Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Prostownica PHILIPS BHS510/00

Powrót
Specifications are subject to change without notice
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.063.4123.1 ( 07/07/2021 )
2
4
3
5
1
6
7
AB E
2 - 3cm
10 sec.
CD
3 - 5cm
C
30 min.
ON OFF
2 - 3cm
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To
õŏēēŮ×âĚâžŊõľġęŊüâłŏĻĻġľŊŊü½Ŋ~üÿēÿĻłġŻâľł֤ľâöÿłŊâľŮġŏľ
product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance
and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this appliance near water.
When the appliance is used in a bathroom, unplug it after
use since the proximity of water presents a risk, even when
Ŋüâ½ĻĻēÿ½ĚØâÿłłŨÿŊØüâÞġŻ֣
WARNING: Do not use this appliance near
bathtubs, showers, basins or other vessels
containing water.
Always unplug the appliance after use.
If the main cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised
×Ů~üÿēÿĻłġľłÿęÿē½ľēŮĽŏ½ēÿžâÞĻâľłġĚłÿĚġľÞâľŊġ½ŧġÿÞ½
hazard.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
For additional protection, we advise you to install a residual
current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the
bathroom. This RCD must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
Before you connect the appliance, ensure that the voltage
indicated on the appliance corresponds to the local power
voltage.
Do not use the appliance for any other purpose than
described in this manual.
%ġĚġŊŏłâŊüâ½ĻĻēÿ½ĚØâġĚ½ľŊÿžØÿ½ēü½ÿľ֣
When the appliance is connected to the power, never leave
it unattended.
Never use any accessories or parts from other manufacturers
ġľŊü½Ŋ~üÿēÿĻłÞġâłĚġŊłĻâØÿžØ½ēēŮľâØġęęâĚÞ֣EõŮġŏŏłâ
such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
Do not wind the main cord round the appliance.
Wait until the appliance has cooled down before you
łŊġľâׯÿŊ֣
Pay full attention when using the appliance since it could be
extremely hot. Only hold the handle as other parts are hot
and avoid contact with the skin.
ēŨ½ŮłĻē½ØâŊüâ½ĻĻēÿ½ĚØâġĚ½üâ½ŊֿľâłÿłŊ½ĚŊ֤łŊ½×ēâſ½Ŋ
surface. The hot heating plates should never touch the
łŏľõ½ØâġľġŊüâľſ½ęę½×ēâę½Ŋâľÿ½ē֣
Avoid the main cord from coming into contact with the hot
parts of the appliance.
UââĻŊüâ½ĻĻēÿ½ĚØâ½Ũ½Ůõľġęſ½ęę½×ēâġ×čâØŊł½ĚÞ
material when it is switched on.
Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or
clothing) when it is hot.
Only use the appliance on dry hair.
Do not operate the appliance with wet hands.
Keep the heating plates clean and free of dust and styling
products such as mousse, spray and gel. Never use the
appliance in combination with styling products.
The heating plates has coating. This coating might slowly
Ũâ½ľ½Ũ½ŮġŧâľŊÿęâ֣BġŨâŧâľ֤ŊüÿłÞġâłĚġŊ½ŻâØŊŊüâ
performance of the appliance.
If the appliance is used on color-treated hair, the heating
plates may be stained.
Always return the appliance to a service centre authorized
×Ů~üÿēÿĻłõġľâŭ½ęÿĚ½ŊÿġĚġľľâĻ½ÿľ֣âĻ½ÿľ×ŮŏĚĽŏ½ēÿžâÞ
people could result in an extremely hazardous situation for
the user.
%ġĚġŊÿĚłâľŊęâŊ½ēġ×čâØŊłÿĚŊġŊüâÿġĚÿŶâľġŏŊēâŊŊġ½ŧġÿÞ
electric shock.
Do not pull on the power cord after using. Always unplug
the appliance by holding the plug.
Burn hazard. Keep appliance out of reach from young
children, particularly during use and cool down.
)ēâØŊľġę½öĚâŊÿØžâēÞłַ)];ָ
This Philips appliance complies with all applicable standards
½ĚÞľâöŏē½ŊÿġĚłľâö½ľÞÿĚöâŭĻġłŏľâŊġâēâØŊľġę½öĚâŊÿØžâēÞł֣
Recycling
- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate collection
of electrical and electronic products. Correct disposal
helps prevent negative consequences for the environment
and human health.
2 Overview
a Display panel b Heating plates
c ~ġŨâľġĚֳġŻ×ŏŊŊġĚ d Temperature dial
e Hanging loop f Closing lock
g Heating mat
3 Before use
Select your desired setting according to your hair type.
Please refer to the below table. Always select a lower setting
ŨüâĚŮġŏŏłâŊüâłŊľ½ÿöüŊâĚâľõġľŊüâžľłŊŊÿęâ֣
Hair Type Temperature Range
Thick, coarse, curly, hard-to-straighten 210-230°C
Normal, medium-textured or softly
waved 180-200°C
Fine, pale, blonde, bleached or color-
treated 170°C or below
Tips to create better curls:
Take smaller strands of hair for better results.
łâü½ĚÞŊġſÿĻü½ÿľŊÿĻłġŧâľłŊľ½ÿöüŊâĚâľ½õŊâľŊŏľĚÿĚö֣
Hold the tip of straightener for better control in turning and
pulling through.
Gently relax the grip on the handle as you pull your hair
through.
Note:
Do not insert the appliance into the pouch while it is still
hot.
üâ½ĻĻēÿ½ĚØâÿłâĽŏÿĻĻâÞŨÿŊü½Ě½ŏŊġֿłüŏŊġŻ
õŏĚØŊÿġĚ֣õŊâľԝԚęÿĚŏŊâł֤Ŋüâ½ĻĻēÿ½ĚØâłŨÿŊØüâłġŻ
automatically.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have
fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du
registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
WÕłÞâĚĚâ׾ŏöâľŧâčēâÞĚÿĚöġęüŮööâēÿöŊÿöâĚĚâę֤õķľÞŏ
tager apparatet i brug, og gem den til eventuelt senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
BŧÿłÞŏ½ĚŧâĚÞâľ½ĻĻ½ľ½ŊâŊׯÿ×½ÞâŧÕľâēłâŊ֤łĐ½ēÞŏŊľÕĐĐâ
stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden
af badekar, brusekabiner, kummer eller andre
kar, der indeholder vand.
Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den
af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af Philips, af et
servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer
ęâÞŊÿēłŧ½ľâĚÞâĐŧ½ēÿžĐ½ŊÿġĚâľ֣
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter
og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de
er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår
de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn
uden opsyn.
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at
installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ,
der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den
spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale
spænding.
Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er
×âłĐľâŧâŊÿŧâčēâÞĚÿĚöâĚ֣
Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller
Ŋÿē×âüķľֳÞâēâ֤łġęÿĐĐâłĻâØÿžĐŊâľ½Ě×âõ½ēâŊ½õ~üÿēÿĻł֣Bŧÿł
du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno hovedledningen rundt om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det
kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige
dele er varme, og undgå kontakt med huden.
~ē½Øâľ½ēŊÿÞ½ĻĻ½ľ½ŊâŊĻÒâĚŧ½ľęâ×âłŊ½ĚÞÿö֤łŊ½×ÿēġöčÕŧĚ
ġŧâľſ½Þâ֣%âŧ½ľęâŧ½ľęâĻē½ÞâľęÒÿĐĐâ×âľķľâġŧâľſ½ÞâĚ
eller andre brændbare materialer.
Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets
varme dele.
Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare
genstande og materialer.
Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over
ÞâŊַõ֣âĐł֣üÒĚÞĐēÕÞâľâēēâľŊķčָ֣
Brug kun apparatet på tørt hår.
ĚÞē½Þ½Ŋ×âŊčâĚâ½ĻĻ½ľ½ŊâŊęâÞŧÒÞâüÕĚÞâľ֣
Hold varmepladerne rene og fri for støv og stylingprodukter
som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet
sammen med stylingprodukter.
Varmepladerne har en belægning. Denne belægning slides
muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets
ydeevne.
Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på
varmepladerne.
Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på
et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført
½õŏĐŧ½ēÿžØâľâŊĻâľłġĚ½ēâĐ½ĚęâÞõķľââĐłŊľâęŊõ½ľēÿöâ
situationer for brugeren.
Stik aldrig metalgenstande ind i ioniseringsstikket, da dette
kan give elektrisk stød.
Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i stikket.
Fare for forbrænding. Hold apparatet uden for mindre børns
rækkevidde, navnlig under brug og nedkøling.
)ēâĐŊľġę½öĚâŊÿłĐâõâēŊâľַ)];ָ
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
ęÒ×ġľŊłĐ½Żâłł½ęęâĚęâÞ½ēęÿĚÞâēÿöŊ
üŏłüġēÞĚÿĚöł½Ż½ēÞַԜԚԛԜֳԛԣֳ)ָ֣
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske
ġöâēâĐŊľġĚÿłĐâĻľġÞŏĐŊâľ֣UġľľâĐŊ×ġľŊłĐ½ŻâēłââľęâÞ
Ŋÿē½ŊõġľüÿĚÞľâĚâö½ŊÿŧĻÒŧÿľĐĚÿĚö½õęÿēčķâŊġöęâĚĚâłĐâľł
helbred.
2 Oversigt
a Visningspanel b Varmeplader
c Til/fra d Temperaturvælger
e Ophængningskrog f Låsefunktion
g Varmemåtte
ԝ ;ķľ׾ŏö
Vælg den ønskede indstilling efter hårtype. Se venligst
nedenstående tabel. Vælg altid en lavere temperatur, når du
½ĚŧâĚÞâľöē½ŊŊâčâľĚâŊõķľłŊâö½Ěö֣
Hårtype Temperaturområde
Kraftigt, genstridigt, krøllet, svært
at glatte 210-230 °C
Fint, almindeligt eller let krøllet hår 180-200 °C
Fint, lyst, blondt, afbleget eller farvet
hår 170 °C eller derunder
ÿĻŊÿē½Ŋē½ŧâ×âÞľâĐľķēēâľ֥
Tag mindre hårlokker for at opnå bedre resultater.
ľŏöüÒĚÞâĚŊÿē½ŊŧâĚÞâüÒľłĻÿÞłâľĚâęġÞöē½ŊŊâčâľĚâŊ֤ĚÒľ
Þŏü½ľÞľâčâŊÞâŊ֣
BġēÞĻÒłĻÿÞłâĚ½õöē½ŊŊâčâľĚâŊõġľ½ŊõÒ×âÞľâĐġĚŊľġēŧâÞ
ÞľâčĚÿĚöġööâĚĚâęŊľÕĐĚÿĚö֣
Slip langsomt grebet om håndtaget, mens du trækker håret
igennem.
Bemærk:
Sæt ikke apparatet i etuiet, mens det stadig er varmt.
Apparatet har en automatisk sikkerhedsafbryder. Efter 30
minutter slukker apparatet automatisk.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter
www.philips.com/welcome registrieren.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für eine spätere
Verwendung auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Wasser.
Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird,
trennen Sie es nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser
stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht
in der Nähe von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen Behältern mit
Wasser.
¹ÿâüâĚÿâĚ½ØüčâÞâę<â׾½ŏØüÞâĚ^âŊŶłŊâØĐâľ½ŏłÞâľ
Steckdose.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer
von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich
Ľŏ½ēÿžŶÿâľŊâĚ~âľłġĚÞŏľØüâÿĚdľÿöÿĚ½ēֿ)ľł½ŊŶĐ½×âēâľłâŊŶŊ
werden.
%ÿâłâł<âľÌŊĐ½ĚĚŧġĚUÿĚÞâľĚ½×ԢׯS½üľâĚŏĚÞ~âľłġĚâĚ
mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne
Aufsicht durchgeführt werden.
Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen
Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom
ŧġĚę½ŭÿę½ēԝԚׯęŧâľõŔöâĚ֣âÿ;ľ½öâĚŨâĚÞâĚÿâłÿØü½Ě
Ihren Installateur.
Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene
Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen
Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es
ÌŏňâľłŊüâÿňłâÿĚĐīĚĚŊâ֣B½ēŊâĚÿâĚŏľÞâĚ<ľÿŻ֤Þ½Þÿâ
anderen Teile heiß sind, und vermeiden Sie Kontakt mit der
Haut.
Stellen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige,
stabile ebene Fläche. Die heißen Heizplatten sollten nie die
d×âľſÌØüâġÞâľ½ĚÞâľâł׾âĚĚ×½ľâł]½Ŋâľÿ½ē×âľŔüľâĚ֣
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen
Teilen des Geräts in Berührung kommt.
Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht
entzündbaren Gegenständen und Materialien.
Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern,
Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
Verwenden Sie das Gerät nur an trockenem Haar.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie
von Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Styling-Spray,
Gel. Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit
Stylingprodukten.
Die Heizplatten verfügen über eine Beschichtung. Diese
âłØüÿØüŊŏĚöĚŏŊŶŊłÿØüÿęW½ŏõâÞâľ¹âÿŊ½×֣%ÿâłü½ŊčâÞġØü
ĐâÿĚâľēâÿ)ÿĚſŏłł½ŏõÞÿâWâÿłŊŏĚöÞâł<âľÌŊł֣
Bei Verwendung mit getöntem oder gefärbtem Haar können
sich die Heizplatten möglicherweise verfärben.
Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine
âĻ½ľ½ŊŏľÞŏľØüŏĚĽŏ½ēÿžŶÿâľŊâ~âľłġĚâĚĐ½ĚĚŶŏâÿĚâľ
hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.
Führen Sie keine Metallgegenstände in den Ausgang des
Ionisators ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel.
Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb
der Reichweite von Kindern auf, insbesondere während des
Gebrauchs und des Abkühlens.
)ēâĐŊľġę½öĚâŊÿłØüâ;âēÞâľַ)];ָ
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen
bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können
Øü½ÞłŊġŻââĚŊü½ēŊâĚ֤ÞÿâÞâľęŨâēŊŏĚÞÞâľ
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene
ġüłŊġŻâĐīĚĚâĚÞŏľØüÿüľâ«ÿâÞâľŧâľŨâľŊŏĚöâÿĚâĚ
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt
1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/
2 Überblick
a Display b Heizplatten
c Ein-/Ausschalter d Temperaturregler
e Aufhängeöse f Verriegelung
g Heizmatte
3 Vor dem Gebrauch
Wählen Sie die gewünschte Einstellung entsprechend
EüľâęB½½ľŊŮĻ½ŏł֣«âÿŊâľâEĚõġľę½ŊÿġĚâĚžĚÞâĚÿâÿĚÞâľ
nachstehenden Tabelle. Wählen Sie beim ersten Gebrauch
des Haarglätters immer eine niedrige Temperaturstufe.
Haartyp Temperaturbereich
Dicht, struppig, lockig, schwer zu
glätten ԜԛԚׯ×ÿłԜԝԚׯ°C
Normal, mittlere Struktur oder leicht
gewellt ԛԢԚׯ×ÿłԜԚԚׯ°C
Fein, hell, blond, gebleicht oder
gefärbt ԛԡԚׯ°C oder weniger
Tipps für bessere Locken:
Mit kleineren Haarsträhnen erzielen Sie bessere Ergebnisse.
Legen Sie nach dem Drehen die Haarspitzen per Hand über
den Haarglätter.
Halten Sie den Haarglätter an der Spitze fest, um mehr
Kontrolle beim Drehen und Durchziehen zu haben.
WġØĐâľĚÿâEüľâĚ<ľÿŻ֤ŨâĚĚÿâÞÿâB½½ľâÞŏľØüŶÿâüâĚ֣
Hinweis:
Legen Sie das Gerät nicht in die Tasche, solange es noch
heiß ist.
Das Gerät ist mit einer automatischen Abschaltung
½ŏłöâłŊ½ŊŊâŊ֣^½ØüԝԚׯ]ÿĚŏŊâĚłØü½ēŊâŊłÿØüÞ½ł<âľÌŊ
automatisch aus.
ʤˍˍˉˏˋˌˀ
ʱ˗˅˙˃˓ˉ˖˂˓ˋ˃˅ˋ˃˖ˉˏ˃˅ˑ˓ˀ˕˃˔ˌ˃ˋˌ˃ˍ˛˕ˑ˓ʸ˕˃˖ˇ˕˖ˉ
~üÿēÿĻł֨ʢˋ˃ˏ˃ˇ˒˛˘ˇˍˉˊˇʸ˖ˇ˒ˍ˂˓˛˔˃˒ʾ˖ˉˏ˗˒ˑ˕˖˂˓ˋːˉ˒ˑ˗
˒˓ˑ˕˘ˁ˓ˇˋˉ~üÿēÿĻł֤ˆˉˍʿ˕˖ˇ˖ˑ˒˓ˑʹʾˏ˕˃˔˕˖ˉˆˋˇʻˊ˗ˏ˕ˉ
www.philips.com/welcome.
ԛ ʱˉˎ˃ˏ˖ˋˌʾ
ʣˋ˃˄ˀ˕˖ˇ˒˓ˑ˕ˇˌ˖ˋˌˀ˖ˑ˒˃˓ʾˏˇ˅˙ˇˋ˓ʸˆˋˑ˙˓˂˕ˉ˔˒˓ˋˏ
˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋ˂˕ˇ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˌ˃ˋˌ˓˃˖˂˕˖ˇ˖ˑ˅ˋ˃ˎˇˍˍˑˏ˖ˋˌ˂
˃ˏ˃˘ˑ˓ˀ.
ʯʰʮʤʨʣʮʯʮʨʦʱʦ֥ʫˉˏ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˃˗˖˂ˏ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂
ˌˑˏ˖ˀ˕ˇˏˇ˓ʾ֣
ʛ˖˃ˏ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ׯ˕˖ˑˎ˒ˀˏˋˑ֤˃˒ˑ˕˗ˏˆˁˇ˖ˁ
˖ˉˏ˃˒ʾ˖ˉˏ˒˓ʸˈ˃ˎˇ˖ˀ˖ˉ˙˓˂˕ˉˌ˃ˊʿ˔ˉ
ˇ˅˅ʻ˖ˉ˖˃ˎˇˏˇ˓ʾ˃˒ˑ˖ˇˍˇʸˌʸˏˆ˗ˏˑ˃ˌʾˎ˃ˌ˃ˋ
ʾ˖˃ˏˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˇʸˏ˃ˋ˃˒ˇˏˇ˓˅ˑ˒ˑˋˉˎˁˏˉ֣
ʯʰʮʤʨʣʮʯʮʨʦʱʦ֥ʫˉˏ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˃˗˖˂ˏ
˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˌˑˏ˖ˀ˕ˇˎ˒˃ˏˋˁ˓ˇ˔֤ˏ˖ˑ˗ˈˋˁ˓ˇ˔֤
ˏˋ˒˖˂˓ˇ˔˂ˀˍˍˑ˗ˇʸˆˑ˗˔˕ˌˇʻˉ˒ˑ˗˒ˇ˓ˋˁ˙ˑ˗ˏ
ˏˇ˓ʾ֣
ʠ˒ˑ˕˗ˏˆˁˇ˖ˇ˒ˀˏ˖˃˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˃˒ʾ˖ˉˏ˒˓ʸˈ˃ˎˇ˖ˀ˃˒ʾ
ˌˀˊˇ˙˓˂˕ˉ֣
ʠˏ˖ˑˌ˃ˍʿˆˋˑ˗˒ˑ˕˖ˇʸ˘ˊˑ˓ˀ֤ˊ˃˒˓ˁ˒ˇˋˏ˃˃ˏ˖ˋˌ˃˖˃˕˖˃ˊˇʸ
˃˒ʾˁˏ˃ˌˁˏ˖˓ˑˇ˒ˋ˕ˌˇ˗ʿˏˇːˑ˗˕ˋˑˆˑ˖ˉˎˁˏˑ˃˒ʾ˖ˉ~üÿēÿĻł
˂˃˒ʾˇːʸ˕ˑ˗ˇːˇˋˆˋˌˇ˗ˎˁˏ˃ˀ˖ˑˎ˃˒˓ˑ˔˃˒ˑ˘˗˅˂ˌˋˏˆʻˏˑ˗֣
ʠ˗˖˂ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˎ˒ˑ˓ˇʸˏ˃˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˉˊˇʸ˃˒ʾ˒˃ˋˆˋˀ
˃˒ʾԢˇ˖ʿˏˌ˃ˋ˒ˀˏ˛ˌ˃ˋ˃˒ʾˀ˖ˑˎ˃ˎˇ˒ˇ˓ˋˑ˓ˋ˕ˎˁˏˇ˔
˕˛ˎ˃˖ˋˌˁ˔֤˃ˋ˕ˊˉ˖˂˓ˋˇ˔˂ˆˋ˃ˏˑˉ˖ˋˌˁ˔ˋˌ˃ˏʾ˖ˉ˖ˇ˔˂˃˒ʾ
ˀ˖ˑˎ˃˙˛˓ʸ˔ˇˎ˒ˇˋ˓ʸ˃ˌ˃ˋ˅ˏʿ˕ˉ֤ˎˇ˖ˉˏ˒˓ˑʼ˒ʾˊˇ˕ˉʾ˖ˋ
˖ˉ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˑʻˏ˗˒ʾˇ˒ˋ˖˂˓ˉ˕ˉ˂ʾ˖ˋˁ˙ˑ˗ˏˍˀ˄ˇˋˑˆˉ˅ʸˇ˔
˕˙ˇ˖ˋˌˀˎˇ˖ˉˏ˃˕˘˃ˍ˂˖ˉ˔˙˓˂˕ˉˌ˃ˋˌ˃˖˃ˏˑˑʻˏ˖ˑ˗˔
ˇˏˇ˙ʾˎˇˏˑ˗˔ˌˋˏˆʻˏˑ˗˔֣ʲ˃˒˃ˋˆˋˀˆˇˏ˒˓ˁ˒ˇˋˏ˃˒˃ʸˈˑ˗ˏ
ˎˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂֣ʲ˃˒˃ˋˆˋˀˆˇˏ˒˓ˁ˒ˇˋˏ˃ˌ˃ˊ˃˓ʸˈˑ˗ˏˌ˃ˋˏ˃
˕˗ˏ˖ˉ˓ˑʻˏ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˙˛˓ʸ˔ˇ˒ˋ˖˂˓ˉ˕ˉ֣
ʢˋ˃ˇ˒ˋ˒ˍˁˑˏ˒˓ˑ˕˖˃˕ʸ˃֤˕˃˔˕˗ˏˋ˕˖ˑʻˎˇˏ˃ˇ˅ˌ˃˖˃˕˖˂˕ˇ˖ˇ
ˁˏ˃ˎˉ˙˃ˏˋ˕ˎʾ˒˓ˑ˕˖˃˕ʸ˃˔˃˒ʾˆˋ˃˓˓ˑ˂˓ˇʻˎ˃˖ˑ˔ַ%ָ
˕˖ˑˉˍˇˌ˖˓ˋˌʾˌʻˌˍ˛ˎ˃˒ˑ˗˖˓ˑ˘ˑˆˑ˖ˇʸ˖ˑˎ˒ˀˏˋˑ˕˃˔֣
ʠ˗˖ʾ˔ˑˎˉ˙˃ˏˋ˕ˎʾ˔ˆˇˏˊ˃˒˓ˁ˒ˇˋˏ˃ˁ˙ˇˋˆˋ˃˄˃ˊˎˋ˕ˎˁˏˉ
˖ˋˎ˂˒˃˓˃ˎˁˏˑˏ˖ˑ˔˓ˇʻˎ˃˖ˑ˔ˍˇˋ˖ˑ˗˓˅ʸ˃˔˗˚ˉˍʾ˖ˇ˓ˉ˃˒ʾ
ԝԚę֣ʢˋ˃˒ˇ˓˃ˋ˖ˁ˓˛˒ˍˉ˓ˑ˘ˑ˓ʸˇ˔֤˕˗ˎ˄ˑ˗ˍˇ˗˖ˇʸ˖ˇ˖ˑˏ
ˉˍˇˌ˖˓ˑˍʾ˅ˑ˕˃˔֣
ʯ˓ˑ˖ˑʻ˕˗ˏˆˁ˕ˇ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂֤˄ˇ˄˃ˋ˛ˊˇʸ˖ˇʾ˖ˋˉ˖ˀ˕ˉ˒ˑ˗
˃ˏ˃˅˓ˀ˘ˇ˖˃ˋ˕˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˃ˏ˖ˋ˕˖ˑˋ˙ˇʸ˕˖ˉˏ˖ˑ˒ˋˌ˂˖ˀ˕ˉ
˓ˇʻˎ˃˖ˑ˔֣
ʫˉˏ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˅ˋ˃ˌ˃ˏˁˏ˃ˀˍˍˑ˕ˌˑ˒ʾ
ˇˌ˖ʾ˔˃˒ʾ˃˗˖ʾˏ˒ˑ˗˒ˇ˓ˋ˅˓ˀ˘ˇ˖˃ˋ˕˖ˑ˒˃˓ʾˏˇ˅˙ˇˋ˓ʸˆˋˑ֣
ʫˉˏ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˕ˇ˖ˇ˙ˏˉ˖ˀˎ˃ˍˍˋˀ֣
ʛ˖˃ˏˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˇʸˏ˃ˋ˕˗ˏˆˇˆˇˎˁˏˉ˕˖ˉˏ˒˓ʸˈ˃֤ˎˉˏ˖ˉˏ
˃˘˂ˏˇ˖ˇ˙˛˓ʸ˔˒˃˓˃ˌˑˍˑʻˊˉ˕ˉ֣
ʫˉˏ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˒ˑ˖ˁˇː˃˓˖˂ˎ˃˖˃˂ˎˁ˓ˉ˃˒ʾˀˍˍˑ˗˔
ˌ˃˖˃˕ˌˇ˗˃˕˖ˁ˔˂˒ˑ˗ˆˇˏ˕˗ˏˋ˕˖ʿˏ˖˃ˋ˓ˉ˖ˀ˃˒ʾ˖ˉ~üÿēÿĻł֣
ʤˀˏ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋ˂˕ˇ˖ˇ˖ˁ˖ˑˋ˃ˇː˃˓˖˂ˎ˃˖˃˂ˎˁ˓ˉ֤ˉˇ˅˅ʻˉ˕˂
˕˃˔ˌ˃ˊʸ˕˖˃˖˃ˋˀˌ˗˓ˉ֣
ʫˉˏ˖˗ˍʸ˅ˇ˖ˇ˖ˑˌ˃ˍʿˆˋˑ˅ʻ˓˛˃˒ʾ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂֣
ʯˇ˓ˋˎˁˏˇ˖ˇˁ˛˔ʾ˖ˑ˗ˌ˓˗ʿ˕ˇˋˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˅ˋ˃ˏ˃˖ˉˏ
˃˒ˑˊˉˌˇʻ˕ˇ˖ˇ֣
ʬ˃˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˎˇ˒ˑˍˍ˂˒˓ˑ˕ˑ˙˂֤ˌ˃ˊʿ˔
ˎ˒ˑ˓ˇʸˏ˃˃ˏ˃˒˖ʻːˇˋˋˆˋ˃ʸ˖ˇ˓˃˗˚ˉˍ˂ˊˇ˓ˎˑˌ˓˃˕ʸ˃֣ʬ˃
ˌ˓˃˖ˀ˖ˇˎʾˏˑ˖ˉˍ˃˄˂֤ˌ˃ˊʿ˔˖˃˗˒ʾˍˑˋ˒˃ˎˁ˓ˉˇʸˏ˃ˋˈˇ˕˖ˀ֤
ˌ˃ˋˏ˃˃˒ˑ˘ˇʻ˅ˇ˖ˇ˖ˉˏˇ˒˃˘˂ˎˇ˖ˉˏˇ˒ˋˆˇ˓ˎʸˆ˃֣
ʯ˓ˁ˒ˇˋ˒ˀˏ˖˃ˏ˃˖ˑ˒ˑˊˇ˖ˇʸ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˕ˇˎˋ˃ˇ˒ʸ˒ˇˆˉ֤
˕˖˃ˊˇ˓˂ˇ˒ˋ˘ˀˏˇˋ˃˒ˑ˗ˇʸˏ˃ˋ˃ˏˊˇˌ˖ˋˌ˂˕˖ˉˊˇ˓ˎʾ˖ˉ˖˃֣
ʮˋˌ˃˗˖ˁ˔˒ˍˀˌˇ˔ˆˇˏ˒˓ˁ˒ˇˋˏ˃ˁ˓˙ˑˏ˖˃ˋ˕ˇˇ˒˃˘˂ˎˇ˖ˉˏ
ˇ˒ˋ˘ˀˏˇˋ˃˂ˎˇˑ˒ˑˋˑˆ˂˒ˑ˖ˇˀˍˍˑˇʻ˘ˍˇˌ˖ˑ˗ˍˋˌʾ֣
ʫˉˏ˃˘˂ˏˇ˖ˇ˖ˑˌ˃ˍʿˆˋˑˏ˃ˁ˓ˊˇˋ˕ˇˇ˒˃˘˂ˎˇ˖˃ˈˇ˕˖ˀ
ˎˁ˓ˉ˖ˉ˔˕˗˕ˌˇ˗˂˔֣
ʛ˖˃ˏˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˇʸˏ˃ˋˇˏˇ˓˅ˑ˒ˑˋˉˎˁˏˉ֤ˌ˓˃˖˂˕˖ˇ˖ˉˎ˃ˌ˓ˋˀ
˃˒ʾˇʻ˘ˍˇˌ˖˃˃ˏ˖ˋˌˇʸˎˇˏ˃ˌ˃ˋ˗ˍˋˌˀ֣
ʯˑ˖ˁˎˉˏˌ˃ˍʻ˒˖ˇ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˎˇˑ˖ˋˆ˂˒ˑ˖ˇַ˒֣˙֣˒ˇ˖˕ˁ˖˃
˂˓ˑʻ˙˃ָʾ˖˃ˏˇʸˏ˃ˋˈˇ˕˖˂֣
ʵ˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˎʾˏˑ˕ˇ˕˖ˇ˅ˏˀˎ˃ˍˍˋˀ֣
ʫˉˏ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˎˇ˄˓ˇ˅ˎˁˏ˃˙ˁ˓ˋ˃֣
ʬ˃ˆˋ˃˖ˉ˓ˇʸ˖ˇ˖ˋ˔˒ˍˀˌˇ˔˖ˉ˔˕˗˕ˌˇ˗˂˔ˌ˃ˊ˃˓ˁ˔֤˙˛˓ʸ˔
˕ˌʾˏˉˌ˃ˋ˗˒ˑˍˇʸˎˎ˃˖˃˃˒ʾ˒˓ˑʹʾˏ˖˃˘ˑ˓ˎ˃˓ʸ˕ˎ˃˖ˑ˔ʾ˒˛˔
˃˘˓ʾ֤˕˒˓ˁˋˌ˃ˋ˖ˈˇˍ֣ʫˉˏ˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˒ˑ˖ˁ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂
˕ˇ˕˗ˏˆ˗˃˕ˎʾˎˇ˒˓ˑʹʾˏ˖˃˘ˑ˓ˎ˃˓ʸ˕ˎ˃˖ˑ˔֣
ʮˋ˒ˍˀˌˇ˔˖ˉ˔˕˗˕ˌˇ˗˂˔ˁ˙ˑ˗ˏˇ˒ˋˌˀˍ˗˚ˉ֣ʦˇ˒ʸ˕˖˓˛˕ˉ
ˎ˒ˑ˓ˇʸˏ˃˘ˊ˃˓ˇʸˎˇ˖ˑ˒ˁ˓˃˕ˎ˃˖ˑ˗˙˓ʾˏˑ˗֣ʷ˕˖ʾ˕ˑ֤˖ˑ
˘˃ˋˏʾˎˇˏˑ˃˗˖ʾˆˇˏˇ˒ˉ˓ˇˀˈˇˋ˖ˉˏ˃˒ʾˆˑ˕ˉ˖ˉ˔˕˗˕ˌˇ˗˂˔֣
ʠˏˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˉˊˇʸ˕ˇ˄˃ˎˎˁˏ˃ˎ˃ˍˍˋˀ֤ˇˏˆˁ˙ˇ˖˃ˋ
ˏ˃ˇˎ˘˃ˏˋ˕˖ˑʻˏˌˉˍʸˆˇ˔˕˖ˋ˔˒ˍˀˌˇ˔֣
ʢˋ˃ˁˍˇ˅˙ˑ˂ˇ˒ˋ˕ˌˇ˗˂˖ˉ˔˕˗˕ˌˇ˗˂˔֤ˏ˃˃˒ˇ˗ˊʻˏˇ˕˖ˇ˒ˀˏ˖˃
˕ˇˁˏ˃ˇːˑ˗˕ˋˑˆˑ˖ˉˎˁˏˑˌˁˏ˖˓ˑˇ˒ˋ˕ˌˇ˗ʿˏ˖ˉ˔~üÿēÿĻł֣ʦ
ˇ˒ˋ˕ˌˇ˗˂˃˒ʾˎˉˇːˑ˗˕ˋˑˆˑ˖ˉˎˁˏ˃ˀ˖ˑˎ˃ˎ˒ˑ˓ˇʸˏ˃˃˒ˑ˄ˇʸ
ˀˌ˓˛˔ˇ˒ˋˌʸˏˆ˗ˏˉ˅ˋ˃˖ˑ˙˓˂˕˖ˉ֣
ʫˉˏ˖ˑ˒ˑˊˇ˖ˇʸ˖ˇˎˇ˖˃ˍˍˋˌˀ˃ˏ˖ˋˌˇʸˎˇˏ˃ˎˁ˕˃˕˖ˋ˔˅˓ʸˍˋˇ˔֤
˅ˋ˃ˏ˃˃˒ˑ˘ʻ˅ˇ˖ˇ˖ˑˏˌʸˏˆ˗ˏˑׯˉˍˇˌ˖˓ˑ˒ˍˉːʸ˃˔֣
ʫˇ˖ˀ˖ˉ˙˓˂˕ˉ֤ˎˉˏ˖˓˃˄ˀ˖ˇ˖ˑˌ˃ˍʿˆˋˑ˃˒ʾ˖ˉˏ˒˓ʸˈ˃֣ʬ˃
˃˒ˑ˕˗ˏˆˁˇ˖ˇ˒ˀˏ˖˃˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˃˒ʾ˖ˉˏ˒˓ʸˈ˃ˌ˓˃˖ʿˏ˖˃˔
˖ˉˏ˃˒ʾ˖ˑ˄ʻ˕ˎ˃֣
ʩʸˏˆ˗ˏˑ˔ˇ˅ˌ˃ʻˎ˃˖ˑ˔֣ʩ˓˃˖˂˕˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˎ˃ˌ˓ˋˀ˃˒ʾ˖˃
ˎˋˌ˓ˀ˒˃ˋˆˋˀ֤ˋˆˋ˃ʸ˖ˇ˓˃ˌ˃˖ˀ˖ˉˆˋˀ˓ˌˇˋ˃˖ˉ˔˙˓˂˕ˉ˔ˌ˃ˋ˅ˋ˃
ʾ˕ˉʿ˓˃ˌ˓˗ʿˏˇˋˎˇ˖ˀ˖ˉ˙˓˂˕ˉ֣
ʦˍˇˌ˖˓ˑˎ˃˅ˏˉ˖ˋˌˀ˒ˇˆʸ˃ַ)];ָ
ʦ˕˗˅ˌˇˌ˓ˋˎˁˏˉ˕˗˕ˌˇ˗˂˖ˉ˔~üÿēÿĻł˕˗ˎˎˑ˓˘ʿˏˇ˖˃ˋˎˇʾˍ˃˖˃
ˋ˕˙ʻˑˏ˖˃˒˓ʾ˖˗˒˃ˌ˃ˋ˖ˑ˗˔ˌ˃ˏˑˏˋ˕ˎˑʻ˔˕˙ˇ˖ˋˌˀˎˇ˖ˉˏˁˌˊˇ˕ˉ
˕ˇˉˍˇˌ˖˓ˑˎ˃˅ˏˉ˖ˋˌˀ˒ˇˆʸ˃֣
ʠˏ˃ˌʻˌˍ˛˕ˉ
ֿʠ˗˖ʾ˖ˑ˕ʻˎ˄ˑˍˑ˗˒ˑˆˇˋˌˏʻˇˋʾ˖ˋ˖ˑ˒˃˓ʾˏ˒˓ˑʹʾˏ
ˆˇˏ˒˓ˁ˒ˇˋˏ˃˃˒ˑ˓˓ˋ˘ˊˇʸˎ˃ˈʸˎˇ˖˃˕˗ˏˉˊˋ˕ˎˁˏ˃
˃˒ˑ˓˓ʸˎˎ˃˖˃˖ˑ˗˕˒ˋ˖ˋˑʻ˕˃˔ַԜԚԛԜֳԛԣֳʤʤָ֣
ֿʠˌˑˍˑ˗ˊ˂˕˖ˇ˖ˑ˗˔ˌ˃ˏˑˏˋ˕ˎˑʻ˔˖ˉ˔˙ʿ˓˃˔˕˃˔˅ˋ˃˖ˉˏ
ːˇ˙˛˓ˋ˕˖˂˕˗ˍˍˑ˅˂˖˛ˏˉˍˇˌ˖˓ˋˌʿˏˌ˃ˋˉˍˇˌ˖˓ˑˏˋˌʿˏ
˒˓ˑʹʾˏ˖˛ˏ֣ʦ˕˛˕˖˂˃˒ʾ˓˓ˋ˚ˉ˕˗ˎ˄ˀˍˍˇˋ˕˖ˉˏ˃˒ˑ˘˗˅˂
˃˓ˏˉ˖ˋˌʿˏˇ˒ˋ˒˖ʿ˕ˇ˛ˏ˅ˋ˃˖ˑ˒ˇ˓ˋ˄ˀˍˍˑˏˌ˃ˋ˖ˉˏ˃ˏˊ˓ʿ˒ˋˏˉ
˗˅ˇʸ˃֣
Ԝ ʤ˒ˋ˕ˌʾ˒ˉ˕ˉ
a ʮˊʾˏˉ b ʯˍˀˌˇ˔
c ʩˑ˗ˎ˒ʸˇˏˇ˓˅ˑ˒ˑʸˉ˕ˉ˔ֳ
˃˒ˇˏˇ˓˅ˑ˒ˑʸˉ˕ˉ˔ d ʣˋ˃ˌʾ˒˖ˉ˔ˊˇ˓ˎˑˌ˓˃˕ʸ˃˔
e ʩ˓ʸˌˑ˔˅ˋ˃ˌ˓ˁˎ˃˕ˎ˃ f ʩˍˇʸˆ˛ˎ˃˒ˍ˃ˌʿˏ
g ʤ˒ˋ˘ˀˏˇˋ˃ˊˁ˓ˎ˃ˏ˕ˉ˔
ԝ ʯ˓ˋˏ˃˒ʾ˖ˉ˙˓˂˕ˉ
ʤ˒ˋˍˁː˖ˇ˖ˉˏˇ˒ˋˊ˗ˎˉ˖˂˓ʻˊˎˋ˕ˉ˕ʻˎ˘˛ˏ˃ˎˇ˖ˑˏ˖ʻ˒ˑ
˖˛ˏˎ˃ˍˍˋʿˏ˕˃˔֣ʠˏ˃˖˓ˁː˖ˇ˕˖ˑˏ˒˃˓˃ˌˀ˖˛˒ʸˏ˃ˌ˃֣ʠˏ
˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋˇʸ˖ˇ˖ˑˏˋ˕ˋ˛˖˂ˎ˃ˍˍˋʿˏ˅ˋ˃˒˓ʿ˖ˉ˘ˑ˓ˀ֤
˙˓ˉ˕ˋˎˑ˒ˑˋ˂˕˖ˇˎˋ˃˙˃ˎˉˍʾ˖ˇ˓ˉ˓ʻˊˎˋ˕ˉ֣
ʲʻ˒ˑ˔ˎ˃ˍˍˋʿˏ ʤʻ˓ˑ˔ˊˇ˓ˎˑˌ˓˃˕ʸ˃˔
ʫ˃ˍˍˋˀˎˇ˙ˑˏ˖˓˂˖˓ʸ˙˃֤ˌ˃˖˕˃˓ˀ˂
ˆʻ˕ˌˑˍ˃˕˖ˑʸ˕ˋ˛ˎ˃ 210-230°C
ʫ˃ˍˍˋˀˎˇˌ˃ˏˑˏˋˌ˂˂ˎˁ˖˓ˋ˃˖˓ʸ˙˃˂
ˎ˃ˍˍˋˀˇˍ˃˘˓ʿ˔˕˒˃˕˖ˀ 180-200°C
ʪˇ˒˖ˀ֤ˊ˃ˎ˒ˀˎ˃ˍˍˋˀ֤ː˃ˏˊˀˎ˃ˍˍˋˀ֤
ˎ˃ˍˍˋˀˎˇˏ˖ˇˌ˃˒ˀˈ˂˄˃ˎˎˁˏ˃ 170°˂˒˃˓˃ˌˀ˖˛
ʱ˗ˎ˄ˑ˗ˍˁ˔˅ˋ˃˒ˋˑʾˎˑ˓˘ˇ˔ˎ˒ˑʻˌˍˇ˔֥
ʯˀ˓˖ˇˎˋˌ˓ʾ˖ˇ˓ˇ˔˖ˑʻ˘ˇ˔ˎ˃ˍˍˋʿˏ˅ˋ˃ˌ˃ˍʻ˖ˇ˓˃
˃˒ˑ˖ˇˍˁ˕ˎ˃˖˃֣
ʫˇ˖ˑ˙ˁ˓ˋ֤ˆˋ˒ˍʿ˕˖ˇ˖ˋ˔ˀˌ˓ˇ˔˖˛ˏˎ˃ˍˍˋʿˏ˒ˀˏ˛˃˒ʾ˖ˑˏ
ˋ˕ˋ˛˖˂ˎˇ˖ˀ˖ˑ˅ʻ˓ˋ˕ˎ˃֣
ʩ˓˃˖˂˕˖ˇ˖ˉˏˀˌ˓ˉ˖ˑ˗ˋ˕ˋ˛˖˂˅ˋ˃ˌ˃ˍʻ˖ˇ˓ˑˁˍˇ˅˙ˑ˕˖ˑ
˅ʻ˓ˋ˕ˎ˃ˌ˃ˋ˕˖ˑ˖˓ˀ˄ˉ˅ˎ˃֣
ʵ˃ˍ˃˓ʿ˕˖ˇˇˍ˃˘˓ʿ˔˖ˑˌ˓ˀ˖ˉˎ˃˖ˉ˔ˍ˃˄˂˔ʾ˕ˑ˖˓˃˄ˀ˖ˇ
˖ˑˏˋ˕ˋ˛˖˂ˎ˃ˍˍˋʿˏ˒˓ˑ˔˖˃ˌˀ˖˛֣
ʱˉˎˇʸ˛˕ˉ֥
ʫˉˏ˖ˑ˒ˑˊˇ˖ˇʸ˖ˇ˖ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂ˎˁ˕˃˕˖ˉˊ˂ˌˉʾ˖˃ˏˇʸˏ˃ˋ
˃ˌʾˎ˃ˈˇ˕˖˂֣
ʦ˕˗˕ˌˇ˗˂ˆˋ˃ˊˁ˖ˇˋˍˇˋ˖ˑ˗˓˅ʸ˃˃˗˖ʾˎ˃˖ˉ˔
˃˒ˇˏˇ˓˅ˑ˒ˑʸˉ˕ˉ˔֣ʫˇ˖ˀ˃˒ʾԝԚˍˇ˒˖ˀ֤ˉ˕˗˕ˌˇ˗˂
˃˒ˇˏˇ˓˅ˑ˒ˑˋˇʸ˖˃ˋ˃˗˖ʾˎ˃˖˃֣
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida
½~üÿēÿĻł֣~½ľ½ĻġÞâľ×âĚâžØÿ½ľłâĻġľØġęĻēâŊġÞâē½
asistencia que ofrece Philips, registre el producto en
www.philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de
usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo
después de usarlo. La proximidad de agua representa un
riesgo, aunque el aparato esté apagado.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca
del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u
otros recipientes que contengan agua.
Desenchufe siempre el aparato después de
usarlo.
Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio
½ŏŊġľÿŶ½ÞġĻġľ~üÿēÿĻł֤ØġĚâēžĚÞââŧÿŊ½ľłÿŊŏ½ØÿġĚâłÞâ
peligro.
Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho
años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no tengan los conocimientos
Ůē½âŭĻâľÿâĚØÿ½ĚâØâł½ľÿġłłÿâęĻľâĽŏâēġü½ö½Ě×½čġ
supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo
utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos
ĽŏâØġĚēēâŧ½łŏŏłġ֣^ġĻâľęÿŊ½ĽŏâēġłĚÿĠġłčŏâöŏâĚØġĚ
el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el
ę½ĚŊâĚÿęÿâĚŊġ½ęâĚġłĽŏâēġü½ö½Ě×½čġłŏĻâľŧÿłÿĢĚ֣
ġęġĻľġŊâØØÿĢĚ½ÞÿØÿġĚ½ē֤½ØġĚłâč½ęġłĽŏâÿĚłŊ½ēââĚâē
circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de
corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente
ġĻâľ½ØÿġĚ½ēľâłÿÞŏ½ēĽŏâĚġâŭØâÞ½ÞâԝԚׯę֣ġĚłŏēŊâ½łŏ
electricista.
ĚŊâłÞââĚØüŏõ½ľâē½Ļ½ľ½Ŋġ֤ØġęĻľŏâ×âĽŏââēŧġēŊ½čâ
ÿĚÞÿؽÞġâĚâēęÿłęġłâØġľľâłĻġĚÞâØġĚâēŧġēŊ½čâÞâē½ľâÞ
eléctrica local.
^ġŏŊÿēÿØââłŊâ½Ļ½ľ½ŊġĻ½ľ½ġŊľġłžĚâłÞÿłŊÿĚŊġł½ēġł
descritos en este manual.
^ġŏŊÿēÿØââē½Ļ½ľ½Ŋġłġ׾âؽ×âēēġ½ľŊÿžØÿ½ē֣
^ŏĚؽÞâčââē½Ļ½ľ½ŊġłÿĚŧÿöÿē½ĚØÿ½Øŏ½ĚÞġâłŊãâĚØüŏõ½Þġ
a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes
ġĽŏâ~üÿēÿĻłĚġľâØġęÿâĚÞââłĻâØāžØ½ęâĚŊâ֣ÿēġü½Øâ֤
quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
Preste total atención cuando utilice el aparato, ya que puede
estar muy caliente. Agarre solo el mango, ya que el resto de
piezas están calientes, y evite el contacto con la piel.
ġēġĽŏâłÿâęĻľââē½Ļ½ľ½Ŋġłġ׾âŏĚ½łŏĻâľžØÿâĻē½Ě½֤
estable y resistente al calor. Las placas de calentamiento
ؽēÿâĚŊâłĚŏĚؽÞâ×âĚŊġؽľłŏĻâľžØÿâłĚÿġŊľġłę½Ŋâľÿ½ēâł
ÿĚſ½ę½×ēâł֣
Evite que el cable de alimentación entre en contacto con las
piezas calientes del aparato.
]½ĚŊâĚö½âē½Ļ½ľ½ŊġēâčġłÞâġ×čâŊġłŮę½Ŋâľÿ½ēâł
ÿĚſ½ę½×ēâłęÿâĚŊľ½łâłŊãâĚØâĚÞÿÞġ֣
^ŏĚؽØŏ׾½âē½Ļ½ľ½ŊġַĻġľâčâęĻēġ֤ØġĚŏĚ½Ŋġ½ēē½ġľġĻ½ָ
mientras esté caliente.
Utilice el aparato solo sobre el pelo seco.
^ġŏŊÿēÿØââē½Ļ½ľ½ŊġØġĚē½łę½Ěġłęġč½Þ½ł֣
Mantenga las placas de calentamiento limpias y sin polvo
ni productos para moldear el pelo, tales como espuma
ęġēÞâ½Þġľ½֤ē½Ø½ġöâē֣^ŏĚؽŏŊÿēÿØââē½Ļ½ľ½ŊġčŏĚŊġØġĚ
productos para moldear.
Las placas de calentamiento tienen un revestimiento. Este
revestimiento se puede desgastar lentamente con el tiempo.
No obstante, esto no afecta al rendimiento del aparato.
Si se utiliza el aparato con cabello teñido, las placas de
calentamiento pueden mancharse.
Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado
por Philips para su comprobación y reparación. Las
ľâĻ½ľ½ØÿġĚâłēēâŧ½Þ½ł½ؽ×ġĻġľĻâľłġĚ½ēĚġØŏ½ēÿžØ½Þġ
pueden dar lugar a situaciones extremadamente peligrosas
para el usuario.
~½ľ½âŧÿŊ½ľÞâłØ½ľö½łâēãØŊľÿؽł֤ĚġÿĚŊľġÞŏŶؽġ×čâŊġł
metálicos en la toma del ionizador.
No tire del cable de alimentación después de cada uso.
%âłâĚØüŏõâłÿâęĻľââē½Ļ½ľ½ŊġłŏčâŊ¾ĚÞġēġĻġľē½Øē½ŧÿč½֣
Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del
alcance de los niños, especialmente durante el uso y el
enfriamiento.
½ęĻġłâēâØŊľġę½öĚãŊÿØġłַ)]ָ
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas
aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.
Reciclaje
ֿ)łŊâłāę×ġēġłÿöĚÿžØ½ĽŏââłŊâĻľġÞŏØŊġĚġ
debe desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/EU).
- Siga la normativa de su país con respecto a la recogida
de productos eléctricos y electrónicos. El correcto
desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud humana.
2 Vista general
a Panel de visualización b Placas de calentamiento
c Botón de encendido/
apagado d Control de temperatura
e Anilla para colgar f ]âؽĚÿłęġÞâØÿâľľâ
g Alfombrilla resistente al
calor
3 Antes de usar el aparato
Seleccione la posición que desee según su tipo de pelo.
Consulte la siguiente tabla. Seleccione siempre una posición
ÞâŊâęĻâľ½Ŋŏľ½ę¾ł×½č½Øŏ½ĚÞġŏŊÿēÿØâē½Ļē½ĚØü½Ļġľ
primera vez.
Tipo de cabello Rango de
temperatura
Grueso, rizado o difícil de alisar 210 -230ׯٗC
^ġľę½ē֤žĚġ֤ÞâŊâŭŊŏľ½ęâÞÿ½ġ
ligeramente ondulado 180-200ׯٗC
Fino, claro, rubio, decolorado o
teñido 170ׯٗC o menos
Consejos para crear mejores rizos:
ġęâęâØüġĚâłę¾łĻâĽŏâĠġłĻ½ľ½ġ×ŊâĚâľēġłęâčġľâł
resultados.
Utilice la mano para dar la vuelta a las puntas del pelo sobre
la plancha después de girarla.
ŏčâŊâē½ĻŏĚŊ½Þâē½Ļē½ĚØü½ÞâĻâēġĻ½ľ½ŊâĚâľŏĚęâčġľ
control al girar y tirar.
Suelte suavemente el agarre del mango mientras pasa el
pelo.
Nota:
No introduzca el aparato en la funda mientras aún esté
caliente.
El aparato está equipado con una función de apagado
automático. Después de 30 minutos, el aparato se apaga
automáticamente.
Plancha de pelo; Clase de aislamiento II
El enchufe macho de conexión
debe ser conectado solamente a
un enchufe hembra de las
mismas caracterísƟcas técnicas
del enchufe en materia
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen.
Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä tuotteesi
osoitteessa www.philips.com/welcome.
1 Tärkeää
WŏâŊÌęÌĐÌŮŊŊīġĻ½łâĚĚâĚē½ÿŊŊââĚĐÌŮŊŊÌęÿłŊÌč½łÌÿēŮŊÌłâ
myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
SġłĐÌŮŊÌŊē½ÿŊâŊŊ½ĐŮēĻŮüŏġĚââłł½֤ÿľľġŊ½ĻÿłŊġĐâ
ĻÿłŊġľ½łÿ½łŊ½ĐÌŮŊīĚčÌēĐââĚ֤łÿēēÌē½ÿŊŊââłł½ġĚ
čÌĚĚÿŊâŊŊÌ֤ŧ½ÿĐĐ½ŧÿľŊ½ġēÿłÿĐ½ŊĐ½ÿłŊŏ֣
VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen,
suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
EľľġŊ½ĻÿłŊġĐâĻÿłŊġľ½łÿ½łŊ½½ÿĚ½ĐÌŮŊīĚčÌēĐââĚ֣
SġłŧÿľŊ½čġüŊġġĚŧ½üÿĚöġÿŊŊŏĚŏŊ֤ŧ½ÿüÞ½Ŋ½
se oman turvallisuutesi vuoksi Philipsin valtuuttamassa
üŏġēŊġēÿÿĐĐââłłÌŊ½ÿęŏŏēē½½ęę½ŊŊÿŊ½ÿŊġÿłâēē½Đġľč½½č½ēē½֣
W½ÿŊâŊŊ½ŧġÿŧ½ŊĐÌŮŊŊÌÌŮēÿԢֿŧŏġŊÿ½½Ŋē½ĻłâŊč½üâĚĐÿēīŊ֤
čġÿÞâĚõŮŮłÿĚâĚŊ½ÿüâĚĐÿĚâĚŊġÿęÿĚŊ½ĐŮĐŮġĚľ½čġÿŊŊŏĚŏŊŊ½ÿ
čġÿēē½âÿġēâĐġĐâęŏłŊ½Ŋ½ÿŊÿâŊġ½ē½ÿŊŊââĚĐÌŮŊīłŊÌ֤čġłüâÿŊÌ
ġĚĚâŏŧġŊŊŏē½ÿŊŊââĚŊŏľŧ½ēēÿłâłŊ½ĐÌŮŊīłŊÌŊ½ÿŊ½ľčġēē½ġĚ
Ŋŏľŧ½ēēÿłâĚĐÌŮŊīĚâÞâēēŮŊŊÌęÌŧ½ēŧġĚŊ½č½čġłüâŮęęÌľŊÌŧÌŊ
laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen
ĻÿłŊġľ½łÿ½½ĚčÌÌĚĚīłŧÿľŊ½ē½ÿŊŊââĚַ%ָ֣SÌÌĚĚīłŧÿľŊ½ē½ÿŊŊââĚ
čÌÌĚĚīłŧÿľľ½ĚġĚġēŊ½ŧ½½ēēâԝԚę֣WÿłÌŊÿâŊġč½ł½½Ŋ
½łâĚŊ½č½ēŊ½֣
Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty
čÌĚĚÿŊâŧ½łŊ½½Ļ½ÿĐ½ēēÿłŊ½čÌĚĚÿŊâŊŊÌ֣
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
UŏĚē½ÿŊâġĚēÿÿŊâŊŊŮĻÿłŊġľ½łÿ½½Ě֤ÌēÌčÌŊÌłÿŊÌÿēę½Ěŧ½ēŧġĚŊ½½֣
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai
łŏġłÿŊŊâēâęÿ½ēÿłÌŧ½ľŏłŊâÿŊ½Ŋ½ÿֿġłÿ½֣SġłĐÌŮŊÌŊęŏÿŊ½ġłÿ½֤
takuu ei ole voimassa.
ēÌĐÿâľľÌŧÿľŊ½čġüŊġ½ē½ÿŊŊââĚŮęĻÌľÿēēâ֣
ĚĚ½ē½ÿŊŊââĚčÌÌüŊŮÌâĚĚâĚłÌÿēŮŊŮĐłââĚ½łâŊŊ½ęÿłŊ½֣
Keskity yksinomaan laitteen käyttöön, kun käytät sitä, koska
se voi olla erittäin kuuma. Pidä kiinni vain kahvasta, koska
muut osat ovat kuumia. Vältä ihokosketusta.
łâŊ½½ÿĚ½ē½ÿŊâēÌęęīĚĐâłŊÌŧÌēēâ֤ŊŏĐâŧ½ēēâč½Ŋ½ł½ÿłâēēâ
alustalle. Kuumaa lämpölevyä ei saa päästää kosketuksiin
alustan tai minkään tulenaran materiaalin kanssa.
~ÿÞÌüŏġēÿ֤âŊŊâÿŧÿľŊ½čġüŊġčġŏÞŏĐġłĐâŊŏĐłÿÿĚē½ÿŊŊââĚ
kuumien osien kanssa.
~ÿÞÌē½ÿŊâĻġÿłł½üâēĻġłŊÿłŮŊŊŮŧÿłŊÌâłÿĚâÿłŊÌč½ę½Ŋâľÿ½½ēâÿłŊ½֤
kun sen virta on kytkettynä.
Älä peitä laitetta esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteella, kun se
on kuuma.
Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
~ŏüÞÿłŊ½ēÌęĻīēâŧŮŊłÌÌĚĚīēēÿłâłŊÿ֤âŊŊâÿĚÿÿüÿĚĐâľľŮĻīēŮÌč½
muotoilutuotteita, kuten muotoiluvaahtoa, hiuslakkaa tai
geeliä. Älä koskaan käytä laitetta muotoilutuotteiden kanssa.
WÌęĻīēâŧŮÿłłÌġĚĻÿĚĚġÿŊâ֣č½ĚęŮīŊÌĻÿĚĚġÿŊâł½½ŊŊ½½
üÿēč½ēēââĚĐŏēŏ½֣ÌęÌâÿŧ½ÿĐŏŊ½ē½ÿŊŊââĚłŏġľÿŊŏłĐŮĐŮŮĚ֣
Sġłē½ÿŊŊââēē½ĐÌłÿŊâēēÌÌĚŧÌľčÌŊŊŮčÌüÿŏĐłÿ½֤ēÌęĻīēâŧŮŊ
ł½½ŊŊ½ŧ½ŊŧÌľčÌŮŊŮÌ֣
ġÿęÿŊ½ē½ÿŊâŧÿ½ĚęÌÌľÿŊŮłŊÌč½Đġľč½½ęÿłŊ½ŧ½ľŊâĚ~üÿēÿĻłÿĚ
ŧ½ēŊŏŏŊŊ½ę½½ĚüŏġēŊġēÿÿĐĐââłââĚ֣łÿ½ĚŊŏĚŊâę½ŊġĚĐġľč½ŏł
ł½½ŊŊ½½½ÿüâŏŊŊ½½ŧ½½ľ½Ŋÿē½ĚŊâÿŊ½ē½ÿŊŊââĚĐÌŮŊŊÌčÌēēâ֣
Älä työnnä ionisaattorin ilmanpoistoaukkoon metalliesineitä,
ettet saa sähköiskua.
ēÌŧâÞÌē½ÿŊŊââĚŧÿľŊ½čġüÞġłŊ½ē½ÿŊŊââĚĐÌŮŊīĚčÌēĐââĚ֣
Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Palovamman vaara. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta
âľÿŊŮÿłâłŊÿĐÌŮŊīĚ½ÿĐ½Ě½č½ē½ÿŊŊââĚčÌÌüŊŮâłłÌ֣
ÌüĐīę½öĚââŊŊÿłâŊĐâĚŊÌŊַ)];ָ
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
ַ)];ָĐġłĐâŧÿ½łŊ½ĚÞ½ľÞâč½č½łÌÌĚĚīĐłÿÌ֣
Kierrätys
- Tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei
ł½½üÌŧÿŊŊÌÌŊ½ŧ½ēēÿłâĚĐġŊÿŊ½ēġŏłčÌŊŊââĚęŏĐ½Ě½
(2012/19/EU).
ֿ^ġŏÞ½Ŋ½ġę½Ěę½½łÿĻ½ÿĐ½ēēÿłÿ½łÌüĐīֿč½
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
łÌÌĚŊīčÌ֣łÿ½ĚęŏĐ½ÿĚâĚüÌŧÿŊŊÌęÿĚâĚ½ŏŊŊ½½
âüĐÌÿłâęÌÌĚŮęĻÌľÿłŊīēēâč½ÿüęÿłÿēēâę½üÞġēēÿłâłŊÿĐġÿŊŏŧÿ½
haittavaikutuksia.
2 Yleiskuvaus
a Näyttö b Lämpölevyt
c Virtakytkin d Lämpötilanvalitsin
e Ripustuslenkki f Lukitsin
g Lämpömatto
3 Ennen käyttöä
ª½ēÿŊłâü½ēŏ½ę½łÿ½łâŊŏłüÿŏłŊŮŮĻÿĚęŏĐ½½Ě֣WÿłÌŊÿâŊġč½ġĚ
oheisessa taulukossa. Valitse aina matala asetus, kun käytät
suoristinta ensimmäistä kertaa.
Hiustyyppi Lämpötila-alue
Paksut, karkeat, kiharat, vaikeasti
suoristettavat 210–230°C
Normaalit, keskituuheat, pehmeästi
kihartuvat 180–200°C
Hennot, vaaleat, vaalennetut tai
ŧÌľčÌŊŮŊ 170°C tai vähemmän
Vinkkejä onnistuneisiin kiharoihin:
Saat parempia tuloksia ohuemmilla hiussuortuvilla.
UÌÌĚĚÌüÿŏłŊâĚē½Ŋŧġč½ĐÌÞâĚ½ŧŏēē½łŏġľÿłŊÿĚŊ½ĐġüŊÿ
ĐÌÌĚŊÌęÿłâĚčÌēĐââĚ֣
ªġÿŊĐÌÌĚŊÌÌč½ŧâŊÌÌüÿŏĐłÿ½ü½ēēÿŊŏęęÿĚĻÿŊÌęÌēēÌĐÿÿĚĚÿ
łŏġľÿłŊŏłľ½ŏÞ½ĚĐÌľčâłŊÌ֣
Vapauta puristusotettasi kahvasta kevyesti, kun vedät hiuksia
ēÌęĻīēâŧŮčâĚŧÌēÿłŊÌ֣
Huomautus:
Älä laita laitetta pussiin, kun laite on vielä kuuma.
Laitteessa on automaattinen virrankatkaisutoiminto.
Laitteen virta katkeaa automaattisesti 30 minuutin
kuluttua.
;ľ½ĚÛ½ÿł
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
Þâ~üÿēÿĻłׯ֨~ġŏľĻľġžŊâľĻēâÿĚâęâĚŊÞâē׍½łłÿłŊ½ĚØâġŻâľŊâ
Ļ½ľ~üÿēÿĻł֤âĚľâöÿłŊľâŶŧġŊľâĻľġÞŏÿŊÎē׍½Þľâłłâłŏÿŧ½ĚŊâׯ֥
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil,
et conservez-le pour un usage ultérieur.
ª)E)])^ׯ֥Ě׍ŏŊÿēÿłâŶĻ½łØâŊ½ĻĻ½ľâÿēÎĻľġŭÿęÿŊã
d’une source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bains,
débranchez-le après utilisation car la proximité
d’une source d’eau constitue un risque, même
lorsque l’appareil est hors tension.
ª)E)])^ׯ֥Ě׍ŏŊÿēÿłâŶĻ½łē׍½ĻĻ½ľâÿēĻľïł
d’une baignoire, d’une douche, d’un lavabo ni
de tout autre récipient contenant de l’eau.
%ã׾½ĚØüâŶŊġŏčġŏľłē׍½ĻĻ½ľâÿē½ĻľïłŏŊÿēÿł½ŊÿġĚ֣
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou
Ļ½ľŏĚŊâØüĚÿØÿâĚĽŏ½ēÿžã½žĚÞ׍ãŧÿŊâľŊġŏŊ½ØØÿÞâĚŊ֣
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de
Ԣׯ½ĚłġŏĻēŏł֤ÞâłĻâľłġĚĚâłÞġĚŊēâłؽĻ½ØÿŊãłĻüŮłÿĽŏâł֤
sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes soient sous surveillance
ou qu’ils aient reçu des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des
Þ½ĚöâľłâĚØġŏľŏł֣WâłâĚõ½ĚŊłĚâÞġÿŧâĚŊĻ½łčġŏâľ½ŧâØ
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans surveillance.
Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil
łŏľŏĚâĻľÿłâÞâØġŏľ½ĚŊĻľġŊãöãâĻ½ľŏĚÞÿłčġĚØŊâŏľ
ÞÿŻãľâĚŊÿâēÞâԝԚׯęÞ½Ěłē½ł½ēēâÞâ×½ÿĚł֣%âę½ĚÞâŶ
conseil à votre électricien.
Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil correspond bien à la tension secteur
locale.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est
indiqué dans ce manuel.
^׍ŏŊÿēÿłâŶĻ½łē׍½ĻĻ½ľâÿēłŏľØüâŧâŏŭ½ľŊÿžØÿâēł֣
WġľłĽŏâē׍½ĻĻ½ľâÿēâłŊłġŏłŊâĚłÿġĚ֤Ěâēâē½ÿłłâŶč½ę½ÿłł½Ěł
surveillance.
^׍ŏŊÿēÿłâŶč½ę½ÿłÞ׍½ØØâłłġÿľâłġŏÞâĻÿïØâłÞ׍ŏĚ½ŏŊľâ
õ½×ľÿؽĚŊġŏĚ׍½Ů½ĚŊĻ½łãŊãłĻãØÿžĽŏâęâĚŊľâØġęę½ĚÞãł
par Philips. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la garantie.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
âŊ½ĻĻ½ľâÿēĻâŏŊæŊľââŭŊľæęâęâĚŊØü½ŏÞׯ֦łġŮâŶ
particulièrement vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez
uniquement la poignée car les autres parties sont chaudes et
évitez tout contact avec la peau.
~ē½ØâŶŊġŏčġŏľłē׍½ĻĻ½ľâÿēłŏľŏĚâłŏľõ½ØâĻē½ĚââŊłŊ½×ēâ
ľãłÿłŊ½ĚŊÎē½Øü½ēâŏľ֣WâłĻē½ĽŏâłØü½ŏŻ½ĚŊâłĚâÞġÿŧâĚŊ
č½ę½ÿłæŊľââĚØġĚŊ½ØŊ½ŧâØē½łŏľõ½ØâġŏÞ׍½ŏŊľâłę½Ŋãľÿ½ŏŭ
ÿĚſ½ęę½×ēâł֣
Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit pas en
contact avec les parties chaudes de l’appareil.
^âē½ÿłłâŶĻ½łē׍½ĻĻ½ľâÿēÎĻľġŭÿęÿŊãÞ׍ġ×čâŊłâŊę½Ŋãľÿ½ŏŭ
ÿĚſ½ęę½×ēâłēġľłĽŏ׍ÿēâłŊ½ēēŏęã֣
^âØġŏŧľâŶč½ę½ÿłē׍½ĻĻ½ľâÿēַĻ½ľâŭâęĻēâÞ׍ŏĚâłâľŧÿâŊŊâġŏ
d’un vêtement) lorsqu’il est chaud.
Utilisez l’appareil uniquement sur cheveux secs.
N’utilisez pas l’appareil si vous avez les mains mouillées.
WâłĻē½ĽŏâłØü½ŏŻ½ĚŊâłÞġÿŧâĚŊæŊľâĻľġĻľâłâŊĚâÞġÿŧâĚŊ
comporter aucune trace de poussières, ni de produits
ØġÿŻ½ĚŊłÞŏŊŮĻâęġŏłłâ֤łĻľ½Ůġŏöâē֣^׍ŏŊÿēÿłâŶč½ę½ÿł
ē׍½ĻĻ½ľâÿē½ŧâØÞâłĻľġÞŏÿŊłØġÿŻ½ĚŊł֣
WâłĻē½ĽŏâłØü½ŏŻ½ĚŊâłĻľãłâĚŊâĚŊŏĚľâŧæŊâęâĚŊ֣â
ľâŧæŊâęâĚŊĻâŏŊĻľãłâĚŊâľŏĚâŏłŏľâĚġľę½ēâ½ŏžē
ÞŏŊâęĻł֣âĻüãĚġęïĚâĚ׍½ŻâØŊâŊġŏŊâõġÿłĻ½łēâł
performances de l’appareil.
Si vous utilisez l’appareil sur cheveux colorés, il est possible
ĽŏâēâłĻē½ĽŏâłØü½ŏŻ½ĚŊâłłâŊ½ØüâĚŊ֣
ġĚžâŶŊġŏčġŏľłē׍½ĻĻ½ľâÿēÎŏĚâĚŊľâׯâľŧÿØâׯöľãã~üÿēÿĻł
ĻġŏľŧãľÿžØ½ŊÿġĚġŏľãĻ½ľ½ŊÿġĚ֣ġŏŊâľãĻ½ľ½ŊÿġĚĻ½ľŏĚâ
ĻâľłġĚĚâĚġĚĽŏ½ēÿžãâĻâŏŊł׍½ŧãľâľÞ½ĚöâľâŏłâĻġŏľ
l’utilisateur.
^׍ÿĚłãľâŶ½ŏØŏĚġ×čâŊęãŊ½ēēÿĽŏâÞ½Ěłē½łġľŊÿâÞâē׍ÿġĚÿłâŏľ
au risque de vous électrocuter.
Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation après utilisation.
%ã׾½ĚØüâŶŊġŏčġŏľłē׍½ĻĻ½ľâÿēâĚŊâĚ½ĚŊē½žØüâ֣
Risque de brûlure. Tenez l’appareil hors de portée des
čâŏĚâłâĚõ½ĚŊł֤âĚĻ½ľŊÿØŏēÿâľēġľłÞâē׍ŏŊÿēÿł½ŊÿġĚâŊÞŏ
refroidissement.
ü½ęĻłãēâØŊľġę½öĚãŊÿĽŏâłַ)]ָ
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Recyclage
ֿâłŮę×ġēâłÿöĚÿžâĽŏâØâĻľġÞŏÿŊĚâÞġÿŊĻ½łæŊľâęÿł
au rebut avec les ordures ménagères (2012/19/EU).
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la
mise au rebut des produits électriques et électroniques.
Une mise au rebut correcte contribue à préserver
l’environnement et la santé.
2 Présentation
a żØüâŏľ b ~ē½ĽŏâłØü½ŏŻ½ĚŊâł
c Bouton marche/arrêt d Thermostat
e Anneau de suspension f Verrouillage des plaques
g ½ĻÿłØü½ŏŻ½ĚŊ
3 Avant utilisation
Sélectionnez le réglage de votre choix, en fonction de votre
type de cheveux. Reportez-vous au tableau ci-dessous.
ãēâØŊÿġĚĚâŶŊġŏčġŏľłŏĚľãöē½öâęġÿĚłãēâŧãēġľłÞâē½
première utilisation.
Type de cheveux Plage de
températures
*Ļ½ÿł֤õľÿłãłġŏÞÿżØÿēâłÎēÿłłâľ ԜԛԚֿԜԝԚׯٗC
Normaux, de texture moyenne ou
légèrement ondulés ԛԢԚֿԜԚԚׯٗC
Fins, clairs, blonds, décolorés ou
teints ԛԡԚׯٗC ou moins
ġĚłâÿēłĻġŏľØľãâľÞâĻēŏł×âēēâł×ġŏØēâłׯ֥
Prenez de petites mèches de cheveux pour des résultats
optimaux.
Faites passer votre mèche de cheveux à la main par-dessus le
lisseur lorsque vous le tournez.
Tenez le bout du lisseur pour mieux maîtriser vos gestes
lorsque vous le tournez ou que vous le déplacez.
Desserrez doucement la poignée au passage des cheveux.
âę½ľĽŏâׯ֥
N’insérez pas l’appareil dans la pochette tant qu’il est
chaud.
L’appareil est équipé d’une fonction d’arrêt
½ŏŊġę½ŊÿĽŏâ֣ŏ×ġŏŊÞâԝԚׯęÿĚŏŊâł֤ē׍½ĻĻ½ľâÿēł׍ãŊâÿĚŊ
automatiquement.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan
Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.
1 Penting
½Ø½ĻâŊŏĚčŏĐĻâĚööŏĚ½ÿĚÿÞâĚö½Ěł½Đł½ę½łâ×âēŏę
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
~)E^<^֥S½Ěö½ĚöŏĚ½Đ½Ě½ē½ŊÿĚÿÞâĐ½Ŋ½ÿľ֣
Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya
setelah digunakan karena dekat dengan air dapat
menimbulkan risiko, sekalipun alat telah
dimatikan.
~)E^<^֥S½Ěö½ĚöŏĚ½Đ½Ě½ē½ŊÿĚÿ×½Đ
mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air
lainnya.
Selalu mencabut steker setiap kali selesai
menggunakan alat.
SÿĐ½Đ½×âēēÿłŊľÿĐľŏł½Đ֤ę½Đ½ü½ľŏłÞÿö½ĚŊÿġēâü~üÿēÿĻł֤Ļŏł½Ŋ
layanan resmi Philips, atau orang yang mempunyai keahlian
łâčâĚÿł½ö½ľŊâľüÿĚÞ½ľÞ½ľÿ×½ü½Ů½֣
Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak di atas 8 tahun
Þ½Ěġľ½ĚöÞâĚö½ĚؽؽŊžłÿĐ֤ÿĚÞâľ½½Ŋ½ŏĐâØ½Đ½Ļ½ĚęâĚŊ½ē
yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan
čÿĐ½ęâľâĐ½Þÿ×âľÿĻâĚö½Ũ½ł½Ě½Ŋ½ŏĻâŊŏĚčŏĐęâĚöâĚ½ÿ
cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.
Anak-anak dilarang memainkan alat ini. Pembersihan dan
perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa
pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda
memasang Residual Current Device (RCD) pada sirkuit
listrik yang memasok listrik ke kamar mandi. RCD ini harus
memiliki arus operasi residu terukur yang tidak boleh lebih
dari 30 mA. Mintalah saran kepada petugas yang memasang
alat ini.
Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang
ÞÿŊŏĚčŏĐĐ½ĚĻ½Þ½½ē½Ŋłâłŏ½ÿÞâĚö½ĚŧġēŊ½łâēÿłŊľÿĐÞÿŊâęĻ½Ŋ
Anda.
S½Ěö½ĚöŏĚ½Đ½Ě½ē½ŊŏĚŊŏĐĐâĻâľēŏ½Ěłâē½ÿĚŮ½Ěö
ÞÿŊâľ½ĚöĐ½ĚÞ½ē½ę×ŏĐŏĻâŊŏĚčŏĐÿĚÿ֣
S½Ěö½ĚęâĚööŏĚ½Đ½Ě½ē½ŊĻ½Þ½ľ½ę×ŏŊŊÿľŏ½Ě֣
ÿē½½ē½ŊŊâē½üŊâľüŏ×ŏĚöĐâēÿłŊľÿĐ֤č½Ěö½ĚłâĐ½ēÿֿĐ½ēÿ
meninggalkannya tanpa diawasi.
S½Ěö½ĚłâĐ½ēÿֿĐ½ēÿęâĚööŏĚ½Đ½Ě½Đłâłġľÿ½Ŋ½ŏĐġęĻġĚâĚ
apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus
ÞÿľâĐġęâĚÞ½łÿĐ½Ěġēâü~üÿēÿĻł֣SÿĐ½ĚÞ½ęâĚööŏĚ½Đ½Ě
½Đłâłġľÿ½Ŋ½ŏĐġęĻġĚâĚŊâľłâ×ŏŊ֤ö½ľ½ĚłÿĚÞ½ęâĚč½Þÿ
batal.
S½Ěö½ĚęâēÿēÿŊĐ½ĚĐ½×âēēÿłŊľÿĐĻ½Þ½½ē½Ŋ֣
Tunggulah sampai alat sudah dingin sebelum
menyimpannya.
âľü½Ŋÿֿü½Ŋÿē½üł½½ŊęâĚööŏĚ½Đ½Ě½ē½ŊĐ½ľâĚ½×ÿł½ęâĚč½Þÿ
sangat panas. Cukup pegang gagang karena bagian lain
panas dan hindari kontak dengan kulit.
Selalu tempatkan alat pada permukaan yang tahan panas,
stabil, dan datar. Pelat pemanas yang panas tidak boleh
menyentuh permukaan atau bahan yang mudah terbakar.
S½Ěö½Ě×ÿ½ľĐ½ĚĐ½×âēēÿłŊľÿĐęâĚŮâĚŊŏü×½öÿ½Ě½ē½ŊŮ½Ěö
panas.
S½ŏüĐ½Ě½ē½ŊÞ½ľÿ×½ľ½ĚöÞ½Ě×½ü½ĚŮ½ĚöęŏÞ½üŊâľ×½Đ½ľ
saat dihidupkan.
S½Ěö½ĚĻâľĚ½üęâĚŏŊŏĻÿ½ē½ŊÞâĚö½Ěłâłŏ½Ŋŏַęÿł֣ü½ĚÞŏĐ
atau pakaian) saat sedang panas.
Gunakan alat hanya pada rambut yang kering.
S½Ěö½ĚġĻâľ½łÿĐ½Ě½ē½ŊÞâĚö½ĚŊ½Ěö½ĚŮ½Ěö×½ł½ü֣
S½ö½ē½üĻâē½ŊĻâę½Ě½ł½ö½ľłâē½ēŏ×âľłÿüÞ½Ě×â×½łÞ½ľÿ
debu serta produk penata seperti mousse, semprotan dan
öâē֣S½Ěö½ĚłâĐ½ēÿֿĐ½ēÿęâĚööŏĚ½Đ½Ě½ē½Ŋ×âľł½ę½ÞâĚö½Ě
produk penata.
Pelat pemanas memiliki lapisan. Lapisan ini lambat laun
akan menipis seiring waktu. Meskipun demikian, hal ini tidak
memengaruhi performa alat.
SÿĐ½½ē½ŊÞÿöŏĚ½Đ½ĚĻ½Þ½ľ½ę×ŏŊŮ½ĚöÞÿŨ½ľĚ½ÿ֤Ļâē½Ŋ
pemanas bisa berkarat.
Bawalah selalu alat ke pusat servis resmi Philips untuk
diperiksa atau diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli dapat sangat merugikan bagi
penggunanya.
S½Ěö½Ěęâę½łŏĐĐ½Ě×½ľ½Ěöēġö½ęĐâÞ½ē½ęĐÿłÿֿĐÿłÿÿġĚÿŶâľ
ŏĚŊŏĐęâĚöüÿĚÞ½ľÿĐâčŏŊ½ĚēÿłŊľÿĐ֣
S½Ěö½ĚęâĚ½ľÿĐĐ½×âēēÿłŊľÿĐłâŊâē½üĻâĚööŏĚ½½Ě֣âē½ēŏ
cabut alat dengan memegang stekernya.
½ü½Ů½Ŋâľ×½Đ½ľ֣S½ŏüĐ½Ě½ē½ŊÞ½ľÿč½ĚöĐ½ŏ½Ě½Ě½Đֿ½Ě½Đ֤
terutama selama digunakan dan ketika alat dibiarkan
mendingin.
]âÞ½ĚâēâĐŊľġę½öĚâŊַ)];ָ
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang
berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Pendauran ulang
- Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama
limbah rumah tangga biasa (2012/19/EU).
- Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-
produk elektrik dan elektronik di negara Anda.
Pembuangan produk secara benar akan membantu
mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.
2 Tinjauan Umum
a Panel layar b Pelat pemanas
c Tombol daya d Putaran suhu
e Lubang gantungan f Kunci penutup
g Tikar penghangat
3 Sebelum menggunakan
~ÿēÿüĻâĚö½Ŋŏľ½ĚŮ½ĚöÞÿÿĚöÿĚĐ½Ěłâłŏ½ÿčâĚÿłľ½ę×ŏŊĚÞ½֣
Lihat tabel di bawah. Pilihlah selalu setelan lebih rendah bila
Anda menggunakan pelurus untuk pertama kali.
Jenis Rambut Kisaran Suhu
Tebal, kasar, keriting, sulit diluruskan 210-230°C
Normal, bertekstur sedang, atau
berombak halus 180-200°C
Halus, pucat, pirang, diputihkan
(bleached), atau diwarnai
170°C atau di
bawahnya
Tips untuk menciptakan keriting yang lebih baik:
Ambil untaian rambut yang lebih sedikit untuk hasil yang
lebih baik.
<ŏĚ½Đ½ĚŊ½Ěö½ĚŏĚŊŏĐęâę×½ēÿĐŏčŏĚöľ½ę×ŏŊłâŊâē½ü
diputar.
~âö½ĚöŏčŏĚöĻâēŏľŏłŏĚŊŏĐĐġĚŊľġēŮ½Ěöēâ×ÿü×½ÿĐĐâŊÿĐ½
memutar dan menarik.
Perlahan longgarkan pegangan pada gagang sambil
menarik rambut.
Catatan:
Jangan masukkan alat ke dalam kantong saat masih
panas.
Alat ini dilengkapi dengan fungsi mati otomatis. Setelah
30 menit, alat akan mati secara otomatis.
Philips
Pelurus Rambut
BHS510, BHS515
110-240V~ 50 -60Hz 50-53W
Diimpor oleh:
PT Philips Indonesia Commercial
Gedung Cibis Nine Lantai 10
Sē֣֣֣ÿę½ŊŏĻ½Ěö^ġ֣Ԝ֣ԚԚԛ«֣ԚԚԟ
Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu,
S½Đ½ľŊ½âē½Ŋ½ĚԛԜԟԠԚׁEĚÞġĚâłÿ½
Negara Pembuat: Cina
No. Reg.:
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre
il massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare
il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in
prossimità di acqua.
Quando l’apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo
dopo l’uso poiché la vicinanza all’acqua
rappresenta un rischio anche quando il sistema
è spento.
AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio
in prossimità di vasche da bagno, docce,
lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato
dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i
rivenditori specializzati oppure da personale debitamente
Ľŏ½ēÿžØ½Ŋġ֤ĻâľâŧÿŊ½ľâłÿŊŏ½ŶÿġĚÿĻâľÿØġēġłâ֣
Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età
superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali,
žłÿØüâġłâĚłġľÿ½ēÿľÿÞġŊŊâ֤ĻľÿŧâÞÿâłĻâľÿâĚŶ½ġØġĚġłØâĚŶâ
adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto
assistenza o formazione per utilizzare l’apparecchio in
maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a
tale uso. Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere
eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un
dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per
corrente residua) all’interno del circuito elettrico che fornisce
alimentazione al bagno. Tale dispositivo RCD deve avere una
corrente operativa residua caratteristica non superiore a 30
mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
Prima di collegare l’apparecchio assicurarsi che la tensione
indicata su quest’ultimo corrisponda a quella locale.
Non utilizzare l’apparecchio per scopi non descritti nel
presente manuale.
^ġĚŏŊÿēÿŶŶ½ľâē׍½ĻĻ½ľâØØüÿġłŏؽĻâēēÿ½ľŊÿžØÿ½ēÿ֣
Quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione, non
lasciarlo mai incustodito.
Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure
ØġęĻġĚâĚŊÿĚġĚØġĚłÿöēÿ½ŊÿÿĚęġÞġłĻâØÿžØġÞ½~üÿēÿĻł֣EĚ
caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno
all’apparecchio.
W½łØÿ½ľâľ½ŻľâÞÞ½ľâē׍½ĻĻ½ľâØØüÿġĻľÿę½ÞÿľÿĻġľēġ֣
Prestare la massima attenzione durante l’uso
dell’apparecchio poiché potrebbe essere estremamente
caldo. Utilizzare esclusivamente l’apposita impugnatura
poiché le altre parti sono calde ed evitare il contatto con la
pelle.
ĻĻġööÿ½ľâłâęĻľâē׍½ĻĻ½ľâØØüÿġłŏŏĚ½łŏĻâľžØÿâĻÿ½Ě½֤
stabile e termoresistente. Le piastre riscaldanti non devono
ę½ÿŊġØؽľâē½łŏĻâľžØÿâġ½ēŊľġę½Ŋâľÿ½ēâÿĚž½ęę½×ÿēâ֣
Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le
parti surriscaldate dell’apparecchio.
Tenere l’apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali
ÿĚž½ęę½×ÿēÿ֣
Non coprire mai l’apparecchio (ad esempio con un
asciugamano o un indumento) quando è caldo.
Utilizzare l’apparecchio solo su capelli asciutti.
Non utilizzare l’apparecchio con le mani bagnate.
Assicurarsi che le piastre riscaldanti siano pulite e prive di
polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray
o gel. Non utilizzare mai l’apparecchio insieme a prodotti
modellanti.
Le piastre riscaldanti sono dotate di rivestimento.
Quest’ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo.
Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni
dell’apparecchio.
Se l’apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre
riscaldanti potrebbero macchiarsi.
Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un
centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte
ÞÿĻâľłġĚâĚġĚĽŏ½ēÿžØ½ŊâĻġŊľâ××âęâŊŊâľâÿĚłâľÿġĻâľÿØġēġ
l’incolumità dell’utente.
~âľâŧÿŊ½ľâÿēľÿłØüÿġÞÿłØ½ľÿØüâׯâēâŊŊľÿØüâ֤ĚġĚÿĚłâľÿľâ
oggetti metallici nello ionizzatore.
Non tirare il cavo di alimentazione dopo l’uso. Scollegare
sempre l’apparecchio tenendo la spina.
Pericolo di ustione. Tenere l’apparecchio lontano dalla
portata dei bambini, in particolare durante l’uso e il
ľ½ŻľâÞÞ½ęâĚŊġ֣
½ęĻÿâēâŊŊľġę½öĚâŊÿØÿַ)];ָ
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e
alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Riciclaggio
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
łę½ēŊÿŊġØġĚÿĚġľę½ēÿľÿžŏŊÿÞġęâłŊÿØÿַԜԚԛԜֳԛԣֳ)ָ֣
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete
restituire un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza,
½ēŊâŶŶ½âē½ľöüâŶŶ½ָ½ÿľÿŧâĚÞÿŊġľÿØġĚłŏĻâľžØÿâÞâÞÿؽŊ½
alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
ÞÿŻâľâĚŶÿ½Ŋ½ÞâÿĻľġÞġŊŊÿâēâŊŊľÿØÿâÞâēâŊŊľġĚÿØÿÿĚŧÿöġľâĚâē
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
2 Panoramica
a Display b Piastre riscaldanti
c ~ŏēł½ĚŊâġĚֳġŻ d Termostato
e Gancio f Sistema di blocco
g Tappetino riscaldante
3 Prima dell’uso
Selezionare l’impostazione desiderata a seconda del tipo
ÞÿؽĻâēēÿ֣;½ľâľÿõâľÿęâĚŊġ½ēē½łâöŏâĚŊâŊ½×âēē½֣ŏ½ĚÞġׯłÿ
utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una
temperatura più bassa.
Tipo di capelli Intervallo di
temperatura
Ļâłłÿ֤ÿłĻÿÞÿ֤ľÿØØÿ֤ÞÿżØÿēÿÞ½ēÿłØÿ½ľâ 210-230 °C
Normali, consistenza media,
leggermente mossi 180-200 °C
Sottili, chiari, biondi, decolorati o tinti 170 °C o inferiore
Suggerimenti per creare ricci più belli:
Per risultati migliori, prendere ciocche di capelli più piccole.
Usare la mano per capovolgere le punte dei capelli sulla
piastra dopo la rotazione.
Tenere la punta della piastra per capelli per un migliore
controllo durante la rotazione e il tiraggio.
Allentare delicatamente la presa sull’impugnatura durante il
tiraggio dei capelli.
Nota:
Non inserire l’apparecchio nella custodia quando è ancora
caldo.
L’apparecchio dispone della funzione di spegnimento
automatico. Dopo 30 minuti, l’apparecchio si spegne
automaticamente.
Nederlands
<âõâēÿØÿŊââľÞęâŊŏŨ½½ĚĐġġĻâĚŨâēĐġę×ÿč~üÿēÿĻł֨âöÿłŊľââľ
uw product op www.philips.com/welcome om optimaal
gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning.
1 Belangrijk
WââłÞâŶâöâ׾ŏÿĐł½½ĚŨÿčŶÿĚöŶġľöŧŏēÞÿöÞġġľŧġġľÞ½ŊŏüâŊ
½ĻĻ½ľ½½Ŋö½½Ŋöâ׾ŏÿĐâĚ֣âŨ½½ľÞâöâ׾ŏÿĐł½½ĚŨÿčŶÿĚöġę
deze indien nodig te kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van
water.
Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker
Þ½ĚĚ½öâ׾ŏÿĐ½ēŊÿčÞŏÿŊüâŊłŊġĻØġĚŊ½ØŊ֣%â
Ě½×ÿčüâÿÞŧ½ĚŨ½ŊâľĐ½Ěöâŧ½½ľġĻēâŧâľâĚ֤Ŷâēõł
als het apparaat is uitgeschakeld.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet
in de buurt van een bad, douche, wastafel of
½ĚÞâľŨ½ŊâľüġŏÞâĚÞġ×čâØŊ֣
B½½ēĚ½öâ׾ŏÿĐ½ēŊÿčÞÞâłŊâĐĐâľŏÿŊüâŊ
stopcontact.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden
vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd
łâľŧÿØâØâĚŊľŏęġõĻâľłġĚâĚęâŊŧâľöâēÿčĐ×½ľâĐŨ½ēÿžØ½Ŋÿâł
om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf
Ԣč½½ľâĚÞġġľĻâľłġĚâĚęâŊŧâľęÿĚÞâľÞâēÿØü½ęâēÿčĐâ֤
ŶÿĚŊŏÿöēÿčĐâġõöââłŊâēÿčĐâؽĻ½ØÿŊâÿŊâĚġõŨâÿĚÿöâľŧ½ľÿĚö
âĚĐâĚĚÿł֤ęÿŊłŶÿčŊġâŶÿØüŊġõÿĚłŊľŏØŊÿâüâ××âĚġĚŊŧ½ĚöâĚ
½½Ěö½½ĚÞâŧâÿēÿööâ׾ŏÿĐŧ½ĚüâŊ½ĻĻ½ľ½½Ŋ֤âĚŶÿčÞâ
öâŧ½ľâĚŧ½ĚüâŊöâ׾ŏÿĐ×âöľÿčĻâĚ֣UÿĚÞâľâĚęġöâĚĚÿâŊ
met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen
niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar
te installeren in de elektrische groep die de badkamer van
stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde
te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de
installateur.
Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage
dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de
Ļē½½ŊłâēÿčĐâĚâŊłĻ½ĚĚÿĚö֣
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan
×âłØüľâŧâĚÿĚÞâŶâöâ׾ŏÿĐł½½ĚŨÿčŶÿĚö֣
Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het
is aangesloten op het stopcontact.
Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere
õ½×ľÿĐ½ĚŊâĚġõÞÿâĚÿâŊłĻâØÿžâĐŶÿčĚ½½Ě×âŧġēâĚÞġġľ~üÿēÿĻł֣
ēłŏÞâľöâēÿčĐâ½ØØâłłġÿľâłġõġĚÞâľÞâēâĚöâ׾ŏÿĐŊ֤ŧâľŧ½ēŊ
de garantie.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
«ââłŶââľŧġġľŶÿØüŊÿö×ÿčöâ׾ŏÿĐŧ½ĚüâŊ½ĻĻ½ľ½½Ŋ֣BâŊĐ½Ě
×ÿčŶġĚÞâľüââŊŶÿčĚ֣BġŏÞüâŊü½ĚÞŧ½Ŋ½ēēââĚŧ½łŊ½ēł½ĚÞâľâ
ġĚÞâľÞâēâĚüââŊŶÿčĚâĚŧâľęÿčÞØġĚŊ½ØŊęâŊÞâüŏÿÞ֣
~ē½½ŊłüâŊ½ĻĻ½ľ½½Ŋ½ēŊÿčÞġĻââĚüÿŊŊâ×âłŊâĚÞÿöâ֤łŊ½×ÿâēâ֤
vlakke ondergrond. Laat de hete verwarmingsplaten nooit in
contact komen met de ondergrond of met ander brandbaar
materiaal.
Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete
delen van het apparaat.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen
en materialen als het is ingeschakeld.
%âĐüâŊ½ĻĻ½ľ½½ŊĚġġÿŊ½õ½ēłüâŊüââŊÿłַ×ÿčŧ֣ęâŊââĚ
handdoek of kleding).
Gebruik het apparaat alleen op droog haar.
Bedien het apparaat niet met natte handen.
BġŏÞÞâŧâľŨ½ľęÿĚöłĻē½ŊâĚłØüġġĚâĚŧľÿčŧ½ĚłŊġõâĚ
stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik het
apparaat nooit in combinatie met stylingproducten.
De verwarmingsplaten hebben een coating. Deze laag kan
ÿĚÞâēġġĻÞâľŊÿčÞē½ĚöŶ½½ęŨâöłēÿčŊâĚ֣%ÿŊüââõŊâØüŊâľ
geen invloed op de prestaties van het apparaat.
De verwarmingsplaten van het apparaat kunnen
ŧâľĐēâŏľÿĚöâĚŧâľŊġĚâĚ×ÿčöâ׾ŏÿĐęâŊöâĐēâŏľÞü½½ľ֣
ľâĚöüâŊ½ĻĻ½ľ½½Ŋ½ēŊÿčÞĚ½½ľââĚÞġġľ~üÿēÿĻł
geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie.
Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een
×ÿčŶġĚÞâľöâŧ½½ľēÿčĐâłÿŊŏ½ŊÿâŧġġľÞâöâ׾ŏÿĐâľ֣
Steek geen metalen voorwerpen in het uitlaatkanaal van de
ionisator, om elektrische schokken te voorkomen.
Trek na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer
½ēŊÿčÞŏÿŊüâŊłŊġĻØġĚŊ½ØŊÞġġľ½½ĚÞâłŊâĐĐâľŊâŊľâĐĐâĚ֣
Verbrandingsgevaar. Houd apparaat buiten het bereik van
čġĚöâĐÿĚÞâľâĚ֤ęâŊĚ½ęâŊÿčÞâĚłöâ׾ŏÿĐâĚŊÿčÞâĚłüâ
afkoelen.
)ēâĐŊľġę½öĚâŊÿłØüâŧâēÞâĚַ)]ªָ
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften
met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische
velden.
Recycling
ֿ%ÿŊłŮę×ġġē×âŊâĐâĚŊÞ½ŊÞÿŊĻľġÞŏØŊĚÿâŊ×ÿčüâŊ
öâŨġĚâüŏÿłüġŏÞâēÿčĐâ½õŧ½ēę½öŨġľÞâĚŨâööâöġġÿÞ
(2012/19/EU).
- Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten.
Met correcte afvoer voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
2 Overzicht
a Display b Opwarmplaten
c Aan/uit-knop d Temperatuurregelaar
e Ophanglus f Vergrendelslot
g Verwarmende mat
3 Voorafgaand aan gebruik
Kies de gewenste stand op basis van uw haartype.
½½ÞĻēââöÞâġĚÞâľłŊ½½ĚÞâŊ½×âē֣Uÿâł½ēŊÿčÞââĚē½öâľâ
temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst
gebruikt.
Haartype Temperatuurbereik
%ÿĐ֤łŊŏö֤ĐľŏēēâĚÞ֤ęġâÿēÿčĐŊâ
ontkrullen 210-230°C
Normaal, licht krullend of golvend 180-200°C
;ÿčĚ֤ēÿØüŊöâŊÿĚŊ֤×ēġĚÞ֤öâ×ēġĚÞââľÞ
of gekleurd 170°C of lager
Tips om uw haar beter te krullen:
Neem kleinere haarlokken voor betere resultaten.
Gebruik uw hand om de haarpunten over de straightener
heen te draaien nadat u de straightener hebt rondgedraaid.