Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Frytkownica beztłuszczowa PHILIPS Ovi XL HD9270/66 Air Fryer

Powrót
Instrukcja obsługi
HD927X
2POLSKI
SPIS TREŚCI
Ważne 3
Wstęp 7
Opis ogólny 7
Przed pierwszym użyciem 9
Przygotowanie do użycia 9
Zasady używania urządzenia 9
Tabela żywności 9
Smażenie gorącym powietrzem 11
Wybieranie trybu utrzymywania ciepła 14
Gotowanie za pomocą zaprogramowanego ustawienia 15
Zmiana zaprogramowanego ustawienia na inne 17
Przygotowanie domowych frytek 18
Czyszczenie 18
Tabela dotycząca czyszczenia 20
Przechowywanie 20
Recykling 20
Gwarancja i pomoc techniczna 20
Rozwiązywanie problemów 21
3POLSKI
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z tą
ulotką informacyjną i zachowaj ją w razie potrzeby.
Niebezpieczeństwo
-Składniki przeznaczone do smażenia należy zawsze wkładać
do kosza, aby zapobiec ich zetknięciu się z elementami
grzejnymi.
-Podczas działania urządzenia nie kładź żadnych przedmiotów
na otworach wlotowych i wylotowych powietrza.
-Nie napełniaj patelni olejem, gdyż może to doprowadzić do
pożaru.
-Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie
opłukuj go pod bieżącą wodą.
-Uważaj, aby woda lub inne płyny nie dostały się do wnętrza
urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.
-Nigdy nie wkładaj do kosza żadnej ilości produktów, która
przekracza maksymalny poziom oznaczony na koszyku.
-Nie dotykaj wnętrza urządzenia podczas jego działania.
-Zawsze upewnij się, że grzałka jest czysta i że nie utknęła w
niej żywność.
Ostrzeżenie
-Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie
podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci
elektrycznej.
-Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód
sieciowy lub samo urządzenie.
-Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego
przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum
serwisowemu rmy Philips lub odpowiednio wykwalikowanej
osobie.
-Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej
8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami zycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające
wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego
typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane
o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Urządzenie nie może być czyszczone ani
obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze
4POLSKI
dzieci podczas wykonywania tych czynności powinny być
nadzorowane przez osoby dorosłe.
-Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza zasięgiem
dzieci poniżej 8 roku życia.
-Trzymaj przewód sieciowy z dala od rozgrzanych powierzchni.
-Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka
elektrycznego. Za każdym razem sprawdź, czy wtyczka została
prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
-Urządzenia nie należy podłączać do zewnętrznego wyłącznika
czasowego lub oddzielnego układu zdalnego sterowania.
-Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio przy ścianie ani przy
innych urządzeniach. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej
przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia, a także nad nim. Nie
stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
-Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym
w instrukcji obsługi.
-Podczas smażenia gorącym powietrzem przez otwory
wylotowe powietrza uchodzi gorąca para. Zachowaj
bezpieczną odległość i nie zbliżaj rąk ani twarzy do pary
ani do otworów wylotowych powietrza. Również podczas
wyjmowania patelni z urządzenia należy uważać na gorącą
parę i powietrze.
-Powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy
urządzenia.
-Patelnia, kosz i akcesoria wewnątrz urządzenia Airfryer
nagrzewają się podczas pracy. Zachowaj ostrożność przy ich
dotykaniu.
-Nie stawiaj urządzenia na rozgrzanej kuchence gazowej,
kuchence elektrycznej i elektrycznej płycie grzewczej ani w ich
pobliżu. Nie wkładaj go też do rozgrzanego piekarnika.
-Nigdy nie używaj w urządzeniu lekkich składników lub papieru
do pieczenia.
-Nie umieszczaj urządzenia na łatwopalnych materiałach,
takich jak obrus lub zasłona, ani w ich pobliżu.
-Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
-Jeśli z urządzenia zacznie się wydobywać ciemny dym,
natychmiast odłącz je od zasilania Przed wyjęciem patelni
z urządzenia poczekaj, aż przestanie się z niego wydobywać
dym.
5POLSKI
-Przechowywanie ziemniaków: temperatura powinna być
odpowiednia dla przechowywanej odmiany ziemniaków i
przekraczać 6°C w celu zminimalizowania ryzyka wydzielania
się akrylamidu w przygotowanej żywności.
-Nie podłączaj urządzenia ani nie obsługuj panelu sterowania
mokrymi rękami.
-Urządzenia można używać, gdy temperatura otoczenia wynosi
od 5°C do 40°C.
Przestroga
-To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do normalnego
użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do użytku w
takich miejscach, jak kuchnie w sklepach, biurach, na farmach
i w innych miejscach pracy. Nie jest również przeznaczone do
użytku w hotelach, motelach, pensjonatach typu „bed and
breakfast” oraz innych miejscach mieszkalnych.
-Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze
zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego rmy
Philips. Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy
urządzenia. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
-Używanie tego urządzenia w celach profesjonalnych lub
półprofesjonalnych bądź w sposób niezgodny z niniejszą
instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Philips
nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w takich
przypadkach.
-Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej,
stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
-Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij
wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
-Przed czyszczeniem lub obsługą urządzenia odczekaj około
30 minut, aż urządzenie ostygnie.
-Składniki przygotowywane w urządzeniu powinny mieć po
wyjęciu złotożółty kolor, a nie ciemny lub brązowy. Usuwaj
spalone resztki. Nigdy nie smaż świeżych ziemniaków
w temperaturze powyżej 180°C (aby zminimalizować
wytwarzanie akryloamidu).
-Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia górnej części
komory gotowania: gorący element grzejny, krawędzie
metalowych części.
-Zawsze upewnij się, że jedzenie przygotowywane w
urządzeniu Airfryer jest w pełni ugotowane.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756