Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna PROMIS KG300B

Powrót
KG-200 / KG-300 / KG-400
INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA KUCHENEK GAZOWYCH:
Szanowni Państwo,
dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki PROMIS.
Mamy nadzieję, że użytkowanie naszego sprzętu sprawi
Państwu wiele radości.
Aby jego użytkowanie było proste i bezpieczne prosi-
my o szczegółowe i uważne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją.
DANE TECHNICZNE KUCHENEK GAZOWYCH:
parametry gazu do zasilania urządzenia:
typ: mieszanka propan-butan
rodzaj: I 3B/P (37)
ciśnienie nominalne: 37 mbar
nominalne parametry kuchenek gazowych:
Typ / model Zużycie
gazu Moc cieplna
całkowita Moc cieplna
palników
Dwupalnikowa
KG-200 160 g/h 2,2 kW 2 x 1,1 kW
Trzypalnikowa
KG-300 211 g/h 2,9 kW 2 x 1,1 kW
+ 0,7 kW
Czteropalnikowa
KG-400 320 g/h 4,4 kW 4 x 1,1 kW
Wyprodukowano: K.I Co. LTD-Gangkou 2 Road, Jiangmen, Guangdong, China
3
OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Urządzenie powinno być instalowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i użytko-
wane tylko na wolnym powietrzu.
1. Przed przystąpieniem do użytkowania, należy
przeczytać wszystkie wskazówki i ostrzeżenia
dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.Upewnij się
przed podłączeniem kuchenki do butli gazowej, że
zasilasz go gazem o właściwych parametrach: rodzaju
gazu i ciśnienia. Istotne informacje na temat wymagań
odnośnie rodzaju gazu, butli oraz podłączania
znajdziesz w dalszej części niniejszej instrukcji.
2. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
obrażenia lub uszkodzenia spowodowane przez
niewłaściwe zainstalowanie urządzenia lub jego
nieprawidłowe użytkowanie.
3. Wykonywanie we własnym zakresie jakich-kolwiek
zmian i modernizacji skutkuje utratą uprawień
gwarancyjnych a także grozi niebezpieczeństwem
poważnych oparzeń lub pożarem.
4. UWAGA. Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku
życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą
opieką.
5. Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od 8
lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fizycznymi, czuciowymi albo
umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa
się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Sprzątanie i czynności obsługowe nie powinny być robione przez
dzieci bez nadzoru.
4
6. UWAGA! Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na płycie
kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić do pożaru.
7. NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wącz urządzenie i wtedy
przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym kocem.
8. Podczas użytkowania sprt staje się gorący. Zaleca się zachowanie
ostrożności, aby unikać dotykania gorących elementów.
9. Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia.
10. Urządzenie jest przeznaczone wącznie do przyrządzania potraw.
Stosowanie jej do innych celów jest niedozwolone!
11. Urządzenie powinien naprawiać wyłącznie autoryzowany zakład
serwisowy, wykorzystujący oryginalne części zamienne.
12. UWAGA! W przypadku awarii urządzenia, zwłaszcza przy ulatnianiu
gazu, urządzenie należy odciąć od dopływu gazu i niezwłocznie
skontaktować się z zakładem serwisowym.
13. UWAGA! W przypadku ulatniania się gazu należy natychmiast
zamknąć zawór na butli z gazem w tym czasie nie wolno zapalać
zapałek (lub innych źródeł zapłonu), palić papierosów, włączać
bądź wyłączać odbiorników elektrycznych (radio,oświetlenie) lub
mechanicznych, powodujących iskrzenie.
14. Przed użyciem należy usunąć wszystkie zabezpieczenia ochronne
założone na czas transportu.
15. OSTRZEŻENIE! Nie wolno pozostawiać pracującej kuchni
bez nadzoru.
16. Płomień palników powinien być regularny i stabilny. Jeżeli płomień nie
jest regulowany, należy oczyścić palnik. W przypadku usterki wezwać
autoryzowany serwis.
17. UWAGA! Sprawdzić, czy pokrętła znajdują się w pozycji zamkniętej,
kiedy kuchnia nie jest użytkowana.
18. Butla z gazem powinna być odłączona, kiedy kuchnia nie jest używana.
19. UWAGA! Nie pozostawiać na wierzchu kuchni (na palnikach) folii
aluminiowej i innych przedmiotów, jeżeli palniki są włączone.
20. UWAGA! Do gotowania na kuchence, stosować naczynia
przeznaczone do tego celu, o wymiarach dopasowanych do
geometrii rusztu i średnicy palników. Minimalna średnica naczynia, to
12 cm, a maksymalna 28 cm.
21. Jeżeli kuchnia posiada pokrywę zabezpieczającą przed kurzeniem
oraz rozpryskiwaniem tłuszczu, nie wolno używać jej do innych celów.
Nie wolno stawiać żadnych przedmiotów na zamkniętej pokrywie.
22. Przed otwarciem pokrywy należy ją oczyścić. Przed zamknięciem
pokrywy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
23. OSTRZEŻENIE! Pokrywy NIE WOLNO zamykać, gdy palniki są
jeszcze gorące.
5
24. OSTRZEWŻENIE! Nie wolno stawiać na ruszcie zdeformo-
wanych lub niestabilnych naczyń do gotowania, gdyż mogą się one
przewrócić i zawartość naczynia wyleje się na palniki.
25. OSTRZEŻENIE! W przypadku podłączenia urządzeń elektrycznych
w pobliżu kuchni, należy zwrócić uwagę, aby ich przewody zasilające
nie dotykały gorących elementów.
26. OSTRZEŻENIE! Przy przenoszeniu gorących naczyń należy uż
rękawic ochronnych.
27. OSTRZEŻENIE! W pobliżu kuchni nie należy przechowywać środków
czyszczących i materiałów łatwopalnych.
28. OSTRZEŻENIE! Okresowo należy sprawdzać stan węża i szczelność
połączenia.
29. OSTRZEŻENIE! Nie wolno przesuwać ani przenosić urządzenia
podczas użytkowania.
30. OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć
zasilanie gazem, zakręcając zawór na butli z gazem.
31. Ze względów bezpieczeństwa i higienicznych, kuchenkę należy
utrzymywać w czystości.
32. Kuchnię należy myć po każdym użyciu.
33. Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej wilgotnej (nie mokrej)
ściereczki i delikatnego detergentu.
34. Nie używać ciśnieniowych lub parowych urządzeń czyszczą-cych do
mycia kuchni.
35. Nie wolno używać rozpuszczalników, benzyny i innych środków,
mogących uszkodzić urządzenie.
36. Urządzenie transportować i przechowywać w oryginalnym
opakowaniu, zabezpieczającym p rzed uszkodzeniami m echanicznymi
i kurzem.
UWAGA! Użytkowanie tego urządzenia powoduje
emisję dwutlenku węgla którego akumulacja może
być niebezpieczna dla życia i zdrowia. Z tego względu
URZĄDZENIE TO MOŻE BYĆ UŻYWANE WĄCZNIE
NA WOLNYM POWIETRZU.
Kuchenki nie należy używać w przestrzeni, w której
będzie narażona na bezpośrednie oddziaływanie
wiatru lub przeciągu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756