Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Prostownica PHILIPS HP8361/00

Powrót
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
 WARNING: Do not use this appliance
near water.
 When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is switched
off.
 WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
 Always unplug the appliance after use.
 If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
 This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
 Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
 Do not use the appliance for any
other purpose than described in this
manual.
 When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
 Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
 Do not wind the mains cord round
the appliance.
 Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
 Pay full attention when using the
appliance since it could be extremely
hot. Only hold the handle as other
parts are hot and avoid contact with
the skin.
 Always place the appliance with the
VWDQGRQDKHDWUHVLVWDQWVWDEOHÁDW
surface. The hot heating plates should
never touch the surface or other
ÁDPPDEOHPDWHULDO
 Avoid the mains cord from coming
into contact with the hot parts of the
appliance.
 Keep the appliance away from
ÁDPPDEOHREMHFWVDQGPDWHULDOZKHQ
it is switched on.
 Never cover the appliance with
anything (e.g. a towel or clothing)
when it is hot.
 Only use the appliance on dry hair. Do
not operate the appliance with wet
hands.
 Keep the heating plates clean and free
of dust and styling products such as
mousse, spray and gel. Never use the
appliance in combination with styling
products.
 The heating plates has coating. This
coating might slowly wear away over
time. However, this does not affect the
performance of the appliance.
 If the appliance is used on color-
treated hair, the heating plates may be
VWDLQHG%HIRUHXVLQJLWRQDUWLÀFLDOKDLU
always consult their distributor.
 Always return the appliance to a
service centre authorized by Philips
for examination or repair. Repair by
XQTXDOLÀHGSHRSOHFRXOGUHVXOWLQDQ
extremely hazardous situation for the
user.
 'RQRWLQVHUWPHWDOREMHFWVLQWR
openings to avoid electric shock.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product it means the product is covered by the European
Directive 2012/19/EU.
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
2 Straighten your hair
Ensure that you select a temperature setting that is suitable for your hair.
$OZD\VVHOHFWDORZVHWWLQJZKHQ\RXXVHWKHVWUDLJKWHQHUIRUWKHÀUVW
time.
Hair Type Temperature Setting
Coarse, curly,hard-to-straighten Mid to High (170 ºC and above)
Fine, medium-textured or softly
waved
Low to Mid (160 ºC and below)
Pale, blonde, bleached or
color-treated
Low (Below 160 ºC)
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the closing lock ( ) to unlock the appliance.
3 Press and hold the On/Off button ( ) until the display screen
lights up.
» The default temperature setting is displayed ( ).
4 Press the ( ) or ( ) to select a suitable temperature
setting for your hair.
» When the straightening plates have heated up to the selected
temperature setting, the stable indication READY“ ( ) is
displayed.
5 The ion function activates when the appliance is switched on, which
provides additional shine and reduces frizz.
» The ion indicator ( ) is displayed.
» When the function is on, a special odor may be smelt and a
sizzling noise may be heard, which is normal and caused by the
ions that are generated.
6 Press the SONIC button ( ) to switch on or off the sonic function.
It provides faster straightening results and perfect gliding.
» When the function is on, the indication SONIC” ( ) is
displayed.
 The sonic vibration only starts when the straightening plates are
pressed together. The straightening plates make a rattling sound
when they are slightly in contact, which does not affect the
performance of the appliance.
7 Comb your hair and take a section that is not wider than 5cm for
straightening.
8 Place it between the straightening plates ( ) and press the handles
ÀUPO\WRJHWKHU
9 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion
(max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent
overheating.
10 After 20 seconds, repeat step 8 and 9 until you achieve the desired
look.
11 To straighten the rest of your hair, repeat steps 7 to 10.
12 To re-styling your hair, press and hold button ( ) for 3 seconds
to switch on the touch-up function. This function ensures the right
result with a reduced temperature and better protection.
» When the function is on, the indication TOUCH-UP” ( ) is
displayed and the temperature indication ( ) disappears.
13 Press either the button ( ) or the button ( ) again
to exit the touch-up function and the previous straightening
temperature setting appears.
Note: The appliance has auto-shut off function. It switches off
automatically after 60 minutes.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.
4 Lock the straightening plates ( ).
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop ( ) or store it in the supplied pouch.
 *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
ǎȇǸǰǭǽǾǷǵ
ǜǻǴDZǽǭǯȌǯǭǹDzǯǵǴǭǼǻǷȀǼǷǭǿǭǵDZǻǮǽDzDZǻȅǸǵǼǽǵ3KLOLSVǔǭDZǭ
ǾDzǯȇǴǼǻǸǴǯǭǿDzǵǴȃȌǸǻǻǿǼǽDzDZǸǭǰǭǺǭǿǭǻǿ3KLOLSVǼǻDZDZǽȇdzǷǭ
ǽDzǰǵǾǿǽǵǽǭǶǿDzǵǴDZDzǸǵDzǿǻǾǵǺǭZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH
 ǏǭdzǺǻ
ǜǽDzDZǵDZǭǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȀǽDzDZǭǼǽǻȄDzǿDzǿDzǯǺǵǹǭǿDzǸǺǻǿǻǯǭ
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌǵǰǻǴǭǼǭǴDzǿDzǴǭǾǼǽǭǯǷǭǯǮȇDZDzȆDz
 ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǻDZǭ
 ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯǮǭǺȌǿǭ
ǾǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǰǻǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzǻǿ
ǷǻǺǿǭǷǿǭǎǸǵǴǻǾǿǿǭDZǻǯǻDZǭǯǻDZǵ
DZǻǽǵǾǷDZǻǽǵǷǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿǺDz
ǽǭǮǻǿǵ
 ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǒǚDz
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǮǸǵǴǻDZǻǯǭǺǵ
DZȀȅǻǯDzǹǵǯǷǵǵǸǵǾȇDZǻǯDzǾ
ǯǻDZǭ
 ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭǯǵǺǭǰǵ
ǵǴǷǸȋȄǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǻǿ
ǷǻǺǿǭǷǿǭ
 ǞǻǰǸDzDZǼǽDzDZǻǿǯǽǭǿȌǯǭǺDz
ǺǭǻǼǭǾǺǻǾǿǼǽǵǼǻǯǽDzDZǭǯ
ǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǿǻǶǿǽȌǮǯǭDZǭ
ǮȇDZDzǾǹDzǺDzǺǻǿ3KLOLSVǻǿǻǽǵǴǵǽǭǺ
ǻǿ3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǵǸǵǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺ
ǿDzȂǺǵǷ
 ǟǻǴǵȀǽDzDZǹǻdzDzDZǭǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭ
ǻǿDZDzȃǭǺǭǯȇǴǽǭǾǿǺǭDZǰǻDZǵǺǵ
ǵǻǿȂǻǽǭǾǺǭǹǭǸDzǺǵȁǵǴǵȄDzǾǷǵ
ǯȇǴǼǽǵȌǿǵȌǵǸǵȀǹǾǿǯDzǺǵ
ǺDzDZǻǾǿǭǿȇȃǵǵǸǵǮDzǴǻǼǵǿǵ
ǼǻǴǺǭǺǵȌǭǷǻǾǭǵǺǾǿǽȀǷǿǵǽǭǺǵǴǭ
ǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǺǭȀǽDzDZǭǵǾǭ
ǼǻDZǺǭǮǸȋDZDzǺǵDzǾȃDzǸǰǭǽǭǺǿǵǽǭǺDz
ǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǭȀǼǻǿǽDzǮǭǵǭǷǻǾǭǵǹ
ǽǭǴȌǾǺDzǺǵDzǯDzǺǿȀǭǸǺǵǿDzǻǼǭǾǺǻǾǿǵ
ǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭDZDzȃǭDZǭǾǵ
ǵǰǽǭȌǿǾȀǽDzDZǭǚDzǼǻǴǯǻǸȌǯǭǶǿDzǺǭ
DZDzȃǭDZǭǵǴǯȇǽȅǯǭǿǼǻȄǵǾǿǯǭǺDzǵǸǵ
ǼǻDZDZǽȇdzǷǭǺǭȀǽDzDZǭǮDzǴǺǭDZǴǻǽ
 ǜǽDzDZǵDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭǯǷǻǺǿǭǷǿǭ
ǼǽǻǯDzǽDzǿDzDZǭǸǵǼǻǾǻȄDzǺǻǿǻǯȇǽȂȀ
ȀǽDzDZǭǺǭǼǽDzdzDzǺǵDzǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭǿǻǯǭ
ǺǭǹDzǾǿǺǭǿǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǹǽDzdzǭ
 ǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǴǭȃDzǸǵ
ǽǭǴǸǵȄǺǵǻǿȀǷǭǴǭǺǻǿǻǯǿǻǯǭ
ǽȇǷǻǯǻDZǾǿǯǻ
 ǚǵǷǻǰǭǺDzǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭ
ǮDzǴǺǭDZǴǻǽǷǻǰǭǿǻDzǯǷǸȋȄDzǺǯ
DzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǭǿǭǹǽDzdzǭ
 ǚǵǷǻǰǭǺDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
ǵǸǵȄǭǾǿǵǻǿDZǽȀǰǵǼǽǻǵǴǯǻDZǵǿDzǸǵ
ǵǸǵǿǭǷǵǯǭǷǻǵǿǻǺDzǾǭǾǼDzȃǵǭǸǺǻ
ǼǽDzǼǻǽȇȄǯǭǺǵǻǿ3KLOLSVǜǽǵ
ǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǺǭǿǭǷǵǯǭǭǷǾDzǾǻǭǽǵ
ǵǸǵȄǭǾǿǵǯǭȅǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵȌǾǿǭǯǭ
ǺDzǯǭǸǵDZǺǭ
 ǚDzǺǭǯǵǯǭǶǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸ
ǻǷǻǸǻȀǽDzDZǭ
 ǕǴȄǭǷǭǶǿDzȀǽDzDZǭDZǭǵǴǾǿǵǺDzǼǽDzDZǵ
DZǭǰǻǼǽǵǮDzǽDzǿDz
 ǠǽDzDZȇǿǾDzǺǭǰǻǽDzȆȌǯǭǹǺǻǰǻǴǭǿǻǯǭ
ǮȇDZDzǿDzǵǴǷǸȋȄǵǿDzǸǺǻǯǺǵǹǭǿDzǸǺǵ
ǼǽǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǿǻǹȀǢǯǭȆǭǶǿDz
ȀǽDzDZǭǾǭǹǻǴǭDZǽȇdzǷǭǿǭǿȇǶ
ǷǭǿǻDZǽȀǰǵǿDzȄǭǾǿǵǾǭǰǻǽDzȆǵǵ
ǵǴǮȌǰǯǭǶǿDzǷǻǺǿǭǷǿǾǷǻdzǭǿǭ
 ǏǵǺǭǰǵǼǻǾǿǭǯȌǶǿDzȀǽDzDZǭǾ
ǼǻǾǿǭǯǷǭǿǭǯȇǽȂȀǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭ
ǾǿǭǮǵǸǺǭǵǽǭǯǺǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿ
ǚǭǰǻǽDzȆDzǺǵǿDzǼǸǭǾǿǵǺǵǺǵǷǻǰǭǺDz
ǮǵǯǭDZǭDZǻǷǻǾǯǭǿǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿǿǭǵǸǵ
DZǽȀǰǵǴǭǼǭǸǵǹǵǹǭǿDzǽǵǭǸǵ
 ǜǭǴDzǿDzǴǭȂǽǭǺǯǭȆǵȌǷǭǮDzǸǻǿDZǻǼǵǽ
ǾǰǻǽDzȆǵǿDzȄǭǾǿǵǺǭȀǽDzDZǭ
 ǗǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿDzǯǷǸȋȄDzǺǰǻDZǽȇdzǿDz
DZǭǸDzȄDzǻǿǸDzǾǺǻǴǭǼǭǸǵǹǵǼǽDzDZǹDzǿǵ
ǵǹǭǿDzǽǵǭǸǵ
 ǚDzǼǻǷǽǵǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǷǭǷǯǻǿǻǵDZǭ
ǮǵǸǻǺǭǼǽǷȇǽǼǭǵǸǵDZǽDzȂǭDZǻǷǭǿǻ
DzǰǻǽDzȆ
 ǕǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǭǹǻǺǭǾȀȂǭ
ǷǻǾǭǚDzǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǾǹǻǷǽǵ
ǽȇȃDz
 ǜǻDZDZȇǽdzǭǶǿDzǼǸǭǾǿǵǺǵǿDzȄǵǾǿǵǮDzǴ
ǼǽǭȂǵǾǿǵǸǵǴǵǽǭȆǵǼǽǻDZȀǷǿǵǷǭǿǻ
ǼȌǺǭǸǭǷǵǸǵǰDzǸǴǭǷǻǾǭǚǵǷǻǰǭǺDz
ǵǴǼǻǸǴǯǭǶǿDzȀǽDzDZǭǯǾȇȄDzǿǭǺǵDzǾȇǾ
ǾǿǵǸǵǴǵǽǭȆǵǼǽǻDZȀǷǿǵ
 ǜǸǭǾǿǵǺǵǿDzǵǹǭǿǼǻǷǽǵǿǵDzǞ
ǿDzȄDzǺǵDzǺǭǯǽDzǹDzǿǻǼǻǷǽǵǿǵDzǿǻ
ǹǻdzDzǼǻǾǿDzǼDzǺǺǻDZǭǾDzǵǴǺǻǾǵ
ǟǻǯǭǻǮǭȄDzǺDzǯǸǵȌDzǺǭǽǭǮǻǿǭǿǭǺǭ
ȀǽDzDZǭ
 ǍǷǻȀǽDzDZȇǿǾDzǵǴǼǻǸǴǯǭǯȇǽȂȀ
ǮǻȌDZǵǾǭǺǭǷǻǾǭǼǸǭǾǿǵǺǵǿDzǹǻdzDz
DZǭǾǿǭǺǭǿǺǭǼDzǿǺǭǜǽDzDZǵDZǭ
ǵǴǼǻǸǴǯǭǿDzȀǽDzDZǭǯȇǽȂȀǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭ
ǷǻǾǭǺDzǼǽDzǹDzǺǺǻǾDzǷǻǺǾȀǸǿǵǽǭǶǿDz
ǾDZǵǾǿǽǵǮȀǿǻǽǭǺǭǷǻǾǭǿǭ
 ǔǭǼǽǻǯDzǽǷǭǵǸǵǽDzǹǻǺǿǺǻǾDzǿDz
ȀǽDzDZǭǾǭǹǻǯȀǼȇǸǺǻǹǻȆDzǺǻǿ
3KLOLSVǾDzǽǯǵǴǝDzǹǻǺǿǵǴǯȇǽȅDzǺ
ǻǿǺDzǷǯǭǸǵȁǵȃǵǽǭǺǵǸǵȃǭǹǻdzDz
DZǭǾȇǴDZǭDZDzǵǴǷǸȋȄǵǿDzǸǺǻǻǼǭǾǺǵ
ǾǵǿȀǭȃǵǵǴǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸȌ
 ǔǭDZǭǵǴǮDzǰǺDzǿDzǿǻǷǻǯȀDZǭǽǺDz
ǼȇȂǭǶǿDzǹDzǿǭǸǺǵǼǽDzDZǹDzǿǵǯ
ǻǿǯǻǽǵǿDz
ǒǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ(0)
ǟǻǴǵȀǽDzDZǺǭ3KLOLSVDzǯǾȇǻǿǯDzǿǾǿǯǵDzǾǺǻǽǹǭǿǵǯǺǭǿǭȀǽDzDZǮǭ
ǵǯǾǵȄǷǵDZDzǶǾǿǯǭȆǵǾǿǭǺDZǭǽǿǵǾǯȇǽǴǭǺǵǾǵǴǸǭǰǭǺDzǿǻǺǭ
DzǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǺǵǵǴǸȇȄǯǭǺǵȌ
ǛǷǻǸǺǭǾǽDzDZǭ
ǜǽǻDZȀǷǿȇǿDzǽǭǴǽǭǮǻǿDzǺǵǼǽǻǵǴǯDzDZDzǺǻǿǯǵǾǻǷǻǷǭȄDzǾǿǯDzǺǵ
ǹǭǿDzǽǵǭǸǵǵǷǻǹǼǻǺDzǺǿǵǷǻǵǿǻǹǻǰǭǿDZǭǮȇDZǭǿ
ǽDzȃǵǷǸǵǽǭǺǵǵǵǴǼǻǸǴǯǭǺǵǼǻǯǿǻǽǺǻ
ǗǻǰǭǿǻǷȇǹǵǴDZDzǸǵDzǿǻDzǼǽǵǷǭȄDzǺǴǭDZǽǭǾǷǭǺǾǵǹǯǻǸǺǭǷǻǺǿDzǶǺDzǽ
ǴǭǻǿǼǭDZȇȃǵǿǻǯǭǻǴǺǭȄǭǯǭȄDzǵǴDZDzǸǵDzǿǻǻǿǰǻǯǭǽȌǺǭDzǯǽǻǼDzǶǾǷǭǿǭ
DZǵǽDzǷǿǵǯǭ(8
ǛǾǯDzDZǻǹDzǿDzǾDzǻǿǺǻǾǺǻǹDzǾǿǺǭǿǭǾǵǾǿDzǹǭǴǭǽǭǴDZDzǸǺǻǾȇǮǵǽǭǺDzǺǭ
ǻǿǼǭDZȇȃǵǴǭDzǸDzǷǿǽǵȄDzǾǷǵǿDzǵDzǸDzǷǿǽǻǺǺǵǿDzǼǽǻDZȀǷǿǵ
ǞȇǻǮǽǭǴȌǯǭǶǿDzǾDzǾǹDzǾǿǺǵǿDzǽǭǴǼǻǽDzDZǮǵǵǺDzǵǴȂǯȇǽǸȌǶǿDz
ǾǿǭǽǵǿDzǾǵǼǽǻDZȀǷǿǵǾǻǮǵǷǺǻǯDzǺǵǿDzǮǵǿǻǯǵǻǿǼǭDZȇȃǵǜǽǭǯǵǸǺǵȌǿ
ǺǭȄǵǺǺǭǵǴȂǯȇǽǸȌǺDzǺǭǾǿǭǽǻǿǻǵǴDZDzǸǵDzȆDzǾǼǻǹǻǰǺDzǴǭ
ǻǿǾǿǽǭǺȌǯǭǺDzǿǻǺǭǼǻǿDzǺȃǵǭǸǺǵǻǿǽǵȃǭǿDzǸǺǵǼǻǾǸDzDZǾǿǯǵȌǴǭ
ǻǷǻǸǺǭǿǭǾǽDzDZǭǵȄǻǯDzȅǷǻǿǻǴDZǽǭǯDz
 ǕǴǼǽǭǯȌǺDzǺǭǷǻǾǭǿǭ
ǜǻǰǽǵdzDzǿDzǾDzDZǭǵǴǮDzǽDzǿDzǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǺǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭǼǻDZȂǻDZȌȆǭǴǭ
ǯǭȅǭǿǭǷǻǾǭ
ǜǽǵǼȇǽǯǻǿǻǵǴǼǻǸǴǯǭǺDzǺǭǼǽDzǾǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǯǵǺǭǰǵǵǴǮǵǽǭǶǿDz
ǺǵǾǷǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭ
ǟǵǼǷǻǾǭ ǚǭǾǿǽǻǶǷǭǺǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ
ǟǯȇǽDZǭǷȇDZǽǭǯǭǿǽȀDZǺǭǴǭ
ǵǴǼǽǭǯȌǺDz
ǞǽDzDZǺǭDZǻǯǵǾǻǷǭ&ǵǼǻǯDzȄDz
ǚDzdzǺǭǾǽDzDZǺǻȄȀǼǸǵǯǭǵǸǵ
ǹDzǷǭǯȇǸǺǵǾǿǭ
ǚǵǾǷǭDZǻǾǽDzDZǺǭ
&ǵǼǻǹǭǸǷǻ
ǞǯDzǿǸǭǽȀǾǭǵǴǽȀǾDzǺǭǵǸǵ
ǮǻȌDZǵǾǭǺǭ
ǚǵǾǷǭǼǻDZ&
1 ǏǷǸȋȄDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǯǷǻǺǿǭǷǿǭ
2 ǜǸȇǴǺDzǿDzǴǭǷǸȋȄǭǸǷǭǿǭ ǺǭDZǻǸȀǴǭDZǭǻǿǷǸȋȄǵǿDzȀǽDzDZǭ
3 ǚǭǿǵǾǺDzǿDzǮȀǿǻǺǭǴǭǯǷǸǵǴǷǸ DZǻǷǭǿǻDZǵǾǼǸDzȌǿǾǯDzǿǺDz
» ǜǻǷǭǴǯǭǾDzȁǭǮǽǵȄǺǭǿǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭǴǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ ).
4 ǚǭǿǵǾǺDzǿDzǮȀǿǻǺǭ ( ǵǸǵ ( ǴǭDZǭǵǴǮDzǽDzǿDz
ǼǻDZȂǻDZȌȆǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭǺǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭǴǭǯǭȅǭǿǭǷǻǾǭ
» ǗǻǰǭǿǻǼǸǭǾǿǵǺǵǿDzǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǾDzǺǭǰǽDzȌǿDZǻǵǴǮǽǭǺǭǿǭ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǾDzǯǷǸȋȄǯǭǵǺDZǵǷǭȃǵȌǿǭǐǛǟǛǏǚǛǞǟ ( ).
5 ǡȀǺǷȃǵȌǿǭǴǭǶǻǺǵǴǵǽǭǺDzǾDzǭǷǿǵǯǵǽǭǷǻǰǭǿǻȀǽDzDZȇǿDzǯǷǸȋȄDzǺ
ǷǭǿǻDZǭǯǭDZǻǼȇǸǺǵǿDzǸDzǺǮǸȌǾȇǷǵǺǭǹǭǸȌǯǭǺǭDzǸDzǷǿǽǵǴǵǽǭǺDzǿǻ
ǺǭǷǻǾǭǿǭ
» ǜǻǷǭǴǯǭǾDzǶǻǺǺǵȌǿǵǺDZǵǷǭǿǻǽ ).
» ǗǻǰǭǿǻȁȀǺǷȃǵȌǿǭDzǯǷǸȋȄDzǺǭǹǻdzDzDZǭǾDzȀǾDzǿǵǾǼDzȃǵȁǵȄǺǭ
ǹǵǽǵǴǹǭǵDZǭǾDzȄȀDzǾǯǵǽDzȆȅȀǹǷǻDzǿǻDzǺǻǽǹǭǸǺǻǵǾDz
DZȇǸdzǵǺǭǼǽǻǵǴǯDzdzDZǭǺǵǿDzǶǻǺǵ
6 ǚǭǿǵǾǺDzǿDzǮȀǿǻǺǭ ǴǭDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzǵǸǵǵǴǷǸȋȄǵǿDz
ȁȀǺǷȃǵȌǿǭǺǭǴǯȀǷǻǯǵǯǵǮǽǭȃǵǵǟǻǶǻǾǵǰȀǽȌǯǭǼǻǮȇǽǴǵ
ǽDzǴȀǸǿǭǿǵǺǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǵǵDZDzǭǸǺǻǼǸȇǴǰǭǺDz
» ǍǷǻȁȀǺǷȃǵȌǿǭDzǯǷǸȋȄDzǺǭǾDzǼǻǷǭǴǯǭǵǺDZǵǷǭȃǵȌǿǭ´SONIC
( ).
 ǔǯȀǷǻǯǵǿDzǯǵǮǽǭȃǵǵǴǭǼǻȄǯǭǿǾǭǹǻǷǻǰǭǿǻǵǴǼǽǭǯȌȆǵǿDz
ǼǸǭǾǿǵǺǵǾǭǼǽǵǿǵǾǺǭǿǵDzDZǺǭǷȇǹDZǽȀǰǭǕǴǼǽǭǯȌȆǵǿDzǼǸǭǾǿǵǺǵ
ǵǴDZǭǯǭǿǿǽǭǷǭȆǴǯȀǷǷǻǰǭǿǻǾDzDZǻǼǽǭǿǸDzǷǻǷǻDzǿǻǺDzǯǸǵȌDzǺǭ
ǽǭǮǻǿǭǿǭǺǭȀǽDzDZǭ
7 ǞǽDzȅDzǿDzǷǻǾǭǿǭǾǵǵȂǯǭǺDzǿDzǷǵȄȀǽǺDzǼǻȅǵǽǻǷǻǿǾǹǴǭ
ǵǴǼǽǭǯȌǺDz
8 ǜǻǾǿǭǯDzǿDzȌǹDzdzDZȀǵǴǼǽǭǯȌȆǵǿDzǼǸǭǾǿǵǺǵ ǵǼǽǵǿǵǾǺDzǿDz
DZǽȇdzǷǵǿDzǼǸȇǿǺǻDzDZǺǭǷȇǹDZǽȀǰǭ
9 ǜǸȇǴǺDzǿDzǼǽDzǾǭǿǭǴǭǵǴǼǽǭǯȌǺDzǺǭDZǻǸȀǼǻDZȇǸdzǵǺǭǿǭǺǭǷǻǾǭǿǭǾ
DzDZǺǻDZǯǵdzDzǺǵDzǹǭǷǾǾDzǷȀǺDZǵǻǿǷǻǽDzǺǵǿDzǷȇǹǷǽǭǵȆǭǿǭǮDzǴ
DZǭǾǼǵǽǭǿDzǴǭDZǭǺDzǼǽDzǰǽDzDzǿDzǷǻǾǭǿǭ
10 ǞǸDzDZǾDzǷȀǺDZǵǼǻǯǿǻǽDzǿDzǾǿȇǼǷǵǵDZǻǷǭǿǻǺDzǼǻǾǿǵǰǺDzǿDz
dzDzǸǭǺǵȌǯǵDZ
11 ǔǭDZǭǵǴǼǽǭǯǵǿDzǻǾǿǭǺǭǸǭǿǭȄǭǾǿǻǿǷǻǾǭǿǭǾǵǼǻǯǿǭǽȌǶǿDzǾǿȇǼǷǵ
ǻǿDZǻ
12 ǔǭǼǽǻǹȌǺǭǯǼǽǵȄDzǾǷǭǿǭǺǭǿǵǾǺDzǿDzǵǴǭDZǽȇdzǿDzǮȀǿǻǺǭ ( )
ǴǭǾDzǷȀǺDZǵǴǭDZǭǯǷǸȋȄǵǿDzȁȀǺǷȃǵȌǿǭǴǭȁǵǺǻǻȁǻǽǹȌǺDzǟǭǴǵ
ȁȀǺǷȃǵȌǻǾǵǰȀǽȌǯǭǼǽǭǯǵǸDzǺǽDzǴȀǸǿǭǿǼǽǵǺǭǹǭǸDzǺǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭ
ǵǼǻDZǻǮǽǭǴǭȆǵǿǭ
» ǗǻǰǭǿǻȁȀǺǷȃǵȌǿǭDzǯǷǸȋȄDzǺǭǾDzǼǻǷǭǴǯǭ´ǡǕǚǛ” ( ǵ
ǵǺDZǵǷǭȃǵȌǿǭǺǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭ ǵǴȄDzǴǯǭ
13 ǚǭǿǵǾǺDzǿDzǻǿǺǻǯǻǮȀǿǻǺǭ ( ǵǸǵǮȀǿǻǺǭ
( ǴǭDZǭǵǴǸDzǴDzǿDzǻǿȁȀǺǷȃǵȌǿǭȁǵǺǻǻȁǻǽǹȌǺDzǾǸDzDZǷǻDzǿǻ
ǾDzǼǻǷǭǴǯǭǼǽDzDZǵȅǺǭǿǭǺǭǾǿǽǻǶǷǭǺǭǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺǭǵǴǼǽǭǯȌǺDz
ǔǭǮDzǸDzdzǷǭǠǽDzDZȇǿǵǹǭȁȀǺǷȃǵȌǴǭǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǵǴǷǸȋȄǯǭǺDz
ǠǽDzDZȇǿǾDzǵǴǷǸȋȄǯǭǭǯǿǻǹǭǿǵȄǺǻǾǸDzDZǹǵǺȀǿǵ
ǞǸDzDZȀǼǻǿǽDzǮǭ:
1 ǕǴǷǸȋȄDzǿDzȀǽDzDZǭǵǵǴǯǭDZDzǿDzȆDzǼǾDzǸǭǻǿǷǻǺǿǭǷǿǭ
2 ǛǾǿǭǯDzǿDzȀǽDzDZǭǯȇǽȂȀǿǻǼǸǻȀǾǿǻǶȄǵǯǭǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿDZǻǷǭǿǻǾDz
ǻȂǸǭDZǵ
3 ǜǻȄǵǾǿDzǿDzȀǽDzDZǭǵǵǴǼǽǭǯȌȆǵǿDzǼǸǭǾǿǵǺǵǾǹǻǷǽǭǷȇǽǼǭ
4 ǔǭǾǿǻǼǻǽDzǿDzǵǴǼǽǭǯȌȆǵǿDzǼǸǭǾǿǵǺǵ ).
5 ǜǽǵǮDzǽDzǿDzȀǽDzDZǭǺǭǮDzǴǻǼǭǾǺǻǵǾȀȂǻǹȌǾǿǻǮDzǴǼǽǭȂǙǻdzDzǿDz
ǾȇȆǻDZǭǰǻǻǷǭȄǵǿDzǺǭȂǭǸǷǭǿǭǴǭǻǷǭȄǯǭǺDz ǵǸǵDZǭǰǻ
ǼǽǵǮDzǽDzǿDzǯȇǯǯǷǸȋȄDzǺǭǿǭǯǷǻǹǼǸDzǷǿǭȄǭǺǿǵȄǷǭ
 ǐǭǽǭǺȃǵȌǵǾDzǽǯǵǴ
ǍǷǻǾDzǺȀdzDZǭDzǿDzǻǿǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǺǭǼǽǵǹDzǽǴǭǴǭǹȌǺǭǺǭǼǽǵǾǿǭǯǷǭ
ǵǸǵǵǹǭǿDzǼǽǻǮǸDzǹǼǻǾDzǿDzǿDzǕǺǿDzǽǺDzǿǾǭǶǿǭǺǭ3KLOLSVǺǭǭDZǽDzǾ
ZZZSKLOLSVFRPǵǸǵǾDzǻǮȇǽǺDzǿDzǷȇǹǣDzǺǿȇǽǭǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭ
ǷǸǵDzǺǿǵǺǭ3KLOLSVǯȇǯǯǭȅǭǿǭǾǿǽǭǺǭǿDzǸDzȁǻǺǺǵȌǹȀǺǻǹDzǽǹǻdzDzǿDz
DZǭǺǭǹDzǽǵǿDzǯǹDzdzDZȀǺǭǽǻDZǺǭǿǭǰǭǽǭǺȃǵǻǺǺǭǷǭǽǿǭǍǷǻǯȇǯǯǭȅǭǿǭ
ǾǿǽǭǺǭǺȌǹǭǣDzǺǿȇǽǴǭǻǮǾǸȀdzǯǭǺDzǺǭǼǻǿǽDzǮǵǿDzǸǵǻǮȇǽǺDzǿDzǾDz
ǷȇǹǹDzǾǿǺǵȌǿȇǽǰǻǯDzȃǺǭȀǽDzDZǵǺǭ3KLOLSV
ćHåWLQD
*UDWXOXMHPHNQiNXSXDYtWiPH9iVPH]LXçLYDWHOLYîURENţVSROHĈQRVWL
3KLOLSV&KFHWHOLY\XçtYDWYåHFKYîKRGSRGSRU\QDEt]HQpVSROHĈQRVWt
3KLOLSV]DUHJLVWUXMWHVYţMYîUREHNQDVWUiQNiFK
www.philips.com/welcome.
 'ţOHçLWpLQIRUPDFH
3ŏHGSRXçLWtPWRKRWRSŏtVWURMHVLSHĈOLYĖSŏHĈWĖWHWXWRXçLYDWHOVNRX
SŏtUXĈNXDXVFKRYHMWHMLSUREXGRXFtSRXçLWt
 9$529É1Ì1HSRXçtYHMWHWHQWR
SŏtVWURMYEOt]NRVWLYRG\
 3RNXGMHSŏtVWURMSRXçtYiQYNRXSHOQĖ
RGSRMWHSRSRXçLWtMHKRVtřRYRX
]iVWUĈNX]H]iVXYN\QHERřEOt]NRVW
YRG\SŏHGVWDYXMHUL]LNRLYSŏtSDGĖçH
MHSŏtVWURMY\SQXWî
 9$529É1Ì1HSRXçtYHMWH
SŏtVWURMYEOt]NRVWLYDQVSUFK
XP\YDGHOQHERMLQîFKQiGRE
s vodou.
 3RSRXçLWtSŏtVWURMYçG\RGSRMWH]HVtWĖ
 3RNXGE\E\OSRåNR]HQQDSiMHFtNDEHO
PXVtMHKRYîPĖQXSURYpVWVSROHĈQRVW
3KLOLSVDXWRUL]RYDQîVHUYLVVSROHĈQRVWL
3KLOLSVQHERREGREQĖNYDOLÀNRYDQt
SUDFRYQtFLDE\VHSŏHGHåORPRçQpPX
QHEH]SHĈt
 'ĖWLRGOHWYĖNXDRVRE\
VRPH]HQîPLI\]LFNîPLVP\VORYîPL
QHERGXåHYQtPLVFKRSQRVWPLQHER
QHGRVWDWNHP]NXåHQRVWtD]QDORVWt
PRKRXWHQWRSŏtVWURMSRXçtYDW
YSŏtSDGĖçHMVRXSRGGRKOHGHPQHER
E\O\SRXĈHQ\REH]SHĈQpPSRXçtYiQt
SŏtVWURMHDFKiSRXUL]LNDNWHUiPRKRX
KUR]LW'ĖWLVLVSŏtVWURMHPQHVPtKUiW
ćLåWĖQtDXçLYDWHOVNRX~GUçEXQHVPt
SURYiGĖWGĖWLEH]GR]RUX
 3ŏHG]DSRMHQtPSŏtVWURMHVHXMLVWĖWH
]GDQDSĖWtXYHGHQpQDSŏtVWURML
RGSRYtGiPtVWQtPXQDSĖWt
 1HSRXçtYHMWHSŏtVWURMSURMLQp~ĈHO\
QHçXYHGHQpYWpWRSŏtUXĈFH
 -HOLSŏtVWURMSŏLSRMHQNQDSiMHQtQLNG\
MHMQHSRQHFKiYHMWHEH]GR]RUX
 1LNG\QHSRXçtYHMWHSŏtVOXåHQVWYtQHER
GtO\RGMLQîFKYîUREFţQHERWDNRYp
NWHUpQHE\O\GRSRUXĈHQ\VSROHĈQRVWt
3KLOLSV3RXçLMHWHOLWDNRYpSŏtVOXåHQVWYt
QHERGtO\SR]EîYi]iUXNDSODWQRVWL
 1HQDYtMHMWHQDSiMHFtNDEHORNROR
SŏtVWURMH
 3ŏHGXORçHQtPSŏtVWURMHSRĈNHMWHDç
zcela vychladne.
 3ŏLSRXçLWtSŏtVWURMHYçG\GiYHMWHGREUî
SR]RUSURWRçHPţçHEîWYHOPLKRUNî
'UçWHMHMSRX]H]DUXNRMHřD]DEUDŀWH
VW\NXVSRNRçNRXSURWRçHMHKRRVWDWQt
ĈiVWLMVRXKRUNp
 3ŏtVWURMYçG\XNOiGHMWHVWRMiQNHP
QDWHSHOQĖRGROQîVWDELOQtURYQî
SRYUFK+RUNpRKŏtYDFtGHVWLĈN\VH
QHVPtGRWîNDWSRYUFKXQHERMLQpKR
KRŏODYpKRPDWHULiOX
 =DEUDŀWHWRPXDE\VHKRUNpGtO\
SŏtVWURMHGRWNQXO\QDSiMHFtKRNDEHOX
 -HOLSŏtVWURM]DSQXWîXFKRYiYHMWHMHM
PLPRGRVDKKRŏODYîFKSŏHGPĖWţD
PDWHULiOX
 -HOLSŏtVWURMKRUNîQLNG\MHMQLĈtP
QH]DNUîYHMWHQDSŏUXĈQtNHPQHER
REOHĈHQtP
 3ŏtVWURMSRXçtYHMWHSRX]HQDVXFKp
YODV\1HSRXçtYHMWHSŏtVWURMSRNXG
PiWHPRNUpUXFH
 2KŏtYDFtGHVWLĈN\XGUçXMWHĈLVWpEH]
SUDFKXDNDGHŏQLFNîFKSŏtSUDYNţ
MDNRMVRXSĖQRYpWXçLGORVSUHMĈLJHO
3ŏtVWURMQHSRXçtYHMWHYNRPELQDFL
VNDGHŏQLFNîPLSŏtSUDYN\
 2KŏtYDFtGHVWLĈN\PDMtXSUDYHQî
SRYUFK7HQWRSRYUFKVHPţçH
SRVWXSQĖSRPDOXRGtUDW7HQWRMHYYåDN
QHPiçiGQîYOLYQDYîNRQSŏtVWURMH
 3RNXGSŏtVWURMSRXçtYiWHQDEDUYHQp
YODV\RKŏtYDFtGHVWLĈN\VHPRKRX
XåSLQLW3ŏHGSRXçLWtPQDXPĖOpYODV\
VHSRUDĊWHVMHMLFKGLVWULEXWRUHP
 .RQWUROXQHERRSUDYXSŏtVWURMH
VYĖŏWHYçG\VHUYLVXVSROHĈQRVWL3KLOLSV
2SUDY\SURYHGHQpQHNYDOLÀNRYDQîPL
RVREDPLPRKRXEîWSURXçLYDWHOH
PLPRŏiGQĖQHEH]SHĈQp
 1HYNOiGHMWHNRYRYpSŏHGPĖW\
GRRWYRUţ3ŏHGHMGHWHWDN~UD]X
HOHNWULFNîPSURXGHP
(OHNWURPDJQHWLFNiSROH(03
7HQWRSŏtVWURM3KLOLSVRGSRYtGiYåHPSODWQîPQRUPiPDSŏHGSLVţP
WîNDMtFtPVHHOHNWURPDJQHWLFNîFKSROt
æLYRWQtSURVWŏHGt
9îUREHNMHQDYUçHQDY\UREHQ]Y\VRFHNYDOLWQtKRPDWHULiOX
DVRXĈiVWtNWHUpO]HUHF\NORYDWD]QRYXSRXçtYDW
3RNXGMHYîUREHNR]QDĈHQWtPWRV\PEROHPSŏHåNUWQXWpKR
NRQWHMQHUX]QDPHQiWRçHYîUREHNSRGOpKiHYURSVNpVPĖUQLFL
2012/19/EU.
=MLVWĖWHVLLQIRUPDFHRPtVWQtPV\VWpPXVEĖUXWŏtGĖQpKRRGSDGX
HOHNWULFNîFKDHOHNWURQLFNîFKYîURENţ
3RVWXSXMWHSRGOHPtVWQtFKQDŏt]HQtDQHOLNYLGXMWHVWDUpYîUREN\VSROX
VEĖçQîPNRPXQiOQtPRGSDGHP6SUiYQRXOLNYLGDFtVWDUpKRYîURENX
SRPţçHWHSŏHGHMtWPRçQîPQHJDWLYQtPGRSDGţPQDçLYRWQtSURVWŏHGt
DOLGVNp]GUDYt
 1DURYQiYiQtYODVţ
8MLVWĖWHVHçHMVWH]YROLOLWHSORWXNWHUiRGSRYtGiYDåHPXW\SXYODVţ
3ŏLSUYQtPSRXçLWtSŏtVWURMHYçG\Y\EHUWHQt]NRXWHSORWX
7\SYODVţ 1DVWDYHQtWHSORW\
+UXEpDNXGUQDWpYODV\NWHUp
MGRXWĖçNRQDURYQDW
6WŏHGQtDçY\VRNp&DY\ååt
-HPQpVWŏHGQĖQHEROHKFH
]YOQĖQp
6WŏHGQtDçQt]Np&DQtçH
6YĖWOpSODYpRGEDUYHQpQHER
EDUYHQp
1t]NpSRG&
1 =DSRMWH]iVWUĈNXGR]iVXYN\
2 3ŏHVXQXWtP]DYtUDFtKR]iPNX SŏtVWURMRGHPNQĖWH
3 6WLVNQĖWHDSRGUçWHWODĈtWNR]DSQXWtY\SQXWt ), dokud se
REUD]RYNDGLVSOHMHQHUR]VYtWt
» =REUD]tVHYîFKR]tQDVWDYHQtWHSORW\ ).
4 6WLVNQXWtPWODĈtWND ( ) nebo ( Y\EHUWHQDVWDYHQtWHSORW\
NWHUpMHYKRGQpSURYDåHYODV\
» -DNPLOHVHGHVWLĈN\RKŏHMtQD]YROHQpQDVWDYHQtWHSORW\MHWUYDOH
]REUD]HQRKOiåHQtÅREADY´3ŏLSUDYHQR ).
5 3R]DSQXWtSŏtVWURMHMHDXWRPDWLFN\DNWLYRYiQDIXQNFHLRQL]DFHNWHUi
SRVN\WXMHGRGDWHĈQîOHVNDUHGXNXMH]DFXFKiQtYODVţ
» -H]REUD]HQLQGLNiWRULRQL]DFH ).
» -HOLIXQNFH]DSQXWiPţçHWHFtWLW]YOiåWQtYţQLDVO\åHWSUDVNiQt
-HGQiVHQRUPiOQtMHY]SţVREHQîJHQHURYDQîPLLRQW\
6 6WLVNQXWtPWODĈtWND621,& ) zapnete nebo vypnete zvukovou
IXQNFL3RVN\WXMHU\FKOHMåtQDURYQiYiQtDGRNRQDOpNORX]iQt
» -HOLIXQNFH]DSQXWiMH]REUD]HQRKOiåHQtÅSONIC´=YXNRYî
( ).
 =YXNRYiYLEUDFHMHDNWLYRYiQDSRX]HSRVWLVNQXWtQDURYQiYDFtFK
GHVWLĈHNVPĖUHPNVREĖ1DURYQiYDFtGHVWLĈN\SŏLOHKNpPNRQWDNWX
Y\GiYDMtGUQĈHQt7HQWRMHYQHRYOLYŀXMHYîNRQSŏtVWURMH
7 8ĈHåWHVLYODV\DNQDURYQiYiQtVLSŏLSUDYWHSUDPHQåLURNîQHMYîåH
5 cm.
8 9ORçWHMHMPH]LQDURYQiYDFtGHVWLĈN\ DSHYQĖVWLVNQĖWHUXNRMHWL
9 æHKOLĈNXQDYODV\SRVRXYHMWHMHGQtPSRK\EHPSRGpOFHYODVţ
VPĖUHPGROţPD[VHNXQGRGNRŏtQNţNHNRQHĈNţP
QHSŏHVWiYHMWHDE\VWH]DEUiQLOLSŏHKŏiWtYODVţ
10 3RVHNXQGiFKRSDNXMWHNURNDGRNXGQHGRFtOtWH
SRçDGRYDQpKRY]KOHGX
11 &KFHWHOLQDURYQDWRVWDWQtYODV\RSDNXMWHNURN\Dç
12 &KFHWHOL]QRYXXSUDYLWYODV\VWLVNQXWtPDSRGUçHQtPWODĈtWND
( SRGREXVHNXQG]DSQHWHIXQNFLY\OHSåHQt7DWRIXQNFH
]DUXĈXMHVSUiYQîYîVOHGHNSŏLVQtçHQpWHSORWĖDOHSåtRFKUDQĖ
» -HOLIXQNFH]DSQXWDMH]REUD]HQRKOiåHQtÅTOUCH-UP“ ( ) a
indikace teploty ( ]PL]t
13 )XQNFLY\OHSåHQtXNRQĈtWHEXĊVWLVNQXWtPWODĈtWND
( QHERRSĖWRYQîPVWLVNQXWtPWODĈtWND
( %XGH]REUD]HQRSŏHGFKR]tQDVWDYHQtWHSORW\QDURYQiYiQt
Poznámka3ŏtVWURMMHY\EDYHQIXQNFtSURDXWRPDWLFNpY\SQXWt
$XWRPDWLFN\VHY\SQHSRPLQXWiFK
3RSRXçLWt:
1 9\SQĖWHSŏtVWURMDRGSRMWHMHM]HVtWĖ
2 3RORçWHMHMQDçiUXY]GRUQîSRYUFKGRNXGQHY\FKODGQH
3 2ĈLVWĖWHSŏtVWURMDQDURYQiYDFtGHVWLĈN\YOKNîPKDGŏtNHP
4 =DMLVWĖWHQDURYQiYDFtGHVWLĈN\ ).
5 6NODGXMWHMHMQDEH]SHĈQpPVXFKpPDEH]SUDåQpPPtVWĖ3ŏtVWURM
PţçHWH]DYĖVLW]D]iYĖVQRXVP\ĈNX
( QHERMHMXORçLWGRGRGDQpKRSRX]GUD
3 Záruka a servis
3RNXGE\VWHPĖOLMDNîNROLYSUREOpPQDSŏVYîPĖQRXQiVWDYFHQHER
SRNXGSRWŏHEXMHWHQĖMDNRXLQIRUPDFLQDYåWLYWHZHERYRXVWUiQNX
VSROHĈQRVWL3KLOLSVZZZSKLOLSVFRPQHERNRQWDNWXMWHVWŏHGLVNRSpĈH
R]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSVYHYDåt]HPLWHOHIRQQtĈtVORQDMGHWH
YOHWiĈNXVFHORVYĖWRYRX]iUXNRX3RNXGVHYHYDåt]HPLVWŏHGLVNR
SpĈHR]iND]QtN\VSROHĈQRVWL3KLOLSVQHQDFKi]tREUDřWHVHQDPtVWQtKR
SURGHMFHYîURENţ3KLOLSV
Eesti
¯QQLWOHPHRVWXSXKXOMDWHUYLWDPH3KLOLSVLSRROW3KLOLSVLSDNXWDYD
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil
www.philips.com/welcome.
1 Tähtis
(QQHVHDGPHNDVXWDPLVWOXJHJHVHGDNDVXWXVMXKHQGLWKRROLNDOWMDKRLGNH
see edaspidiseks alles.
 HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
vee läheduses.
 Pärast seadme kasutamist vannitoas
Y}WNHSLVWLNNRKHSLVWLNXSHVDVWYlOMD
NXQDYHHOlKHGXVNXMXWDEHQGDVWRKWX
NDYlOMDOOLWDWXGVHDGPHNRUUDO
 HOIATUS: ärge kasutage seda seadet
YDQQLGHGXååLGHEDVVHLQLGH
või teiste vettsisaldavate
anumate läheduses.
 9}WNHVHDGHDODWLSlUDVW
NDVXWDPLVWYRROXY}UJXVWYlOMD
 .XLWRLWHMXKHRQULNXWXGVLLVRKWOLNH
olukordade vältimiseks tuleb lasta
WRLWHMXKHYDKHWDGD3KLOLSVLV3KLOLSVL
volitatud hoolduskeskuses või
VDPDVXJXVWNYDOLÀNDWVLRRQLRPDYDO
isikul.
 Seda seadet võivad kasutada lapsed
DODWHVHOXDDVWDVWQLQJIVLOLVWH
SXXHWHMDYDLPXKlLUHWHJDLVLNXGY}L
isikud, kellel puuduvad kogemused
MDWHDGPLVHGNXLQHLGYDOYDWDNVHY}L
QHLOHRQDQWXGMXKHQGLGVHDGPHRKXWX
NDVXWDPLVHNRKWDMDQDGP}LVWDYDG
sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Lapsed ei tohi
VHDGHWLOPDMlUHOHYDOYHWDSXKDVWDGDHJD
hooldada.
 (QQHVHDGPHVLVVHOOLWDPLVWNRQWUROOLJH
kas seadmele märgitud pinge vastab
kohaliku elektrivõrgu pingele.
 Ärge kasutage seadet muuks, kui selles
NDVXWXVMXKHQGLVNLUMHOGDWXGRWVWDUEHNV
 bUJHMlWNHNXQDJLHOHNWULY}UNX
KHQGDWXGVHDGHWMlUHOHYDOYHWD
 bUJHNXQDJLNDVXWDJHWHLVWHWRRWMDWH
poolt tehtud tarvikuid või osi, mida
Philips ei ole eriliselt soovitanud.
Selliste tarvikute või osade kasutamisel
kaotab garantii kehtivuse.
 bUJHNHULJHWRLWHMXKHWPEHUVHDGPH
 Enne hoiukohta panekut laske seadmel
WlLHOLNXOWPDKDMDKWXGD
 Olge seadme kasutamisel väga
tähelepanelik, kuna see võib olla
llUPLVHOWNXXP+RLGNHNLQQLNVQHV
käepidemest, kuna teised osad on
NXXPDG9lOWLJHNRNNXSXXGHWQDKDJD
 Asetage seade koos alusega alati
kuumakindlale stabiilsele tasasele
pinnale. Kuumad sirgendusplaadid
ei tohi kunagi pinna ega muude
WXOHRKWOLNHPDWHUMDOLGHJDNRNNX
puutuda.
 bUJHODVNHWRLWHMXKWPHOYDVWXVHDGPH
kuumi osi minna.
 +RLGNHVLVVHOOLWDWXGVHDGHWNHUJHVWL
VWWLYDWHVWREMHNWLGHVWMDPDWHUMDOLGHVW
kaugemal.
 Kunagi ärge katke kuuma seadet
millegagi kinni
QWNlWHUlWLY}LULLGHWNLJD
 Rakendage seadet ainult kuivadel
MXXVWHObUJHNDVXWDJHVHDGHWPlUJDGH
kätega.
 Hoidke sirgendusplaate puhtana
QLQJlUJHODVNHQHLOHWROPXMD
MXXNVHKRROGXVYDKHQGLWHQDJX
MXXNVHYDKXSLVHUGXVYDKHQGLWH
MDJHHOLMllNHNRJXQHGDbUJH
kunagi kasutage seda seadet koos
MXXNVHKRROGXVYDKHQGLWHJD
 Sirgendusplaatidel on kate. See kate
Y}LESLNDDMDMRRNVXOlUDNXOXGD6DPDV
HLP}MXWDNXOXPLQHVHDGPHM}XGOXVW
 .XLVHDGHWNDVXWDGDYlUYLWXGMXXVWHO
siis võivad sirgendusplaadid määrduda.
(QQHNDVXWDPLVWNXQVWMXXVWHOS||UGXJH
DODWLQHQGHHGDVLPMDSRROH
 9LLJHVHDGHW}UNHRWVLPLVHNVY}L
parandamiseks alati Philipsi volitatud
teeninduskeskusesse. Kui seadet
SDUDQGDENYDOLÀWVHHULPDWDLVLNY}LEVHH
VHDGDNDVXWDMDYlJDRKWOLNNXROXNRUGD
 (OHNWULO||JLlUDKRLGPLVHNVlUJH
sisestage avade vahelt seadmesse
metallesemeid.
(OHNWURPDJQHWLOLVHGYlOMDG(0)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
YlOMDGHJDNlVLWOHYDWHOHNRKDOGDWDYDWHOHVWDQGDUGLWHOHMD}LJXVQRUPLGHOH
.HVNNRQG
7HLHWRRGHRQNDYDQGDWXGMDWRRGHWXGNYDOLWHHWVHWHVW
PDWHUMDOLGHVWMDRVDGHVWPLGDRQY}LPDOLNULQJOXVVHY}WWDQLQJ
uuesti kasutada.
.XLWRRWHNOJHRQNLQQLWDWXGVHOOLQHOlELNULLSVXWDWXGSUJLNDVWLVPERO
siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2012/19/EL.
3DOXQYLLJHHQQDVWNXUVVLHOHNWULOLVWHMDHOHNWURRQLOLVWHWRRGHWHHUDOGL
NRJXPLVWUHJXOHHULYDWHNRKDOLNHHHVNLUMDGHJD
7RLPLJHRPDNRKDOLNHOHVHDGXVWHOHYDVWDYDOWMDlUJHNlLGHOJHYDQX
WRRWHLGNRRVROPHSUJLJD9DQDWRRWH}LJHN}UYDOGDPLQHDLWDEYlOWLGD
Y}LPDOLNNHQHJDWLLYVHLGWDJDMlUJLNHVNNRQQDOHMDLQLPHVWHWHUYLVHOH
2 Juuste sirgestamine
9HHQGXJHHWROHWHYDOLQXGRPDMXXVWHWELOHVRELYD
temperatuuriseadistuse.
-XXNVHVLUJHQGDMDHVPDNDVXWDPLVHOYDOLJHDODWLPDGDO
temperatuuriseadistus.
Juuksetüüp 7HPSHUDWXXULVHDGLVWXV
Jämedad, käharad või
raskestisirgendatavad
Keskmisest kuni kõrgeni
&MDURKNHP
Peenikesed, keskmise
tihedusega või pehmed
lainelised
Madalast keskmiseni
&MDYlKHP
Kahvatud, blondid,
blondeeritud või värvitud
0DGDODOOD&
1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
2 Seadme vabastamiseks libistage lukustusklambrit ( ).
3 9DMXWDJHVLVVHYlOMDQXSSX MDKRLGNHVHGDDOONXQLHNUDDQVWWLE
põlema.
» Ekraanile kuvatakse temperatuuri vaikeseade ( ).
4 9DMXWDJH ( ) või ( RPDMXXVWHOHVRELYD
temperatuuriseade valimiseks.
» Kui sirgestusplaadid on kuumenenud valitud temperatuurini,
NXYDWDNVHHNUDDQLOHSLGHYQlLWÅREADY (valmis) ( ).
5 ,RRQLYRRIXQNWVLRRQDNWLYHHUXEVHDGPHVLVVHOOLWDPLVHO,RRQLYRR
IXQNWVLRRQDQQDEWlLHQGDYDWOlLJHWQLQJYlKHQGDEMXXVWHODLQHOLVXVW
» 6WWLELRRQLYRRPlUJXWXOL ).
» .XLIXQNWVLRRQRQVLVVHOOLWDWXGY}LWHWXQGDLVHlUDOLNNXO}KQD
ning kuulda sisisevat häält. See on tavaline nähtus ning seda
S}KMXVWDYDGWRRGHWDYDGLRRQLG
6 9DMXWDJHQXSSX621,& ) sagedusliku vibratsiooni sisse- või
YlOMDOOLWDPLVHNV6HHWDJDENLLUHPDVLUJHQGDPLVHMDWlLXVOLNXVLOHGXVH
» .XLIXQNWVLRRQRQVLVVHOOLWDWXGNXYDWDNVHWHNVWÅSONIC” ( ).
 6DJHGXVOLNYLEUDWVLRRQNlLYLWXEDLQXOWVLLVNXLYDMXWDWHVLUJHVWXVSODDGLG
kokku. Kui sirgestusplaadid on kergelt kokku surutud, teevad need
O}JLVHYDWKllOW6HHHLP}MXWDVHDGPHM}XGOXVW
7 .DPPLJHMXXNVHGMDHUDOGDJHVLUJHVWDPLVHNVMXXNVHVDONPLVSROHODLHP
kui 5 cm.
8 Pange see sirgestusplaatide vahele ( MDYDMXWDJHNlHSLGHPHG
tugevasti kokku.
9 hOHNXXPHQHPLVHYlOWLPLVHNVOLELVWDJHMXXNVHVLUJHQGDMDWSHDWXPDWD
PD[VHNXQGLWSLNLMXXNVHLGMXXUWHVWMXXNVHRWVWHQL
10 .RUUDNHVHNXQGLSlUDVWVDPPHMDNXQLROHWHVDDYXWDQXG
soovitud välimuse.
11 hOHMllQXGMXXVWHOHVLUJHQGDPLVHNVNRUUDNHVDPPH²
12 -XXVWHXXHVWLNRKHQGDPLVHNVYDMXWDJHMDKRLGNHVHNXQGLWDOOQXSSX
( HWOOLWDGDYLLPLVWOXVIXQNWVLRRQVLVVH6HHIXQNWVLRRQWDJDE
YlLNVHPDWHPSHUDWXXULMDSDUHPDNDLWVHDELO}LJHWXOHPXVH
» .XLIXQNWVLRRQRQVLVVHOOLWDWXGLOPXEWHNVW´TOUCH-UP
(viimistlus) ( ) ning temperatuurinäidik kaob ( ) ekraanilt.
13 9DMXWDJHXXHVWLNDVQXSSX ( ) või nuppu ( HWYlOMXGD
viimistlusfunktsioonist. Kuvatakse sirgestamisel viimati kasutatud
temperatuuriseade.
0lUNXVVHDGPHORQDXWRPDDWVHYlOMDOOLWXPLVHIXQNWVLRRQ6HDGHOOLWXE
PLQXWLSlUDVWDXWRPDDWVHOWYlOMD
Pärast kasutamist:
1 /OLWDJHVHDGHYlOMDMDHHPDOGDJHWRLWHMXKHVHLQDNRQWDNWLVW
2 $VHWDJHVHHNXXPXVHNLQGODOHSLQQDOHMDKWXPD
3 3XKDVWDJHVHDGHMDVLUJHVWXVSODDGLGQLLVNHODSLJD
4 Lukustage sirgestusplaadid ( ).
5 +RLXVWDJHVHHRKXWXVMDNXLYDVWROPXYDEDVNRKDV6HDGPHVDDWH
hoiustada riputusaasa abil ( ) või asetage see kaasasolevasse
kotikesse.
 *DUDQWLLMDKRROGXV
.XLYDMDWHWHDYHWQWP}QHWDUYLNXYDKHWDPLVHNRKWDDJDNDSUREOHHPLGH
NRUUDONODVWDJHSDOXQ3KLOLSVLYHHELVDLWL
ZZZSKLOLSVFRPY}LY}WNHKHQGXVWRPDULLJL3KLOLSVL
NOLHQGLWHHQLQGXVNHVNXVHJDWHOHIRQLQXPEULOHLDWHOHPDDLOPVHOW
JDUDQWLLWDORQJLOW.XLWHLHULLJLVHLROHNOLHQGLWHHQLQGXVNHVNXVWS||UGXJH
3KLOLSVLWRRGHWHNRKDOLNXPJLHVLQGDMDSRROH
Hrvatski
ćHVWLWDPRYDPQDNXSQMLLGREURGRåOLX3KLOLSV.DNRELVWHXSRWSXQRVWL
LVNRULVWLOLSRGUåNXNRMXQXGL3KLOLSVUHJLVWULUDMWHVYRMXUHČDMQDDGUHVL
www.philips.com/welcome.
 9DçQR
3ULMHNRULåWHQMDDSDUDWDSDçOMLYRSURĈLWDMWHRYDMNRULVQLĈNLSULUXĈQLNL
VSUHPLWHJD]DEXGXĂHSRWUHEH
 832=25(1-(2YDMDSDUDWQHPRMWH
koristiti blizu vode.
 Kada aparat koristite u kupaonici,
LVNRSĈDMWHJDQDNRQNRULåWHQMDMHU
EOL]LQDYRGHSUHGVWDYOMDRSDVQRVWĈDNL
NDGDMHDSDUDWLVNOMXĈHQ
 832=25(1-($SDUDWQHPRMWH
NRULVWLWLEOL]XNDGDWXåHYD
umivaonika ili posuda s
vodom.
 $SDUDWREDYH]QRLVNRSĈDMWHQDNRQ
NRULåWHQMD
 $NRMHNDEHO]DQDSDMDQMHRåWHĂHQ
PRUDJD]DPLMHQLWLWYUWND3KLOLSV
RYODåWHQL3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDULOLQHND
GUXJDNYDOLÀFLUDQDRVREDNDNRELVH
L]EMHJOHRSDVQHVLWXDFLMH
 2YDMDSDUDWPRJXNRULVWLWLGMHFDL]QDG
JRGLQDVWDURVWLLRVREHVDVPDQMHQLP
À]LĈNLPLOLPHQWDOQLPVSRVREQRVWLPD
WHRVREHNRMHQHPDMXGRYROMQR
LVNXVWYDL]QDQMDSRGXYMHWRPGDVX
pod nadzorom ili da su primili upute
XYH]LUXNRYDQMDDSDUDWRPQDVLJXUDQ
QDĈLQWHUD]XPLMXPRJXĂHRSDVQRVWL
'MHFDVHQHVPLMXLJUDWLDSDUDWRP$NR
QLVXSRGQDG]RURPGMHFDQHVPLMX
ĈLVWLWLDSDUDWLOLJDRGUçDYDWL
 3ULMHQRåWRSULNOMXĈLWHDSDUDWSURYMHULWH
RGJRYDUDOLPUHçQLQDSRQQDYHGHQ
QDDSDUDWXQDSRQXORNDOQHHOHNWULĈQH
PUHçH
 $SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYR]DVYUKX
opisanu u ovim uputama.
 'RNMHDSDUDWSULNOMXĈHQQDQDSDMDQMH
QLNDGDJDQHPRMWHRVWDYOMDWLEH]
nadzora.
 1LNDGDQHPRMWHNRULVWLWLGRGDWNH
LOLGLMHORYHGUXJLKSURL]YRČDĈDLOL
SURL]YRČDĈDNRMHWYUWND3KLOLSVQLMH
L]ULĈLWRSUHSRUXĈLOD$NRNRULVWLWH
WDNYHGRGDWNHLOLGLMHORYHYDåHMDPVWYR
SUHVWDMHYULMHGLWL
 .DEHO]DQDSDMDQMHQHPRMWHRPRWDYDWL
oko aparata.
 3ULMHSRKUDQHSULĈHNDMWHGDVHDSDUDW
ohladi.
 %XGLWHYUORSDçOMLYLSULOLNRPNRULåWHQMD
DSDUDWDMHURQPRçHELWLL]X]HWQR
YUXĂ$SDUDWGUçLWHVDPR]DGUåNXMHU
VXGUXJLGLMHORYLYUXĂLWHL]EMHJDYDMWH
NRQWDNWVNRçRP
 $SDUDWXYLMHNSRVWDYOMDMWHVSRVWROMHP
QDVWDELOQXLUDYQXSRYUåLQXRWSRUQX
QDWRSOLQX9UXĂHJULMDĂHSORĈHQHVPLMX
ELWLXGRWLFDMXVSRYUåLQRPLOLGUXJLP
]DSDOMLYLPPDWHULMDORP
 ,]EMHJDYDMWHGRGLUPUHçQRJNDEHODV
YUXĂLPGLMHORYLPDDSDUDWD
 .DGMHXNOMXĈHQDSDUDWGUçLWHSRGDOMH
RG]DSDOMLYLKVWYDULLPDWHULMDOD
 'RNMHYUXĂDSDUDWQLNDGDQHPRMWH
SUHNULYDWLUXĈQLNRPLOLWNDQLQRP
 $SDUDWNRULVWLWHLVNOMXĈLYRQDVXKRMNRVL
6DSDUDWRPQHPRMWHUDGLWLDNRVXYDP
ruke mokre.
 *ULMDĂHSORĈHWUHEDMXELWLRĈLåĂHQH
RGSUOMDYåWLQHSUDåLQHLVUHGVWDYD
]DREOLNRYDQMHIUL]XUHSRSXWSMHQH
ODNDLOLJHOD$SDUDWQLNDGDQHPRMWH
NRULVWLWLXNRPELQDFLMLVSURL]YRGLPD]D
REOLNRYDQMH
 *ULMDĂHSORĈHLPDMXSUHPD]7DREORJD
VYUHPHQRPVHPRçHSRODNRWURåLWL
0HČXWLPWRQHXWMHĈHQDUDGDSDUDWD
 $NRDSDUDWNRULVWLWHQDRERMDQRM
NRVLQDJULMDĂLPSORĈDPDPRJXRVWDWL
PUOMH3ULMHXSRWUHEHQDXPMHWQRMNRVL
REDYH]QRVHSRVDYMHWXMWHVQMH]LQLP
distributerom.
 $SDUDWXYLMHNGRVWDYLWHXRYODåWHQL
3KLOLSVVHUYLVQLFHQWDUQDLVSLWLYDQMH
ili popravak. Popravak od strane
QHVWUXĈQLKRVREDPRçHUH]XOWLUDWL
L]X]HWQRRSDVQRPVLWXDFLMRP]D
korisnika.
 1HPRMWHXPHWDWLPHWDOQHSUHGPHWHX
RWYRUHNDNRELVWHL]EMHJOLRSDVQRVWRG
VWUXMQRJXGDUD
(OHNWURPDJQHWVNDSROMD(0)
2YDMDSDUDWWYUWNH3KLOLSVVXNODGDQMHVYLPSULPMHQMLYLPVWDQGDUGLPDL
SURSLVLPDNRMLVHWLĈXL]ORçHQRVWLHOHNWURPDJQHWVNLPSROMLPD
2NROLå
3URL]YRGMHSURL]YHGHQRGYUORNYDOLWHWQLKPDWHULMDODL
NRPSRQHQWLSRJRGQLK]DUHFLNOLUDQMHLSRQRYQRNRULåWHQMH
NDGDMHQDSURL]YRGXSULND]DQVLPEROSUHNULçHQHNDQWH]DRWSDG
]QDĈLGDMHSURL]YRGREXKYDĂHQHXURSVNRPGLUHNWLYRP(8
5DVSLWDMWHVHRORNDOQLPSURSLVLPDRRGODJDQMXHOHNWULĈQLKLHOHNWURQLĈNLK
proizvoda u zaseban otpad.
3ULGUçDYDMWHVHORNDOQLKSURSLVD6WDUHXUHČDMHQHPRMWHRGODJDWLX
RELĈDQNXĂDQVNLRWSDG3UDYLOQLPRGODJDQMHPVWDURJSURL]YRGDXRWSDG
SULGRQRVLWHVSUMHĈDYDQMXSRWHQFLMDOQRQHJDWLYQLKSRVOMHGLFD]DRNROLåL
OMXGVNR]GUDYOMH
 ,]UDYQDMWHVYRMXNRVX
3D]LWHGDRGDEHUHWHSRVWDYNXWHPSHUDWXUHNRMDRGJRYDUDYDåHPWLSX
kose.
3ULOLNRPSUYRJNRULåWHQMDDSDUDWD]DUDYQDQMHXYLMHNRGDEHULWHSRVWDYNX
]DQLçXWHPSHUDWXUX
Tip kose Postavka temperature
*UXEDNRYUĈDYDLOLNRVDNRMDVH
WHåNRUDYQD
6UHGQMDGRYLVRND&LYLåH
7DQMDPHNDQLMDLOLEODJRYDORYLWD
kosa
1LVNDGRVUHGQMD&LQLçH
6YLMHWODSODYDL]ELMHOMHQDLOL
RERMHQDNRVD
1LVNDQLçHRG&
1 8PHWQLWHXWLNDĈXXWLĈQLFX
2 *XUQLWHNYDĈLFX]D]DNOMXĈDYDQMH NDNRELVWHRWNOMXĈDOLDSDUDW
3 3ULWLVQLWHJXPE]DXNOMXĈLYDQMHLVNOMXĈLYDQMH LGUçLWHJDGRN
]DVORQQH]DVYLMHWOL
» 3ULND]DWĂHVH]DGDQDSRVWDYNDWHPSHUDWXUH ).
4 Pritisnite ( ) ili ( NDNRELVWHRGDEUDOLRGJRYDUDMXĂX
SRVWDYNXWHPSHUDWXUH]DVYRMXNRVX
» .DGDVHSORĈH]DUDYQDQMH]DJULMXGRRGDEUDQHWHPSHUDWXUH
SRĈHWĂHVYLMHWOLWLLQGLNDWRU´READY“ ( ).
5 )XQNFLMD]DVWYDUDQMHLRQDNRMDRPRJXĂDYDGRGDWQLVMDMLVPDQMXMH
VWDWLĈNLHOHNWULFLWHWDNWLYLUDWĂHVHNDGDMHDSDUDWXNOMXĈHQ
» 3ULND]DWĂHVHLQGLNDWRUIXQNFLMH]DVWYDUDQMHLRQD ).
» .DGDMHIXQNFLMD]DVWYDUDQMHLRQDXNOMXĈHQDPRçGDĂHVHRVMHWLWL
VSHFLÀĈDQPLULVL]YXN7RMHQRUPDOQRLX]URNRYDQRVWYDUDQMHP
iona.
6 Pritisnite gumb SONIC ( NDNRELVWHXNOMXĈLOLLOLLVNOMXĈLOLIXQNFLMX
]YXĈQHYLEUDFLMH3UXçDEUçHUDYQDQMHLVDYUåHQRNOL]HQMH
» $NRMHIXQNFLMDXNOMXĈHQDSULND]DWĂHVHR]QDND´SONIC“ ( ).
 =YXĈQDYLEUDFLMDSRĈLQMHWHNNDGDVHSORĈH]DUDYQDQMHVSRMH3ORĈH
]DUDYQDQMH]YHFNDMXNDGDVXXODJDQRPNRQWDNWXDOLWRQHXWMHĈHQD
UDGQH]QDĈDMNHDSDUDWD
7 3RĈHåOMDMWHNRVXLRGYRMLWHSUDPHQ]DUDYQDQMHNRMLQLMHåLULRGFP
8 6WDYLWHJDL]PHČXSORĈD]DUDYQDQMH LĈYUVWRVSRMLWHUXĈNH
9 $SDUDW]DUDYQDQMHJXUDMWHGXçNRVHPDNVVHNXQGLRGNRULMHQDGR
YUKDEH]]DXVWDYOMDQMDNDNRVHNRVDQHELSUHJULMDOD
10 1DNRQVHNXQGLSRQDYOMDMWHNRUDNHLGRNQHSRVWLJQHWH
çHOMHQLL]JOHG
11 =DUDYQDQMHRVWDWNDNRVHSRQRYLWHNRUDNHRGGR
12 Kako biste obnovili frizuru, pritisnite gumb ( L]DGUçLWHJD
VHNXQGHUDGLXNOMXĈLYDQMDIXQNFLMH]DGRWMHULYDQMH2YDIXQNFLMD
RVLJXUDYDRGJRYDUDMXĂHUH]XOWDWHX]VPDQMHQXWHPSHUDWXUXLEROMX
]DåWLWX
» .DGDMHIXQNFLMDXNOMXĈHQDSULND]XMHVHLQGLNDWRU´TOUCH-UP
( ), a naznaka temperature ( QHVWDMHVD]DVORQD
13 Ponovo pritisnite gumb ( ) ili ( ]DLVNOMXĈLYDQMHIXQNFLMH
]DGRWMHULYDQMHLSULND]DWĂHVHSUHWKRGQDSRVWDYNDWHPSHUDWXUH]D
UDYQDQMH
Napomena$SDUDWLPDIXQNFLMX]DDXWRPDWVNRLVNOMXĈLYDQMH$XWRPDWVNL
ĂHVHLVNOMXĈLWLQDNRQPLQXWD
1DNRQNRULåWHQMD:
1 ,VNOMXĈLWHDSDUDWLLVNRSĈDMWHJD
2 6WDYLWHJDQDSRYUåLQXRWSRUQXQDWRSOLQXGRNVHQHRKODGL
3 2ĈLVWLWHDSDUDWLSORĈH]DUDYQDQMHYODçQRPNUSRP
4 =DNOMXĈDMWHSORĈH]DUDYQDQMH ).
5 ćXYDMWHDSDUDWQDVLJXUQRPLVXKRPPMHVWXJGMHQHPDSUDåLQH
0RçHWHJDLREMHVLWLNRULVWHĂLSHWOMX]DYMHåDQMH ) ili spremiti u
LVSRUXĈHQXWRUELFX
3 Jamstvo i servis
$NRVXYDPSRWUHEQHLQIRUPDFLMHQSUR]DPMHQLGRGDWNDLOLLPDWH
SUREOHPSRVMHWLWHZHEVWUDQLFXWYUWNH3KLOLSVQDZZZSKLOLSVFRPLOLVH
REUDWLWH3KLOLSVFHQWUX]DNRULVQLĈNXSRGUåNXXVYRMRMGUçDYLWHOHIRQVNL
EURMVHQDOD]LXPHČXQDURGQRPMDPVWYHQRPOLVWX$NRXYDåRMGUçDYLQH
SRVWRMLFHQWDU]DSRWURåDĈHREUDWLWHVHORNDOQRPSURGDYDĈXSURL]YRGD
tvrtke Philips.
0DJ\DU
.|V]|QMNKRJ\3KLOLSVWHUPpNHWYiViUROWpVGY|]|OMND3KLOLSV
YLOiJiEDQ$3KLOLSViOWDOEL]WRVtWRWWWHOMHVN|UťWiPRJDWiVKR]UHJLV]WUiOMD
WHUPpNpWDZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHROGDORQ
 )RQWRV
$NpV]OpNHOVʼnKDV]QiODWDHOʼnWWÀJ\HOPHVHQROYDVVDHODIHOKDV]QiOyL
Np]LN|Q\YHWpVʼnUL]]HPHJNpVʼnEELKDV]QiODWUD
 ),*<(/0(=7(7e66RKDQHKDV]QiOMD
DNpV]OpNHWYt]N|]HOpEHQ
 HDIUGʼnV]REiEDQKDV]QiOMDD
NpV]OpNHWKDV]QiODWXWiQK~]]DNLD
FVDWODNR]yGXJyWDIDOLDOM]DWEyOPLYHOD
Yt]PpJNLNDSFVROWNpV]OpNHVHWpQLV
YHV]pO\IRUUiVWMHOHQW
 FIGYELMEZTETÉS: Soha
QHKDV]QiOMDDNpV]OpNHW
IUGʼnNiG]XKDQ\]y
PRVGyNDJ\OyYDJ\HJ\pE
IRO\DGpNNDOWHOLHGpQ\N|]HOpEHQ
 +DV]QiODWXWiQPLQGLJK~]]DNLGXJyW
D]DOM]DWEyO
 +DDKiOy]DWLNiEHOPHJKLEiVRGRWW
DNRFNi]DWRNHONHUOpVHpUGHNpEHQ
azt egy Philips szakszervizben, vagy
KLYDWDORVV]DNV]HUYL]EHQNLNHOOFVHUpOQL
 $NpV]OpNHWpYHQIHOOLJ\HUPHNHN
LOOHWYHFV|NNHQWÀ]LNDLpU]pNHOpVLYDJ\
V]HOOHPLNpSHVVpJHNNHOUHQGHONH]ʼn
YDJ\DNpV]OpNPťN|GWHWpVpEHQ
MiUDWODQV]HPpO\HNLVKDV]QiOKDWMiN
DPHQQ\LEHQH]WIHOJ\HOHWPHOOHWW
WHV]LNLOOHWYHLVPHULNDNpV]OpN
EL]WRQViJRVPťN|GWHWpVpQHNPyGMiW
pVD]D]]DOMiUyYHV]pO\HNHW1H
HQJHGMHKRJ\J\HUPHNHNMiWVV]DQDN
DNpV]OpNNHO*\HUPHNHNIHOJ\HOHW
QpONOQHPWLV]WtWKDWMiNDNpV]OpNHW
pVQHPYpJH]KHWQHNIHOKDV]QiOyL
NDUEDQWDUWiVWUDMWD
 0LHOʼnWWFVDWODNR]WDWQiDNpV]OpNHW
HOOHQʼnUL]]HKRJ\D]D]RQIHOWQWHWHWW
IHV]OWVpJPHJHJ\H]LNHDKHO\LKiOy]DWL
IHV]OWVpJJHO
 &VDNDNp]LN|Q\YEHQPHJKDWiUR]RWW
UHQGHOWHWpVV]HULQWKDV]QiOMDD
NpV]OpNHW
 +DDNpV]OpNFVDWODNR]WDWYDYDQ
DIHV]OWVpJKH]VRKDQHKDJ\MDD]W
IHOJ\HOHWQpONO
 1HKDV]QiOMRQPiVJ\iUWyWyOV]iUPD]y
YDJ\D3KLOLSViOWDOMyYiQHPKDJ\RWW
WDUWR]pNRWYDJ\DONDWUpV]W(OOHQNH]ʼn
HVHWEHQDJDUDQFLDpUYpQ\pWYHV]WL
 1HWHNHUMHDKiOy]DWLFVDWODNR]yNiEHOW
DNpV]OpNN|Up
 0LHOʼnWWHOWHQQpYiUMDPHJDPtJD
NpV]OpNOHKťO
 1DJ\RQÀJ\HOMHQDNpV]OpN
KDV]QiODWDNRUKLV]HQD]UHQGNtYOIRUUy
OHKHW&VDNDIRJDQW\~MiQiOIRJMDPHJ
DNpV]OpNHWPLYHODW|EELUpV]HIRUUy
LOOHWYHyYDNRGMRQD]pULQWpVpWʼnO
 $NpV]OpNHWD]iOOYiQQ\DOHJ\WW
PLQGLJKʼniOOyHJ\HQOHWHVVWDELO
IHOOHWHQKHO\H]]HHO$IRUUy
KDMHJ\HQHVtWʼnODSRNVRKDQHpUMHQHN
DIHOOHWKH]YDJ\PiVJ\~OpNRQ\
anyaghoz.
 .HUOMHHOKRJ\DKiOy]DWLNiEHOD
NpV]OpNIRUUyUpV]HLKH]pUMHQ
 $EHNDSFVROWNpV]OpNHWWDUWVD
J\~OpNRQ\WiUJ\DNWyOpVDQ\DJRNWyO
WiYRO
 1HWDNDUMDOHDIRUUyNpV]OpNHW
VHPPLYHOSOW|U|ON|]ʼnYHOYDJ\
UXKiYDO
 $NpV]OpNHWFVDNV]iUD]KDM
IRUPi]iViKR]KDV]QiOMD1H
PťN|GWHVVHDNpV]OpNHWQHGYHV
Np]]HO
 7DUWVDDKDMHJ\HQHVtWʼnODSRNDWWLV]WiQ
SRUWyOpVV]HQQ\H]ʼnGpVWʼnOYDODPLQW
KDMIRUPi]yKDEWyOVSUD\WʼnOpV]VHOpWʼnO
PHQWHVHQ1HKDV]QiOMDDNpV]OpNHW
KDMIRUPi]yNpV]tWPpQ\HNNHOHJ\WW
 $KDMHJ\HQHVtWʼnODSRNYpGʼnEHYRQDWWDO
UHQGHONH]QHN$EHYRQDWD]LGʼn
IRO\DPiQNRSKDW(]D]RQEDQQHP
EHIRO\iVROMDDNpV]OpNWHOMHVtWPpQ\pW
 +DIHVWHWWKDMRQKDV]QiOMDDNpV]OpNHW
DKDMHJ\HQHVtWʼnODSRNHOV]tQH]ʼnGKHWQHN
0LHOʼnWWPťKDMKR]YDJ\SDUyNiKR]
KDV]QiOQiPLQGLJNpUMHQWDQiFVRWD
IRUJDOPD]yMXNWyO
 $NpV]OpNHWNL]iUyODJ3KLOLSVKLYDWDORV
V]DNV]HUYL]EHYLJ\HYL]VJiODWUDLOOHWYH
MDYtWiVUD$V]DNV]HUťWOHQMDYtWiV
DIHOKDV]QiOyV]iPiUDNO|Q|VHQ
YHV]pO\HVOHKHW
 $]iUDPWpVHONHUOpVHpUGHNpEHQQH
KHO\H]]HQIpPWiUJ\DWDQ\tOiVRNED
(OHNWURPiJQHVHVPH]ʼnN(0)
(]D3KLOLSVNpV]OpND]HOHNWURPiJQHVHVWHUHNUHpUYpQ\HV|VV]HV
YRQDWNR]yV]DEYiQ\QDNpVHOʼntUiVQDNPHJIHOHO
.|UQ\H]HWYpGHOHP
(]DWHUPpNNLYiOyPLQʼnVpJťDQ\DJRNpVDONDWUpV]HN
IHOKDV]QiOiViYDONpV]OWDPHO\HN~MUDKDV]QRVtWKDWyNpV~MUD
IHOKDV]QiOKDWyN
$WHUPpNKH]NDSFVROyGyiWK~]RWWNHUHNHVNXNDV]LPEyOXPD]WMHOHQWL
KRJ\DWHUPpNUHYRQDWNR]LND(8HXUySDLLUiQ\HOY
7iMpNR]yGMRQD]HOHNWURPRVpVHOHNWURQLNXVWHUPpNHNV]HOHNWtY
KXOODGpNNpQWW|UWpQʼnJ\ťMWpVpQHNKHO\LIHOWpWHOHLUʼnO
&VHOHNHGMHQDKHO\LV]DEiO\R]iVRNQDNPHJIHOHOʼnHQpVDNLVHOHMWH]HWW
NpV]OpNHNHWJ\ťMWVHHONO|QtWYHDODNRVViJLKXOODGpNWyO$]HOKDV]QiOW
WHUPpNPHJIHOHOʼnKXOODGpNNH]HOpVHVHJtWVpJHWQ\~MWDN|UQ\H]HWWHOpV
D]HPEHULHJpV]VpJJHONDSFVRODWRVHVHWOHJHVQHJDWtYN|YHWNH]PpQ\HN
PHJHOʼn]pVpEHQ
 +DMHJ\HQHVtWpV
0LQGHQHVHWEHQDKDMWtSXViQDNPHJIHOHOʼnKʼnPpUVpNOHWHWYiODVV]RQ
+DHOʼnV]|UKDV]QiOMDDNpV]OpNHWYiODVV]RQDODFVRQ\KʼnIRNRW
+DMWtSXV +ʼnIRNEHiOOtWiV
'XUYDV]iO~J|QG|UYDJ\
QHKH]HQNLHJ\HQHVtWKHWʼnKDM
.|]HSHVpVPDJDV
(170 ºC vagy magasabb)
)LQRPV]iO~N|]HSHVHQYDVWDJ
YDJ\HQ\KpQKXOOiPRVKDM
$ODFVRQ\pVN|]HSHV
(160 ºC vagy kevesebb)
9LOiJRVV]ʼnNHV]ʼnNtWHWWYDJ\
IHVWHWWKDM
Alacsony (160 ºC alatt)
1 &VDWODNR]WDVVDDGXJDV]WDWiSFVDWODNR]yDOM]DWED
2 &V~V]WDVVDHOD]iUDW DNpV]OpNNLQ\LWiVDpUGHNpEHQ
3 $EHpVNLNDSFVROyJRPERW WDUWVDOHQ\RPYDDNLMHO]ʼn
EHNDSFVROiViLJ
» $]DODSpUWHOPH]HWWKʼnPpUVpNOHWEHiOOtWiVPHJMHOHQLNDNLMHO]ʼnQ
( ).
4 A ( ) vagy ( JRPERNPHJQ\RPiViYDOYiODVV]DNLD
KDMiQDNPHJIHOHOʼnKʼnIRNEHiOOtWiVW
» +DDKDMHJ\HQHVtWʼnODSRNIHOPHOHJHGWHNDNLYiODV]WRWW
KʼnPpUVpNOHWUHDÅREADY (KÉSZ) ( MHO]pVMHOHQLNPHJ
5 $WRYiEELFVLOORJiVWpVDKDMNLVLPtWiViWEL]WRVtWyLRQL]iOyIXQNFLyD
NpV]OpNEHNDSFVROiVDNRUDNWLYiOyGLN
» $]LRQL]iOyIXQNFLyMHO]pVH PHJMHOHQLN
» $EHNDSFVROWIXQNFLyWHJ\MHOOHJ]HWHVV]DJpVHJ\VLVWHUJʼnKDQJ
MHO]L0LQGH]QRUPiOLVDWHUPHOʼnGʼnLRQRNRNR]]iN
6 $V]RQLNXVIXQNFLyEHYDJ\NLNDSFVROiViKR]Q\RPMDPHJD621,&
V]RQLNXVWHFKQROyJLD JRPERW$KDMJ\RUVDEEDQPHJV]iUDGpV
N|QQ\HGHQVLNOLN
» +DDIXQNFLyEHYDQNDSFVROYDDÅSONICµMHO]pV
( PHJMHOHQLN
 $V]RQLNXVUH]JpVFVDNDKDMHJ\HQHVtWʼnODSRN|VV]H]iUiViYDOLQGXO
PHJ$KDMHJ\HQHVtWʼnODSRN]|UJʼnKDQJRWKDOODWQDNDPLNRUQHP
LOOHV]NHGQHNV]RURVDQHJ\PiVKR]D]RQEDQPLQGH]QHPEHIRO\iVROMDD
NpV]OpNPťN|GpVpW
7 )pVOMHiWDKDMiWPDMGHJ\FPQpOQHPV]pOHVHEEUpV]HQNH]GMH
PHJD]HJ\HQHVtWpVW
8 +HO\H]]HDNLYiODV]WRWWIUW|WD]HJ\HQHVtWʼnODSRN N|]ppV
HUʼnVHQQ\RPMD|VV]HDIRJyNDW
9 6LPtWVDYpJLJDKDMHJ\HQHVtWʼnWDKDMWHOMHVKRVV]~ViJiQHJ\HJ\V]HUť
PR]GXODWWDOPD[PiVRGSHUFLJDKDMV]iODNJ\|NHUpWʼnODYpJNLJD
W~OPHOHJHGpVHONHUOpVHpUGHNpEHQPHJiOOiVQpONO
10 PiVRGSHUFHOWHOWpYHOLVPpWHOMHPHJDHVOpSpVWDPtJHOQHP
pULDNtYiQWKDWiVW
11 $KDMW|EELUpV]pQHNJ|QG|UtWpVpKH]LVPpWHOMHPHJDHV
OpSpVHNHW
12 $KDM~MUDIRUPi]iViKR]Q\RPMDPHJpVWDUWVDQ\RPYDD gombot
( PiVRGSHUFLJDNLLJD]tWyIXQNFLyEHNDSFVROiViKR](]DIXQNFLy
QDJ\REEEL]WRQViJPHOOHWWFV|NNHQWKʼnPpUVpNOHWHQJRQGRVNRGLND
PHJIHOHOʼnHUHGPpQ\UʼnO
» +DDIXQNFLyEHYDQNDSFVROYDPHJMHOHQLNDÅTOUCH-UP
.,,*$=Ì7É6 MHO]pVpVDKʼnPpUVpNOHWNLMHO]pV HOWťQLN
13 $NLLJD]tWyIXQNFLyEyOYDOyNLOpSpVKH]Q\RPMDPHJD gombot
( ), vagy a / JRPERNNDW0HJMHOHQLNDNRUiEELKʼnPpUVpNOHW
EHiOOtWiV
0HJMHJ\]pV$NpV]OpNDXWRPDWLNXVNLNDSFVROiVIXQNFLyYDOUHQGHONH]LN
XWiQDXWRPDWLNXVDQNLNDSFVRO
$KDV]QiODWRWN|YHWʼnHQ:
1 .DSFVROMDNLDNpV]OpNHWpVDFVDWODNR]yGXJyWK~]]DNLDIDOLDOM]DWEyO
2 +HO\H]]HDNpV]OpNHWHJ\KʼniOOyIHOOHWUHDPtJD]NLQHPKťO
3 $NpV]OpNHWpVDKDMHJ\HQHVtWʼnODSRNDWHJ\QHGYHVUXKiYDOWLV]WtWVD
4 =iUMD|VV]HDKDMHJ\HQHVtWʼnODSRNDW ).
5 $NpV]OpNHWV]iUD]pVSRUWyOPHQWHVKHO\HQWiUROMD$NpV]OpND]
DNDV]WyKXURNUD IJJHV]WYHLOOHWYHDPHOOpNHOWWRNEDQHJ\DUiQW
WiUROKDWy
 -yWiOOiVpVV]HUYL]
+DLQIRUPiFLyUDYDQV]NVpJHSOHJ\WDUWR]pNFVHUpMpYHONDSFVRODWEDQ
YDJ\YDODPLO\HQSUREOpPDPHUOIHODKDV]QiODWVRUiQOiWRJDVVRQHOD
3KLOLSVKRQODSMiUDZZZSKLOLSVFRPYDJ\IRUGXOMRQD]DGRWWRUV]iJ
3KLOLSVYHYʼnV]ROJiODWiKR]DWHOHIRQV]iPRWPHJWDOiOMDDYLOiJV]HUWH
pUYpQ\HVJDUDQFLDOHYpOHQ+DRUV]iJiEDQQHPPťN|GLNLO\HQ
YHYʼnV]ROJiODWIRUGXOMRQD3KLOLSVKHO\LV]DN]OHWpKH]
ʙǭǴǭʚȅǭ
ǥǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅ
ǛǾȈǴǭǿǿȈǾǭǿȈǼǭǸȀȈʚȈǴǮDzǺʘʞǿǿȈʘǿǭǶǹȈǴdzʣǺDz3KLOLSV
ǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǿǻǽǭǮȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ
 ǙǭʜȈǴDZȈǭʚǼǭǽǭǿ
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
 ǍǎǍǖǘǍʙǨǔǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
dzǭǺȈǺDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
 ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺ
ǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒʘʞǽǭǸDZȈʚ
ʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭdzǭʘȈǺ
ǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼDzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
 ǍǎǍǖǘǍʙǨǔʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭDZȀȅ
ǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDzǾȀǹDzǺ
ǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭ
ǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
 ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
 ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺǻǺȈ
ǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ3KLOLSV
ǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭ
ǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒǹǭǹǭǺDZǭǽǭȀȈǾǿȈǽȀȈ
ǷDzǽDzǷ
 ǎǭʘȈǸǭȀǭǾǿȈǺDZǭǮǻǸǾǭǺDzǹDzǾDz
ʘʞǽǭǸDZȈʘǭȀȒǼǾȒǴǿʜǽDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ǿȀǽǭǸȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽǭǸʖǭǺǮǻǸǾǭdzʣǺDz
ǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒǿʜǾȒǺǾDz
ǮʞǸʘʞǽǭǸDZȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽdzʣǺDzDZDzǺDzǾDzǴȀ
ǺDzǹDzǾDzǭʘȈǸǻǶʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒǷDzǹȌ
ǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒǹDzǺǮȒǸȒǹȒdzǻʘ
ǭDZǭǹDZǭǽǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈǎǭǸǭǸǭǽ
ʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷǎǭǸǭǸǭǽ
ǿǭǴǭǸǭȀDZȈdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
ǷʜǿȀȒǺǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈ
ǷDzǽDzǷ
 ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǺDZǭ
ǷʥǽǾDzǿȒǸǰDzǺǷDzǽǺDzȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
ǷDzǽǺDzȀǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺȒǺǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
 ʗʞǽǭǸDZȈǻǾȈǺʞǾʘǭȀǸȈʘǿǭ
ǷʥǽǾDzǿȒǸǹDzǰDzǺǮǭǾʘǭǹǭʘǾǭǿǿǭǽʖǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
 ǝǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈǸȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
ʘʞǽǭǸDZȈDzȅȀǭʘȈǿǿǭʘǭDZǭʖǭǸǭȀǾȈǴ
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴ
 ǎǭǾʘǭʥǺDZȒǽȀȅȒǸDzǽȅȈʖǭǽʖǭǺǺDzǹDzǾDz
3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǿȈʞǾȈǺǮǭʖǭǺ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǮǻǸǹǭʚȈǴǛǺDZǭǶ
ʘǻǾǭǸʘȈʘʞǽǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺǾǭʚȈǴʘʞǽǭǸDZȈʚǷDzǼȒǸDZȒǰȒʥǴ
ǷʜȅȒǺdzǻȌDZȈ
 ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽǭǸʖǭǻǽǭǹǭʚȈǴ
 ʗʞǽǭǸDZȈdzǵǺǭǼʘǻȌǿȈǺǺȈʚǭǸDZȈǺDZǭ
ǻǺȈʚǾʣǸǾȀȈʖǭǺȈǺǷʜǿȒʚȒǴ
 ʗʞǽǭǸDZȈǼǭǶDZǭǸǭǺʖǭǺDZǭǿǻǸȈʘ
ǹʞʘǵȌǿǮǻǸȈʚȈǴǾDzǮDzǮȒǻǸʘǭǿǿȈ
ȈǾǿȈʘǮǻǸǭDZȈǎǭǾʘǭǮʥǸȒǷǿDzǽȒȈǾǿȈʘ
ǮǻǸǭǿȈǺDZȈʘǿǭǺǿDzǷǿʞǿʘǭǾȈǺǭǺ
ʞǾǿǭʚȈǴdzʣǺDzǿDzǽȒǰDzǿǵǰȒǴȀDZDzǺǾǭʘ
ǮǻǸȈʚȈǴ
 ʢǽʘǭȅǭǺʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚǿȒǽDzǰȒǺ
ȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǿʞǽǭʘǿȈǿDzǰȒǾ
ǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴǨǾǿȈʘʘȈǴDZȈǽʖȈȅ
ǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽǮDzǿǷDzǺDzǹDzǾDzǮǭǾʘǭǿDzǴ
ǿʞǿǭǺʖȈȅǹǭǿDzǽǵǭǸʖǭǿǵǹDzȀȒǿǵȒǾ
 ʗȀǭǿǾȈǹȈǺʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚʘȈǴȈǼ
ǷDzǿDzǿȒǺdzDzǽǸDzǽȒǺDzǿǵǰȒǴǮDzʚȒǴ
 ʗʞǽȈǸʖȈʘǻǾȀǸȈǿʞǽʖǭǺǷDzǴDZDzǻǺȈ
ǿDzǴdzǭǺȈǼǷDzǿDzǿȒǺǴǭǿǿǭǽǹDzǺ
ǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽDZǭǺǭǸȈǾʞǾǿǭʚȈǴ
 ʗʞǽǭǸʘȈǴȈǼǿʞǽʖǭǺDZǭǻǺȈDzȅʘǭȅǭǺ
DzȅǿDzʚDzǹDzǺdzǭǼǼǭʚȈǴǹȈǾǭǸȈ
ǾʜǸǰȒǹDzǺǺDzǹDzǾDzǹǭǿǭǹDzǺ
 ʗʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘʞǽʖǭʘȅǭȅʘǭ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȈʚȈǴǨǸʖǭǸʘǻǸǹDzǺ
ʘʞǽǭǸDZȈǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
 ʗȈǴDZȈǽʖȈȅǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZȈǿǭǴǭ
ʞǾǿǭʚȈǴdzʣǺDzǻǸǭǽDZǭȅǭʚǹDzǺ
ǹȀǾǾǾǼǽDzǶdzʣǺDzǰDzǸȉǾǵȌʘǿȈ
ȅǭȅʜǸǰȒǸDzǽȒǺdzǭǾǭǶǿȈǺǴǭǿǿǭǽ
ʘǭǸDZȈǽǹǭʚȈǴʗʞǽȈǸʖȈǺȈDzȅʘǭȅǭǺ
ȅǭȅʜǸǰȒǸDzǽȒǺdzǭǾǭǶǿȈǺǴǭǿǿǭǽǹDzǺ
ǮȒǽǰDzǼǭǶDZǭǸǭǺǮǭʚȈǴ
 ʗȈǴDZȈǽʖȈȅǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZȈʚdzǭǮȈǺȈ
ǮǭǽǎʞǸdzǭǮȈǺȀǭʘȈǿʥǿDzdzǭǶǸǭǼ
DzǾǷȒǽDzDZȒǑDzǰDzǺǹDzǺǮʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈʚ
dzʞǹȈǾȈǺǭʣǾDzǽDzǿǼDzǶDZȒ
 ǒǰDzǽʘʞǽȈǸʖȈǺȈǮǻȌǸʖǭǺȅǭȅʘǭ
ʘǻǸDZǭǺǾǭʚȈǴʘȈǴDZȈǽʖȈȅ
ǼǸǭǾǿǵǺǭǸǭǽDZǭDZǭʘǿǭǽʘǭǸȀȈ
ǹʜǹǷȒǺǍǸDZȈǹDzǺǻǺȈdzǭǾǭǺDZȈ
ȅǭȅǿǭǼǭǶDZǭǸǭǺȈʚȈǴʣǽʘǭȅǭǺ
DZǵǾǿǽǵǮȉȋǿǻǽǹDzǺǷDzʚDzǾȒʚȒǴ
 ǟDzǷǾDzǽȀǺDzǹDzǾDzdzʥǺDZDzǿȀʜȅȒǺ
ʘʞǽǭǸDZȈǿDzǷʘǭǺǭ3KLOLSVǽʞʘǾǭǿ
DzǿǷDzǺʘȈǴǹDzǿǻǽǿǭǸȈʖȈǺǭǭǼǭǽȈʚȈǴ
ǎȒǸȒǷǿȒǸȒǰȒdzǻʘǭDZǭǹDZǭǽDZȈʚdzʥǺDZDzȀȒ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈʖǭʥǿDzʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶ
ǿȀDZȈǽȀȈǹʜǹǷȒǺ
 ǪǸDzǷǿǽǿǻǰȈǾǻʘǼǭȀȈʜȅȒǺ
ǿDzǾȒǷǿDzǽǰDzǿDzǹȒǽǴǭǿǿǭǽDZȈǾǭǸǹǭʚȈǴ
ǪǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʧǽȒǾǿDzǽǪǙʦ
ǛǾȈ3KLOLSVʘʞǽǭǸȈȊǸDzǷǿǽǻǹǭǰǺǵǿǿȒǷʥǽȒǾǿDzǽǰDzʘǭǿȈǾǿȈǮǭǽǸȈʘ
ʘǻǸDZǭǺȈǾǿǭʖȈǾǿǭǺDZǭǽǿǿǭǽǹDzǺDzǽDzdzDzǸDzǽǰDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzDZȒ
ʙǻǽȅǭʘǭǺǻǽǿǭ
ǎʞǸʥǺȒǹʘǭǶǿǭʥʚDZDzǼʘǭǶǿǭǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭǮǻǸǭǿȈǺdzǻʖǭǽȈ
ǾǭǼǭǸȈǹǭǿDzǽǵǭǸDZǭǽǹDzǺǮʥǸȅDzǷǿDzǽDZDzǺdzǭǾǭǸʖǭǺ
ʥǺȒǹǰDzǻǾȈʜǾǿȒǾȈǴȈǸʖǭǺDZʥʚǰDzǸDzǷǿȒʘǻʘȈǾǾDzǮDzǿȒǺȒʚǮDzǸǰȒǾȒ
dzǭǼǾȈǽȈǸʖǭǺǮǻǸǾǭǮʞǸ³ʥǺȒǹǰDz(8DzȀǽǻǼǭǸȈʘǺʞǾʘǭȀȈ
ʘǻǸDZǭǺȈǸǭDZȈDZDzǰDzǺǾʥǴ
ǪǸDzǷǿǽdzʣǺDzȊǸDzǷǿǽǻǺDZȈʘǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʘǻʘȈǾʘǭǸǭʘǿȈǽȀdzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ
DzǽDzdzDzǸDzǽȒǹDzǺǿǭǺȈǾȈǼǭǸȈʚȈǴ
ǓDzǽǰȒǸȒǷǿȒDzǽDzdzDzǸDzǽDZȒǾǭʘǿǭǼDzǾǷȒǽǰDzǺǮʞǶȈǹDZǭǽDZȈʣDZDzǼǷȒʘǻʘȈǾʘǭ
ʘǻǾǼǭǶdzDzǷDzǸǭʘǿȈǽȀȈʚȈǴDZȈʥǿȒǺDzǹȒǴǒǾǷȒǽǰDzǺʥǺȒǹDZȒʘǻʘȈǾʘǭ
DZʞǽȈǾǿǭǾǿǭȀʘǻǽȅǭʖǭǺǻǽǿǭǹDzǺǭDZǭǹDZDzǺǾǭȀǸȈʖȈǺǭǷDzǽȒʣǾDzǽǿǵȋ
ǹʜǹǷȒǺDZȒǰȒǺȒʚǭǸDZȈǺǭǸȀʖǭǷʥǹDzǷǿDzǾDzDZȒ
 ǥǭȅǿȈǿʞǴDzǿȀ
ǥǭȅȈʚȈǴDZȈʚǿʜǽȒǺDzǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺȈʚǿǭʚDZǭǸʖǭǺȈǺ
ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
ǥǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅǿȒǭǸʖǭȅǼǭǶDZǭǸǭǺʖǭǺDZǭʣǽDZǭǶȈǹDzʚǿʥǹDzǺ
ǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺȈǿǭʚDZǭʚȈǴ
ǥǭȅǿʞǽȒ ǟDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǼǭǽǭǹDzǿǽȒ
ʗǭǿǿȈǮʞǶǽǭǿʜǴDzǿȀʘǵȈǺ ǛǽǿǭȅǭDZǭǺdzǻʖǭǽȈʖǭDZDzǶȒǺ
&dzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
ǓʞǹǾǭʘǻǽǿǭȅǭ
ʘǭǸȈʚDZȈʘǿȈǺDzǹDzǾDzdzʞǹǾǭʘ
ǿǻǸʘȈǺDZȈ
ǟʥǹDzǺǺDzǺǻǽǿǭȅǭʖǭDZDzǶȒǺ
&dzʣǺDzǻDZǭǺǿʥǹDzǺ
ǍȅȈʘǿʜǾǿȒǾǭǽȈȅǭȅǿȈ
ǿʜǾǾȒǴDZDzǺDZȒǽȒǸǰDzǺǺDzǹDzǾDz
ǮǻȌǸʖǭǺ
ǟʥǹDzǺ&DZǭǺǿʥǹDzǺ
1 ǥǿDzǼǾDzǸȉDZȒǷʞȅǿȈǽǻǴDzǿǷǭʖǭʘǻǾȈʚȈǴ
2 ʗʞǽǭǸDZȈʚʘʞǸǼȈǺǭȅȀʜȅȒǺdzǭǮǭǿȈǺǮDzǷȒǿǼDzǺȒ( ǾȈǽʖȈǿȈʚȈǴ
3 ǪǷǽǭǺdzǭǺʖǭǺȅǭʘǻǾȀǾʥǺDZȒǽȀǿʜǶǹDzǾȒǺ ǮǭǾȈǼǿʞǽȈʚȈǴ
» ǞǿǭǺDZǭǽǿǿȈǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǼǭǽǭǹDzǿǽȒǷʥǽǾDzǿȒǸDzDZȒ ).
4 ǥǭȅʘǭǾʣǶǷDzǾǷDzǸDzǿȒǺǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǺȈǿǭʚDZǭȀʜȅȒǺ ( )
ǺDzǹDzǾDz ( ǿʜǶǹDzǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴ
» ǥǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅǿǭǮǭʘȅǭǸǭǽǿǭʚDZǭǸʖǭǺǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭʖǭDZDzǶȒǺ
ȈǾȈʖǭǺDZǭ©READYªǑǭǶȈǺ ǷʥǽǾDzǿǷȒȅȒȊǷǽǭǺDZǭ
ǿʞǽǭʘǿȈdzǭǺȈǼǿʞǽǭDZȈ
5 ʗʞǽǭǸʘǻǾȈǸʖǭǺǷDzǴDZDzǵǻǺDZǭȀȁȀǺǷȃǵȌǾȈDZǭȒǾǷDzʘǻǾȈǸǭDZȈǎʞǸ
ȁȀǺǷȃǵȌȅǭȅǿȈdzȈǸǿȈǽǭǿȈǼǮʞǶǽǭȅǭȅǿȈǿDzǰȒǾǿDzǶDZȒ
» ǕǻǺǷʥǽǾDzǿǷȒȅȒ DZǵǾǼǸDzǶǰDzȅȈʖǭDZȈ
» ǡȀǺǷȃǵȌʘǻǾȀǸȈǿʞǽʖǭǺDZǭDzǽDzǷȅDzǮȒǽǵȒǾdzʣǺDzȈǾȈǸDZǭʖǭǺ
DZȈǮȈǾȅȈʖȀȈǹʜǹǷȒǺǎʞǸ³ʘǭǸȈǼǿȈdzǭʖDZǭǶdzʣǺDzǿʜǴȒǸȒǼ
dzǭǿʘǭǺǵǻǺDZȈǮȒǸDZȒǽDzDZȒ
6 ǑȈǮȈǾǿȈʘȁȀǺǷȃǵȌǺȈʘǻǾȀǺDzǹDzǾDzǾʥǺDZȒǽȀʜȅȒǺ©621,&ª )
ǿʜǶǹDzǾȒǺǮǭǾȈʚȈǴǛǸǿDzǴǭǽǭDZǭȅǭȅǿȈǿDzǰȒǾǿDzǼʘʞǽǭǸDZȈʚȅǭȅ
ǮǻǶȈǹDzǺǾȈǽʖȀȈǺdzǭʘǾǭǽǿǭDZȈ
» ǡȀǺǷȃǵȌʘǻǾȈǸʖǭǺDZǭ©SONIC» ( dzǭǴȀȈǷʥǽǾDzǿȒǸDzDZȒ
 ǑȈǮȈǾǿȈʘDZȒǽȒǸǿʜǴDzǿǷȒȅǿǭǮǭʘȅǭǸǭǽǮȒǽǮȒǽȒǺDzǮǭǾȈǸʖǭǺDZǭȒǾǷDz
ʘǻǾȈǸǭDZȈǟʜǴDzǿǷȒȅǿǭǮǭʘȅǭǸǭǽǮȒǽǮȒǽȒǺDzǾʣǸǿǵȒǼǿʞǽʖǭǺDZǭ
DZȈǽȈǸDZǭʖǭǺDZȈǮȈǾȅȈʖǭDZȈǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈʚdzʞǹȈǾȈǺǭDzȅʣǾDzǽȒǺ
ǿǵǰȒǴǮDzǶDZȒ
7 ǥǭȅȈʚȈǴDZȈǿǭǽǭǼDzǺȒǾǭǺǿǵǹDzǿǽDZDzǺǭǾǼǭǶǿȈǺȅǭȅǮʥǸȒǰȒǺ
ǭǸȈʚȈǴ
8 ǥǭȅǮʥǸȒǰȒǺȅǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅǿǭǮǭʘȅǭǸǭǽȈǺȈʚ ǭǽǭǾȈǺǭǾǭǸȈǼ
ǾǭǼǿǭǽȈǺʘǻǾȈǼʘȈǾȈʚȈǴ
9 ǥǭȅǿʜǴDzǿǷȒȅǿȒȅǭȅǿȈʚǮǻǶȈǹDzǺǿʜǮȒǺDzǺǮǭǾǿǭǼǿʥǹDzǺʘǭǽǭǶ
ǿǻʘǿǭǿǼǭǾǿǭǺǮȒǽʘǭǸȈǼǿȈdzʜǽǰȒǴȒǼDzʚǷʥǮȒǾDzǷȀǺDZȅǭȅǿȈʚ
ǷʜǶȒǼʘǭǸȀȈǺǭdzǻǸǮDzǽǹDzʚȒǴ
10 ǾDzǷȀǺDZǿǭǺǷDzǶȒǺʘǭdzDzǿǿȒǺʣǿǵdzDzǰDzdzDzǿǷDzǺȅDzdzʣǺDz
ʘǭDZǭǹDZȈʘǭǶǿǭǸǭʚȈǴ
11 ʗǭǸʖǭǺȅǭȅǿȈǿʜǴDzǿȀʜȅȒǺʘǭDZǭǹDZǭǽDZȈʘǭǶǿǭǸǭʚȈǴ
12 ǥǭȅʘǭǮǭǾʘǭʜǸǰȒdzǭǾǭȀʜȅȒǺ ǿʜǶǹDzǾȒǺ ǾDzǷȀǺDZ
ǮǭǾȈǼǿʞǽȈǼǽDzǿǷDzǷDzǸǿȒǽȀȁȀǺǷȃǵȌǾȈǺʘǻǾȈʚȈǴǎʞǸȁȀǺǷȃǵȌ
ǿʥǹDzǺDZDzǿȒǸǰDzǺǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭDZǭǷDzǽDzǷǿȒǺʣǿǵdzDzǰDzʘǻǸdzDzǿǷȒǴȀǰDz
ǹʜǹǷȒǺDZȒǷǮDzǽDzDZȒdzʣǺDzdzǭʘǾȈʘǻǽʖǭǺȈǾǿȈʘǭǹǿǭǹǭǾȈǴDzǿDzDZȒ
» ǡȀǺǷȃǵȌʘǻǾȈǸʖǭǺǷDzǴDZDz´TOUCH-UP” ( ǷʥǽǾDzǿǷȒȅȒǼǭǶDZǭ
ǮǻǸȈǼǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǷʥǽǾDzǿǷȒȅȒ ǷDzǿDzDZȒ
13 ǝDzǿǷDzǷDzǸǿȒǽȀȁȀǺǷȃǵȌǾȈǺǭǺȅȈʖȀʜȅȒǺ ǿʜǶǹDzǾȒǺ ǺDzǹDzǾDz
ǿʜǶǹDzǾȒǺ ʘǭǶǿǭǮǭǾȈʚȈǴǞǻǺDZǭǮʞǽȈǺǻǽǺǭǿȈǸʖǭǺ
ǿʜǴDzǿȀǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǾȈǺȈʚǼǭǽǭǹDzǿǽȒǷʥǽǾDzǿȒǸDzDZȒ
ǒǾǷDzǽǿǼDzʘʞǽǭǸDZȈʚǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽDZDzǾʥǺȀȁȀǺǷȃǵȌǾȈǮǭǽǛǸ
ǹǵǺȀǿǿǭǺǾǻʚǭǯǿǻǹǭǿǿȈǿʜǽDZDzǾʥǺDzDZȒ
ǜǭǶDZǭǸǭǺʘǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ:
1 ʗʞǽǭǸDZȈʥȅȒǽȒǼǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
2 ǛǺȈʣǮDZDzǺǾȀȈʖǭǺȅǭȈǾǿȈʘʘǭǿʥǴȒǹDZȒǮDzǿǷDzʘǻǶȈʚȈǴ
3 ʗʞǽǭǸDZȈdzʣǺDzǿʜǴDzǿȀǿȒǸȒǹȅDzǸDzǽȒǺDZȈǹʘȈǸȅʜǮDzǽDzǷǼDzǺǾʜǽǿȒʚȒǴ
4 ǟʜǴDzǿǷȒȅǿǭǮǭʘȅǭǸǭǽDZȈ ǷȒǸǿǿDzʚȒǴ
5 ʗʞǽǭǸDZȈȅǭʚȈdzǻʘʘʞǽʖǭʘdzʣǺDzʘǭȀȒǼǾȒǴdzDzǽDZDzǾǭʘǿǭʚȈǴ
ǛǺȈȒǸǹDzǰȒǺDzǺȒǸȒǼ ǺDzǹDzǾDzǮDzǽȒǸǰDzǺǾʥǹǷDzǾȒǺDZDzǾǭǸȈǼ
ǾǭʘǿǭȀȈʚȈǴʖǭDZǭǮǻǸǭDZȈ
 ǗDzǼȒǸDZȒǷdzʥǺDzʚȈǴǹDzǿǷʧǽǾDzǿȀ
ǒǰDzǽʘǻǾȈǹȅǭǮʥǸȅDzǷǿȒǭȀȈǾǿȈǽȀǿȀǽǭǸȈǭʘǼǭǽǭǿǭǸȀǷDzǽDzǷǮǻǸǾǭ
ǺDzǹDzǾDzǾȒǴDZDzȅDzȅȒǸǹDzǰDzǺǹʣǾDzǸDzǮǻǸǾǭ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚ
ZZZSKLOLSVFRPǯDzǮǿǻǽǭǮȈǺǭǷȒǽȒʚȒǴǺDzǹDzǾDzDzǸȒʚȒǴDZDzǰȒ3KLOLSV
ǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽǻǽǿǭǸȈʖȈǹDzǺǮǭǶǸǭǺȈǾȈʚȈǴǻǸǺʥǹȒǽDZȒDZʜǺǵDzdzʜǴȒ
ǮǻǶȈǺȅǭǮDzǽȒǸDzǿȒǺǷDzǼȒǸDZȒǷǷȒǿǭǼȅǭǾȈǺǭǺǭǸȀʖǭǮǻǸǭDZȈǒǰDzǽ
DzǸȒʚȒǴDZDzǿʞǿȈǺȀȅȈǸǭǽʖǭʘǻǸDZǭȀǷʥǽǾDzǿȀǻǽǿǭǸȈʖȈǮǻǸǹǭǾǭǻǺDZǭ
dzDzǽǰȒǸȒǷǿȒ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺȈʚDZǵǸDzǽȒǺDzǮǭǽȈʚȈǴ
ǟʞǽǹȈǾǿȈʘʘǭdzDzǿǿȒǸȒǷǿDzǽǰDzǭǽǺǭǸʖǭǺ
ʤǺDZȒǽȀȅȒ´ǡǵǸǵǼǾǗǻǺǾȉȋǹDzǽǘǭǶȁǾǿǭǶǸǎǏµǟȀǾǾDzǺDZǵDzǼDzǺ
ǍǑǑǽǭȂǿDzǺǚǵDZDzǽǸǭǺDZȈ
ǝDzǾDzǶdzʣǺDzǗDzDZDzǺDZȒǷǛDZǭʘǿDzǽǽǵǿǻǽǵȌǾȈǺǭǵǹǼǻǽǿǿǭȀȅȈ
©ǡǵǸǵǼǾªǓǥʗǝDzǾDzǶǙʣǾǷDzȀʘǭǸǭǾȈǞDzǽǰDzǶǙǭǷDzDzǯǷʥȅDzǾȒʜǶ
ǿDzǸ
ʗǭǴǭʘǾǿǭǺǝDzǾǼȀǮǸǵǷǭǾȈǺDZǭǾǭǿȈǼǭǸȈǺʖǭǺǿǭȀǭǽʖǭʘǭǿȈǾǿȈ
ȅǭʖȈǹDZǭǽDZȈʘǭǮȈǸDZǭǶǿȈǺǴǭʚDZȈǿʞǸʖǭ©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªǓǥǞ
ǙǭǺǭǾǷʥȅDzǾȒǍǷDzʚǾDzǍǸǹǭǿȈʘǭǸǭǾȈʗǭǴǭʘǾǿǭǺǿDzǸ
8 75 11 65 0123
ǫǽǸǵȃǻǼǽǵǺǵǹǭȋȆDzDzǼǽDzǿDzǺǴǵǵǯǻǿǺǻȅDzǺǵǵǿǻǯǭǽǭ
ǼǽǵǻǮǽDzǿDzǺǺǻǰǻǺǭǿDzǽǽǵǿǻǽǵǵǝDzǾǼȀǮǸǵǷǵǗǭǴǭȂǾǿǭǺǟǛǛ
©ǡǵǸǵǼǾǗǭǴǭȂǾǿǭǺªȀǸǙǭǺǭǾǭǍǻȁǵǾǍǸǹǭǿȈ
ǗǭǴǭȂǾǿǭǺǿDzǸ
/LHWXYLåNDL
6YHLNLQDPHĪVLJLMXVÅ3KLOLSV´JDPLQĪLUVYHLNLDWY\NĔ1RUĒGDPLSDVLQDXGRWL
Å3KLOLSV´VLşORPDSDJDOEDXçUHJLVWUXRNLWHVDYRJDPLQĪDGUHVX
www.philips.com/welcome.
 6YDUEX
3ULHåSUDGĒGDPLQDXGRWLSULHWDLVĀDWLGçLDLSHUVNDLW\NLWHåĪYDUWRWRMR
YDGRYĀLUVDXJRNLWHMĪQHVMRJDOLSULUHLNWLDWHLW\MH
 ĩ63đ-,0$6QHQDXGRNLWHåLRSULHWDLVR
netoli vandens.
 1DXGRGDPLSULHWDLVĀYRQLRMHLåNDUWR
SRQDXGRMLPRLåWUDXNLWHNLåWXNĀLå
HOHNWURVOL]GR$UWLHVDQWLVYDQGXRNHOLĀ
JUĒVPĔQHWLUWDGDNDLSULHWDLVDV\UD
LåMXQJWDV
 P(563đ-,0$6QHQDXGRNLWHSULHWDLVR
åDOLDYRQLRVGXåRNULDXNOĒVDUNLWŧLQGŧ
SULSLOG\WŧYDQGHQV
 %DLJĔQDXGRWLEşWLQDLLåMXQNLWH
SULHWDLVĀLåPDLWLQLPRWLQNOR
 -HLSDçHLVWDVPDLWLQLPRODLGDV
MĪWXULSDNHLVWLÅ3KLOLSV´GDUEXRWRMDL
Å3KLOLSV´ĪJDOLRWDVLVWHFKQLQĒVSULHçLşURV
FHQWUDVDUEDNLWLSDQDåLRVNYDOLÀNDFLMRV
VSHFLDOLVWDLNLWDLSN\ODSDYRMXV
 äĪSULHWDLVĀJDOLQDXGRWLPHWŧLU
Y\UHVQLYDLNDLEHLDVPHQ\VNXULŧ
À]LQLDLMXWLPRLUSURWLQLDLJHEĒMLPDL
\UDVLOSQHVQLDUEDQHWXULQWLHMLSDWLUWLHV
LUçLQLŧVXVĀO\JDNDGMLHEXVLåPRN\WL
VDXJLDLQDXGRWLVSULHWDLVXLUSULçLşULPL
VLHNLDQWXçWLNULQWLMRJMLHVDXJLDL
QDXGRWŧSULHWDLVĀLUVXSDçLQGLQWLVX
VXVLMXVLDLVSDYRMDLV9DLNDLQHJDOLçDLVWLVX
åLXRSULHWDLVX9DO\WLLUWDLV\WLSULHWDLVR
YDLNDLEHVXDXJXVLŧMŧSULHçLşURVQHJDOL
 3ULHåĪMXQJGDPLSULHWDLVĀĪVLWLNLQNLWHNDG
DQWSULHWDLVRQXURG\WDĪWDPSDDWLWLQND
YLHWLQĔWLQNORĪWDPSĀ
 Nenaudokite prietaiso kitais tikslais,
LåVN\UXVQXURG\WXVåLDPHYDGRYH
 3ULMXQJĔSULHWDLVĀSULHPDLWLQLPRWLQNOR
QHSDOLNLWHMREHSULHçLşURV
 1HQDXGRNLWHMRNLŧSULHGŧDUGDOLŧ
SDJDPLQWŧNLWŧEHQGURYLŧDUED
QHUHNRPHQGXRMDPŧÅ3KLOLSV´-HL
naudosite tokius priedus arba dalis,
QHEHJDOLRVMşVŧJDUDQWLMD
 1HY\QLRNLWHSULHWDLVRĪPDLWLQLPRODLGĀ
 3ULHåSDGĒGDPLĪODLN\PRYLHWĀOHLVNLWH
SULHWDLVXLDWYĒVWL
 1DXGRGDPLSULHWDLVĀEşNLWHDWLGşV
QHVMLVJDOLEşWLODEDLĪNDLWĔV/DLN\NLWH
UDQNHQĀQHVNLWRVGDO\V\UDĪNDLWXVLRV
NDGLåYHQJWXPĒWHNRQWDNWRVXRGD
 3ULHWDLVĀVXVWRYXYLVDGDVWDW\NLWHDQW
NDUåĈLXLDWVSDUDXVVWDELODXVSORNåĈLR
SDYLUåLDXVĩNDLWXVLRVNDLWLQLPRSORNåWĒV
QLHNDGDQHWXUĒWŧOLHVWLVVXSDYLUåLXPLDU
NLWDGHJLDPHGçLDJD
 Saugokite, kad maitinimo laidas
QHVLOLHVWŧSULHNDUåWŧSULHWDLVRGDOLŧ
 ĩMXQJWĀSULHWDLVĀODLN\NLWHDWRNLDLQXR
GHJLŧGDLNWŧLUPHGçLDJŧ
 -RNLXEşGXQHXçGHQNLWHĪNDLWXVLR
SULHWDLVRSY]UDQNåOXRVĈLXDUDXGLQLX
 3ULHWDLVĀQDXGRNLWHWLNSODXNDPV
LåGçLşYXV1HQDXGRNLWHSULHWDLVRMHL
MşVŧUDQNRVåODSLRV
 .DLWLQLPRSORNåWHVVDXJRNLWHQXR
GXONLŧLUåXNXRVHQDLIRUPXRWLVNLUWŧ
SULHPRQLŧSY]SXWŧODNRLUçHOĒV
Niekada nenaudokite prietaiso kartu
VXåXNXRVHQDLIRUPXRWLVNLUWRPLV
SULHPRQĒPLV
 .DLWLQLPRSORNåWĒV\UDSDGHQJWRV
GDQJDäLGDQJDJDOLSDPDçXGĒYĒWLV
7DĈLDXWDLQHNHQNLDSULHWDLVRYHLNLPR
efektyvumui.
 1DXGRMDQWSULHWDLVĀVXGDç\WDLV
SODXNDLVNDLWLQLPRSORNåWĒVJDOLLåVLWHSWL
9LVDGDSDVLNRQVXOWXRNLWHVXSDUGDYĒMX
SULHåQDXGRGDPLSULHWDLVĀVXGLUEWLQLDLV
plaukais.
 3ULHWDLVĀDSçLşUĒWLDUWDLV\WLSULVWDW\NLWH
WLNĪÅ3KLOLSV´ĪJDOLRWĀMĪWHFKQLQĒV
SULHçLşURVFHQWUĀ3ULHWDLVĀWDLVDQW\V
QHNYDOLÀNXRWLGDUEXRWRMDLJDOL
QDXGRWRMXLVXNHOWLLWLQGLGHOĪSDYRMŧ
 .DGLåYHQJWXPĒWHHOHNWURVVPşJLRĪ
DQJDVQHNLåNLWHPHWDOLQLŧGDLNWŧ
(OHNWURPDJQHWLQLDLODXNDL(0)
Å3KLOLSV´SULHWDLVDVDWLWLQNDYLVXVWDLNRPXVVWDQGDUWXVLUQRUPDVGĒO
HOHNWURPDJQHWLQLŧODXNŧSRYHLNLR
Aplinkosauga
*DPLQ\VVXNXUWDVLUSDJDPLQWDVQDXGRMDQWDXNåWRVNRN\EĒV
PHGçLDJDVLUNRPSRQHQWXVNXULXRVJDOLPDSHUGLUEWLLUQDXGRWL
pakartotinai.
MHLPDWRWHSHUEUDXNWRVåLXNåOLŧGĒçĒVVXUDWXNDLVVLPEROĪSULWYLUWLQWĀSULH
JDPLQLRWDLUHLåNLDNDGJDPLQLXLJDOLRMD(XURSRVGLUHNW\YD(%
6XçLQRNLWHNRNLDWDLNRPDYLHWLQĒDWVNLUDHOHNWURVLUHOHNWURQLQLŧJDPLQLŧ
surinkimo sistema.
/DLN\NLWĒVQXVWDW\WŧYLHWLQLŧWDLV\NOLŧLUQHLåPHVNLWHVHQŧJDPLQLŧVX
NLWRPLVEXLWLQĒPLVDWOLHNRPLV7LQNDPDVVHQRJDPLQLRLåPHWLPDVSDGHGD
LåYHQJWLJDOLPŧQHLJLDPŧSDGDULQLŧDSOLQNDLLUçPRQLŧVYHLNDWDL
 3ODXNŧWLHVLQLPDV
1XVWDW\NLWHMşVŧSODXNDPVWLQNDPĀWHPSHUDWşUĀ
3LUPĀNDUWĀQDXGRGDPLSULHWDLVĀYLVDGDSDVLULQNLWHçHPLDXVLXV
nustatymus.
3ODXNŧWLSDV 7HPSHUDWşURVQXVWDW\PDV
äLXUNåWşVJDUEDQRWLVXQNLDL
LåWLHVLQDPL
1XRYLGXWLQĒVLNLDXNåWRV
(170 ºC ir daugiau)
äYHOQşVYLGXWLQĒVWHNVWşURVDU
smulkiai banguoti
1XRçHPRVLNLYLGXWLQĒV
&LUPDçLDX
%O\åNşVåYLHVşVåYLHVLQWLDU
GDç\WL
æHPDPDçLDX&
1 ĩNLåNLWHNLåWXNĀĪPDLWLQLPROL]GĀ
2 1RUĒGDPLDWUDNLQWLSULHWDLVĀSDVOLQNLWHXçUDNWĀ ).
3 3DVSDXVNLWHLUODLN\NLWHQXVSDXGĔĪMXQJLPRLåMXQJLPRP\JWXNĀ ),
NROLPVåYLHVWLHNUDQDV
» 3DVLURG\VQXPDW\WRMLWHPSHUDWşUD ).
4 Paspauskite , ( ) arba ( LUQXVWDW\NLWHMşVŧSODXNDPV
WLQNDPĀWHPSHUDWşUĀ
» 7LHVLQLPRçQ\SOĒPVĪNDLWXVLNLSDVLULQNWRVWHPSHUDWşURVURGRPDV
indikatorius „READY“ (parengta) ( ).
5 ĩMXQJXVSULHWDLVĀDXWRPDWLåNDLĪVLMXQJLDLUMRQL]DYLPRIXQNFLMDNXUL
VXWHLNLDSDSLOGRPĀçYLOJHVĪLUVXPDçLQDJDUEDQRMLPĀVL
» 5RGRPDVMRQŧ ) indikatorius.
» .DLIXQNFLMDĪMXQJWDJDOLWHSDMXVWLWDPWLNUĀNYDSĀDUEDVSUDJVĒMLPĀ
äLVNYDSDVLUJDUVDVDWVLUDQGDGĒOMRQL]DFLMRVWDLQRUPDOX
6 3DVSDXVNLWHP\JWXNĀÅ621,&´JDUVLQLV MHLQRULWHĪMXQJWLDUED
LåMXQJWLJDUVLQĔIXQNFLMĀ1DXGRGDPLåLĀIXQNFLMĀJUHLĈLDXLåWLHVLQVLWH
SODXNXVLUVXWHLNVLWHMLHPVSXLNŧVOLGXPĀ
» .DLåLIXQNFLMDĪMXQJWDURGRPDVLQGLNDWRULXVÅSONIC“ (garsinis)
( ).
 *DUVLQĒYLEUDFLMDĪVLMXQJLDWLNWDGDNDLWLHVLQLPRSORNåWĒV
VXVSDXGçLDPRV.DLWLHVLQLPRSORNåWĒVYRVOLHĈLDVLYLHQDĪNLWĀSDVLJLUVWD
EDUåNĒMLPRJDUVDVNXULVQHĪWDNRMDMŧYHLNLPR
7 6XåXNXRNLWHSODXNXVLUDWVNLUNLWHQHSODWHVQĔQHLFPVUXRJĀ
tiesinimui.
8 ĩGĒNLWHMĀWDUSWLHVLQLPRçQ\SOLŧ ) ir tvirtai suspauskite rankenas.
9 9LHQXMXGHVLXSODXNŧWLHVLQLPRĪWDLVXEUDXNLWHçHP\Q
PDNVVHNXQGHVQXRåDNQŧLNLJDOLXNŧLUQHVXVWRNLWHNDGSODXNDL
QHQXGHJWŧ
10 3RVHNXQGçLŧNDUWRNLWHLUYHLNVPXVNROSDVLHNVLWH
SDJHLGDXMDPĀLåYDL]GĀ
11 /LNXVLŧSODXNŧSXUHQLPXLNDUWRNLWHYHLNVPXVQXRLNL
12 1RUĒGDPLSDNHLVWLSODXNŧåXNXRVHQĀQXVSDXVNLWHLUVHNXQGHV
SDODLN\NLWHQXVSDXGĔ P\JWXNĀ NDGJDOĒWXPĒWHĪMXQJWL
OHQJYRPRGHOLDYLPRIXQNFLMĀäLIXQNFLMDXçWLNULQDSXLNLXVUH]XOWDWXV
QDXGRMDQWVXPDçLQWĀWHPSHUDWşUĀLUJHUHVQĔDSVDXJĀ
» .DLIXQNFLMDĪMXQJWDURGRPDVLQGLNDWRULXVÅTOUCH-UP” ( ),
RWHPSHUDWşURVLQGLNDWRULXV ) neberodomas.
13 'DUNDUWĀSDVSDXVNLWHDUED P\JWXNĀ ), arba P\JWXNĀ
( NDGLåMXQJWXPĒWHOHQJYRPRGHOLDYLPRIXQNFLMĀLUYĒOSDVLURG\V
DQNVWHVQLWHPSHUDWşURVQXVWDW\PDL
3DVWDEDSULHWDLVDVWXULDXWRPDWLQLRLåVLMXQJLPRIXQNFLMĀ3ULHWDLVDV
DXWRPDWLåNDLLåVLMXQJLDSRPLQXĈLŧ
3RQDXGRMLPR:
1 3ULHWDLVĀLåMXQNLWHLUDWMXQNLWHQXRPDLWLQLPRWLQNOR
2 3DGĒNLWHMĪDQWNDUåĈLXLDWVSDUDXVSDYLUåLDXVNROMLVDWYĒV
3 3ULHWDLVĀLUWLHVLQLPRçQ\SOHVYDO\NLWHGUĒJQDåOXRVWH
4 8çÀNVXRNLWHWLHVLQLPRçQ\SOHV ).
5 /DLN\NLWHMĪVDXJLRMHLUVDXVRMHYLHWRMHNXULRMHQĒUDGXONLŧ7DLSSDW
JDOLWHMĪODLN\WLSDNDELQĔXçSDNDELQLPRNLOSRV DUEDSULGĒWDPH
NUHSå\MH
 *DUDQWLMDLUWHFKQLQLVDSWDUQDYLPDV
3ULUHLNXVLQIRUPDFLMRVSY]GĒOSULHGRSDNHLWLPRDUEDMHLWXULWHSUREOHPŧ
DSVLODQN\NLWHÅ3KLOLSV´WLQNODS\MHDGUHVXZZZSKLOLSVFRPDUEDNUHLSNLWĒV
ĪÅ3KLOLSV´NOLHQWŧDSWDUQDYLPRFHQWUĀVDYRåDO\MHMRWHOHIRQRQXPHUĪ
UDVLWHYLVDPHSDVDXO\MHJDOLRMDQĈLRVJDUDQWLMRVODQNVWLQXNH-HLMşVŧåDO\MH
QĒUDNOLHQWŧDSWDUQDYLPRFHQWURNUHLSNLWĒVĪYLHWLQĪÅ3KLOLSV´SODWLQWRMĀ
/DWYLHåX
$SVYHLFDPDUSLUNXPXXQODLSQLOşG]DP3KLOLSV/DLSLOQĦEüJşWXODEXPX