Znaleziono w kategoriach:
Opaska do wyciągu S-LINE SA002 (2 szt.)

Instrukcja obsługi Opaska do wyciągu S-LINE SA002 (2 szt.)

Powrót
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Przed przystąpieniem do ćwiczeń skonsultuj
ich zakres i natężenie z lekarzem czy nie ma
przeciwwskazań do tego typu wysiłku.
2.
Należy dbać o to aby nie rozciągać nadmiernie
swoich stawów.
1
OPASKI NA KOSTKI
SA002
3.
Należy używać produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4. Nie należy owijać produktu wokół szyi.
5.
Należy używać stosowną odzież sportową oraz
obuwie.
6. Dzieci nie powinny korzystać z produktu.
7.
Nie należy pozostawiać produktu w miejscu łatwego
dostępu dla dzieci.
8.
Nie należy dokonywać modyfikacji, które mogą
wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa
ytkowania.
9.
Należy pamiętać, aby każdorazowo sprawdzać stan
techniczny przed użyciem produktu.
10.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku
domowego.
2
11.
Nie należy prać produktu w pralce, należy prać
produkt ręcznie.
12.
Produkt należy przechowywać w suchym
i zacienionym miejscu. Nie należy narażać go na
działanie promieni słonecznych.
3
WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE
OPASEK NA KOSTKI
1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje
tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady
fabryczne).
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części
zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do
30 dni.
4.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania
towaru.
5.
Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach
indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie
z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby
nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych
takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki,
akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania,
usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej
wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub
wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący
żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda
naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie
z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
4
5
albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe
lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić
doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować
inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8.
Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony
(wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli
dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków
może spowodować nieuznanie gwarancji.
9.
W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu
z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt
sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie
z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej zurządzenia może spowodow
nieuznanie gwarancji.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756