Znaleziono w kategoriach:
Słuchawki nauszne PHILIPS TAH4205WT Biały

Instrukcja obsługi Słuchawki nauszne PHILIPS TAH4205WT Biały

Powrót
Podręcznik użytkownika
Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie na stronie
www.philips.com/support
TASH402
Sportowe
Seria 4000
1 Ważne informacje na temat
bezpieczeństwa 2
Bezpieczeństwo słuchu 2
Ogólne informacje 2
2 Twoje słuchawki
bezprzewodowe Bluetooth 3
Zawartość opakowania 3
Inne urządzenia 3
Ogólne informacje na temat Twoich
bezprzewodowych słuchawek
Bluetooth 3
3 Rozpoczynanie 4
Ładowanie słuchawek 4
Parowanie słuchawek z telefonem
komórkowym 5
4 Korzystanie ze słuchawek 5
Podłączanie słuchawek do
urządzenia Bluetooth 5
Zarządzanie połączeniami
i muzyką 5
Sposób noszenia zestawu
słuchawkowego 6
5 Dane techniczne 7
6 Informacja 8
Deklaracja zgodności 8
Utylizacja zużytego produktu oraz
akumulatora 8
Zgodność z dyrektywą dotyczącą
oddziaływania pól
elekromagnetycznych (EMF) 8
Znaki handlowe 9
7 Często zadawane pytania 10
Spis treści
1PL
Podczas korzystania z zestawu słuchawek
przestrzegaj poniższych wytycznych.
Należy słuchać w rozsądnej głośności
przez rozsądny czas.
Należy uważać, aby nie podnosić
stale głośność w miarę
dostosowywania się słuchu.
Nie wolno podnosić poziomu
głośności do poziomu, w którym nie
słychać otoczenia.
Należy zachować ostrożność lub
tymczasowo zaprzestać stosowania
w sytuacjach potencjalnie
niebezpiecznych.
Zbyt duże ciśnienie akustyczne ze
słuchawek dousznych i nausznych
może powodować utratę słuchu.
• Korzystanie ze słuchawek
przykrywających uszy podczas jazdy
nie jest zalecane, a na niektórych
obszarach może być niezgodne
z prawem.
Ze względów bezpieczeństwa należy
unikać rozpraszania uwagi od muzyki
lub rozmów telefonicznych podczas
jazdy w ruchu ulicznym lub w innych
potencjalnie niebezpiecznych
środowiskach
Informacje o obsłudze, temperaturach
przechowywania i wilgotności
Nie wolno narażać słuchawek na działanie
znacznego ciepła.
Nie wolno rzucać słuchawkami.
Nie wolno narażać słuchawek na działanie
ściekających lub rozpryskiwanych cieczy.
Nie dopuszczać do zanurzenia słuchawek
w wodzie.
Nie używać środków czyszczących zawierających
alkohol, amoniak, benzen ani substancje ścierne.
Jeśli wymagane jest czyszczenie, użyć miękkiej
szmatki, a jeżeli to konieczne zamoczyć szmatkę
w małej ilości wody lub roztworze mydła
w wodzie celem oczyszczenia produktu.
Nie wolno narażać zintegrowanego akumulatora
na działania znacznego ciepła tj. światła
słonecznego, ognia lub podobnych.
W przypadku nieprawidłowej wymiany
akumulatora istnieje możliwość wybuchu.
Wymienić na taki sam typ lub równoważny.
Aby uniknąć utraty słuchu, ogranicz czas
korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie
głośności i ustaw je na bezpiecznej głośności. Im
wyższy poziom głośności, tym krótszy czas
bezpiecznego korzystania.
Ogólne informacje
1 Ważne informacje
na temat
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo słuchu
Niebezpieczeństwo
Środek ostrożności
Aby uniknąć uszkodzenia lub usterki:
2 PL
Słuchawki powinny pracować
w temperaturze od 0ºC (32ºF)
do 45ºC (113ºF) (do 90%
wilgotności względnej).
Słuchawki powinny być
przechowywane w
temperaturze od -25ºC (-13ºF)
do 55ºC (131ºF) (do 50%
wilgotności względnej).
Żywotność baterii może być krótsza
w przypadku wysokiej lub niskiej
temperatury.
2 Twój
bezprzewodowy
zestaw
słuchawkowy
Bluetooth
Zawartość opakowania
Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Bluetooth Philips (TASH402)
Kabel USB do ładowania (tylko do
ładowania)
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Inne urządzenia
Ogólne informacje na temat
Twoich bezprzewodowych
słuchawek Bluetooth
Telefon komórkowy lub urządzenie
mobilne (np. notebook, PDA, adaptery
Bluetooth, odtwarzacze MP3 itp.), które
obsługuje Bluetooth i jest kompatybilne
z zestawem słuchawkowym (patrz „Dane
techniczne” na stronie 7).
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie
klientów rmy Philips! Aby w pełni
korzystać ze wsparcia oferowanego przez
rmę Philips zarejestruj swój produkt na
stronie www.philips.com/welcome.
Z zestawem słuchawkowym Philips
możesz:
cieszyć się wygodnymi
i bezprzewodowymi połączeniami;
cieszyć się muzyką i sterować nią
bezprzewodowo;
• przełączać się pomiędzy
połączeniami i muzyką.
3PL
Przycisk pogłaśniania
Przycisk On/o
Przycisk ściszania
Gniazdo ładowania micro-USB
Dioda LED
Mikrofon
3 Rozpoczynanie
Naładuj baterię
Sparuj słuchawki ze swoim
telefonem komórkowym.
Uwaga
Przed pierwszym użyciem zestawu
słuchawkowego ładuj baterie przez 5 godzin, aby
zapewnić ich optymalną pojemność i żywotność.
Korzystaj tylko z oryginalnego kabla USB do
ładowania, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń.
Przed ładowaniem słuchawek zakończ połączenie,
ponieważ podłączenie do ładowania spowoduje
ich wyłączenie.
W czasie ładowania słuchawek możesz z nich
normalnie korzystać.
Podłącz dostarczony kabel USB do
ładowania do:
gniazda ładowania USB
w słuchawkach oraz
ładowarki/gniazda USB
w komputerze.
Dioda LED zmieni kolor na biały
podczas ładowania i wyłączy się, gdy
słuchawki będą w pełni naładowane.
1 Upewnij się, że słuchawki są w pełni
naładowane.
2 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
przycisk , aby włączyć słuchawki.
3 Upewnij się, że telefon komórkowy
jest włączony, a funkcja Bluetooth
aktywowana.
4 Sparuj słuchawki z telefonem
komórkowym. Szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji
obsługi Twojego telefonu
komórkowego.
Następujący przykład pokazuje sposób
parowania słuchawek z telefonem
komórkowym.
1 Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie,
następnie wybierz Philips SH402.
2 Jeżeli pojawi się komunikat o haśle dla
zestawu słuchawkowego, wprowadź
„0000” (4 zera). W przypadku
telefonów komórkowych z modułem
Bluetooth 3.0 lub nowszych hasło nie
jest potrzebne.
Wskazówka
W normalnych warunkach naładowanie do pełna
trwa 2 godziny.
Przed pierwszym użyciem słuchawek
z telefonem komórkowym, musisz sparować
je z nim sparować. Pomyślne parowanie
powoduje ustanowienie unikalnego
i szyfrowanego połączenia pomiędzy
słuchawkami a telefonem komórkowym.
Słuchawki przechowują w pamięci 8
ostatnich urządzeń. Jeśli spróbujesz
Philips SH402
4 PL
sparować więcej niż 8 urządzeń, nowe
urządzenie zastąpi najwcześniej sparowane.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756