Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Wieża PHILIPS TAM3205/12 Czarny

Powrót
Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie
www.philips.com/support
Podręcznik
użytkownika
Mikrowieża
Seria 3000
TAM3205
PL 1
9 Rozwiązywanie problemów 17
8 Informacje o produkcie 16
Dane techniczne 16
Informacje o odtwarzaniu
pamięci USB 16
Obsługiwane formaty płyt MP3 17
7 Inne funkcje 14
Ustawianie zegara alarmu 14
Ustawianie zegara uśpienia 14
Słuchanie muzyki z urządzenia
zewnętrznego 14
Ładowanie urządzeń 15
6 Regulacja dźwięku 13
Wybieranie wstępnie ustawionego
efektu dźwiękowego 13
Dostosowanie poziomu głośności 13
Wyciszanie dźwięku 13
5 Słuchanie radia FM 12
Dostosowanie odbioru stacji
radiowej 12
Automatyczne zapisywanie stacji
radiowych 12
Ręczne zapisywanie stacji
radiowych13
Wybieranie wstępnie ustawionej
stacji radiowej 13
4 Odtwarzanie 10
Odtwarzanie z płyty 10
Odtwarzanie z pamięci USB 10
Sterowanie odtwarzaniem 10
Pomijanie utworów 10
Programowanie utworów 11
Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth 11
3 Rozpoczynanie 8
Podłączanie głośników 8
Podłączanie do zasilania 8
Przygotowanie pilota zdalnego
sterowania 9
Zasilanie włączone 9
Ustawianie stacji dokującej 9
2
Twój system odtwarzania muzyki
4
Wprowadzenie 4
Zawartość opakowania 4
Ogólne informacje na temat
głównego modułu 5
Ogólne informacje na temat
zdalnego sterowania 6
1 Ważne informacje 2
Bezpieczeństwo 2
Informacja 3
Spis treści
Nie narażaj urządzenia na kontakt z
kapiącą czy pryskającą wodą.
Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych
źródeł stwarzających zagrożenie (np.
przedmiotów wypełnionych cieczami,
zapalonych świec).
W przypadku, gdy funkcję wyłącznika
głównego spełnia wtyczka zasilania
lub złącze urządzenia, zapewnij łatwy
dostęp do elementu odłączającego
urządzenie.
Prawidłowo zainstaluj baterię,
zwracając uwagę na polaryzację
(+ oraz -), jak oznaczono na
urządzeniu.
Nie wystawiaj baterii
(zainstalowanych lub w opakowaniu)
na nadmierne ciepło, takie jak
światło słoneczne, ogień lub
podobne czynniki.
Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie
będzie używane przez dłuższy czas.
Należy zapewnić odpowiednią
wentylację urządzenia, pozostawiając
dookoła niego wolną przestrzeń.
Używaj wyłącznie
wyposażenia/akcesoriów
zalecanych przez producenta.
Eksploatacja baterii – UWAGA: Aby
uniknąć wycieku elektrolitu z baterii,
który może prowadzić do
poważnych obrażeń ciała,
uszkodzenia mienia lub sprzętu:
Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.
Nie wolno smarować żadnej części tego
urządzenia.
Nie wolno spoglądać w wiązkę lasera wewnątrz
tego urządzenia.
Nie wolno umieszczać urządzenia na innym
sprzęcie elektrycznym.
Urządzenie należy trzymać z dala od
bezpośredniego światła słonecznego,
nieosłoniętych płomieni i źródeł ciepła.
Dostęp do przewodu zasilania, wtyczki lub
adaptera powinien być zawsze zapewniony,
aby umożliwić odłączenie urządzenia od sieci
elektrycznej.
Ostrzeżenie
Bezpieczeństwo
2 PL
„Symbol błyskawicy” wskazuje
obecność nieizolowanych materiałów w
urządzeniu, które mogą skutkow
porażeniem prądem. Dla
bezpieczeństwa wszystkich
domowników nie demontuj osłony
produktu.
„Znak wykrzyknika zwraca uwagę na
funkcje, w przypadku których należy
uważnie przeczytać załączone
informacje, aby uniknąć problemów z
obsługą i konserwacją. OSTRZEŻENIE:
W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub
porażenia prądem nie narażaj tego
urządzenia na działanie deszczu ani
wilgoci i nie kładź na nim przedmiow
wypełnionych cieczami, np. wazonów.
PRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia
prądem, wtyk należy wkładać do
gniazda w całości. (W przypadku
regionów z wtykami polaryzowanymi:
Aby uniknąć porażenia prądem, szerszy
koniec wtyku należy wkładać do
większego otworu gniazda).
Przed rozpoczęciem korzystania z
mikrowieży należy zapoznać się z całą
instrukcją. W przypadku uszkodzenia
urządzenia na skutek nieprzestrzegania
instrukcji gwarancja przestanie
obowiązywać.
1 Ważne informacje
PL 3
Tworzenie nielegalnych kopii materiałów
chronionych, w tym programów
komputerowych, plików, nagrań transmisji i
dźwięku,może stanowić naruszenie praw
autorskich i przestępstwo. Opisywanego
urządzenia nie należy używać do takich
celów.
Znak słowny i logo Bluetooth® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi rmy
Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich
znaków przez MMD Hong Kong Holding
Limited podlega licencji.
Wszystkie zbędne opakowania zostały
pominięte. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby
opakowanie można było w łatwy sposób
rozdzielić na trzy materiały: tekturę
(pudełko), pianka poliestrowa (bufor) i
polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej).
System składa się z materiałów, które można
poddać recyklingowi i wykorzyst
ponownie, jeśli zostaną zdemontowane
przez wyspecjalizowaną rmę. Prosimy
przestrzegać miejscowych przepisów
dotyczących utylizacja opakowań, zużytych
akumulatorów i sprzętu.
Informacje dotyczące środowiska
W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz
rozdział poświęcony montażowi baterii.
Usuwanie jednorazowych baterii:
Zapoznaj się z lokalnym systemem
selektywnej zbiórki produktów
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii.
Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie
wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi
odpadami domowymi. Prawidłowa
utylizacja starych produktów i baterii
pomaga zapobiec negatywnym skutkom
dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
Ten symbol oznacza, że produkt zawiera
baterie podlegające dyrektywie europejskiej
2013/56/UE, których nie można wyrzucać
razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Ten symbol na produkcie oznacza, że jest
on objęty dyrektywą europejską
2012/19/UE.
Urządzenie zostało wyprodukowane z
wysokiej jakości materiałów i podzespołów,
które można wykorzystać ponownie i
poddać recyklingowi.
Utylizacja starego produktu i akumulatora
Ochrona środowiska
TP Vision Europe B.V. niniejszym oświadcza,
że ten produkt jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Deklarację zgodności można znaleźć na
stronie www.philips.com/support.
Zgodność
Wszelkie zmiany lub modykacje, które nie
zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD
Hong Kong Holding Limited, mogą
spowodować pozbawienie użytkownika
prawa do korzystania z urządzenia.
Informacja
4 PL
Jednostka główna
Pilot zdalnego sterowania (z jedną
baterią AAA)
Zestaw głośników (×2)
Materiały drukowane
Sprawdź i określ zawartość
opakowania:
Zawartość opakowania
Urządzenie obsługuje następujące
formaty multimediów:
słuchać muzyki z dysków, pamięci
USB, urządzeń Bluetooth i innych
urządzeń zewnętrznych;
słuchać stacji radiowych FM.
Za pomocą tego urządzenia można:
Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie
klientów rmy Philips! Aby w pełni
skorzystać z pomocy technicznej
oferowanej przez rmę Philips,
zarejestruj swój produkt na stronie
www.philips.com/support.
2 Twój system
odtwarzania
muzyki
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu
urządzenia.
Uwaga
Opisywane urządzenie obejmuje tę etykietę:
Nie umieszczaj przedmiotów innych
niż płyta w przedziale płyty.
Nie umieszczaj zniekształconych lub
pękniętych płyt w przedziale płyt.
Jeśli produkt nie będzie używany
przez dłuższy czas, usuń płytę z
przedziału płyt.
Do czyszczenia produktu używaj
tylko szmatki z mikrobry.
Dbałość o produkt

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756