż
urządzenie ostygnie.
-Żadne akcesoria (oprócz pojemnika na
zupę) nie są odpowiednie do użytku w
kuchence mikrofalowej.
-Nie korzystaj z akcesoriów ani części
innych producentów, ani takich, których
nie zaleca w wyraźny sposób rma Philips.
Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub
części spowoduje unieważnienie gwarancji.
-Część silnikową trzymaj z dala od źródeł
ciepła, ognia i wilgoci. Nie dopuszczaj do jej
zabrudzenia.
-Tego urządzenia należy używać zgodnie z
przeznaczeniem, w sposób przedstawiony
w instrukcji obsługi.
-Nigdy nie napełniaj dzbanka ani pojemnika
rozdrabniacza XL (tylko niektóre modele)
składnikami o temperaturze wyższej niż
80°C.
-Nie przekraczaj ilości składników ani czasów
przygotowania podanych w tabeli.
-Czyść część tnącą końcówki blendera pod
bieżącą wodą. Nigdy nie zanurzaj w wodzie.
-Po zakończeniu czyszczenia wysusz
końcówkę blendera. Przechowuj
w pozycji poziomej lub z ostrzem
skierowanym ku górze. Przed schowaniem
końcówki blendera upewnij się, że część
tnąca jest całkowicie sucha.
-Poziom hałasu: Lc = 85 dB (A)
Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie rmy Philips spełnia wszystkie normy i jest
zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na
działanie pól elektromagnetycznych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756