Znaleziono w kategoriach:
Kuchenka nastawna RAVANSON K-01T

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna RAVANSON K-01T

Powrót
MODEL:
K-01T_TB_BR/ K-02T_TB_BR/ K-03T_TB_BR/ K-04T_TB_BR
Importer /Upoważniony przedstawiciel:
Ravanson Ltd. Sp. z o. o. ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, Polska
tel.: 0048 23 662 68 01, fax: 0048 23 662 68 02
www.ravanson.pl
PL Instrukcja oryginalna Kuchenka Gazowa 1/2/3/4-Palnikowa
ENG User’s manual Top Table Gas-Cooker 1/2/3/4-Burners
2
PL
Przed przystąpieniem do użytkowania, należy przeczytać wszystkie wskazówki i ostrzeżenia,
dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.
Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń, dotyczących bezpieczeństwa i wskazówek
bezpieczeństwa, niewłaściwe zainstalowanie oraz użytkowanie urządzenia, może
spowodować poważne obrażenia lub śmierć wskutek poparzeń, wybuchu pożaru, oraz
zatrucia tlenkiem węgla.
Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc skorzystać
z nich w przyszłości.
OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie powinno być instalowane zgodnie z obowiązującym prawem i użytkowane tylko
na wolnym powietrzu. PRZED ZAINSTALOWANIEM I UŻYTKOWANIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
1. To urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub uszkodzenia spowodowane przez
niewłaściwe zainstalowanie urządzenia lub jego nieprawidłowe użytkowanie.
3. Nie zezwala się na wykonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek zmian i modernizacji, pod
rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
4. Wszelkie modyfikacje urządzenia mogą być niebezpieczne.
5. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie zezwalać dzieciom
na zabawę w pobliżu urządzenia.
6. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
7. UWAGA! Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia.
8. Urządzenie jest przeznaczone do przyrządzania potraw. Stosowanie jej do innych celów jest
niedozwolone!
9. Urządzenie powinien naprawiać wyłącznie autoryzowany zakład serwisowy, wykorzystujący oryginalne
części zamienne.
10. UWAGA! Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy mogą stanowić źródło znacznych zagrożeń.
11. UWAGA! W przypadku awarii urządzenia, zwłaszcza przy ulatnianiu się gazu, urządzenie należy odciąć
od dopływu gazu i niezwłocznie skontaktować się z zakładem serwisowym.
12. UWAGA! W przypadku ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór na butli z gazem. tym
czasie nie wolno zapalać zapałek (lub innych źródeł zapłonu), palić papierosów, włączać wyłączać
odbiorników elektrycznych (radio, oświetlenie) lub mechanicznych, powodujących iskrzenie.
UWAGA! Gaz płynny jest cięższy od powietrza i dlatego ma tendencje do gromadzenia się na dolnych
poziomach. Butle nie mogą się znajdować zbyt blisko źródeł ciepła (piecyki, kominki, piekarniki itp.), które
mogłyby zwiększyć temperaturę we wnętrzu butli powyżej 50ºC.
13. Przed użyciem należy usunąć wszystkie zabezpieczenie ochronne założone na czas transportu.
14. Materiały, z których jest wykonane opakowanie, nadają się do wykorzystania jako surowce wtórne.
15. Zuży kuchnię należy doprowadzić do stanu uniemożliwiającego jej ponowne wykorzystanie.
Następnie urządzenie przekazać do wyspecjalizowanych jednostek, zajmujących się utylizacją lub
skupem surowców wtórnych.
16. OSTRZEŻENIE! Nie wolno pozostawiać pracującej kuchni bez nadzoru.
17. Płomień palników powinien bregularny i stabilny. Jeżeli płomień nie jest regularny, należy oczyścić
palnik. W przypadku usterki wezwać autoryzowany serwis.
18. UWAGA! Sprawdzić, czy pokrętła znajdują się w pozycji „0” (wyłączony), kiedy kuchnia nie jest
użytkowana.
19. Butla z gazem powinna być odłączona, kiedy kuchnia nie jest używana.
20. UWAGA! Nie pozostawiać na wierzchu kuchni (na palnikach) folii aluminiowej i innych przedmiotów,
jeżeli palniki są włączone.
3
21. Jeżeli kuchnia posiada pokrywę zabezpieczającą przed kurzem oraz rozpryskiwaniem tłuszczu,
nie wolno używać jej do innych celów. Nie wolno stawiać żadnych przedmiotów na zamkniętej
pokrywie.
22. Przed otwarciem pokrywy należy oczyścić. Przed zamknięciem pokrywy odczekać, urządzenie
ostygnie.
23. OSTRZEŻENIE! Pokrywy NIE WOLNO zamykać, gdy palniki są jeszcze gorące.
24. Podczas pracy kuchni powstaje ciepło i wilgoć.
25. OSTRZEŻENIE! Podczas przyrządzania potraw na oleju lub innym tłuszczu nie wolno pozostawiać
urządzenia bez nadzoru, ponieważ przegrzany olej może się zapalić.
26. OSTRZEŻENIE! Nie wolno stawiać na ruszcie zdeformowanych lub niestabilnych naczyń do gotowania,
gdyż mogą się one przewrócić i zawartość naczynia wyleje się na palniki.
27. OSTRZEŻENIE! W przypadku podłączenia urządzeń elektrycznych w pobliżu kuchni, należy zwrócić
uwagę, aby ich przewody zasilające nie dotykały gorących elementów.
28. OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania urządzenie staje się gorące.
29. Nie przemieszczaj urządzeia podczas użytkowania.
30. OSTRZEZENIE ! Przy przenoszeniu gorących naczyń należy użyć rękawic ochronnych.
31. Należy używać tylko akcesoriów dostarczonych przez producenta.
32. OSTRZEŻENIE! W pobliżu kuchni nie należy przechowywać środków czyszczących i materiałów
łatwopalnych.
33. OSTRZEŻENIE! Wąż przyłączeniowy należy wymieniać po upływie określonego czasu, zgodnie ze
wskazówkami jego producenta.
34. OSTRZEŻENIE! Okresowo należy sprawdzać stan węża i szczelność połączenia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
35. OSTRZEŻENIE! İnstalację i wymianę butli z gazem należy wykoanć z dala od źródeł zapłonu.
36. Ze względów bezpieczeństwa i higienicznych, kuchenkę należy utrzymywać w czystości.
37. Kuchnię należy myć po każdym użyciu.
38. Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej wilgotnej (nie mokrej) ściereczki i delikatnego detergentu.
39. Nie używać ciśnieniowych lub parowych urządzeń czyszczących do mycia kuchni.
40. Nie wolno używać rozpuszczalników, benzyny i innych środków, mogących uszkodzić urządzenie.
41. UWAGA! Nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu i warunków wilgotnych.
42. Urządzenie transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed
uszkodzeniami mechanicznymi i kurzem.
43. Pomimo stosowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegania wszystkich wskazówek
bezpieczeństwa, nie można całkowicie wyeliminować określonych czynników ryzyka resztkowego.
UWAGA!
Użytkowanie tego urządzenia powoduje emisję dwutlenku węgla, którego akumulacja może być
niebezpieczna dla życia i zdrowia. Z tego względu URZĄDZENIE TO MOŻE BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE NA
WOLNYM POWIETRZU. Kuchni nie należy używać w przestrzeni, w której będzie narażona na bezpośrednie
oddziaływanie wiatru lub przeciągu.
ZABRONIONE JEST UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH.
WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Po otrzymaniu urządzenia należy:
Rozpakować je i sprawdzić, czy nie jest uszkodzone. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń -
NIE UŻYWAĆ
Wyjąć wszystkie akcesoria i sprawdzić kompletność dostarczonego sprzętu
Usunąć wszystkie elementy opakowania
Usunąć wszystkie naklejki oraz plastikowe elementy ochronne
Umyć wszystkie akcesoria przed użyciem
Podnieść pokrywę.(jeżeli urządzenie wyposażone jest w pokrywę)
4
SCHEMATY
WIDOK OGÓLNY FRONTU ORAZ PŁYTY GŁÓWNEJ (w zależności od modelu) – patrz Rys. I
1 – palnik średni
2 – palnik mały
3 – palnik duży
K – króciec podłączenia gazu
PANEL STEROWANIA patrz Rys. II
Pokrętła sterujące palnikami
Pokrętło A - palnik 1
Pokrętło B - palnik 1
Pokrętło C - palnik 2
Pokrętło D - palnik 3
XX = T/TB/BR